EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropský příkaz k obstavení účtů pro vymáhání pohledávek mezi zeměmi EU

Evropský příkaz k obstavení účtů pro vymáhání pohledávek mezi zeměmi EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 655/2014 – evropský příkaz k obstavení účtů

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Jeho cílem je usnadnění vymáhání pohledávek mezi zeměmi EU v občanských a obchodních věcech.

Zavádí nové řízení, které umožňuje soudu v jedné zemi EU zmrazení finančních prostředků na bankovním účtu dlužníka v jiné zemi EU.

KLÍČOVÉ BODY

Zavádí se evropské řízení, jehož prostřednictvím je věřitel schopen získat evropský příkaz k obstavení účtů, kterým se zablokují finanční prostředky držené věřitelem na bankovním účtu nebo účtech v jiné zemi (zemích) EU.

Oblast působnosti

Evropský příkaz k obstavení účtů je k dispozici občanům a podnikům:

 • v případech mezi zeměmi EU, tj. když je účet ke dni podání návrhu o vydání evropského příkazu k obstavení účtů vedený v jiné zemi EU, než ve které má věřitel bydliště nebo ve které se nachází soud, u něhož byl návrh podán,
 • jako alternativa k vnitrostátním řízením, která ale nenahrazuje.

Vztahuje se na finanční pohledávky v občanských a obchodních věcech s výjimkou těchto záležitostí:

 • daňové, celní nebo administrativní věci a sociální zabezpečení,
 • majetková práva vyplývající z manželství nebo vztahu právně obdobného manželství a závětí a dědění,
 • pohledávky vůči dlužníkovi, který je předmětem konkurzního nebo úpadkového řízení, soudního vyrovnání nebo jiných podobných řízení.

Také jsou vyloučeny některé kategorie zvlášť chráněných bankovních účtů.

Evropský příkaz k obstavení účtů není k dispozici pro věřitele nebo bankovní účty se sídlem v Dánsku nebo ve Spojeném království (1).

Postup pro získání evropského příkazu pro obstavení účtů

 • Postup je k dispozici před zahájením řízení proti dlužníkovi ve věci samé, během řízení nebo po získání rozhodnutí, uzavření soudního smíru či obdržení veřejné listiny, jež vyžadují, aby dlužník uhradil věřitelovu pohledávku.
 • Soudem příslušným k vydání evropského příkazu k obstavení účtů je obvykle soud, který je příslušný k vydaní rozhodnutí ve věci samé. Pokud je dlužníkem spotřebitel, je soudem příslušným k vydání evropského příkazu pro obstavení účtů za účelem zajištění pohledávky vyplývající ze spotřebitelské smlouvy soud země EU, ve které má dlužník bydliště.
 • Ve všech případech musí věřitel poskytnout soudu důkazy o tom, že existuje reálné riziko, které odůvodňuje nutnost zmražení dlužníkova účtu. Pokud věřitel vyžaduje evropský příkaz pro obstavení účtů před obdržením rozhodnutí ve věci samé, měly by být předloženy dostatečné důkazy o pravděpodobnosti úspěchu ve věci pohledávky.
 • Pro podání žádosti o evropský příkaz pro obstavení účtů se použije zvláštní formulář společně se všemi podpůrnými dokumenty.
 • Pro dokončení jednotlivých kroků v řízení jsou stanoveny krátké časové lhůty, které se mění v závislosti na tom, zda věřitel již obdržel rozhodnutí, či nikoliv.
 • Proti zamítnutí vydání evropského příkazu pro obstavení účtů má věřitel právo se odvolat.
 • Aby byl u evropského příkazu pro obstavení účtů zajištěn účinek překvapení, není dlužník o provedení příkazu informován předem.
 • Věřitel, který nedisponuje informacemi o účtu dlužníka, může, za určitých podmínek, požádat soud o získání informací o účtu od určených orgánů v zemi EU, kde má dojít k výkonu příkazu.

Uznávání, vykonatelnost a výkon evropského příkazu k obstavení účtů

 • Evropský příkaz k obstavení účtů vydaný v souladu s nařízením v jedné zemi EU by měl být uznáván a být vykonatelný v jiné zemi EU bez jakéhokoliv zvláštního postupu nebo prohlášení vykonatelnosti.
 • Banka má povinnost prostřednictvím zvláštního formuláře uvést, zda v důsledku evropského příkazu k obstavení účtů došlo k obstavení jakýchkoliv peněžních prostředků dlužníka.
 • Věřitel má povinnost požádat o uvolnění veškerých obstavených peněžních prostředků, jež přesahují částku uvedenou v příkazu.
 • Určité částky mohou být vyloučeny ze zajištění podle práva země výkonu, tj. částky nezbytné pro zajištění obživy dlužníka a jeho rodiny.

Záruky pro dlužníka

Za účelem vyvážení neexistence předchozího výslechu jsou pro dlužníka stanoveny tyto záruky proti zneužívání evropského příkazu k obstavení účtů:

 • opravné prostředky – včetně práva na odvolání – aby bylo možné napadnout evropský příkaz k obstavení účtů, jakmile je dlužník informován o zablokování svých účtů, a
 • pravidla týkající se složení jistoty věřitelem – aby se zajistilo, že dlužník může být odškodněn v případě vzniku škody způsobené příkazem k obstavení,
 • pravidla týkající se odpovědnosti věřitele za jakékoliv škody způsobené dlužníkovi příkazem k obstavení z důvodu chyby ze strany věřitele.

Formuláře

Existuje celkem devět formulářů týkajících se konkrétně evropského příkazu k obstavení účtů. Jejich obsah je stanoven v prováděcím nařízení (EU) 2016/1823.

Obecná pravidla

 • Nařízení se také věnuje různým přidruženým záležitostem, včetně právního zastoupení, soudních poplatků, nákladů vzniklých bankám, poplatků účtovaných orgány, ochrany údajů a jazyka dokumentů.
 • Toto nařízení neovlivňuje použití řady souvisejících aktů, jako je nařízení (ES) č. 1393/2007 (o doručování písemností) a nařízení (ES) č. 1206/2001 (o dokazování).

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Nařízení platí ode dne 18. ledna 2017, s výjimkou článku 50, který se platí ode dne 18. července 2016. Článek 50 se týká informací, které mají poskytovat země EU, jako například informace o soudech, které určily k vydávání příkazu (čl. 6 odst. 4), a o orgánech, které mají prosazovat příkaz k obstavení.

KONTEXT

Nařízení vychází ze Zelené knihy o zlepšení účinnosti výkonu soudních rozhodnutí v EU. Evropská komise v ní popsala, jak roztříštěnost vnitrostátních pravidel o výkonu rozhodnutí negativně ovlivňuje vymáhání dluhů v rámci EU, a konstatovala, že v praxi se věřitel, který chce vymáhat peněžní pohledávku v Evropě, obvykle pokusí o provedení tohoto vymáhání prostřednictvím donucovacích opatření proti bankovnímu účtu dlužníka a že takovéto postupy existují ve většině zemí EU.

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 59–92)

Postupné změny nařízení (EU) č. 655/2014 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1823 ze dne 10. října 2016, kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 283, 19.10.2016, s. 1–48)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 (Úř. věst. L 324, 10.12.2007, s. 79–120)

Viz konsolidované znění.

Zelená kniha o zlepšení účinnosti výkonu soudních rozhodnutí v Evropské unii: obstavení bankovních účtů (KOM(2006) 618 v konečném znění, 24.10.2006)

Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (Úř. věst. L 174, 27.6.2001, s. 1–24)

Viz konsolidované znění

Poslední aktualizace 04.12.2017(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).

Top