Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42017Y0615(01)

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o pracovním plánu Evropské unie v oblasti sportu (1. července 2017 až 31. prosince 2020)

OJ C 189, 15.6.2017, p. 5–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 189/5


Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o pracovním plánu Evropské unie v oblasti sportu

(1. července 2017 až 31. prosince 2020)

(2017/C 189/02)

RADA EVROPSKÉ UNIE A ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ,

I.   ÚVOD

1.

PŘIPOMÍNAJÍ pravomoci svěřené Evropské unii, zejména podle článků 6 a 165 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle nichž sport představuje oblast, v níž by činnosti na úrovni EU měly podporovat, koordinovat a doplňovat opatření členských států;

2.

PŘIPOMÍNAJÍ usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o pracovním plánu Evropské unie v oblasti sportu na období let 2011–2014 (1) a 2014–2017 (2);

3.

VÍTAJÍ zprávu Komise o provádění a významu pracovního plánu Evropské unie v oblasti sportu na období 2014–2017 (3);

4.

DOMNÍVAJÍ SE, že sport může přispívat k obecným prioritám programů EU v oblasti bezpečnosti, ekonomiky a sociální politiky, a zejména ke strategii Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění;

5.

UZNÁVAJÍ, že sport hraje pozitivní roli v meziodvětvové spolupráci na úrovni EU, a tím napomáhá k zajištění udržitelného rozvoje a odpovídajícím způsobem přispívá k řešení obecných socioekonomických a bezpečnostních výzev, kterým EU čelí, včetně migrace, sociálního vyloučení a radikalizace, které mohou vést k násilnému extremismu a nezaměstnanosti, jakož i k nezdravému životnímu stylu a obezitě;

6.

UZNÁVAJÍ nutnost vhodné spolupráce se zúčastněnými subjekty v oblasti sportu, mj. prostřednictvím strukturovaného dialogu (4);

7.

BEROU NA VĚDOMÍ výsledky Eurobarometru zaměřeného na sport a pohybovou aktivitu zveřejněné v roce 2014, které uznávají velké rozdíly mezi členskými státy, včetně rozdílů, pokud jde o výsledky týkající se dobrovolné činnosti a sedavého způsobu života, a berou na vědomí statistické údaje předložené Eurostatem týkající se klíčových ekonomických a sociálních údajů v oblasti sportu;

8.

UZNÁVAJÍ nutnost spolupráce s třetími zeměmi, zejména s kandidátskými a potenciálními kandidátskými zeměmi EU, v zájmu prosazování evropských hodnot prostřednictvím sportovní diplomacie, jakož i spolupráce s příslušnými mezinárodními organizacemi v oblasti sportu, včetně Rady Evropy, Světové antidopingové agentury a Světové zdravotní organizace;

9.

S OHLEDEM NA VÝŠE UVEDENÉ SOUHLASÍ:

s dalším rozvojem rámce evropské spolupráce v oblasti sportu vytvořením třetího pracovního plánu EU v oblasti sportu, který se bude týkat činností členských států a Komise;

s konkrétním časovým rámcem tohoto pracovního plánu, tj. od 1. července 2017 do 31. prosince 2020;

a souhlasí s tím, že činnosti prováděné v oblasti sportu na úrovni EU by se měly zaměřit na prioritní okruhy, klíčová témata a výstupy, jakož i pracovní metody a struktury uvedené v pracovním plánu, a jak je stanoveno v příloze I;

II.   DALŠÍ ROZVOJ EVROPSKÉHO ROZMĚRU V OBLASTI SPORTU VYTVOŘENÍM PRACOVNÍHO PLÁNU EU

10.

