Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DC0617

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a koeficientů použitelných na tyto odměny a důchody v roce 2019

COM/2019/617 final

V Bruselu dne 28.11.2019

COM(2019) 617 final

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

FMT:Font=Calibri CEo údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a koeficientů použitelných na tyto odměny a důchody v roce 2019


1.CÍL ZPRÁVY

Cílem této zprávy je splnit povinnost Komise podle čl. 65 odst. 1 služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie (dále jen „služební řád“) poskytnout údaje týkající se rozpočtových dopadů odměn a důchodů úředníků Unie s ohledem na aktualizaci odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců EU a koeficientů použitelných na tyto odměny a důchody v roce 2019.

Aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců EU v roce 2019 se provádí v souladu s přílohou XI služebního řádu a uskuteční se před koncem roku. Je založena na statistických údajích vypracovaných Statistickým úřadem Evropské unie po dohodě s národními statistickými úřady členských států, které odrážejí situaci v členských státech k 1. červenci 2019.

2.SOUVISLOSTI

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013 byl změněn mechanismus aktualizace platů, nazývaný též „metoda“, a to tak, že byla umožněna automatická aktualizace všech platů, důchodů a příspěvků. Za tímto účelem by se příslušné částky a koeficienty uvedené ve služebním řádu měly považovat za referenční částky a koeficienty, které jsou pravidelně a automaticky aktualizovány. Tyto aktualizované částky a koeficienty by Komise měla pro informaci zveřejňovat do dvou týdnů od aktualizace v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Podle čl. 65 odst. 4 služebního řádu aktualizace odměn a důchodů zaměstnanců EU vykonávajících služební povinnosti v Belgii a Lucembursku neproběhne v letech 2013 a 2014, tzn. v letech 2013 a 2014 nebyl zaměstnancům EU v Belgii a Lucembursku aktualizován plat. Vedle toho došlo k omezené úpravě platů a důchodů ve výši 0 % za rok 2011 a ve výši 0,8 % za rok 2012, která byla výsledkem obecného přístupu k řešení sporů týkajících se úprav odměn a důchodů za roky 2011 a 2012.

V období let 2004–2019 zaměstnanci EU utrpěli významnou ztrátu z hlediska reálné kupní síly, jež byla citelnější než u státních úředníků v členských státech. V uvedeném období ztratili zaměstnanci EU přibližně 9,9 % své kupní síly, což bylo dáno kombinovanými účinky reforem služebního řádu z let 2004 a 2013, jakož i snížením úprav jejich platů. Ve stejném období ztratili státní úředníci v ústředních státních správách členských států 1,3 % kupní síly.

Kombinovaný účinek neuplatnění metody pro úpravu platů v letech 2011 a 2012 a zmrazení odměn a důchodů v letech 2013 a 2014 měl za výsledek úspory ve výši přibližně 3 miliard EUR v průběhu víceletého finančního rámce pro období 2014–2020 a přibližně 500 milionů EUR ročně v dlouhodobém horizontu. Poslední přezkum služebního řádu celkově přinesl administrativní úspory ve výši přibližně 4,3 miliardy EUR v průběhu víceletého finančního rámce. Kromě toho zvláštní opatření, která nemají přímý dopad na rozpočet, jako je prodloužení pracovní doby a snížení dovolené za kalendářní rok bez náhrady v podobě platu, mají pro orgány hodnotu přibližně 1,5 miliardy EUR.

3.Právní ustanovení týkající se aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců EU a koeficientů použitelných na tyto odměny a důchody

3.1Aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců EU (čl. 65 odst. 1 druhý pododstavec služebního řádu)

Ustanovení čl. 65 odst. 1 druhého pododstavce služebního řádu stanoví, že určité částky zmíněné v uvedeném pododstavci, které stanoví základní platy, různé příspěvky a koeficienty, se každoročně aktualizují v souladu s přílohou XI. Komise pro informaci zveřejní aktualizované částky do dvou týdnů od aktualizace v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Dále pak čl. 65 odst. 3 služebního řádu stanoví, že tyto částky (uvedené v čl. 65 odst. 1 druhém pododstavci) jsou chápány jako částky, jejichž skutečná hodnota může být v určitém okamžiku aktualizována bez zásahu jiného právního aktu.

Článek 65a služebního řádu stanoví, že prováděcí pravidla k článkům 64 a 65 služebního řádu jsou stanovena v příloze XI.

V souladu s článkem 3 přílohy XI služebního řádu se aktualizace odměn a důchodů podle článku 65 služebního řádu odvozuje přímo od změn kupní síly platů státních zaměstnanců ve státních správách členských států (specifický ukazatel) a změn životních nákladů v Belgii a Lucembursku (společný index).

Specifický ukazatel měří změny čistých odměn státních zaměstnanců v ústředních státních správách členských států po očištění o inflaci. Eurostat vypočítává tento ukazatel na základě informací od jedenácti členských států uvedených v čl. 1 odst. 4 přílohy XI.

Společný index měří změny životních nákladů úředníků EU v Belgii a Lucembursku podle rozdělení zaměstnanců vykonávajících služební povinnosti v těchto členských státech. Eurostat vypočítává tento index na základě informací o cenách od belgických a lucemburských orgánů a informací o počtech zaměstnanců z interních databází orgánů EU.

Kromě toho obsahuje článek 10 přílohy XI služebního řádu ustanovení o umírněnosti, což znamená, že hodnota specifického ukazatele je omezena horní hranicí +2 % a spodní hranicí –2 %. Jestliže hodnota specifického ukazatele tuto hranici překročí, použije se pro výpočet hodnoty aktualizace hodnota hranice. Daná hranice se pak použije s účinkem od 1. července a zbývající část hodnoty aktualizace se použije s účinkem od 1. dubna následujícího roku.

Článek 11 přílohy XI služebního řádu stanoví výjimku použitelnou v případě snížení celkového hrubého domácího produktu EU. Ustanovení o výjimce se použije, je-li hodnota specifického ukazatele pozitivní, ale dojde ke snížení celkového hrubého domácího produktu EU za běžný rok. V takovém případě se k výpočtu hodnoty aktualizace použije pouze část specifického ukazatele a zbývající část se odloží nebo nebude vůbec vyplacena.

3.2Aktualizace koeficientů použitelných na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců EU v rámci EU (čl. 64 druhý pododstavec služebního řádu)

Podle článku 64 služebního řádu se odměna úředníka vyjádřená v eurech upravuje koeficientem vyšším, nižším nebo rovnajícím se 100 % v závislosti na životních podmínkách v různých místech zaměstnání. V Belgii a Lucembursku se s ohledem na jejich zvláštní úlohu referenčních míst zaměstnání, kterou mají coby hlavní a původní sídla většiny orgánů, neuplatňuje žádný koeficient.

Koeficienty jsou pak stanovovány, rušeny, nebo každoročně aktualizovány v souladu s přílohou XI. Pokud jde o aktualizaci, veškeré hodnoty jsou chápany jako hodnoty referenční. Komise pro informaci zveřejní aktualizované hodnoty do dvou týdnů od aktualizace v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

V souladu s článkem 3 přílohy XI služebního řádu se aktualizace koeficientů použitelných na odměny a důchody stanoví na základě poměru mezi hospodářskými paritami uvedenými v článku 1 přílohy XI a směnnými kurzy uvedenými v článku 63 služebního řádu platnými pro odpovídající země.

