EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Monitorování, vykazování a ověřování emisí z lodí

Monitorování, vykazování a ověřování emisí z lodí

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2015/757 o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně směrnice 2009/16/ES

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

Toto nařízení stanovuje pravidla pro systém Evropské unie (EU) k přesnému monitorování, vykazování a ověřování (MRV) emisí skleníkových plynů (GHG) a dalších příslušných informací z velkých lodí využívajících přístavy EU.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

 • Nařízení se vztahuje na všechna nákladní a osobní plavidla o hrubé prostornosti 5 000 a více, která navštěvují přístavy EU.
 • V rámci Zelené dohody pro Evropu (viz shrnutí) a na základě změny nařízení (EU) 2023/957, které stanoví monitorování dalších skleníkových plynů a emisí z dalších typů lodí, se nařízení bude také uplatňovat od roku 2025 na:
  • lodě pro kusový náklad o hrubé prostornosti 5 000 GT, ale ne nižší než 400 GT,
  • pobřežní lodě o hrubé prostornosti 400 GT a více.
 • Evropská komise do 31. prosince 2024 posoudí, zda by měly být zahrnuty další lodě o hrubé prostornosti nižší než 5 000 GT, ale ne nižší než 400 GT.
 • Pravidla pro monitorování a vykazování emisí se vztahují na emise CO2, ale od roku 2024 budou zahrnuty i emise jiné než CO2 (konkrétně metan a oxid dusný).
 • Vztahují se na emise z lodí na moři i vyvázaných u nábřeží.

Monitorování

 • Každý rok musí společnosti sledovat emise a další související informace pro každou svou loď, na kterou se nařízení vztahuje.
 • Aby bylo zajištěno, že monitorování bude konzistentní a srovnatelné, musí společnosti zdokumentovat metodiku, kterou chtějí uplatňovat, v plánu monitorování. Metody pro monitorování emisí skleníkových plynů a další příslušné informace jsou stanoveny v přílohách I a II nařízení (EU) 2015/757.
 • Plán monitorování musí obsahovat plnou a transparentní dokumentaci týkající se například různých zdrojů emisí na lodi a postupy pro stanovení údajů o činnosti během každé plavby (tj. vzdálenost, kterou loď urazila, počet cestujících, údaje o přepravovaném nákladu, doba strávená na moři atd.).
 • Společnosti musí vypracovat plán monitorování pro každou svou loď, na kterou se nařízení vztahuje.

Podávání zpráv

 • Každý rok musí společnosti předložit externě ověřenou zprávu o emisích Komisi a orgánům států vlajky* příslušných plavidel.
 • Lodě, které v předchozím vykazovaném období navštívily přístavy v EU, musí mít na palubě platný dokument prokazující splnění povinností týkajících se monitorování, vykazování a ověřování.
 • Od roku 2025 by měly společnosti každoročně do 31. března předložit ověřenou zprávu za každou loď, za kterou odpovídají, za celé vykazované období předchozího roku:
  • odpovědnému řídícímu orgánu,
  • orgánům příslušných států vlajky v případě lodí plujících pod vlajkou členského státu EU a
  • Komisi.
 • Od roku 2025 by společnosti měly také do 31. března každého roku předložit příslušnému řídícímu orgánu souhrnným údajů o emisích na úrovni společností. Ty by měly pokrýt emise z všech lodí, za které odpovídají za ohlašovací období předchozího roku, a musí být hlášeny v rámci směrnice EU o obchodování s emisemi (ETS) (směrnice 2003/87/ES – viz shrnutí), pokud jde o činnosti v námořní dopravě.

Zařazení emisí z námořní dopravy do systému EU pro obchodování s emisemi

 • Podle Zelené dohody pro Evropu a v návaznosti na změnu směrnice EU ETS provedenou směrnicí (EU) 2023/959 budou emise z námořní dopravy zahrnuty do oblasti působnosti EU ETS od roku 2024.
 • Systém EU ETS se bude od roku 2024 vztahovat na nákladní a osobní plavidla o hrubé prostornosti 5 000 GT a více a od roku 2027 na námořní lodě o hrubé prostornosti 5 000 GT a více.
 • Systém EU ETS se zpočátku bude vztahovat na emise CO2 z lodí. Od roku 2026 se bude vztahovat i na jejich emise metanu a oxidu dusného.
 • Pro zajištění hladkého přechodu je stanoveno období postupného zavádění. Lodní společnosti budou platit za 40 % emisí vykázaných za rok 2024, za 70 % emisí vykázaných za rok 2025 a za 100 % emisí vykázaných za rok 2026.
 • Zahrnuty budou všechny emise z plaveb v rámci EU a emise vyprodukované v přístavech EU, zatímco emise z cest do zemí mimo EU nebo z nich budou zahrnuty pouze z poloviny.

Posouzení a přezkum

 • Komise musí zveřejnit výroční zprávu o emisích skleníkových plynů a další související informace z námořní dopravy, včetně souhrnných výsledků oznámených společnostmi.
 • Jednou za dva roky Komise posoudí celkový dopad činností námořní dopravy na globální klima, včetně emisí nebo účinků skleníkových plynů jiných než CO2částic s potenciálem globálního oteplování, na které se nařízení nevztahuje.
 • Měla by také přezkoumat toto nařízení do 31. prosince 2024.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Nařízení platí ode dne 1. ledna 2018.

KONTEXT

Další informace viz:

KLÍČOVÉ POJMY

Státy vlajky. Stát, který loď registruje a podle jehož práva je provozována.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757 ze dne 29. dubna 2015 o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně směrnice 2009/16/ES (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 55–76).

Následné změny nařízení (EU) 2015/757 byly začleněny do původního znění. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1119 ze dne 30. června 2021, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (ES) č. 401/2009 a nařízení (EU) 2018/1999 („evropský právní rámec pro klima“) (Úř. věst. L 243, 9.7.2021, s. 1–17).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zelená dohoda pro Evropu (COM(2019) 640 final, 11.12.2019).

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1927 ze dne 4. listopadu 2016 o vzorech pro monitorování plánů, výkazů emisí a dokumentů o shodě podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757 o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy (Úř. věst. L 299, 5.11.2016, s. 1–21).

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1928 ze dne 4. listopadu 2016 o určování přepravovaného nákladu pro jiné kategorie lodí, než jsou osobní lodě, lodě typu ro-ro a kontejnerové lodě, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757 o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy (Úř. věst. L 299, 5.11.2016, s. 22–25).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2072 ze dne 22. září 2016 o činnostech ověřování a akreditaci ověřovatelů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757 o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy (Úř. věst. L 320, 26.11.2016, s. 5–24).

Nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (Úř. věst. L 302, 18.11.2010, s. 1–41).

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 57–100).

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32–46).

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 26.06.2023

Top