DOMNÍVAJÍ SE, že tento pracovní plán EU v oblasti sportu by měl sledovat tyto hlavní cíle:

zajistit prostřednictvím meziodvětvové spolupráce povědomí o dalších oblastech politiky EU, v nichž sport může přispět k řešení výzev politiky, kterým EU čelí;

dále zlepšovat faktické podklady pro sportovní odvětví;

prosazovat kooperativní a jednotný přístup členských států a Komise a tam, kde je to vhodné, i se sportovním hnutím a dalšími příslušnými zúčastněnými subjekty, s cílem generovat v dlouhodobějším horizontu přidanou hodnotu v oblasti sportu na úrovni EU;

řešit nadnárodní výzvy prostřednictvím koordinovaného přístupu na úrovni EU;

zohledňovat specifickou povahu sportu;

přispívat k obecným prioritám EU v oblasti hospodářské a sociální politiky a k udržitelnému rozvoji v zájmu podpory zaměstnanosti, růstu a investic, jakož i v zájmu přípravy na období po roce 2020 (5);

podporovat rovnost žen a mužů;

vzít v úvahu vztah mezi vzděláváním a sportem, včetně dvojí kariéry;

stavět na výsledcích prvních dvou pracovních plánů EU v oblasti sportu;

doplňovat a posilovat dopad činností zahájených v rámci programu Erasmus+ v oblasti sportu;

přispívat k rozvoji sportu v EU na základní úrovni;

11.

ZDŮRAZŇUJÍ, že tento pracovní plán EU by měl představovat flexibilní rámec a nástroj schopný reagovat včas na vývoj v oblasti sportu a zohlednit priority budoucích předsednictví;

12.

SOUHLASÍ s tím, aby pro období, na něž se vztahuje tento pracovní plán, dávaly členské státy a Komise přednost níže uvedeným okruhům a klíčovým tématům. Každé předsednictví může tyto okruhy a klíčová témata s ohledem na případný nový vývoj doplnit:

1.

integrita sportu, zejména podpora řádné správy, včetně ochrany nezletilých osob, specifičnost sportu, boj proti korupci a ovlivňování výsledků, jakož i boj proti dopingu;

2.

hospodářský rozměr sportu, zejména inovace v oblasti sportu, a sport a jednotný digitální trh;

3.

sport a společnost, zejména sociální začlenění, úloha trenérů, vzdělávání v oblasti sportu a prostřednictvím sportu, sport a zdraví, sport a životní prostředí a sport a média, jakož i sportovní diplomacie.

Provádění cílů výše uvedených klíčových témat je podrobně uvedeno v příloze I;

13.

SOUHLASÍ S TÍM, že:

Rada a zástupci vlád členských států zasedající v Radě mohou pracovní plán EU revidovat s ohledem na dosažené výsledky a změny v příslušné politice na úrovni EU;

přezkum v polovině období pracovního plánu EU bude proveden v první polovině roku 2019;

III.   PRACOVNÍ METODY A STRUKTURY

14.

UZNÁVAJÍ, že je nutno nadále úzce spolupracovat mezi členskými státy navzájem a s Komisí na provádění pracovního plánu, a rovněž uznávají, že do této spolupráce by měly být úzce zapojeny sportovní hnutí a příslušné organizace na vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni, jako např. Rada Evropy, Světová antidopingová agentura a Světová zdravotnická organizace;

15.

DOMNÍVAJÍ SE, že:

je třeba stanovit vhodné pracovní struktury a metody za účelem navázání na výsledky prvních dvou pracovních plánů EU a pro dosahování nových výsledků v souladu s prioritními okruhy a klíčovými tématy, jak jsou stanoveny v bodu 12 výše.

Zasedání odborných skupin a klastrů by měla organizovat v případě potřeby Komise v těch oblastech politiky, kterými se mj. v široké míře zabývaly předchozí a stávající pracovní plány v oblasti sportu.

Z podnětu jednoho nebo více členských států je možné pořádat zasedání v oblastech společného zájmu (skupiny zainteresovaných členských států). Tato zasedání se budou mj. zabývat vzájemným předáváním zkušeností mezi zúčastněnými členskými státy.

