EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(01)

Dohoda mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsaná v Schengenu dne 14. června 1985

OJ L 239, 22.9.2000, p. 13–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 177 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 177 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 6 -

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/922(1)/oj

42000A0922(01)Úřední věstník L 239 , 22/09/2000 S. 0013 - 0018


Dohoda

mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsaná v Schengenu dne 14. června 1985

Vlády BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY, LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVÍ a NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

(dále jen "smluvní strany"),

VĚDOMY SI, že vytváření stále užšího svazku národů členských států Evropských společenství se musí projevit v zavedení volného překračování vnitřních hranic pro všechny příslušníky členských států a volného pohybu zboží a služeb,

SNAŽÍCE SE o upevnění solidarity mezi svými národy odstraněním překážek volného pohybu na společných hranicích mezi státy Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky,

MAJÍCE NA MYSLI pokrok, kterého již bylo v Evropských společenstvích dosaženo při zajišťování volného pohybu osob, zboží a služeb,

VEDENY vůlí dosáhnout zrušení kontrol na společných hranicích při pohybu státních příslušníků členských států Evropských společenství a usnadnit pohyb zboží a služeb,

VZHLEDEM K TOMU, že provádění této dohody může vyžadovat legislativní opatření, která bude třeba předložit jejich parlamentům v souladu s ústavami signatářských států,

S OHLEDEM na prohlášení ze zasedání Evropské rady ve Fontainebleau ve dnech 25. až 26. června 1984 o zrušení policejních a celních formalit na vnitřních hranicích pro pohyb osob a zboží,

S OHLEDEM na dohodu uzavřenou dne 13. července 1984 v Saarbrückenu mezi Spolkovou republikou Německo a Francouzskou republikou,

S OHLEDEM na závěry přijaté 31. května 1984 na závěr schůze ministrů dopravy států Beneluxu a Spolkové republiky Německo v Neustadtu/Aisch,

S OHLEDEM na memorandum vlád Hospodářské unie Beneluxu ze dne 12. prosince 1984 předané vládám Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky,

SE DOHODLY TAKTO:

HLAVA I

KRÁTKODOBÁ OPATŘENÍ

Článek 1

Ode dne vstupu této dohody v platnost až do úplného zrušení veškerých kontrol se formality na hranicích mezi státy Hospodářské unie Beneluxu, Spolkovou republikou Německo a Francouzskou republikou řídí pro příslušníky členských států Evropských společenství dále uvedenými podmínkami.

Článek 2

V oblasti pohybu osob provádějí policejní a celní orgány od 15. června 1985 u osobních vozidel přejíždějících společné hranice sníženou rychlostí zpravidla prostou zrakovou kontrolu, aniž by je zastavovaly.

Mohou však provádět důkladnější namátkové kontroly. Tyto kontroly se provádějí pokud možno mimo jízdní pruh tak, aby se nenarušila plynulost provozu ostatních vozidel při překračování hranic.

Článek 3

Pro usnadnění prosté zrakové kontroly mohou příslušníci členských států Evropských společenství, kteří chtějí překročit společnou hranici v motorovém vozidle, umístit na přední sklo tohoto vozidla zelený kotouč o průměru nejméně 8 centimetrů. Tento kotouč označuje, že splňují předpisy pohraniční policie, že převážejí pouze povolené zboží v rámci osvobození od cla a daní a že dodržují devizové předpisy.

Článek 4

Smluvní strany usilují na společných hranicích o snížení doby kontrol profesionální silniční osobní přepravy na minimum.

Smluvní strany hledají řešení, která dovolí na společných hranicích u profesionální silniční osobní přepravy upustit do 1. ledna 1986 od systematické kontroly cestovního příkazu a přepravních povolení.

Článek 5

Do 1. ledna 1986 se na protilehlých vnitrostátních stanovištích hraniční kontroly zřídí společná kontrolní stanoviště, pokud k tomu již nedošlo, v rozsahu, v jakém to dovolí prostorové možnosti. Následně se posoudí, zda je možné s ohledem na místní poměry zavést společná kontrolní stanoviště na dalších přechodech.

