EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropský fond pro regionální rozvoj (2014–2020)

Evropský fond pro regionální rozvoj (2014–2020)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1301/2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Zřizuje Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) na období 2014–2020. Cílem EFRR je podporovat harmonický, vyvážený a udržitelný rozvoj EU tím, že napravuje některé rozdíly mezi úrovněmi rozvoje jejích regionů.
 • Nařízení bylo změněno třikrát:

KLÍČOVÉ BODY

Způsobilost

Způsobilé jsou všechny regiony v zemích EU, ale udělovaná podpora závisí na prioritách EU a na druhu daného regionu.

Klíčová témata

EFRR se zaměřuje na své investice na čtyři klíčová témata:

 • inovace a výzkum;
 • informační a komunikační technologie (IKT);
 • podpora malých a středních podniků (MSP);
 • podpora nízkouhlíkového hospodářství.

Druhy investic

 • Do MSP s cílem vytvořit a chránit udržitelná pracovní místa.
 • Do všech druhů podniků v oblasti inovací a výzkumu, nízkouhlíkového hospodářství, stejně jako IKT, jsou-li zapojeny MSP.
 • Do infrastruktury poskytující základní služby v oblasti energetiky, životního prostředí, dopravy a IKT, ale i do sociální, zdravotnické a vzdělávací infrastruktury.
 • Do provozního kapitálu v MSP tam, kde je to nezbytné, jako dočasné opatření k zajištění účinné reakce na krizi v oblasti veřejného zdraví (po propuknutí pandemie COVID-19).
 • Do rozvoje vnitřního potenciálu.

Celkový rozpočet

Rozpočet na období 2014–2020 činí více než 185 miliard EUR.

Politika a rozpočtové priority

 • Čtyři výše uvedená klíčová témata jsou velmi významná pro přidělování financování z EFRR, které se liší v závislosti na kategorii regionu.
 • Regiony jsou definovány z hlediska svého HDP vyjádřeného jako procento z průměru EU:
  • více rozvinuté regiony: HDP více než 90 %
  • přechodové regiony: HDP 75 %–90 %
  • méně rozvinuté regiony: HDP méně než 75 %
 • V rozvinutějších regionech, (přechodových regionech), (méně rozvinutých regionech) musí být alespoň 80 % (60 %) (50 %) celkových finančních prostředků EFRR přiděleno nejméně dvěma ze čtyř klíčových témat, konkrétně inovacím a výzkumu, MSP, IKTnízkouhlíkovému hospodářství; z důvodu svého významu musí být nejméně 20 % (15 %) (12 %) celkových finančních prostředků EFRR v každé zemi určeno konkrétně na projekty z oblasti nízkouhlíkového hospodářství.
 • Nejméně 5 % finančních prostředků EFRR je vyčleněno na udržitelný rozvoj měst. Na úrovni EU musí být vytvořena síť pro rozvoj měst na podporu tvorby sítí a výměny zkušeností o udržitelném rozvoji měst.

Provádění

Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus

Investiční iniciativa pro koronavirus zavedená nařízením (EU) 2020/460 nabízí zemím EU přístup k 37 miliardám EUR z fondů ESI s cílem posílit systémy zdravotnictví a podpořit malé a střední podniky, krátkodobé pracovní programykomunitní služby.

Zvláštní opatření v souvislosti s koronavirem: větší flexibilita při využívání fondu ESI

Pozměňující nařízení (EU) 2020/558 umožňuje zemím EU převádět zdroje mezi Evropským fondem pro regionální rozvoj, Evropským sociálním fondem a Fondem soudržnosti, mezi různými kategoriemi regionů a mezi specifickými prioritními oblastmi těchto tří fondů.

Od 1. července 2020 do 30. června 2021 mohou být programy politiky soudržnosti týkající se onemocnění COVID-19 během účetního roku financovány výjimečně prostřednictvím 100% financování EU. Tato opatření rovněž zjednodušují schvalování programů s cílem urychlit jejich provádění, usnadnit používání finančních nástrojů a zjednodušit audity.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí od 21. prosince 2013.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 289–302)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1301/2013 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informační hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2017/2056 ze dne 22. srpna 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, pokud jde o podrobná pravidla týkající se zásad výběru a řízení inovačních opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst, jež mají získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Úř. věst. L 294, 11.11.2017, s. 26)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, pokud jde o podrobná pravidla týkající se zásad výběru a řízení inovačních opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst, jež mají získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Úř. věst. L 148, 20.5.2014, s. 1–3)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/99/EU ze dne 18. února 2014, kterým se stanoví seznam regionů způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu a seznam členských států způsobilých pro financování z Fondu soudržnosti pro období 2014–2020 (Úř. věst. L 50, 20.2.2014, s. 22–34)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 07.07.2020

Top