Další struktury a pracovní metody mohou zahrnovat konference a semináře pořádané předsednictvím, neformální zasedání ministrů pro sport a ředitelů v oblasti sportu, studie prováděné Komisí a konference a semináře pořádané Komisí.

Klíčové zásady týkající se různých pracovních metod jsou uvedeny v příloze II.

Provádění stávajícího pracovního plánu EU vyhodnotí Rada v průběhu druhé poloviny roku 2020 na základě zprávy, kterou vypracuje Komise během první poloviny roku 2020;

IV.   DALŠÍ KROKY

16.

VYZÝVAJÍ ČLENSKÉ STÁTY, ABY:

spolupracovaly s Komisí v zájmu efektivního provádění tohoto pracovního plánu EU a používaly pracovní struktury a metody uvedené v tomto usnesení;

současně dodržovaly zásadu subsidiarity a respektovaly autonomii řídicích struktur v oblasti sportu a při vytváření politiky na vnitrostátní úrovni řádně zohledňovaly tento pracovní plán EU;

pravidelně informovaly a případně konzultovaly zúčastněné subjekty v oblasti sportu o pokroku při provádění pracovního plánu EU s cílem zajistit význam a zviditelnění daných činností;

v případě potřeby rozšiřovaly v členských státech a na odpovídajících úrovních výsledky, jichž bylo dosaženo v rámci tohoto a předchozích pracovních plánů EU v oblasti sportu;

organizovaly zasedání na témata společného zájmu (skupiny zainteresovaných členských států);

ve spolupráci s Komisí iniciovaly a vedly vzájemné výměny zkušeností;

17.

VYZÝVAJÍ JEDNOTLIVÁ PŘEDSEDNICTVÍ RADY, ABY:

při vypracovávání svého programu, rovněž v rámci trojky předsednictví, zohlednila prioritní témata pracovního plánu EU a vycházela z již dosažených výsledků;

informovala členské státy o probíhající nebo plánované činnosti jiných složení Rady, které mají dopad na sport;

po uplynutí tříletého období, na něž se toto usnesení vztahuje, a na základě zprávy vypracované Komisí případně předložila nový návrh pracovního plánu EU pro další období;

zvážila hodnocení strukturovaného dialogu se sportovním hnutím (6).

18.

VYZÝVAJÍ KOMISI, ABY:

spolupracovala s členskými státy na provádění tohoto pracovního plánu, zejména pokud jde o výstupy uvedené v příloze I;

informovala členské státy o probíhajících nebo plánovaných iniciativách v dalších oblastech politik EU majících dopad na oblast sportu a o příslušném vývoji v Komisi;

informovala Pracovní skupinu pro sport o mandátech odborných skupin;

podporovala členské státy a jiné příslušné aktéry při jejich činnostech v oblasti témat a klíčových otázek stanovených v tomto usnesení, především:

zkoumáním způsobů, jak usnadnit účast členských států a odborníků a zapojit zástupce sportovního hnutí a případné další zúčastněné subjekty v odborných skupinách uvedených v příloze I, což zajistí vysokou a soudržnou úroveň zástupců i odbornou úroveň;

zřízením odborných skupin v těchto oblastech:

bezúhonnost,

rozvoj dovedností a lidských zdrojů v oblasti sportu;

zavedením jiných forem podpory výměny osvědčených postupů a vzájemného učení, jakož i budování znalostní základny (např. studiemi);

poskytnutím nezbytných odborných znalostí v otázkách boje proti dopingu, zejména z hlediska slučitelnosti jakékoliv budoucí revize antidopingového kodexu Světové antidopingové agentury (WADA) s právem EU;

poskytnutím logistické a technické podpory při shromažďování a šíření příslušných dokumentů a informací o politice EU v oblasti sportu;

