EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC1018(01)

Oznámení týkající se antidumpingových opatření uložených na dovoz ethanolaminů pocházejících ze Spojených států amerických a částečného opětovného zahájení antidumpingového šetření týkajícího se dovozu ethanolaminů pocházejících ze Spojených států amerických

OJ C 314, 18.10.2012, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.10.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 314/12


Oznámení týkající se antidumpingových opatření uložených na dovoz ethanolaminů pocházejících ze Spojených států amerických a částečného opětovného zahájení antidumpingového šetření týkajícího se dovozu ethanolaminů pocházejících ze Spojených států amerických

2012/C 314/10

Ve svém rozsudku ze dne 8. května 2012 ve věci T-158/10 Tribunál Evropské unie (dále jen „Tribunál“) zrušil prováděcí nařízení Rady (EU) č. 54/2010 ze dne 19. ledna 2010, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ethanolaminů pocházejících ze Spojených států amerických (1) (dále jen „nařízení o uložení konečného antidumpingového cla“ nebo „napadené nařízení“), pokud se týká společnosti The Dow Chemical Company (dále jen „Dow Chemical“ nebo „dotčená společnost“).

V důsledku rozsudku ze dne 8. května 2012 již dovoz ethanolaminů vyráběných společností Dow Chemical do Evropské unie nepodléhá antidumpingovým opatřením uloženým nařízením (EU) č. 54/2010.

1.   Informace pro celní orgány

Konečná antidumpingová cla zaplacená podle nařízení (EU) č. 54/2010 týkajícího se dovozu ethanolaminů do Evropské unie, v současnosti kódů KN ex 2922 11 00 (monoethanolamin) (kód TARIC 2922110010), ex 2922 12 00 (diethanolamin) (kód TARIC 2922120010) a 2922 13 10 (triethanolamin), pocházejících ze Spojených států amerických, vyráběných společností Dow Chemical (doplňkový kód TARIC A115) by tudíž měla být vrácena nebo prominuta. Žádost o vrácení nebo prominutí se podává u vnitrostátních celních orgánů v souladu s příslušnými celními předpisy.

2.   Částečné opětovné zahájení antidumpingového šetření

Tribunál svým rozsudkem ze dne 8. května 2012 zrušil nařízení (EU) č. 54/2010. Tribunál shledal, že Rada se v posouzení dopustila dvou chyb: i) ve zjištění pokračujícího dumpingu v průběhu období přezkumného šetření, a tedy, na tomto základě, ve zjištění pravděpodobnosti pokračování dumpingu; a ii) určením volné výrobní kapacity ethanolaminů v USA na 60 000 tun.

Soudy (2) uznávají, že v případě, kdy řízení sestává z několika správních kroků, zrušením jednoho z těchto kroků není zrušeno celé řízení. Antidumpingové řízení je příkladem takového řízení sestávajícího z několika kroků. Proto zrušení některých částí nařízení o uložení konečného antidumpingového cla neznamená zrušení celého postupu předcházejícího přijetí dotčeného nařízení. Na druhé straně jsou orgány Evropské unie podle článku 266 Smlouvy o fungování Evropské unie povinny řídit se rozsudkem Tribunálu ze dne 8. května 2012. Orgány unie proto mají v rámci plnění rozsudku možnost opravit ty prvky napadeného nařízení, které vedly k jeho zrušení, a zároveň ponechat beze změn části, jež nebyly napadeny a jež nejsou zmíněným rozsudkem dotčeny (3). Je třeba poznamenat, že všechna ostatní zjištění uvedená v napadeném nařízení, která nebyla napadena ve lhůtách k tomu určených, a která proto nebyla soudy brána v potaz a nevedla ke zrušení napadeného nařízení, zůstávají v platnosti.