Hospodářskými paritami odměn se stanoví ekvivalence kupní síly odměn mezi Bruselem jako referenčním místem a ostatními místy zaměstnání. Eurostat vypočítá tyto parity po dohodě s národními statistickými úřady členských států.

Hospodářskými paritami důchodů se stanoví ekvivalence kupní síly důchodů vyplácených mezi Belgií jako referenční zemí a ostatními zeměmi bydliště. Eurostat vypočítá tyto parity po dohodě s národními statistickými úřady. V souladu s článkem 20 přílohy XIII služebního řádu se koeficienty použijí pouze na tu část důchodů, která odpovídá nárokům nabytým před 1. květnem 2004. Minimální koeficient použitelný na důchody činí 100.

V souladu s čl. 17 odst. 3 přílohy VII služebního řádu se specifické koeficienty použijí na určité převody prováděné úředníky a ostatními zaměstnanci.

3.3Aktualizace koeficientů použitelných na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců EU vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích (čl. 13 odst. 1 přílohy X služebního řádu)

Články 11, 12 a 13 přílohy X služebního řádu obsahují ustanovení o vyplácení odměn úředníkům a ostatním zaměstnancům vykonávajícím služební povinnosti ve třetích zemích. Odměna se vyplácí v EU v eurech a použije se na ni koeficient platný pro odměny úředníků, kteří vykonávají služební povinnosti v Belgii, avšak na žádost úředníka může být odměna nebo její část vyplácena ve měně země zaměstnání. V tom případě se odměna upraví koeficientem pro místo zaměstnání a převede příslušným směnným kurzem.

Aby se v maximální míře zaručila rovná kupní síla úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců Unie bez ohledu na místo zaměstnání, koeficienty se jednou za rok aktualizují podle pravidel stanovených v příloze XI služebního řádu. Pokud jde o aktualizaci, veškeré hodnoty jsou chápany jako hodnoty referenční. Komise pro informaci zveřejní aktualizované hodnoty do dvou týdnů od aktualizace v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Aby byla zajištěna rovná kupní síla odměn vyplácených v Bruselu a odměn vyplácených v jiných místech zaměstnání, vypočítá Eurostat hospodářské parity. Koeficient se získá vydělením hospodářské parity směnným kurzem. Použité směnné kurzy se stanoví v souladu s prováděcími pravidly k plnění souhrnného rozpočtu EU a odpovídají datu použitelnosti koeficientů.

3.4Mimořádná aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců EU v rámci EU (čl. 65 odst. 2 služebního řádu)

V čl. 65 odst. 2 se stanoví, že dojde-li k podstatné změně životních nákladů, aktualizují se částky uvedené v čl. 65 odst. 1 a koeficienty uvedené v článku 64 v souladu s přílohou XI. Komise pro informaci zveřejní aktualizované hodnoty a koeficienty do dvou týdnů od aktualizace v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

V souladu s čl. 4 odst. 1 přílohy XI služebního řádu se mimořádné aktualizace odměn a důchodů, které nabývají účinku k 1. lednu, provádějí v případě podstatné změny životních nákladů v období mezi červnem a prosincem (podle údaje o prahu citlivosti vymezeném v článku 6 přílohy XI služebního řádu) a s patřičným přihlédnutím k předběžným odhadům změn kupní síly v průběhu referenčního období běžného roku. Mimořádné aktualizace se vezmou v úvahu při ročních aktualizacích platů.

Kromě toho se podle článku 6 přílohy XI služebního řádu mimořádná aktualizace provede pro všechna místa zaměstnání (včetně Bruselu a Lucemburku), pokud je hodnota prahu citlivosti dosažena nebo překročena v Bruselu a Lucemburku. Pokud v Bruselu a Lucemburku není dosažena hodnota prahu citlivosti, provede se mimořádná aktualizace pouze pro místa zaměstnání, kde byla hodnota prahu citlivosti dosažena nebo překročena.

V souladu s článkem 7 přílohy XI služebního řádu se výše mimořádné aktualizace stanoví jako společný index, případně vynásobený polovinou předpokládaného specifického ukazatele, je-li tento předběžný odhad záporný.

Koeficienty se stanoví jako poměr mezi relevantní hospodářskou paritou a směnným kurzem uvedeným v článku 63 služebního řádu, vynásobený hodnotou aktualizace, pokud pro Belgii a Lucembursko nebylo dosaženo prahu aktualizace.

3.5Mimořádné aktualizace koeficientů použitelných na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců EU vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích (čl. 13 odst. 2 přílohy X služebního řádu)

Vedle každoroční aktualizace odměn úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců EU vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích podle čl. 13 odst. 1 přílohy X služebního řádu (viz bod 3.3 výše) se v případě, že se zjištěné životní náklady v dané zemi přepočítané podle koeficientu a odpovídajícího směnného kurzu od poslední aktualizace změní o více než 5 %, provádí mimořádná aktualizace za účelem úpravy koeficientů postupem podle čl. 13 odst. 1 přílohy X služebního řádu.

Aby byla zajištěna rovná kupní síla odměn vyplácených v Bruselu a odměn vyplácených v jiných místech zaměstnání, vypočítá Eurostat hospodářské parity. Koeficient se získá vydělením hospodářské parity směnným kurzem. Použité směnné kurzy se stanoví v souladu s prováděcími pravidly k plnění souhrnného rozpočtu EU a odpovídají datu použitelnosti koeficientů.

4.Aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců EU a koeficientů použitelných na tyto odměny a důchody v roce 2019

Komise bere na vědomí různé aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců EU, které se provádí v souladu s přílohou XI služebního řádu za referenční období dvanácti měsíců do 1. července 2019 a které se uskuteční před koncem roku 2019. Tyto aktualizace, uvedené dále v bodě 4, jsou založeny na statistických údajích vypracovaných Statistickým úřadem EU po dohodě s národními statistickými úřady členských států, které odrážejí situaci v členských státech k 1. červenci 2019 1 .

4.1.Aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců EU (čl. 65 odst. 1 druhý pododstavec služebního řádu) v roce 2019

V souladu s článkem 1 přílohy XI služebního řádu vypracoval Eurostat zprávu o změnách životních nákladů v Belgii a Lucembursku, změnách kupní síly odměn státních zaměstnanců ve státních správách členských států a o hospodářských paritách, z nichž se odvozují jednotlivé koeficienty 2 .

Průměrná změna kupní síly odměn státních zaměstnanců ve státních správách členských států za referenční období měřená specifickým ukazatelem činí +0,5 %.

Změna životních nákladů v Belgii a Lucembursku v referenčním období měřená pomocí společného indexu vypočteného Eurostatem činí +1,5 %. V souladu s čl. 3 odst. 2 přílohy XI služebního řádu se výše aktualizace určí vynásobením specifického ukazatele a společného indexu vypočítaného Eurostatem. Aktualizace odměn a důchodů v Belgii a Lucembursku tedy činí 2 %. V souladu s čl. 3 odst. 5 přílohy XI služebního řádu se v Belgii a Lucembursku nepoužijí žádné koeficienty.

Celkový specifický ukazatel (0,5 %) je nižší než prahová hodnota požadovaná ustanovením o umírněnosti (horní hranice ve výši +2 %), která se proto nepoužije.

Jelikož jsou prognózy vývoje HDP v reálných hodnotách pozitivní (1,1 %) 3 , ustanovení o výjimce se nepoužije.