pořádáním zasedání specifických klastrů v oblastech politik, kterými se v široké míře zabývaly předchozí i stávající pracovní plány v oblasti sportu. Cílem těchto zasedání je projednat politicky relevantní výsledky projektů s přínosem pro sport financovaných EU a podpořit výměnu osvědčených postupů a poznatků týkajících se konkrétních témat, zhodnotit dosažený pokrok a určit, kde je zapotřebí další činnosti, zejména v oblastech stanovených v příloze I. Tyto typy zasedání by měly být pořádány nejméně jednou ročně;

zajistila navázání na činnost vykonanou předchozími skupinami na vysoké úrovni zřízenými Komisí ohledně „sportu na základní úrovni“ a „sportu a diplomacie“;

zajistila navázání na doporučení vypracovaná předchozí odbornou skupinou zabývající se řádnou správou a zajistila návaznost na aktuální otázky související s bojem proti manipulaci s výsledky zápasů;

podporovala uznávání dovedností a kompetencí v oblasti sportu;

zprostředkovala strukturovaný dialog o sportu, včetně každoročního pořádání Sportovního fóra EU, kde by se scházely klíčové zúčastněné subjekty na různých úrovních sportu;

navrhla každoroční Evropský týden sportu a v souladu s prioritami tohoto pracovního plánu podporovala tento týden v průběhu roku jako nástroj na propagaci účasti na sportu a pohybové aktivitě;

podporovala prioritní témata a odpovídající klíčová témata stanovená tímto pracovním plánem, a přitom využívala program Erasmus+ a další relevantní programy EU i evropské strukturální a investiční fondy;

na základě dobrovolných příspěvků členských států přijala během první poloviny roku 2020 zprávu o provádění a významu pracovního plánu. Tato zpráva bude během druhé poloviny roku 2020 podkladem pro vypracování případného následného pracovního plánu EU;

v případě potřeby zpřístupnila pro veřejnost výsledky dosažené v rámci pracovních struktur tohoto a předchozích pracovních plánů EU v oblasti sportu.


(1)  Úř. věst. C 162, 1.6.2011, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 183, 14.6.2014, s. 12.

(3)  Dokument 5516/17 + ADD 1.

(4)  Usnesení Rady ze dne 18. listopadu 2010, v jehož rámci se Rada dohodla, že bude pravidelně, zpravidla při zasedání Rady, pořádat neformální setkání předních zástupců veřejných orgánů EU a sportovního hnutí za účelem výměny názorů na otázky v oblasti sportu v EU (Úř. věst. C 322, 27.11.2010, s. 1).

(5)  10 politických priorit Junckerovy Komise http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_cs).

(6)  Včetně usnesení Rady ze dne 18. listopadu 2010 o strukturovaném dialogu.


PŘÍLOHA I

Klíčová témata (bod 12), požadované výstupy a příslušné pracovní struktury

Klíčové téma

Pracovní metoda/úkoly

Výstup a lhůta pro dosažení cíle

Lídr (lídři)

Priorita 1: Integrita sportu

Boj proti dopingu

Rada a její přípravné orgány

Podklady odborníků v otázce boje proti dopingu, které mají být vypracovány na zasedáních odborníků a projednány v Pracovní skupině pro sport, zejména z hlediska slučitelnosti s právem EU, pokud jde o jakoukoliv připravovanou revizi kodexu antidopingového kodexu Světové antidopingové agentury (WADA).

2017–2019

příspěvek EU

Komise a předsednictví

 

Příprava postoje EU a jejích členských států pro zasedání výboru CAHAMA a agentury WADA, podpořené podle potřeby i zasedáními odborníků.

2017–2020

postoj EU

Komise a předsednictví

 

Seminář

Způsoby předcházení používání dopingu mladými lidmi v profesionálním sportu a sportu na základní úrovni.