Článek 6

Aniž je dotčeno použití výhodnějších úprav mezi smluvními stranami, přijmou smluvní strany opatření nezbytná pro usnadnění pohybu příslušníků členských států Evropských společenství, kteří mají bydliště v obcích na společných hranicích, aby jim bylo umožněno překračovat tyto hranice mimo povolené hraniční přechody a mimo provozní dobu kontrolních stanovišť.

Oprávněné osoby mohou těchto výhod požívat, pouze pokud převážejí povolené zboží v rámci osvobození od cla a daní a pokud dodržují devizové předpisy.

Článek 7

Smluvní strany usilují v co nejkratší době o sblížení svých vízových politik, aby se vyhnuly negativním následkům, které může způsobit zjednodušení kontrol na společných hranicích v oblasti přistěhovalectví a bezpečnosti. Smluvní strany přijmou pokud možno do 1. ledna 1986 předpisy nezbytné pro uplatňování svých postupů pro udělování víz a pro vstup na své území, aby zajistily ochranu celého území všech pěti států před nedovoleným přistěhovalectvím a před činnostmi, které by mohly ohrozit bezpečnost.

Článek 8

S cílem usnadnit kontroly na společných hranicích a s ohledem na značné rozdíly mezi právními předpisy států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky se smluvní strany zavazují rozhodně bojovat na svých územích proti nedovolenému obchodu s omamnými látkami a účinně koordinovat svůj postup v této oblasti.

Článek 9

Smluvní strany posílí spolupráci mezi svými celními a policejními orgány, zejména v boji proti trestné činnosti, zvláště proti nedovolenému obchodu s omamnými látkami a se zbraněmi, proti nedovolenému vstupu a pobytu osob, proti daňovým a celním podvodům a proti pašování. Za tím účelem smluvní strany usilují v rámci svých vnitrostátních právních předpisů o zlepšení výměny informací a o její doplnění o informace, které by mohly být důležité pro ostatní smluvní strany v boji proti trestné činnosti.

Smluvní strany posílí v rámci svých vnitrostátních právních předpisů vzájemnou pomoc v oblasti nedovoleného pohybu kapitálu.

Článek 10

S cílem zajistit spolupráci ve smyslu článků 6, 7, 8 a 9 se budou pravidelně konat schůzky příslušných orgánů smluvních stran.

Článek 11

V oblasti přeshraniční silniční přepravy zboží upustí smluvní strany od 1. července 1985 od systematického provádění těchto kontrol na společných hranicích:

- kontrola doby řízení a doby odpočinku (nařízení Rady EHS č. 543/69 ze dne 25. března 1969 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě a A. E. T. R.),

- kontrola hmotnosti a rozměrů užitkových vozidel; toto ustanovení nebrání zavedení automatického systému vážení za účelem namátkové kontroly hmotnosti,

- kontrola technického stavu motorových vozidel.

Budou přijata opatření pro zamezení dvojích kontrol ve vnitrozemí smluvních stran.

Článek 12

Od 1. července 1985 se na společných hranicích nahrazuje kontrola dokladů, které opravňují k přepravě bez povolení nebo k přepravě mimo kvóty na základě předpisů Společenství nebo dvoustranných předpisů, namátkovou kontrolou. Vozidla, která uskutečňují přepravu spadající do těchto režimů, jsou při překračování hranic označena odpovídajícím viditelným označením.

Příslušné orgány smluvních stran se dohodnou na technických vlastnostech tohoto viditelného označení.

Článek 13

Smluvní strany usilují o dosažení harmonizace svých platných systémů udělování povolení v silniční přepravě zboží pro přeshraniční pohyb do 1. ledna 1986, jejímž cílem bude zjednodušení, usnadnění a možnost nahradit "povolení k jízdě""časovým povolením" se zrakovou kontrolou při překračování hranic.

Podrobnosti přeměny povolení k jízdě na časová povolení budou sjednány dvoustranně, přičemž se vezmou v úvahu potřeby silniční přepravy zboží jednotlivých zúčastněných zemí.