Proto do konce roku 2019 Komise zveřejní v řadě C Úředního věstníku Evropské unie aktualizované částky, na které se odkazuje v čl. 65 odst. 1 druhém pododstavci služebního řádu a které jsou použitelné od 1. července 2019 na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie, jak uvádí příloha I této zprávy.

4.2.Aktualizace koeficientů použitelných na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců EU v rámci EU (čl. 64 druhý pododstavec služebního řádu) v roce 2019

V souladu s článkem 1 přílohy XI služebního řádu vypracoval Eurostat zprávu o změnách životních nákladů v Belgii a Lucembursku, změnách kupní síly odměn státních zaměstnanců ve státních správách členských států a o hospodářských paritách, z nichž se odvozují jednotlivé koeficienty 4 .

Mimo Belgii a Lucembursko se aktualizace odměn a důchodů stanoví jako součin úpravy v Belgii a Lucembursku a změn koeficientů a směnného kurzu.

Koeficienty použitelné na odměny, důchody a převody části odměn byly Eurostatem vypočteny takto:

4.1.1.Koeficienty pro zaměstnance mimo Belgii a Lucembursko

Eurostat po dohodě s národními statistickými úřady vypočítal hospodářské parity, jimiž se stanoví ekvivalence kupní síly odměn mezi Bruselem a ostatními místy zaměstnání k 1. červenci 2019.

Koeficienty použitelné na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců zaměstnaných v členských státech mimo Belgii a Lucembursko se stanoví na základě poměru mezi těmito hospodářskými paritami a směnnými kurzy platnými k 1. červenci 2019.

Proto do konce roku 2019 Komise zveřejní v řadě C Úředního věstníku Evropské unie koeficienty, které jsou od 1. července 2019 použitelné na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie, jak uvádí příloha I této zprávy.

4.1.2.Koeficienty pro DŮCHODY mimo Belgii a Lucembursko a koeficienty pro PŘEVODY

Eurostat po dohodě s národními statistickými úřady členských států vypočítal hospodářské parity, jimiž se stanoví ekvivalence kupní síly důchodů mezi Belgií a ostatními zeměmi bydliště k 1. červenci 2019.

Koeficienty stanovené pro důchody osob s bydlištěm mimo Belgii a Lucembursko se stanoví na základě poměru mezi těmito hospodářskými paritami a směnnými kurzy platnými k 1. červenci 2019. V souladu s článkem 20 přílohy XIII služebního řádu se koeficienty použijí pouze na tu část důchodů, která odpovídá nároku získanému před 1. květnem 2004.

V souladu s článkem 17 přílohy VII služebního řádu jsou tyto koeficienty přímo použitelné na převody prováděné úředníky a ostatními zaměstnanci.

Proto do konce roku 2019 Komise zveřejní v řadě C Úředního věstníku Evropské unie koeficienty, které jsou od 1. července 2019 použitelné na důchody mimo Belgii a Lucembursko, a koeficienty pro převody prováděné úředníky a ostatními zaměstnanci Evropské unie, jak uvádí příloha I této zprávy.

4.3.Aktualizace koeficientů použitelných na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců EU vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích (čl. 13 odst. 1 přílohy X služebního řádu) v roce 2019

Statistiky, které má Komise k dispozici, obsahují seznam 145 míst zaměstnání. Nicméně hospodářské parity nebyly uvedeny v případech, kdy údaje byly nedostupné nebo nespolehlivé v důsledku nestabilní místní situace nebo z jiných důvodů.

Koeficienty pro všechna místa zaměstnání mimo EU byly vypočítány k 1. červenci 2019. Roční aktualizace stanoví koeficienty odvozené z parit oznámených Eurostatem k 1. červenci 2019.

Proto do konce roku 2019 Komise zveřejní v řadě C Úředního věstníku Evropské unie koeficienty, které jsou od 1. července 2019 použitelné na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců EU vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích, jak uvádí příloha II této zprávy.

4.4.Mimořádná aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců EU v rámci EU (čl. 65 odst. 2 služebního řádu) v roce 2019

V souladu s článkem 4 přílohy XI služebního řádu bylo třeba aktualizovat odměny a důchody v místech zaměstnání, kde došlo k podstatné změně životních nákladů.

Eurostat po dohodě s národními statistickými úřady 5 vypočítal, že změna životních nákladů v Belgii a Lucembursku, měřená společným indexem, za období od června 2018 do prosince 2018 činila 0,8 %.

Změny životních nákladů mimo Belgii a Lucembursko během referenčního období se měřily pomocí implicitních indexů vypočtených Eurostatem 6 . Tyto indexy byly vypočteny vynásobením společného indexu změnou v hospodářské paritě.

Práh citlivosti pro podstatnou změnu životních nákladů je stanoven jako procento odpovídající 6 % za období dvanácti měsíců (3 % za období šesti měsíců).

Vzhledem k tomu, že společný index za referenční období (od června 2018 do prosince 2018) činil 100,8 (tj. +0,8 %), setrvala tato změna v mezích uvedené prahové hodnoty (±3,0 %). V důsledku této skutečnosti nebyla vyžadována žádná mimořádná aktualizace nominálních platů a důchodů úředníků EU v Belgii a Lucembursku.

Koeficienty se stanoví jako poměr mezi relevantní hospodářskou paritou a směnným kurzem, vynásobený hodnotou mimořádné aktualizace, pokud pro Brusel a Lucemburk nebylo dosaženo prahu citlivosti.

Eurostat po dohodě s národními statistickými úřady 7 vypočítal, že v rámci EU neexistuje žádné místo zaměstnání s implicitním cenovým indexem, jenž by překračoval uvedenou prahovou hodnotu pro dané období. V důsledku této skutečnosti nebyla vyžadována žádná mimořádná aktualizace koeficientů použitelných na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Eurostat po dohodě s národními statistickými úřady 8 rovněž vypočítal, že v rámci EU neexistuje žádný členský stát s implicitním cenovým indexem, jenž by překračoval uvedenou prahovou hodnotu pro dané období. V důsledku této skutečnosti nebyla vyžadována žádná mimořádná aktualizace koeficientů vypočtených Eurostatem pro důchody v uvedených zemích.

Proto nebylo třeba, aby Komise v řadě C Úředního věstníku Evropské unie zveřejnila mimořádnou aktualizaci koeficientů, které jsou od 1. ledna 2019 použitelné na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců EU vykonávajících služební povinnosti v EU.

4.5.Mimořádné aktualizace koeficientů použitelných na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců EU vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích (čl. 13 odst. 2 přílohy X služebního řádu) v roce 2019

4.1.3.Období od srpna 2018 do ledna 2019

Ze statistických údajů, které má Komise k dispozici 9 , vyplývá, že od posledního stanovení koeficientů použitelných na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců Evropské unie vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích vyplácené v měně země zaměstnání, tj. od 1. července 2018, byly změny životních nákladů přepočítaných podle koeficientu a odpovídajícího směnného kurzu v některých třetích zemích vyšší než 5 %.

V souladu s čl. 13 druhým pododstavcem přílohy X služebního řádu bylo v takovém případě třeba provést mimořádnou aktualizaci koeficientů v souladu s postupem stanoveným v příloze XI služebního řádu.

Mimořádnou aktualizací byly stanoveny koeficienty vyplývající z parit oznámených Eurostatem k 1. srpnu, 1. září, 1. říjnu, 1. listopadu a 1. prosinci v roce 2018 a k 1. lednu v roce 2019.

