Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XR3420

Usnesení situace informačních středisek Europe Direct

OJ C 17, 18.1.2017, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 17/11


Usnesení situace informačních středisek Europe Direct

(2017/C 017/03)

Předkládají politické skupiny SES, ELS, ALDE, EA a EKR

EVROPSKÝ VÝBOR REGIONŮ,

s ohledem na své usnesení ze dne 16. února 2012 k tématu Situace informačních středisek Europe Direct (CdR 84/2012);

s ohledem na své stanovisko Znovu spojit Evropu s jejími občany – více a lépe komunikovat na místní úrovni ze dne 3. prosince 2014 (COR-2014–04460);

1.

konstatuje, že EU čelí velkým politickým a hospodářským výzvám. Vzhledem k tomu, že přetrvává demokratický deficit a občané jsou stále více rozčarovaní z EU, je potřeba, aby všichni aktéři evropské politiky vyvinuli úsilí o zvýšení společné angažovanosti s občany EU v evropském projektu a aby evropské politiky zajistily svou legitimitu;

2.

zdůrazňuje, že místní a regionální orgány mají dobrou pozici k tomu, aby lépe propojily občany s aktéry evropské politiky a informovaly vedoucí evropské představitele o bezprostředních potřebách občanů. Proto by měl být přikládán větší význam decentralizovanému evropskému komunikačnímu procesu;

3.

zavazuje se, že v rámci své komunikační strategie na období 2015–2020 prohloubí spolupráci s informačními středisky Europe Direct;

4.

připomíná, že síť Europe Direct se svými současnými 518 informačními centry v členských státech hraje klíčovou roli v decentralizované evropské komunikační strategii. Je jedním z nejdůležitějších nástrojů Evropské komise sloužících k informování občanů na místní a regionální úrovni o konkrétním významu různých evropských politických témat pro jejich každodenní život;

5.

vítá proces hodnocení rámce Evropské komise pro obsah a technické aspekty informačních středisek Europe Direct probíhající za účelem přípravy období financování 2018–2023 a stanovení nových rámcových podmínek informačních středisek Europe Direct;

6.

považuje aktivitu informačních středisek Europe Direct v oblasti navazování kontaktů s evropskými institucemi a dalšími informačními sítěmi Evropské komise a jejich funkci propojování s úřady a potřebami daných území, místních institucí a subjektů občanské společnosti za zásadní;

7.

poukazuje na to, že s ohledem na současnou krizi je činnost informačních středisek Europe Direct stále důležitější a náročnější. Vzhledem k řadě výzev, jimž EU čelí, by cílem mělo být využívání plného potenciálu informačních středisek Europe Direct a další posílení jejich úlohy v evropském komunikačním procesu. Musí být zaručeno jejich vyvážené zeměpisné rozmístění a nesmí dojít k omezení stávajícího počtu subjektů poskytujících služby v rámci jednotlivých místních a regionálních orgánů;

8.

domnívá se, že činnost informačních středisek Europe Direct by v budoucnu mohla být zajištěna prohloubením již tak pevné spolupráce a financování ze strany EU;

9.

navrhuje, aby byly v současném víceletém rámci podstatně navýšeny finanční prostředky přidělené informačním střediskům Europe Direct pro příští období financování. Zejména by měla být zdvojnásobena paušální částka přidělená každému informačnímu středisku Europe Direct na základní nabídku informací a navýšeny by měly být i standardní paušální částky pro financování různých modulů. Zároveň by se mělo zajistit, že informační střediska Europe Direct budou usilovat o zvýšení své efektivity a maximalizaci řádného využívání svých zdrojů. Pokud se vyčlení vyšší finanční zdroje na pilotní moduly, bude možné reagovat na krizové situace. Mohlo by se tak pokrýt zvýšení nákladů, například na mzdy a nájmy;

10.

očekává, že se vzhledem k větším požadavkům kladeným na informační střediska Europe Direct zlepší financování. Proto by měla být podstatným způsobem navýšena částka podpory;

11.

trvá na tom, že činnost informačních středisek Europe Direct musí být vzhledem ke svému veřejně prospěšnému charakteru i nadále osvobozena od daně z přidané hodnoty;

12.

zdůrazňuje, že by se měla razantně snížit administrativní zátěž;

13.