Článek 14

Smluvní strany usilují o nalezení řešení, která umožní zkrácení čekací doby na společných hranicích u železniční přepravy způsobené prováděním kontrol na hranicích.

Článek 15

Smluvní strany doporučí svým železničním společnostem, aby

- upravily své technické postupy, aby se čekací doba na společných hranicích snížila na minimum,

- učinily vše pro to, aby se pro některé typy přepravy zboží, které určí železniční společnosti, uplatňoval zvláštní systém přepravy umožňující rychlé překračování společných hranic bez významné čekací doby (nákladní vlaky se zkrácenou čekací dobou na hranicích).

Článek 16

Smluvní strany sladí provozní hodiny a dny celnic pro vnitrozemskou lodní dopravu na společných hranicích.

HLAVA II

DLOUHODOBÁ OPATŘENÍ

Článek 17

Pokud jde o pohyb osob, usilují smluvní strany o odstranění kontrol na společných hranicích a o jejich přesunutí na vnější hranice. Za tím účelem předběžně usilují, je-li to potřebné, o harmonizaci právních a správních předpisů o zákazech a omezeních, na kterých jsou kontroly založeny, a o přijetí doplňujících opatření na ochranu bezpečnosti a pro zamezení nedovolenému přistěhovalectví příslušníků států, které nejsou členy Evropských společenství.

Článek 18

Smluvní strany zahájí s ohledem na výsledky krátkodobých opatření jednání zejména o těchto otázkách:

a) vypracování ujednání o policejní spolupráci v oblasti prevence zločinnosti a v oblasti pátrání;

b) prošetření případných obtíží při uplatňování dohod o mezinárodní právní pomoci a o vydávání s cílem nalezení nejvhodnějších řešení pro zlepšení spolupráce mezi smluvními stranami v těchto oblastech;

c) hledání prostředků umožňujících společný boj proti trestné činnosti, mimo jiné zvážením případného zavedení práva pronásledování pro policisty s přihlédnutím ke stávajícím prostředkům komunikace a mezinárodní právní pomoci.

Článek 19

Smluvní strany budou usilovat o harmonizaci právních a správních předpisů zejména v oblasti

- omamných látek,

- zbraní a výbušnin,

- přihlašování cestujících v hotelech.

Článek 20

Smluvní strany budou usilovat o harmonizaci svých vízových politik, jakož i podmínek pro vstup na jejich území. Bude-li to nezbytné, připraví rovněž harmonizaci svých právních předpisů upravujících některá hlediska práv cizinců, pokud jde o příslušníky států, které nejsou členy Evropských společenství.

Článek 21

Smluvní strany uskuteční uvnitř Evropských společenství společné kroky s cílem

a) dosáhnout zvýšení osvobození od cla a daní, která jsou poskytována cestujícím;

b) odstranit v rámci osvobození od cla a daní ve Společenství omezení, která by přetrvávala při vstupu do členských států pro zboží, jehož držení není jejich příslušníkům zakázáno.

Smluvní strany uskuteční uvnitř Evropských společenství kroky, aby bylo dosaženo harmonizovaného vybírání daně z přidané hodnoty ve výchozí zemi za turistické dopravní služby poskytované uvnitř Evropských společenství.

Článek 22

Smluvní strany usilují mezi sebou i uvnitř Evropských společenství

- o zvýšení osvobození od cla a daní pro pohonné hmoty, aby odpovídalo běžnému obsahu nádrží autobusů a autokarů (600 l),

- o sblížení zdanění naftových pohonných hmot a o zvýšení osvobození od cla a daní pro běžný obsah nádrží nákladních automobilů.

Článek 23

Smluvní strany budou v oblasti přepravy zboží rovněž usilovat o snížení čekací doby a počtu míst pro zastavení na protilehlých vnitrostátních stanovištích hraniční kontroly.

Článek 24

V oblasti pohybu zboží budou smluvní strany hledat prostředky, aby kontroly, které se nyní provádějí na společných hranicích, byly přeneseny na vnější hranice nebo do vnitrozemí.