Proto dne 18. června 2019 Komise zveřejnila v řadě C Úředního věstníku Evropské unie 10 šest měsíčních tabulek, v nichž jsou uvedeny dotčené země, příslušné koeficienty a data použitelnosti jednotlivých koeficientů.

4.1.4.Období od února 2019 do června 2019

Ze statistických údajů, které má Komise k dispozici 11 , vyplývá, že od posledního stanovení koeficientů použitelných na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců EU vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích vyplácené v měně země zaměstnání jsou změny životních nákladů přepočítaných podle koeficientu a odpovídajícího směnného kurzu v některých třetích zemích vyšší než 5 %.

V souladu s čl. 13 druhým pododstavcem přílohy X služebního řádu bylo v takovém případě třeba provést mimořádnou aktualizaci koeficientů v souladu s postupem stanoveným v příloze XI služebního řádu.

Mimořádnou aktualizací byly stanoveny koeficienty odvozené z parit oznámených Eurostatem k 1. únoru, 1. březnu, 1. dubnu, 1. květnu a 1. červnu v roce 2019.

Proto do konce roku 2019 Komise zveřejní v řadě C Úředního věstníku Evropské unie pět měsíčních tabulek, v nichž budou uvedeny dotčené země, příslušné koeficienty a data použitelnosti jednotlivých koeficientů, jak uvádí příloha III této zprávy.

5.Rozpočtové dopady odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců EU a koeficientů použitelných na tyto odměny a důchody

Tento oddíl uvádí podrobný odhad rozpočtových dopadů aktualizací ovlivňujících odměny a důchody zaměstnanců EU v roce 2019.

5.1.Aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců EU (čl. 65 odst. 1 druhý pododstavec služebního řádu) v roce 2019

Aktualizace částek uvedených v čl. 65 odst. 1 druhém pododstavci služebního řádu má finanční dopad na všechny rozpočtové položky, jež souvisejí s výdaji na zaměstnance ve všech orgánech a agenturách.

V milionech EUR

Okruh V

Ostatní okruhy (I až IV)

Rok
2019

Rok
2020

Následující roky

Rok
2019

Rok
2020

Následující roky

Odhadovaný dopad na výdaje

+66,1

+132,1

+132,1

+17,6

+35,3

+35,3

Odhadovaný dopad na příjmy

+8,7

+17,4

+17,4

+3,0

+6,0

+6,0

5.2.Aktualizace koeficientů použitelných na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců EU v rámci EU (čl. 64 druhý pododstavec a čl. 20 odst. 1 přílohy XIII) v roce 2019

Aktualizace koeficientů použitelných na odměny a důchody zaměstnanců EU v členských státech, avšak mimo Brusel a Lucemburk, s účinností ode dne 1. července 2019 má finanční dopad na několik rozpočtových položek týkajících se výdajů na zaměstnance.

V milionech EUR

Okruh V

Ostatní okruhy (I až IV)

Rok
2019

Rok
2020

Následující roky

Rok
2019

Rok
2020

Následující roky

Odhadovaný dopad na výdaje

+1,6

+3,2

+3,2

+1,5

+3,0

+3,0

5.3.Aktualizace koeficientů použitelných na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců EU vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích (čl. 13 odst. 1 přílohy X služebního řádu) v roce 2019

Každoroční aktualizace koeficientů použitelných na odměny zaměstnanců EU vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích s účinností od 1. července 2019 má finanční dopad na několik rozpočtových položek v okruhu V týkajících se výdajů na zaměstnance.

V milionech EUR

Okruh V

Rok
2019

Rok
2020

Následující roky

Odhadovaný dopad na výdaje

+0,2

+0,4

+0,4

5.4.Mimořádné aktualizace koeficientů použitelných na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců EU vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích (čl. 13 odst. 2 přílohy X služebního řádu) v roce 2019

5.1.1.Období od srpna 2018 do ledna 2019

Mimořádná aktualizace určitých koeficientů použitelných na odměny zaměstnanců EU vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích s účinností ode dne 1. srpna 2018, 1. září 2018, 1. října 2018, 1. listopadu 2018, 1. prosince 2018 a 1. ledna 2019 má finanční dopad na několik rozpočtových položek v okruhu V týkajících se výdajů na zaměstnance.

V milionech EUR

Okruh V

Rok
2019

Rok
2020

Následující roky

Odhadovaný dopad na výdaje

-0,3

-0,6

-0,6

5.1.2.Období od února 2019 do června 2019

Mimořádná aktualizace určitých koeficientů použitelných na odměny zaměstnanců EU vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích s účinností ode dne 1. února 2019, 1. března 2019, 1. dubna 2019, 1. května 2019 a 1. června 2019 má finanční dopad na několik rozpočtových položek v okruhu V týkajících se výdajů na zaměstnance.

V milionech EUR

Okruh V

Rok
2019

Rok
2020

Následující roky

Odhadovaný dopad na výdaje

+0,01

+0,02

+0,02Přílohy:

(1)Návrh na zveřejnění v řadě C Úředního věstníku Evropské unie – Aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců EU a koeficientů použitelných na tyto odměny a důchody v roce 2019

(2)Návrh na zveřejnění v řadě C Úředního věstníku Evropské unie – Aktualizace koeficientů použitelných na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců EU vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích v roce 2019

(3)Návrh na zveřejnění v řadě C Úředního věstníku Evropské unie – Mimořádná aktualizace koeficientů použitelných na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců EU vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích v období od února 2019 do června 2019

(1)    Odkazuje se zejména na tyto zprávy Eurostatu:
(2)      Zpráva Eurostatu ze dne 31. října 2019 o každoroční aktualizaci odměn a důchodů úředníků EU za rok 2019 podle článků 64 a 65 a přílohy XI služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie, kterou se s účinností od 1. července 2019 upravují odměny zaměstnanců v aktivní službě a důchody zaměstnanců v důchodu a kterou se s účinností od 1. července 2019 aktualizují koeficienty použitelné na odměny zaměstnanců v aktivní službě vykonávajících služební povinnosti v rámci EU i mimo ni, na důchody zaměstnanců v důchodu podle země bydliště a na převody důchodů.
(3)      V evropské hospodářské prognóze vydané GŘ ECFIN dne 7. listopadu 2019 se odhadovalo, že HDP v EU se v roce 2019 zvýší o 1,1 % a v příštím roce o 1,2 %.
(4)      Zpráva Eurostatu ze dne 31. října 2019 o každoroční aktualizaci odměn a důchodů úředníků EU za rok 2019 (viz výše poznámka pod čarou 2).
(5)      Zpráva Eurostatu ze dne 29. dubna 2019 o mimořádné aktualizaci odměn a důchodů úředníků EU podle článku 64, článku 65 a přílohy XI služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie.
(6)    Tamtéž.
(7)      Tamtéž.
(8)      Tamtéž.
(9)      Zpráva Eurostatu ze dne 29. dubna 2019 o mimořádné úpravě koeficientů použitelných na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců Evropské unie vykonávajících služební povinnosti v delegacích mimo Evropskou unii podle článku 64, přílohy X a přílohy XI služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie.
(10)      Úř. věst. C 207/03, 18. června 2019.
(11)      Zpráva Eurostatu ze dne 28. října 2019 o mimořádné úpravě koeficientů použitelných na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců Evropské unie vykonávajících služební povinnosti v delegacích mimo Evropskou unii podle článku 64, přílohy X a přílohy XI služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie.
Top

