EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zjednodušení oběhu některých veřejných listin v EU

Zjednodušení oběhu některých veřejných listin v EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2016/1191 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v EU

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Snížit administrativní zátěž a náklady pro občany, kteří předkládají orgánům jedné země Evropské unie veřejnou listinu vydanou orgány v jiné zemi EU.
 • Zrušuje požadavek o apostile (viz oddíl níže) a zjednodušuje formality, pokud jde o ověřené kopie a překlady.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

 • Toto nařízení se vztahuje na veřejné listiny, včetně listin vydaných správními úřady, notářských listin, rozsudků a konzulárních listin v některých oblastech.
 • Oblasti, na které se toto nařízení vztahuje, jsou:
  • narození;
  • úmrtí;
  • jméno;
  • manželství, včetně způsobilosti k uzavření manželství a rodinného stavu;
  • rozvod, rozluka nebo prohlášení manželství za neplatné;
  • registrované partnerství, včetně způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství a statusu registrovaného partnerství;
  • zrušení registrovaného partnerství, rozluka nebo prohlášení registrovaného partnerství za neplatné;
  • rodičovství včetně osvojení;
  • bydliště nebo místo pobytu;
  • státní příslušnost;
  • neexistence záznamu v rejstříku trestů;
  • právo volit nebo být voleni v obecních volbách a ve volbách do Evropského parlamentu.
 • Toto nařízení se vztahuje pouze na pravost veřejných listin, ne na uznávání jejich obsahu nebo účinků.

Zrušení požadavku o apostile

V oblastech, na které se vztahuje toto nařízení, platí, že pokud občan předkládá orgánům země EU veřejnou listinu vydanou orgány jiné země EU, přijímající orgány nemohou vyžadovat, aby byla listina opatřena apostilním razítkem (apostilní razítko má prokázat pravost veřejné listiny vydané v cizí zemi).

Ověřené kopie

 • Země EU mohou vyžadovat předložení originálu veřejné listiny nebo jeho ověřené kopie, ne však obou zároveň.
 • Pokud země EU povoluje předložení ověřené kopie místo originálu veřejné listiny, musí přijmout ověřenou kopii vyhotovenou v jiné zemi EU.

Překlady

Země EU, kde je veřejná listina předkládána, nemůže vyžadovat překlad, pokud je listina vyhotovena v úředním jazyce země, kde je předkládána, nebo v neúředním jazyce, který tato země přijala.

Dále se nevyžaduje překlad listiny, k níž je přiložen vícejazyčný standardní formulář. To za předpokladu, že orgán, jemuž je veřejná listina předkládána, považuje informace obsažené ve vícejazyčném standardním formuláři za dostatečné pro její zpracování.

Vícejazyčné standardní formuláře

 • Toto nařízení zavádí nepovinné vícejazyčné standardní formuláře ve všech jazycích EU.
 • Tyto formuláře mohou občané předkládat v jiné zemi EU jako pomůcky pro překlad přiložené k veřejné listině, aby se vyhnuli požadavku na překlad.
 • Pokud je k předkládané veřejné listině přiložen vícejazyčný standardní formulář, může přijímající země EU požadovat překlad listiny pouze za výjimečných okolností.
 • Pokud takové výjimečné okolnosti nastanou a přijímající země EU požaduje ověřený překlad, musí přijmout ověřený překlad vyhotovený v jiné zemi EU.
 • Vícejazyčné standardní formuláře přiložené k listinám jako pomůcky pro překlad jsou k dispozici pro listiny týkající se:
  • narození;
  • skutečnosti, že je osoba naživu;
  • úmrtí;
  • manželství, včetně způsobilosti k uzavření manželství a rodinného stavu;
  • registrovaného partnerství, včetně způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství a statusu registrovaného partnerství;
  • bydliště nebo místa pobytu;
  • neexistence záznamu v rejstříku trestů.

Podvodné listiny

 • Nařízení zavádí mechanismus spolupráce mezi orgány zemí EU v boji proti podvodným veřejným listinám. Mechanismus spolupráce je založen na stávajícím systému IT (systému pro výměnu informací o vnitřním trhu).
 • Mechanismus spolupráce umožňuje orgánům přijímající země EU komunikovat s orgány vydávající země EU, pokud mají vážné pochybnosti o pravosti veřejné listiny předkládané občanem.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Použije se od 16. února 2019 s výjimkou:

 • článku 24 odst. 2 (informace, které mají sdělovat země EU o názvech položek specifických pro danou zemi, které mají být uvedeny ve vícejazyčných standardních formulářích), který se použije od 16. února 2017;
 • článků 12 a 24 odst. 3 (dostupnost názvů položek specifických pro jednotlivé země na portálu evropské e-justice), které se použijí od 16. února 2018; a
 • článků 22 a 24 odst. 1 (informace, které mají sdělovat země EU Evropské komisi), které se použijí od 16. srpna 2018.

KONTEXT

Více informací najdete:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (Úř. věst. L 200, 26.7.2016, s. 1–136)

Poslední aktualizace 12.01.2017

Top