Druhá polovina roku 2017

zpráva

výměna osvědčených postupů

Předsednictví

Řádná správa

Odborná skupina

Bezúhonnost

Uplatňování mezinárodně uznávaných norem řádné správy a boje proti korupci a iniciativami, zejména z oblastí mimo sportu s cílem uplatňovat je v oblasti sportu

Manipulace s výsledky zápasů

2018–2020

výměna osvědčených postupů

zpráva

Komise

 

Rada a její přípravné orgány

Doporučení možných budoucích opatření v oblasti boje proti korupci v odvětví sportu na úrovni EU.

Druhá polovina roku 2019

(příp.) závěry Rady

Předsednictví

Ochrana mladistvých

Studie

Rozšířené zneužívání dětí ve sportu

První polovina roku 2019

zpráva

Komise

 

Seminář

Opatření navazující na doporučení týkající se ochrany mladých sportovců a zajištění práv dětí při sportu (1)

Druhá polovina roku 2019

výměna osvědčených postupů

zpráva

Předsednictví

 

Rada a její přípravné orgány

Ochrana fyzické a morální integrity mladistvých ve sportu na základní úrovni i ve vrcholovém sportu

Druhá polovina roku 2019

(příp.) závěry Rady

Předsednictví

Specifické postavení sportu

Skupina zainteresovaných členských států

Právní předpisy EU týkající se oblasti sportu a sportovních organizací

První polovina roku 2019

(příp.) Doporučení/aktuální stav

SE, FR, ES, NL

 

Seminář

Specifické postavení sportu v EU

Druhá polovina roku 2019

výměna názorů

zpráva

Komise

Priorita 2: Hospodářský rozměr sportu

Inovace v oblasti sportu

Zasedání klastrů

Hospodářské přínosy sportu prostřednictvím satelitních účtů pro sport (SSA). Praktické využití satelitních účtů pro sport pro tvůrce politik v oblasti sportu.

První polovina roku 2018

výměna osvědčených postupů

Komise

 

Rada a její přípravné orgány

Zvyšovat povědomí o hospodářském rozměru sportu, zejména pokud jde o strategii Evropa 2020 – a zaměřit se přitom na hospodářské přínosy sportu a inovací.

Druhá polovina roku 2018

(příp.) závěry Rady

Předsednictví

 

Konference

Zvyšovat povědomí o hospodářském rozměru sportu, zejména pokud jde o strategii Evropa 2020 – a zaměřit se přitom na hospodářské přínosy sportu a inovací.

Druhá polovina roku 2018

výměna osvědčených postupů

zpráva

Předsednictví

Sport a jednotný digitální trh

Seminář

Přínosy a výzvy jednotného digitálního trhu pro lepší financování a komercializaci sportu

První polovina roku 2019

zpráva

Předsednictví

Priorita 3: Sport a společnost

Sport a sdělovací prostředky

Konference

Role a vliv sdělovacích prostředků v oblasti sportu

První polovina roku 2020

podávání zpráv a výměna osvědčených postupů

Předsednictví

 

Rada a její přípravné orgány

Role a vliv sdělovacích prostředků v oblasti sportu

(příp.) závěry Rady

Předsednictví

Úloha trenérů

Rada a její přípravné orgány

Úloha trenérů ve společnosti

Druhá polovina roku 2017

(příp.) závěry Rady

Předsednictví

 

Konference

Úloha, postavení a odpovědnost trenérů ve společnosti

Druhá polovina roku 2017

zpráva

výměna osvědčených postupů

Předsednictví

Vzdělávání v oblasti sportu a prostřednictvím sportu

Konference

Pohybová aktivita, sport a dvojí kariéra sportovců se zaměřením na univerzity a na vzdělávání

Druhá polovina roku 2017

zpráva

výměna osvědčených postupů

Předsednictví

 

Odborná skupina

Rozvoj dovedností a lidských zdrojů v oblasti sportu.