V Bruselu dne 28.11.2019

COM(2019) 617 final

PŘÍLOHA

zprávy Komise Evropskému parlamentu a Radě

o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a koeficientů použitelných na tyto odměny a důchody v roce 2019

PŘÍLOHA I

KAŽDOROČNÍ AKTUALIZACE ODMĚN A DŮCHODŮ ÚŘEDNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ EVROPSKÉ UNIE A KOEFICIENTŮ POUŽITELNÝCH NA TYTO ODMĚNY A DŮCHODY V ROCE 2019

1.1 Tabulka základních měsíčních platů pro každou platovou třídu a platový stupeň ve funkčních skupinách AD a AST uvedená v článku 66 služebního řádu, použitelná ode dne 1. července 2019:

1. 7. 2019

PLATOVÝ STUPEŇ

PLATOVÁ TŘÍDA

1

2

3

4

5

16

18 994,33

19 792,50

20 624,20

15

16 787,82

17 493,27

18 228,35

18 735,49

18 994,33

14

14 837,60

15 461,11

16 110,80

16 559,04

16 787,82

13

13 113,98

13 665,04

14 239,26

14 635,43

14 837,60

12

11 590,57

12 077,61

12 585,13

12 935,26

13 113,98

11

10 244,12

10 674,58

11 123,14

11 432,61

11 590,57

10

9 054,10

9 434,55

9 831,02

10 104,52

10 244,12

9

8 002,30

8 338,57

8 688,98

8 930,71

9 054,10

8

7 072,70

7 369,90

7 679,59

7 893,26

8 002,30

7

6 251,08

6 513,76

6 787,48

6 976,32

7 072,70

6

5 524,91

5 757,08

5 998,99

6 165,90

6 251,08

5

4 883,11

5 088,30

5 302,11

5 449,63

5 524,91

4

4 315,85

4 497,20

4 686,18

4 816,55

4 883,11

3

3 814,47

3 974,78

4 141,81

4 257,02

4 315,85

2

3 371,37

3 513,03

3 660,66

3 762,50

3 814,47

1

2 979,73

3 104,93

3 235,40

3 325,43

3 371,37

2. Tabulka základních měsíčních platů pro každou platovou třídu a platový stupeň ve funkční skupině AST/SC uvedená v článku 66 služebního řádu, použitelná ode dne 1. července 2019:

1. 7. 2019

PLATOVÝ STUPEŇ

PLATOVÁ TŘÍDA

1

2

3

4

5

6

4 844,35

5 047,92

5 260,04

5 406,37

5 481,07

5

4 281,60

4 461,52

4 649,65

4 778,33

4 844,35

4

3 784,23

3 943,23

4 108,94

4 223,26

4 281,60

3

3 344,61

3 485,15

3 631,63

3 732,64

3 784,23

2

2 956,07

3 080,30

3 209,75

3 299,04

3 344,61

1

2 612,68

2 722,47

2 836,88

2 915,78

2 956,07

3. Tabulka koeficientů použitelných na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie podle článku 64 služebního řádu obsahující:

– koeficienty použitelné ode dne 1. července 2019 na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců podle článku 64 služebního řádu (sloupec 2 tabulky níže),

– koeficienty použitelné ode dne 1. ledna 2020 podle čl. 17 odst. 3 přílohy VII služebního řádu na převody prováděné úředníky a ostatními zaměstnanci (sloupec 3 tabulky níže),

– koeficienty použitelné ode dne 1. července 2019 na důchody podle čl. 20 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu (sloupec 4 tabulky níže):

1

2

3

4

 

Odměny

Převody

Důchody

Země/místo

1. 7. 2019

1. 1. 2020

1. 7. 2019

Bulharsko

57,5

55,7

 

Česká republika

85,5

74,0

 

Dánsko

129,3

132,2

132,2

Německo

99,4

100,5

100,5

Bonn

95,1

 

Karlsruhe

96,5

 

Mnichov

110,3

 

Estonsko

83,3

86,0

 

Irsko

119,2

123,3

123,3

Řecko

81,8

79,0

 

Španělsko

91,6

89,2

 

Francie

117,7

110,0

110,0

Chorvatsko

75,9

67,3

 

Itálie

95,2

95,5

 

Varese

90,0

 

Kypr

78,9

82,4

 

Lotyšsko

78,6

73,1

 

Litva

75,1

67,7

 

Maďarsko

75,3

64,0

 

Malta

92,0

95,3

 

Nizozemsko

111,5

111,3

111,3

Rakousko

106,0

108,2

108,2

Polsko

71,1

60,8

 

Portugalsko

88,6

86,7

 

Rumunsko

65,3

55,9

 

Slovinsko

84,6

82,2

 

Slovensko

79,0

69,2

 

Finsko

118,1

120,3

120,3

Švédsko

120,5

110,5

110,5

Spojené království

132,9

121,4

121,4

Culham

102,0

 

 

4.1 Výše příspěvku na rodičovskou dovolenou podle čl. 42a druhého pododstavce služebního řádu použitelná ode dne 1. července 2019: 1 023,56 EUR.

4.2 Výše příspěvku na rodičovskou dovolenou podle čl. 42a třetího pododstavce služebního řádu použitelná ode dne 1. července 2019: 1 364,75 EUR.

5.1 Výše základního příspěvku na domácnost podle čl. 1 odst. 1 přílohy VII služebního řádu použitelná ode dne 1. července 2019: 191,44 EUR.

5.2 Výše příspěvku na vyživované dítě podle čl. 2 odst. 1 přílohy VII služebního řádu použitelná ode dne 1. července 2019: 418,31 EUR.

5.3 Výše příspěvku na vzdělání podle čl. 3 odst. 1 přílohy VII služebního řádu použitelná ode dne 1. července 2019: 283,82 EUR.

5.4 Výše příspěvku na vzdělání podle čl. 3 odst. 2 přílohy VII služebního řádu použitelná ode dne 1. července 2019: 102,18 EUR.

5.5 Minimální výše příspěvku za práci v zahraničí podle článku 69 služebního řádu a podle čl. 4 odst. 1 druhého pododstavce přílohy VII služebního řádu použitelná ode dne 1. července 2019: 567,38 EUR.

5.6 Výše příspěvku za práci v zahraničí podle článku 134 pracovního řádu ostatních zaměstnanců použitelná ode dne 1. července 2019: 407,88 EUR.

6.1 Výše příspěvku podle vzdálenosti v kilometrech podle čl. 7 odst. 2 přílohy VII služebního řádu použitelná ode dne 1. července 2019:

0 EUR za každý km vzdálenosti od

0 do 200 km

0,2110 EUR za každý km vzdálenosti od

201 do 1 000 km

0,3518 EUR za každý km vzdálenosti od

1 001 do 2 000 km

0,2110 EUR za každý km vzdálenosti od

2 001 do 3 000 km

0,0703 EUR za každý km vzdálenosti od

3 001 do 4 000 km

0,0340 EUR za každý km vzdálenosti od

4 001 do 10 000 km

0 EUR za každý km vzdálenosti nad

10 000 km

6.2 Výše paušálního příplatku k příspěvku podle vzdálenosti v kilometrech podle čl. 7 odst. 2 přílohy VII služebního řádu použitelná ode dne 1. července 2019:

– 105,51 EUR, je-li zeměpisná vzdálenost mezi místy uvedenými v odstavci 1 od 600 km do 1 200 km,

– 211,02 EUR, je-li zeměpisná vzdálenost mezi místy uvedenými v odstavci 1 větší než 1 200 km.

