EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochrana osobních údajů (od roku 2018)

Ochrana osobních údajů (od roku 2018)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2016/679 – ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volný pohyb těchto údajů

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Práva občanů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů posiluje stávající práva, přiznává nová práva a dává občanům více kontroly nad svými osobními údaji. Ta zahrnují:

 • snadnější přístup k údajům – včetně poskytnutí více informací o tom, jak jsou údaje zpracovány, a zajištění toho, aby informace byly dostupné jasným a srozumitelným způsobem,
 • nové právo na přenositelnost údajů – usnadňující přenos osobních údajů mezi poskytovateli služeb,
 • jasnější právo na výmaz („právo být zapomenut“) – když si osoba nepřeje, aby její údaje byly dále zpracovávány, a není podložený důvod k jejich uchovávání, budou údaje smazány,
 • právo dozvědět se, že jejich osobní údaje byly napadeny – společnosti a organizace budou mít povinnost bezodkladně informovat osoby o závažném porušení zabezpečení osobních údajů. Všechny takové případy budou muset být ohlášeny příslušnému dozorovému orgánu.

Pravidla pro podniky

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů má za cíl vytvářet obchodní příležitosti a stimulovat inovace prostřednictvím různých kroků, které zahrnují:

 • jednotný soubor předpisů platných v celé EU – jednotné právní předpisy EU na ochranu osobních údajů odhadem ročně ušetří 2,3 miliardy EUR,
 • veřejné orgány a podniky, které zpracovávají osobní údaje ve velkém měřítku, jmenují pověřence pro ochranu osobních údajů, který bude zodpovídat za ochranu osobních údajů,
 • jediné kontaktní místo – podniky jednají s jediným dozorovým úřadem (v zemi EU, kde mají hlavní sídlo),
 • předpisy EU pro společnosti mimo EU – společnosti, které nejsou usazené v EU, musí dodržovat stejné předpisy, když nabízejí své služby nebo zboží v EU nebo když monitorují chování osob v EU,
 • předpisy podporující inovace – jistota, že záruky na ochranu osobních údajů jsou nedílnou součástí produktů a služeb od první fáze jejich vývoje (záměrná a standardní ochrana osobních údajů),
 • technologie podporující ochranu soukromí, jako je pseudonymizace (když jsou identifikační pole v záznamech osobních údajů nahrazena jedním nebo více identifikačními kódy) a šifrování (kdy jsou údaje kódovány takovým způsobem, že je mohou přečíst jenom oprávněné strany),
 • odstranění oznamovací povinnosti – nové předpisy na ochranu osobních údajů odstraní většinu oznamovacích povinností a nákladů s nimi spojených. Jedním z cílů nařízení o ochraně údajů je odstranit překážky volnému pohybu osobních údajů v EU. To podnikům usnadní pronikání na nové trhy,
 • posouzení vlivu – podniky budou muset provádět posouzení vlivu, pokud zpracování údajů povede k vysokému riziku pro práva a svobody osob,
 • uchovávání údajů – malé a střední podniky nemusí uchovávat záznamy o zpracování údajů, pokud není pravidelné nebo nepředstavuje zvýšené riziko pro práva a svobody osob, jejichž údaje jsou zpracovávány.

Přezkum

Evropská komise musí předložit zprávu o hodnocení a přezkumu tohoto nařízení do 25. května 2020.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů se použije od 25. května 2018.

KONTEXT

Více informací najdete v těchto zdrojích:

Po vypuknutí epidemie COVID-19 a zavedení opatření k řešení dopadu této krize Evropská komise přijala:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1–88)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89–131)

Poslední aktualizace 25.05.2020

Top