potvrzuje, že opatření Komise týkající se decentralizované evropské komunikační činnosti v zásadě zasahují své cílové skupiny. Nicméně priority Evropské komise odpovídají potřebám občanů, pokud jde o evropské politiky, pouze částečně. Čím je téma abstraktnější, tím méně ho budou občané považovat za relevantní politickou záležitost. Proto by se měla věnovat zvláštní pozornost řešení evropských politických záležitostí, které se dotýkají každodenního života občanů;

14.

považuje za vhodné posílit vztah informačních středisek Europe Direct s místními a regionálními sítěmi asociací zavedením dvousměrného komunikačního kanálu, aby bylo možné určit různé okruhy zájmu občanů, a přizpůsobit tak evropské informace jejich požadavkům;

15.

konstatuje, že systém modulů je obecně považován za pozitivní. Je však potřeba v něm provést řadu změn, například zvýšit flexibilitu různých modulů;

16.

vyzývá Evropskou komisi, aby dala informačním střediskům Europe Direct možnost přizpůsobit plánovaná opatření komunikačním preferencím Komise a místním potřebám. Pokud aktéři evropské politiky chtějí, aby měl evropsky projekt budoucnost, musejí komunikovat s občany tak, aby občané znovu považovali Evropu za společný domov, společenství hodnot a míru a hybnou sílu sociálního a kulturního pokroku a spravedlnosti. Informační střediska Europe Direct mohou díky tomu, že občanům nabízejí informace v jejich blízkosti, vytvořit vazbu mezi oběma stranami a propagovat u občanů Evropu pozitivním způsobem;

17.

navrhuje, aby zahájení nového období financování 2018–2023 doprovázela informační kampaň, jejímž prostřednictvím by se zdůraznila přidaná hodnota značky Europe Direct a dala se na vědomí každodenní práce informačních středisek Europe Direct a jejich evropská opatření na regionální a místní úrovni. Doplnily by se tak běžné informace ze schůzek na vysoké úrovni, které občanům neposkytují celkový obraz evropského projektu;

18.

navrhuje, aby byl systém modulů otevřen regionálním prioritám, formátům a skupinám, jež dosud nebyly označeny za cíle, a především doporučuje flexibilní využívání dostupných modulů. Cílem je přizpůsobit komunikaci co nejvíce místním potřebám. Mělo by být možné předkládat projekty na regionální úrovni, aby se komunikace co nejvíce přizpůsobila místním potřebám. Posílilo by se tak partnerství mezi různými subjekty, které společně zajišťují regionální pokrytí odpovídajícími službami pro veřejnost, propracovanější a aktuálnější komunikační strategie a strukturovanější vztahy se zainteresovanými stranami a dalšími evropskými sítěmi. Měla by být stanovena možnost využívat i takových forem partnerství, jež předpokládají spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem, k čemuž ostatně vyzývá i Evropská komise v rámci plánování evropských fondů na období 2014–2020. Pro tyto projekty by mělo být zajištěno odpovídající financování podle počtu obyvatel a kontaktních míst pro veřejnost;

19.

požaduje zavedení možnosti financovat spolupráci mezi různými informačními středisky, jednak aby se usnadnila výměna osvědčených postupů mezi středisky v různých oblastech, jednak aby byly využity synergie, zejména když se jedná o stejnou cílovou skupinu s podobnými rysy a potřebami;

20.

zdůrazňuje závěrem, že úloha informačních středisek Europe Direct má zásadní význam pro místní a regionální orgány, které nejlépe znají místní a regionální zúčastněné strany i témata, která občany zajímají. Jsou zvláště kompetentní k tomu, aby určily, jaký druh informací a jaké metody pomohou oslovit občany a zaujmout je. Mají tedy v evropské komunikaci zásadně důležitou úlohu, která by měla být dále posílena, zejména prostřednictvím užší spolupráce s evropskými orgány;

21.

podporuje výzvu Evropského parlamentu Komisi, aby organizátorům evropských občanských iniciativ poskytla příslušné, ucelené pokyny (1);

22.

navrhuje Evropské komisi, aby posílila spolupráci mezi různými evropskými sítěmi, aby bylo možné poskytovat občanům lepší informace, lépe s nimi komunikovat a nabídnout jim více odpovědí na jejich otázky.

V Bruselu dne 16. června 2016.

předseda Evropského výboru regionů

Markku MARKKULA


(1)  Viz usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. října 2015 o evropské občanské iniciativě (2014/2257(INI)).


Top