7.1 Výše příspěvku podle vzdálenosti v kilometrech podle čl. 8 odst. 2 přílohy VII služebního řádu použitelná ode dne 1. ledna 2020:

0 EUR za každý km vzdálenosti od

0 do 200 km

0,4255 EUR za každý km vzdálenosti od

201 do 1 000 km

0,7091 EUR za každý km vzdálenosti od

1 001 do 2 000 km

0,4255 EUR za každý km vzdálenosti od

2 001 do 3 000 km

0,1417 EUR za každý km vzdálenosti od

3 001 do 4 000 km

0,0684 EUR za každý km vzdálenosti od

4 001 do 10 000 km

0 EUR za každý km vzdálenosti nad

10 000 km 

7.2 Výše paušálního příplatku k příspěvku podle vzdálenosti v kilometrech podle čl. 8 odst. 2 přílohy VII služebního řádu použitelná ode dne 1. ledna 2020:

– 212,72 EUR, je-li zeměpisná vzdálenost mezi místem zaměstnání a místem původu od 600 km do 1 200 km,

– 425,41 EUR, je-li zeměpisná vzdálenost mezi místem zaměstnání a místem původu větší než 1 200 km.

8. Výše denního příspěvku podle čl. 10 odst. 1 přílohy VII služebního řádu použitelná ode dne 1. července 2019:

   43,97 EUR pro úředníka, který má nárok na příspěvek na domácnost,

   35,46 EUR pro úředníka, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.

9. Dolní hranice příspěvku na zařízení podle čl. 24 odst. 3 pracovního řádu ostatních zaměstnanců použitelná ode dne 1. července 2019:

   1 251,74 EUR pro zaměstnance, který má nárok na příspěvek na domácnost,

   744,28 EUR pro zaměstnance, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.

10.1 Dolní a horní hranice příspěvku v nezaměstnanosti podle čl. 28a odst. 3 druhého pododstavce pracovního řádu ostatních zaměstnanců použitelná ode dne 1. července 2019:

– 1 501,22 EUR (dolní hranice),

– 3 002,43 EUR (horní hranice).

10.2 Výše paušální srážky podle čl. 28a odst. 7 pracovního řádu ostatních zaměstnanců použitelná ode dne 1. července 2019: 1 364,75 EUR.

11. Tabulka s platovou stupnicí základních platů stanovená v článku 93 pracovního řádu ostatních zaměstnanců, použitelná ode dne 1. července 2019:

FUNKČNÍ SKUPINA

1. 7. 2019

PLATOVÝ STUPEŇ

PLATOVÁ TŘÍDA

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 547,83

6 683,99

6 822,98

6 964,87

7 109,72

7 257,57

7 408,48

 

17

5 787,14

5 907,48

6 030,33

6 155,74

6 283,75

6 414,42

6 547,83

 

16

5 114,82

5 221,17

5 329,76

5 440,60

5 553,75

5 669,25

5 787,14

 

15

4 520,60

4 614,61

4 710,58

4 808,54

4 908,54

5 010,61

5 114,82

 

14

3 995,43

4 078,52

4 163,34

4 249,92

4 338,32

4 428,50

4 520,60

 

13

3 531,26

3 604,70

3 679,65

3 756,19

3 834,29

3 914,03

3 995,43

III

12

4 520,54

4 614,54

4 710,51

4 808,45

4 908,44

5 010,51

5 114,71

 

11

3 995,40

4 078,47

4 163,28

4 249,85

4 338,23

4 428,44

4 520,54

 

10

3 531,25

3 604,68

3 679,63

3 756,16

3 834,26

3 914,00

3 995,40

 

9

3 121,03

3 185,93

3 252,18

3 319,82

3 388,86

3 459,31

3 531,25

 

8

2 758,47

2 815,83

2 874,39

2 934,15

2 995,18

3 057,46

3 121,03

II

7

3 120,96

3 185,88

3 252,14

3 319,76

3 388,84

3 459,31

3 531,26

 

6

2 758,34

2 815,70

2 874,27

2 934,05

2 995,07

3 057,37

3 120,96

 

5

2 437,84

2 488,53

2 540,30

2 593,15

2 647,06

2 702,13

2 758,34

 

4

2 154,58

2 199,39

2 245,14

2 291,85

2 339,50

2 388,17

2 437,84

I

3

2 654,27

2 709,35

2 765,60

2 822,99

2 881,57

2 941,37

3 002,43

 

2

2 346,48

2 395,18

2 444,90

2 495,64

2 547,44

2 600,32

2 654,27

 

1

2 074,40

2 117,47

2 161,40

2 206,26

2 252,05

2 298,79

2 346,48

12. Dolní hranice příspěvku na zařízení podle článku 94 pracovního řádu ostatních zaměstnanců použitelná ode dne 1. července 2019:

   941,53 EUR pro zaměstnance, který má nárok na příspěvek na domácnost,

   558,22 EUR pro zaměstnance, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.

13.1 Dolní a horní hranice příspěvku v nezaměstnanosti podle čl. 96 odst. 3 druhého pododstavce pracovního řádu ostatních zaměstnanců použitelná ode dne 1. července 2019:

– 1 125,91 EUR (dolní hranice),

– 2 251,80 EUR (horní hranice).

13.2 Výše paušální srážky podle čl. 96 odst. 7 pracovního řádu ostatních zaměstnanců činí 1 023,56 EUR.

13.3 Dolní a horní hranice příspěvku v nezaměstnanosti podle článku 136 pracovního řádu ostatních zaměstnanců použitelná ode dne 1. července 2019:

– 990,55 EUR (dolní hranice),

– 2 330,72 EUR (horní hranice).

14. Výše příspěvků za práci na směny stanovená v čl. 1 odst. 1 prvním pododstavci nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 1 :

– 429,05 EUR,

– 647,59 EUR,

– 708,05 EUR,

– 965,31 EUR.

15. Koeficient použitelný ode dne 1. července 2019 na částky uvedené v článku 4 nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 2 : 6,1934.

16. Tabulka částek stanovených v čl. 8 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu použitelná ode dne 1. července 2019:

1. 7. 2019

PLATOVÝ STUPEŇ

PLATOVÁ TŘÍDA

1

2

3

4

5

6

7

8

16

18 994,33

19 792,50

20 624,20

20 624,20

20 624,20

20 624,20

15

16 787,82

17 493,27

18 228,35

18 735,49

18 994,33

19 792,50

14

14 837,60

15 461,11

16 110,80

16 559,04

16 787,82

17 493,27

18 228,35

18 994,33

13

13 113,98

13 665,04

14 239,26

14 635,43

14 837,60

12

11 590,57

12 077,61

12 585,13

12 935,26

13 113,98

13 665,04

14 239,26

14 837,60

11

10 244,12

10 674,58

11 123,14

11 432,61

11 590,57

12 077,61

12 585,13

13 113,98

10

9 054,10

9 434,55

9 831,02

10 104,52

10 244,12

10 674,58

11 123,14

11 590,57

9

8 002,30

8 338,57

8 688,98

8 930,71

9 054,10

8

7 072,70

7 369,90

7 679,59

7 893,26

8 002,30

8 338,57

8 688,98

9 054,10

7

6 251,08

6 513,76

6 787,48

6 976,32

7 072,70

7 369,90

7 679,59

8 002,30

6

5 524,91

5 757,08

5 998,99

6 165,90

6 251,08

6 513,76

6 787,48

7 072,70

5

4 883,11

5 088,30

5 302,11

5 449,63

5 524,91

5 757,08

5 998,99

6 251,08

4

4 315,85

4 497,20

4 686,18

4 816,55

4 883,11

5 088,30

5 302,11

5 524,91

3

3 814,47

3 974,78

4 141,81

4 257,02

4 315,85

4 497,20

4 686,18

4 883,11

2

3 371,37

3 513,03

3 660,66

3 762,50

3 814,47

3 974,78

4 141,81

4 315,85

1

2 979,73

3 104,93

3 235,40

3 325,43

3 371,37

17. Výše paušálního příspěvku podle bývalého článku 4a přílohy VII služebního řádu platného do 1. května 2004 pro účely uplatňování čl. 18 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu použitelná ode dne 1. července 2019:

– 148,01 EUR měsíčně pro úředníky platové třídy C4 nebo C5,

– 226,94 EUR měsíčně pro úředníky platové třídy C1, C2 nebo C3.