Za tímto účelem přijmou, je-li to nezbytné, společná opatření mezi sebou a v rámci Evropských společenství pro harmonizaci předpisů, na kterých jsou založeny kontroly zboží dosud prováděné na společných hranicích. Přitom dbají na to, aby se tato opatření nedotkla nezbytné ochrany zdraví osob, živočichů a rostlin.

Článek 25

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci s cílem usnadnit celní odbavení zboží, které překračuje společnou hranici, prostřednictvím systematické a automatizované výměny potřebných údajů, které jsou zjištěny pomocí jednotného dokladu.

Článek 26

Smluvní strany prozkoumají způsob, jakým je možné harmonizovat uvnitř Evropských společenství nepřímé daně (daň z přidané hodnoty a spotřební daně). Za tím účelem podporují snahy Evropských společenství.

Článek 27

Smluvní strany prošetří, zda mohou být vzájemně odstraněna omezení osvobození od cla a daní udělovaná na společných hranicích osobám s bydlištěm v pohraničí tak, jak jsou umožněna právem Společenství.

Článek 28

Uzavření dvoustranných nebo mnohostranných ujednání obdobných této dohodě se státy, které nejsou jejími stranami, bude předcházet konzultace mezi smluvními stranami.

Článek 29

Tato dohoda se bude rovněž vztahovat na zemi Berlín, pokud vláda Spolkové republiky Německo do tří měsíců od vstupu této dohody v platnost neučiní vládám států Hospodářské unie Beneluxu a vládě Francouzské republiky opačné prohlášení.

Článek 30

Opatření stanovená v této dohodě, která nelze uplatňovat bezprostředně po jejím vstupu v platnost, budou uplatňována nejpozději od 1. ledna 1986, pokud jde o opatření uvedená v hlavě I a pokud možno nejpozději od 1. ledna 1990, pokud jde o opatření uvedená v hlavě II, nestanoví-li tato dohoda jiné lhůty.

Článek 31

Tato dohoda se uplatňuje, aniž jsou dotčeny články 5, 6, a 8 až 16 dohody uzavřené 13. července 1984 v Saarbrückenu mezi Spolkovou republikou Německo a Francouzskou republikou.

Článek 32

Tato dohoda je podepsána bez výhrady ratifikace nebo schválení nebo s výhradou ratifikace nebo schválení s následnou ratifikací nebo schválením.

Tato dohoda se předběžně uplatňuje ode dne následujícího po dni jejího podpisu.

Tato dohoda vstoupí v platnost třicet dnů po uložení poslední ratifikační listiny nebo listiny o schválení.

Článek 33

Tato dohoda bude uložena u vlády Lucemburského velkovévodství, která předá její ověřený opis všem vládám ostatních signatářských států.

Zu Ürkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschiften unter dieses Übereinkommen gesetzt.

En foi de quoi, les représentants des Gouvernements dûment habilités à cet effet ont signé le présent accord.

Ten blijke waarvan de daartoe naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers vand de Regeringen dit Akkoord hebben ondertekend.

Geschehen zu Schengen (Großherzogtum Luxemburg) am vierzehnten Juni neunzehnhundertfünfundachtzig, in deutscher, französischer und niederländischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Fait à Schengen (Grand-Duché de Luxembourg), le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-cinq, les textes du présent accord en langues allemande, française et néerlandaise, faisant également foi.

Gedaan te Schengen (Groothertogdom Luxemburg), de veertiende juni negentienhodervijfentachtig, zjinde te teksten van dit Akkoord in de Duitse, de Franse en de Nederlandse taal gelijkelijk authentiek.

Pour le Gouvernement du Royaume de BelgiqueVoor de Regering van het Koninkrijk België

+++++ TIFF +++++

P. De Keersmaeker

Sécretaire d'État aux Affaires européennesStaatssecretaris voor Europese Zaken

Für die Regierung dr Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Prof. Dr. W. Schreckenberger

Staatssekretär im Bundeskanzleramt

Pour le Gouvernement de la République française

+++++ TIFF +++++

C. Lalumière

Secrétaire d'État aux Affaires européennes

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

R. Goebbels

Secrétaire d'État aux Affaires étrangères

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

W. F. Van Eekelen

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

--------------------------------------------------

Top