EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1423

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1423 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy pro kritéria určení ústředních kontaktních míst v oblasti platebních služeb a pro funkce těchto ústředních kontaktních míst (Text s významem pro EHP)

C/2019/1997

OJ L 328, 9.10.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

?: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1423/oj

9.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1423

ze dne 14. března 2019,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy pro kritéria určení ústředních kontaktních míst v oblasti platebních služeb a pro funkce těchto ústředních kontaktních míst

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, o změně směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES, 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a o zrušení směrnice 2007/64/ES (1), a zejména na čl. 29 odst. 7 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Požadavek určení ústředního kontaktního místa podle čl. 29 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366 by měl být přiměřený cílům uvedené směrnice, a neměl by přinášet zbytečnou zátěž pro platební instituce s přeshraniční působností. Proto je vhodné stanovit přiměřená kritéria ve formě prahových hodnot týkajících se objemu a hodnoty transakcí uskutečňovaných v hostitelském členském státě prostřednictvím zástupců a počtu zástupců usazených v hostitelském členském státě. Jelikož příslušný orgán hostitelského členského státu může podle čl. 29 odst. 2 směrnice (EU) 2015/2366 od platebních institucí vyžadovat, aby mu podávaly zprávy o své činnosti na území příslušného členského státu, má tento orgán prostředky k získání informací potřebných pro použití takových kritérií. Proto by za účelem doplnění čl. 29 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366 měly být stanoveny uvedené prahové hodnoty.

(2)

Pokud členský stát požaduje určení ústředního kontaktního místa podle čl. 29 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366, mělo by takové ústřední kontaktní místo především zajišťovat náležitou komunikaci a předkládání informací týkajících se souladu s požadavky stanovenými v hlavách III a IV uvedené směrnice v hostitelském členském státě, včetně povinností platební instituce, jež ústřední kontaktní místo určila, podávat zprávy příslušným orgánům hostitelského členského státu. Rovněž by mělo plnit ústřední koordinační úlohu mezi platební institucí, jež ho určila, a příslušnými orgány domovského a hostitelského členského státu s cílem usnadnit dohled nad platebními službami poskytovanými v hostitelském členském státě prostřednictvím zástupců v rámci svobody usazování. Za tím účelem by příslušná platební instituce měla zajistit, aby ústřední kontaktní místo mělo potřebné zdroje a přístup k příslušným údajům pro účely podávání zpráv tak, aby mohlo plnit své povinnosti podle směrnice (EU) 2015/2366.

(3)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví (EBA).

(4)

Orgán EBA uskutečnil otevřené veřejné konzultace k návrhu regulačních technických norem, ze kterého toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v bankovnictví zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Kritéria pro stanovení, kdy je vhodné určit ústřední kontaktní místo

Pro účely čl. 29 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366 je vhodné požadovat, aby platební instituce určily ústřední kontaktní místo, pouze je-li splněno jedno nebo více z těchto kritérií:

a)

celkový počet zástupců, jejichž prostřednictvím platební instituce v rámci svobody usazování poskytuje v hostitelském členském státě některou z platebních služeb uvedených v příloze I směrnice (EU) 2015/2366, je deset nebo více;

b)

celková hodnota platebních transakcí, včetně platebních transakcí iniciovaných při poskytování služeb iniciování platby, uskutečněných platební institucí v hostitelském členském státě v posledním účetním období prostřednictvím zástupců působících v rámci svobody usazování nebo volného pohybu služeb převyšuje 3 miliony EUR a platební instituce využívá alespoň dva z těchto zástupců v rámci svobody usazování;

c)

celkový počet platebních transakcí uskutečněných platební institucí v hostitelském členském státě v posledním účetním období prostřednictvím zástupců působících v hostitelském členském státě v rámci svobody usazování nebo volného pohybu služeb, včetně platebních transakcí iniciovaných při poskytování služeb iniciování platby, převyšuje 100 000 a platební instituce využívá alespoň dva z těchto zástupců v rámci svobody usazování.

Článek 2

Funkce ústředního kontaktního místa

1.   Ústřední kontaktní místo určené podle čl. 29 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366 plní všechny tyto funkce:

a)

slouží jako jediný poskytovatel a jediné místo sběru informací pro účely povinností platební instituce, která ho určila, podávat příslušným orgánům hostitelského členského státu podle čl. 29 odst. 2 směrnice (EU) 2015/2366 zprávy v souvislosti se službami poskytovanými v hostitelském členském státě prostřednictvím zástupců v rámci svobody usazování;

b)

slouží jako jediné kontaktní místo platební instituce, která ho určila, pro účely komunikace s příslušnými orgány domovského a hostitelského členského státu v souvislosti s platebními službami poskytovanými v hostitelském členském státě prostřednictvím zástupců v rámci svobody usazování, včetně poskytování dokladů a informací příslušným orgánům na jejich žádost;

c)

usnadňuje kontroly na místě prováděné příslušnými orgány u zástupců platební instituce, která ho určila, působících v hostitelském členském státě na základě svobody usazování a provádění jakýchkoli opatření dohledu přijatých příslušnými orgány domovského nebo hostitelského členského státu podle směrnice (EU) 2015/2366.

2.   Platební instituce zajistí, aby ústřední kontaktní místo mělo potřebné zdroje a přístup ke všem údajům nezbytným k výkonu funkcí uvedených v čl. 29 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366 a specifikovaným v odstavci 1 tohoto článku.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. března 2019.

Za Komisi

Jean-Claude JUNCKER

předseda


(1)  Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


Top