18. Tabulka s platovou stupnicí základních platů stanovená v článku 133 pracovního řádu ostatních zaměstnanců, použitelná ode dne 1. července 2019:

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

Základní plat při plném pracovním úvazku

1 886,92

2 198,26

2 383,36

2 584,07

2 801,67

3 037,62

3 293,42

Platová třída

8

9

10

11

12

13

14

Základní plat při plném pracovním úvazku

3 570,78

3 871,47

4 197,48

4 550,94

4 934,19

5 349,69

5 800,20

Platová třída

15

16

17

18

19

 

 

Základní plat při plném pracovním úvazku

6 288,64

6 818,22

7 392,39

8 014,89

8 689,85

 

 

PŘÍLOHA II

KAŽDOROČNÍ AKTUALIZACE

KOEFICIENTŮ POUŽITELNÝCH NA ODMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A DOČASNÝCH A SMLUVNÍCH ZAMĚSTNANCŮ EVROPSKÉ UNIE VYKONÁVAJÍCÍCH SLUŽEBNÍ POVINNOSTI VE TŘETÍCH ZEMÍCH 3

MÍSTO ZAMĚSTNÁNÍ

Hospodářská parita
červenec 2019

Směnný kurz
červenec 2019 (*)

Koeficient
červenec 2019 (**)

Afghánistán (***)

0

0

0

Albánie

77,27

121,820

63,4

Alžírsko

87,59

135,123

64,8

Angola

398,2

387,638

102,7

Argentina

23,65

48,2543

49,0

Arménie

409,9

544,320

75,3

Austrálie

1,544

1,62510

95,0

Ázerbájdžán

1,680

1,93290

86,9

Bangladéš

79,94

96,0765

83,2

Barbados

2,371

2,28618

103,7

Bělorusko

1,883

2,31690

81,3

Belize

1,779

2,27400

78,2

Benin

506,1

655,957

77,2

Bolívie

6,563

7,85667

83,5

Bosna a Hercegovina (Banja Luka) (***)

0

0

0

Bosna a Hercegovina (Sarajevo)

1,204

1,95583

61,6

Botswana

8,008

12,1359

66,0

Brazílie

3,165

4,38680

72,1

Burkina Faso

608,1

655,957

92,7

Burundi

1 755

2 101,66

83,5

Kambodža

3 542

4 656,00

76,1

Kamerun

557,9

655,957

85,1

Kanada

1,412

1,49280

94,6

Kapverdy

77,75

110,265

70,5

Středoafrická republika

717,1

655,957

109,3

Čad

559,4

655,957

85,3

Chile

658,1

775,786

84,8

Čína

6,606

7,81990

84,5

Kolumbie

2 222

3 628,36

61,2

Komory

368,6

491,968

74,9

Kongo (Brazzaville)

782,5

655,957

119,3

Kostarika

483,5

664,571

72,8

Kuba (*)

0,9512

1,13700

83,7

Demokratická republika Kongo (Kinshasa)

1 978

1 859,06

106,4

Džibutsko

175,5

202,068

86,9

Dominikánská republika

32,24

57,7476

55,8

Ekvádor (*)

0,8419

1,13700

74,0

Egypt

14,42

19,0314

75,8

Salvador (*)

0,7978

1,13700

70,2

Eritrea

20,37

17,4046

117,0

Svazijsko

10,25

16,0893

63,7

Etiopie

30,17

32,8448

91,9

Fidži

1,799

2,45459

73,3

Gabon

678,7

655,957

103,5

Gambie

35,53

56,2300

63,2

Gruzie

1,976

3,1838

62,1

Ghana

5,010

5,98255

83,7

Guatemala

7,450

8,76521

85,0

Guinea (Conakry)

9 482

10 359,8

91,5

Guinea-Bissau

498,7

655,957

76,0

Guyana

169,2

238,385

71,0

Haiti

82,64

105,839

78,1

Honduras

19,54

27,8690

70,1

Hongkong

10,12

8,8836

113,9

Island

176,9

141,700

124,8

Indie

59,22

78,5675

75,4

Indonésie (Banda Aceh) (***)

0

0

0

Indonésie (Jakarta)

11 299

16 077,2

70,3

Írán (***)

0

0

0

Irák (***)

0

0

0

Izrael

4,323

4,07590

106,1

Pobřeží slonoviny

587,9

655,957

89,6

Jamajka

119,2

144,585

82,4

Japonsko

124,1

122,640

101,2

Jordánsko

0,8007

0,80613

99,3

Kazachstán

265,0

431,050

61,5

Keňa

98,21

116,014

84,7

Kosovo

0,7015

1,00000

70,2

Kyrgyzstán

55,71

79,0348

70,5

Laos

7 658

9 872,50

77,6

Libanon

1 671

1 714,03

97,5

Lesotho

10,44

16,0893

64,9

Libérie (*)

2,190

1,13700

192,6

Libye (***)

0

0

0

Madagaskar

3 308

4 091,11

80,9

Malawi

474,8

885,644

53,6

Malajsie

2,986

4,71170

63,4

Mali

483,8

655,957

73,8

Mauritánie

29,26

41,9150

69,8

Mauricius

28,63

40,3618

70,9

Mexiko

13,39

21,7397

61,6

Moldavsko

13,31

20,7388

64,2

Mongolsko

2 051

3 021,09

67,9

Černá Hora

0,6288

1,00000

62,9

Maroko

7,754

10,8400

71,5

Mosambik

55,54

70,7000

78,6

Myanmar/Barma

1 088

1 746,43

62,3

Namibie

12,50

16,0893

77,7

Nepál

113,5

126,470

89,7

Nová Kaledonie

127,7

119,332

107,0

Nový Zéland

1,632

1,69960

96,0

Nikaragua

28,94

37,6599

76,8

Niger

488,8

655,957

74,5

Nigérie

307,1

348,959

88,0

Severní Makedonie

32,08

61,4951

52,2

Norsko

12,51

9,68430

129,2

Pákistán

77,88

178,917

43,5

Panama (*)

0,9641

1,13700

84,8

Papua-Nová Guinea

3,485

3,84772

90,6

Paraguay

4 146

7 051,71

58,8

Peru

3,284

3,75267

87,5

Filipíny

51,90

58,2090

89,2

Rusko

72,29

71,6096

101,0

Rwanda

812,0

1 021,04

79,5

Samoa

2,184

3,00595

72,7

Saúdská Arábie

3,695

4,26375

86,7

Senegal

625,2

655,957

95,3

Srbsko

64,58

117,913

54,8

Sierra Leone

9 759

10 075,0

96,9

Singapur

1,906

1,53930

123,8

Šalomounovy ostrovy

9,738

9,11055

106,9

Somálsko (***)