2018–2020

pokyny

Komise

 

Seminář

Sportovní kvalifikace a kompetence trenérů

První polovina roku 2020

zpráva

Předsednictví

Sociální začlenění

Rada a její přípravné orgány

Podpora evropských hodnot prostřednictvím sportu

První polovina roku 2018

(příp.) závěry Rady

Předsednictví

 

Konference

Sport na základní úrovni jako nástroj pro integraci a jako most mezi tradicí a inovacemi

První polovina roku 2018

zpráva

Předsednictví

 

Studie

Přístup ke sportu pro osoby se zdravotním postižením.

Druhá polovina roku 2018

zpráva

Komise

 

Rada a její přípravné orgány

Přístup ke sportu pro osoby se zdravotním postižením

První polovina roku 2019

(příp.) závěry Rady

Předsednictví

 

Konference

Výhody provádění sportovní činnosti v organizovaném prostředí pro osoby s omezenými příležitostmi

První polovina roku 2019

Příručka osvědčených postupů a příkladů

Předsednictví

 

Zasedání klastrů

Podpora pohybové aktivity upevňující zdraví

Druhá polovina roku 2017

Výměna osvědčených postupů

Komise

sport a zdraví

Seminář

Sport a pohybová aktivita na pracovišti

Druhá polovina roku 2018

zpráva

Předsednictví

Sport a životní prostředí

Skupina zainteresovaných členských států

Rozvoj měst, sport v přírodě, environmentální udržitelnost v kontextu velkých sportovních akcí, environmentálně šetrná a energeticky účinná sportovní zařízení

2019–2020

výměna znalostí a osvědčených postupů

zpráva

FR, DE, PT

Sportovní diplomacie

Studie

Sport na podporu vnějších vztahů EU

Druhá polovina roku 2017

Doporučení vycházející z případových studií a osvědčených postupů

Komise

 

Seminář

Činnosti navazující na skupinu Komise na vysoké úrovni, závěry Rady z listopadu 2016 a seminář o sportovní diplomacii

Druhá polovina roku 2017

strategie pro další postup

Komise


(1)  Odborná skupina zabývající se řádnou správou; „Výzvy: násilí, před nímž musí být nezletilí při sportu chráněni“, Doporučení týkající se ochrany mladých sportovců a zajištění práv dětí při sportu, červen 2016, s. 12.


PŘÍLOHA II

Zásady týkající se pracovních metod, struktur a podávání zpráv

Účast členských států na práci odborných skupin, zasedání klastrů a skupin zainteresovaných členských států je dobrovolná a otevřená všem členským státům.

Komise bude zajišťovat co nejvhodnější a nejefektivnější účast odborníků z různých oblastí, včetně zúčastněných subjektů z veřejné správy a oblasti sportu.

Podrobná pravidla pro členství v odborných skupinách Komise a pro jejich činnost jsou uvedena v rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2016 (1).

Skupiny zainteresovaných členských států mohou definovat své vlastní pracovní metody a struktury s ohledem na své konkrétní potřeby a požadované výstupy. Komise se podle potřeby připojí k činnosti těchto skupin.

Komise bude předkládat Pracovní skupině pro sport zprávy o pokroku v činnosti příslušných odborných skupin a zasedání klastrů a prezentovat jejich výstupy. Skupiny zainteresovaných členských států jmenují svého zástupce, aby prováděl podobnou činnost.

Pracovní skupina Rady pro sport poskytne v případě potřeby další pokyny, aby byly zaručeny žádoucí výstupy a dodrženy příslušné lhůty.

Pořady jednání a zprávy o jednáních všech skupin budou k dispozici všem členským státům bez ohledu na míru jejich zapojení v dané oblasti. Výstupy z příslušných skupin budou zveřejněny a rozšířeny na úrovni EU i na úrovni členských států.

Tyto výstupy skupin budou podkladem pro zprávu Komise o provádění pracovního plánu.


(1)  Rozhodnutí Komise C(2016) 3301 final ze dne 30. května 2016, kterým se zavádí horizontální pravidla pro ustavování a činnost odborných skupin Komise.


Top