Komise se proto rozhodla opětovně zahájit antidumpingové šetření týkající se dovozu ethanolaminů pocházejících ze Spojených států amerických, jež bylo zahájeno podle nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (4) (nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (5)) (dále jen „základní nařízení“). Opětovné zahájení šetření je ve svém rozsahu omezeno na provedení výše uvedeného zjištění Tribunálu.

3.   Postup

Poté, co Komise po konzultaci s poradním výborem stanovila, že částečné opětovné zahájení antidumpingového šetření je odůvodněné, zahajuje tímto částečné obnovení antidumpingového šetření týkajícího se dovozu ethanolaminů pocházejících ze Spojených států amerických, zahájené podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení oznámením zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie  (6).

Opětovné zahájení šetření je ve svém rozsahu omezeno na provedení výše uvedeného rozsudku, pokud jde o rozhodnutí o pokračování nebo obnovení dumpingu během období přezkumného šetření a volnou výrobní kapacitu ethanolaminů ve Spojených státech amerických.

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby oznámily svá stanoviska, předložily informace a poskytly příslušné důkazy. Tyto informace a příslušné důkazy musí Komise obdržet ve lhůtě stanovené v bodě 4 písm. a).

Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to požádají a doloží konkrétní důvody pro takové slyšení. Tato žádost musí být podána ve lhůtě stanovené v bodě 4 písm. b).

4.   Lhůty

a)   Pro strany za účelem přihlášení se a předložení informací

Všechny zúčastněné strany, mají-li být jejich stanoviska při šetření zohledněna, se musí přihlásit, a to tak, že se obrátí na Komisi, a musí předložit svá stanoviska a jakékoli informace do 20 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak. Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že výkon většiny procesních práv uvedených v základním nařízení závisí na tom, zda se zúčastněná strana přihlásí ve výše uvedené lhůtě.

b)   Slyšení

Všechny zúčastněné strany mohou Komisi v téže lhůtě 20 dnů rovněž požádat o slyšení.

5.   Písemná podání a korespondence

Všechna podání a žádosti zúčastněných stran musí být předloženy písemně (nikoli v elektronické podobě, není-li stanoveno jinak) a musí v nich být uveden název, poštovní a e-mailová adresa a telefonní a faxová čísla zúčastněné strany. Veškerá písemná podání, včetně informací vyžadovaných tímto oznámením, a korespondence, jež zúčastněné strany poskytují jako důvěrné, se označí poznámkou „Limited“ (7) a v souladu s čl. 19 odst. 2 základního nařízení se k nim přiloží verze, která není důvěrná a je označena poznámkou „For inspection by interested parties“.

Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

6.   Nedostatečná spolupráce

Pokud zúčastněná strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a podle článku 18 základního nařízení se může vycházet z dostupných údajů. Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

7.   Zpracování osobních údajů

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (8).

8.   Úředník pro slyšení

Domnívají-li se zúčastněné strany, že se při uplatňování svých práv na obhajobu setkávají s obtížemi, mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení z GŘ pro obchod. Tento úředník slouží jako prostředník mezi zúčastněnými stranami a útvary Komise a v případě nutnosti nabízí zprostředkování při procesních záležitostech ovlivňujících ochranu jejich zájmů v tomto řízení, zejména co se týče otázek přístupu ke spisu, důvěrnosti, prodloužení lhůt a nakládání se stanovisky podanými písemně a/nebo ústně. Další informace a kontaktní údaje jsou zúčastněným stranám k dispozici na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce Generálního ředitelství pro obchod (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).


(1)  Úř. věst. L 17, 22.1.2010, s. 1.

(2)  Věc T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS) v. Rada, Sb. rozh. 1998, s. II 3939.

(3)  Věc C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS) v. Rada, Sb. rozh. 2000, I-08147.

(4)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(6)  Úř. věst. C 270, 25.10.2008, s. 26.

(7)  Rozumí se tím, že dokument je určen pouze pro interní použití. Je chráněn podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jde o důvěrný dokument podle článku 19 základního nařízení a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda).

(8)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


Top