0

0

0

Jižní Afrika

9,058

16,0893

56,3

Jižní Korea

1242

1313,12

94,6

Jižní Súdán

366,5

180,271

203,3

Šrí Lanka

156,4

201,220

77,7

Súdán

34,97

50,9690

68,6

Surinam

5,806

8,47975

68,5

Švýcarsko (Bern)

1,412

1,11210

127,0

Švýcarsko (Ženeva)

1,412

1,11210

127,0

Sýrie (***)

0

0

0

Tchaj-wan

28,61

35,4158

80,8

Tádžikistán

5,765

10,7328

53,7

Tanzanie

1 977

2 608,69

75,8

Thajsko

28,68

35,0030

81,9

Východní Timor (*)

0,9008

1,13700

79,2

Togo

519,1

655,957

79,1

Trinidad a Tobago

5,955

7,86270

75,7

Tunisko

2,132

3,29600

64,7

Turecko

3,332

6,55730

50,8

Turkmenistán

4,472

3,97950

112,4

Uganda

2 681

4 179,27

64,1

Ukrajina

24,45

29,7794

82,1

Spojené arabské emiráty

4,179

4,17880

100,0

Spojené státy americké (New York)

1,165

1,13700

102,5

Spojené státy americké (Washington)

0,9866

1,13700

86,8

Uruguay

34,94

39,9690

87,4

Uzbekistán

4 701

9 735,38

48,3

Vanuatu

129,5

132,201

98,0

Venezuela (***)

0

0

0

Vietnam

16 570

26 492,1

62,5

Západní břeh a Pásmo Gazy

4,323

4,07590

106,1

Jemen (***)

0

0

0

Zambie

9,135

14,7839

61,8

Zimbabwe (*)

1,310

1,13700

115,2

(*) 1 EUR = x jednotek místní měny (USD v případě Kuby, Salvadoru, Ekvádoru, Libérie, Panamy, Východního Timoru a Zimbabwe).

(**) Brusel a Lucemburk = 100 %.

(***) Nejsou k dispozici v důsledku problémů spojených s nestabilitou místní situace nebo s nedostačující důvěryhodností údajů.PŘÍLOHA III

MIMOŘÁDNÁ AKTUALIZACE OPRAVNÝCH KOEFICIENTŮ POUŽITELNÝCH
NA ODMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A DOČASNÝCH A SMLUVNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

EVROPSKÉ UNIE VYKONÁVAJÍCÍCH SLUŽEBNÍ POVINNOSTI VE TŘETÍCH ZEMÍCH
4

ÚNOR 2019

MÍSTO ZAMĚSTNÁNÍ

Hospodářská parita
únor 2019

Směnný kurz
únor 2019 (*)

Koeficient
únor 2019 (**)

Argentina

19,90

42,3216

47,0

Botswana

8,078

11,8906

67,9

Egypt

12,72

20,2046

63,0

Etiopie

26,64

32,4790

82,0

Gabon

688,8

655,957

105,0

Ghana

4,330

5,61925

77,1

Nigérie

298,3

349,431

85,4

Sierra Leone

9 221

9 661,58

95,4

Jižní Súdán

283,4

176,701

160,4

Súdán

31,10

54,3759

57,2

Uzbekistán

3 960

9 575,42

41,4

(*)

1 EUR = x jednotek místní měny.

(**)

Brusel a Lucemburk = 100.

BŘEZEN 2019

MÍSTO ZAMĚSTNÁNÍ

Hospodářská parita
březen 2019

Směnný kurz
březen 2019 (*)

Koeficient
březen 2019 (**)

Eritrea

19,94

17,3431

115,0

Jižní Súdán

316,9

176,705

179,3

(*)

1 EUR = x jednotek místní měny.

(**)

Brusel a Lucemburk = 100.

DUBEN 2019

MÍSTO ZAMĚSTNÁNÍ

Hospodářská parita
duben 2019

Směnný kurz
duben 2019 (*)

Koeficient
duben 2019 (**)

Angola

384,7

360,004

106,9

Argentina

21,41

47,2053

45,4

Burundi

1 726

2 066,69

83,5

Demokratická republika Kongo

1 866

1 867,81

99,9

Ghana

4,555

5,75645

79,1

Pákistán

76,03

158,505

48,0

Panama

0,9194

1,12180

82,0

Jižní Súdán

341,3

174,875

195,2

Súdán

33,20

53,8648

61,6

Uruguay

34,53

37,5882

91,9

Uzbekistán

4 252

9 421,96

45,1

(*)

1 EUR = x jednotek místní měny, kromě Panamy, kde se používá USD.

(**)

Brusel a Lucemburk = 100.

KVĚTEN 2019

MÍSTO ZAMĚSTNÁNÍ

Hospodářská parita
květen 2019

Směnný kurz
květen 2019 (*)

Koeficient
květen 2019 (**)

Kamerun

542,5

655,957

82,7

Egypt

13,64

19,2205

71,0

Etiopie

28,28

32,3931

87,3

Haiti

80,32

95,1980

84,4

Myanmar/Barma

1 068

1 699,26

62,9

Tádžikistán

5,503

10,5250

52,3

(*)

1 EUR = x jednotek místní měny.

(**)

Brusel a Lucemburk = 100.

ČERVEN 2019

MÍSTO ZAMĚSTNÁNÍ

Hospodářská parita
červen 2019

Směnný kurz
červen 2019 (*)

Koeficient
červen 2019 (**)

Argentina

22,82

50,1625

45,5

Kongo

766,8

655,957

116,9

Ghana

4,815

5,73320

84,0

Mongolsko

2 038

2 963,29

68,8

Tunisko

2,118

3,34000

63,4

Uzbekistán

4 537

9 497,43

47,8

Vietnam

16 330

26 183,7

62,4

Zambie

9,077

14,9570

60,7

(*)

1 EUR = x jednotek místní měny.

(**)

Brusel a Lucemburk = 100.

(1)

   Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 ze dne 9. února 1976 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny (Úř. věst. L 38, 13.2.1976, s. 1). Nařízení doplněné nařízením (Euratom, ESUO, EHS) č. 1307/87 (Úř. věst. L 124, 13.5.1987, s. 6).

(2)

   Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8).

(3)

 Zpráva Eurostatu ze dne 31. října 2019 o každoroční aktualizaci odměn a důchodů úředníků EU za rok 2019 podle článků 64 a 65 a přílohy XI služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie, kterou se s účinností od 1. července 2019 upravují odměny zaměstnanců v aktivní službě a důchody zaměstnanců v důchodu a kterou se s účinností od 1. července 2019 aktualizují koeficienty použitelné na odměny zaměstnanců v aktivní službě vykonávajících služební povinnosti v rámci EU i mimo ni, na důchody zaměstnanců v důchodu podle země bydliště a na převody důchodů.

Další informace o metodice jsou k dispozici na webových stránkách Eurostatu („Statistics Database“ > „Economy and finance“ > „Prices“ > „Correction coefficients“).

(4)

 Zpráva Eurostatu ze dne 28. října 2019 o mimořádné úpravě koeficientů použitelných na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců Evropské unie vykonávajících služební povinnosti v delegacích mimo EU podle článku 64 a příloh X a XI služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie (Ares(2019)6661612).

Další informace o metodice jsou k dispozici na webových stránkách Eurostatu („Statistics Database“ > „Economy and finance“ > „Prices“ > „Correction coefficients“).

Top