Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013DC0144

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

/* COM/2013/0144 final */

52013DC0144

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí /* COM/2013/0144 final */


SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Úvod

Hospodářská krize mimořádně silně postihuje mladé lidi: v lednu 2013 dosáhla v EU míra nezaměstnanosti mládeže 23,6 %, tedy dvojnásobku míry nezaměstnanosti dospělých, a nic nenasvědčuje tomu, že by se situace měla zlepšit. Celkem 7,5 milionu Evropanů ve věku 15–24 let nepracuje, ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy.

Situace je zvláště naléhavá v některých členských státech a v některých regionech. To představuje závažnou hrozbu pro sociální soudržnost v EU a může mít dlouhodobý nepříznivý dopad na hospodářský potenciál a konkurenceschopnost. Orgány EU, vlády členských států, podniky a sociální partneři na všech úrovních musí učinit vše pro to, aby nevznikla „ztracená generace“.

V zájmu řešení příliš vysoké míry nezaměstnanosti mládeže přijala Komise dne 5. prosince 2012 balíček týkající se zaměstnanosti mladých lidí. Tento soubor opatření obsahuje návrh doporučení Rady o zřízení záruky pro mladé lidi[1], zahajuje druhou fázi konzultace se sociálními partnery o rámci pro kvalitu stáží[2], vyhlašuje Evropskou alianci pro učňovskou přípravu a uvádí způsoby, jak omezit překážky mobility mladých lidí[3].

K probíhajícímu boji proti nezaměstnanosti mládeže již významně přispěly strukturální fondy EU, a to zejména prostřednictvím akčních týmů, které vznikly v rámci iniciativy „Příležitosti pro mladé“ přijaté v prosinci 2011[4].

Evropská rada ve dnech 7. a 8. února 2013 připomněla podstatnou podporu, kterou EU v této záležitosti již poskytla. Jelikož si je vědoma obzvláště tíživé situace mladých lidí v některých regionech, navrhla Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, která by disponovala rozpočtem ve výši 6 miliard EUR na sedmileté období (2014–2020) a byla otevřená všem regionům, v nichž míra nezaměstnanosti mládeže přesahuje 25 %.

Tato iniciativa by byla financována v rámci podokruhu politiky soudržnosti 3 miliardami EUR z cílených investic Evropského sociálního fondu (ESF) a dále 3 miliardami EUR z účelové rozpočtové položky.

S cílem vytvořit podmínky nezbytné k rychlému provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí Komise dále stanoví klíčové parametry, které pro tuto iniciativu navrhuje, a předkládá návrhy příslušných změn nařízení o společných ustanoveních, které se týká evropských strukturálních a investičních fondů, a nařízení o Evropském sociálním fondu, které se v současné době projednávají na úrovni Evropského parlamentu a Rady.

Realizace Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Díky posílení a rychlejšímu provádění opatření financovaných z ESF by Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí měla ve způsobilých regionech podpořit realizaci významných iniciativ Komise, konkrétně balíčku týkajícího se zaměstnanosti mladých lidí, a zejména doporučení o zřízení záruky pro mladé lidi, které na politické úrovni schválila Rada dne 28. února 2013 a jehož cílem je zajistit, aby všichni mladí ve věku od 15 do 24 let, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě (tzv. „NEET“), dostali kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy nebo stáže do čtyř měsíců poté, co se stali nezaměstnanými nebo opustili formální systém vzdělávání.

Na přesné podobě opatření se dohodne Komise s členskými státy v rámci procesu programování politiky soudržnosti, ale všechny činnosti podporované touto iniciativou se spíše než na systémy či struktury zaměří na jednotlivce, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě. Iniciativa tak doplní opatření přijatá na vnitrostátní úrovni, včetně těch, která využívají podpory z ESF, a to s cílem zřídit nebo provádět systémy záruk pro mladé lidi. V zájmu dosažení této doplňkovosti by provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí mělo být plně začleněno do programování ESF v rámci investiční priority, jíž je podpora udržitelné integrace mladých NEET na trhu práce. Ve vhodných případech by se v rámci iniciativy mělo členským státům dostat možnosti a pobídky, aby na řešení problémů spojených s nezaměstnaností a nečinností mladých lidí přidělily prostředky z ESF v objemu větším, než je minimální částka 3 miliardy EUR požadovaná z ESF na spolufinancování zvláštního přídělu na tuto iniciativu.

Investice v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí by měly být úzce zaměřené na dosahování konkrétních výsledků v krátkém časovém horizontu. Komise proto navrhuje upřednostňovat tuto iniciativu, a to konkrétně tak, že se na ni nebude vztahovat mechanismus výkonnostní rezervy, aby přinášela hmatatelné výsledky již v počátečních fázích provádění. Rovněž podpoří členské státy v používání společných akčních plánů navržených na programové období 2014–2020, které představují nový nástroj, jenž umožňuje zjednodušit provádění a zaměřit se na výsledky. Aby se zabránilo tomu, že rozpočtová omezení budou ztěžovat hladké provádění této iniciativy, počítá návrh s tím, že z vnitrostátních zdrojů by měl být spolufinancován pouze příspěvek z Evropského sociálního fondu.

Provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí by mělo vycházet z komplexní strategie pro plnění cílů balíčku týkajícího se zaměstnanosti mladých lidí a pro zřízení záruky pro mladé lidi v souladu s doporučením Rady. Podle tohoto doporučení členské státy připraví systém podle vnitrostátních, regionálních a místních podmínek, přičemž zváží takové problémy, jako je například skutečnost, že mladí lidé nejsou homogenní skupina, a zásady vzájemných povinností i nutnost zaměřit se na riziko cyklické nečinnosti. Uplatňovat by se měla makroekonomická podmíněnost. Při zohledňování hospodářských a sociálních podmínek v daném členském státě by se mělo přihlédnout k situaci na trhu práce a vyhlídkám mladých lidí.

Na úrovni členských států by byla Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí programována v rámci ESF. Velký význam bude přikládán specifickým opatřením týkajícím se propagace, sledování pokroku a hodnocení dopadu, jakož i finančnímu řízení a podávání zpráv, aby se zajistilo snadné provádění a měřitelný a patrný přínos iniciativy.

Z toho důvodu Komise přistoupila ke změně svých návrhů nařízení o společných ustanoveních a nařízení o Evropském sociálním fondu.

Závěr

Realizace záruky pro mladé lidi vyžaduje cílené veřejné investice, jež může významně podpořit ESF. Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí by měla posílit nezbytnou podporu investic do lidského kapitálu prostřednictvím ESF, k čemuž vyzvala Evropská rada. Komise tedy znovu předkládá svůj návrh na stanovení minimálních podílů pro ESF s cílem zajistit navýšení části, která v rámci zdrojů politiky soudržnosti EU na ESF připadá, ze současných 22 % alespoň na 25 %.

[1]               COM(2012) 729 final.

[2]               COM (2012) 728 final.

[3]               COM(2012) 727 final.

[4]               KOM(2011) 933 v konečném znění.

Top