EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1164

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1164 ze dne 6. srpna 2020, kterým se stanoví dočasná odchylka od některých ustanovení prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o opatření proti zavlékání škodlivého organismu Agrilus planipennis Fairmaire z Kanady a Spojených států do Unie a jeho rozšiřování na území Unie

C/2020/5323

OJ L 258, 7.8.2020, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1164/oj

7.8.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 258/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1164

ze dne 6. srpna 2020,

kterým se stanoví dočasná odchylka od některých ustanovení prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o opatření proti zavlékání škodlivého organismu Agrilus planipennis Fairmaire z Kanady a Spojených států do Unie a jeho rozšiřování na území Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a zejména na čl. 41 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 2000/29/ES (2) byla zrušena a nahrazena nařízením (EU) 2016/2031, přičemž ustanovení jejích příloh byla nahrazena ustanoveními prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 (3).

(2)

Agrilus planipennis Fairmaire je škodlivý organismus uvedený v příloze II části A nařízení (EU) 2019/2072 jako organismus, jehož výskyt v Unii není znám. Je rovněž uveden jako prioritní škodlivý organismus v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1702 (4).

(3)

Na základě informací shromážděných v roce 2018 během dvou auditů provedených Komisí v Kanadě a ve Spojených státech nebylo provádění podmínek uvedených v v příloze IV části A kapitole I bodě 2.3 možnosti b) směrnice 2000/29/ES před vývozem dostatečně ověřeno. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1959 (5) proto povolilo dovoz do Unie dřeva Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold a Zucc. pocházejícího z Kanady a Spojených států (dále jen „dotčené dřevo“) pouze na základě úředních prohlášení zmíněných v příloze IV části A kapitole I bodě 2.3 možnostech a) a c) směrnice 2000/29/ES. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1959 pozbylo platnosti dne 30. června 2020.

(4)

Ustanovení uvedená v bodě 87 přílohy VII nařízení (EU) 2019/2072 stanoví zvláštní požadavky s cílem zamezit zavlékání škodlivého organismu Agrilus planipennis Fairmaire do Unie a jeho rozšiřování na území Unie prostřednictvím dřeva pocházejícího z některých třetích zemí. Ustanovení přílohy IV části A kapitoly I bodu 2.3 písm. b) směrnice 2000/29/ES jsou nyní uvedena v příloze VII bodě 87 písm. b) nařízení (EU) 2019/2072.

(5)

Vzhledem k výsledkům auditů Komise provedených v Kanadě a ve Spojených státech v roce 2018 se stále považuje za vhodné povolit dovoz do Unie dřeva Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold a Zucc. pocházejícího z uvedených třetích zemí pouze na základě úředních prohlášení podle přílohy VII bodu 87 možností a) a c) nařízení (EU) 2019/2072.

(6)

Toto nařízení by mělo být použitelné do 30. června 2023, aby bylo možné na základě vědeckého a technického vývoje provést přezkum bodu 87 přílohy VII nařízení (EU) 2019/2072.

(7)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od ustanovení bodu 87 přílohy VII nařízení (EU) 2019/2072 je dovoz dřeva Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold a Zucc. (dále jen „dotčené dřevo“), uvedeného v příloze tohoto nařízení, pocházejícího z Kanady a Spojených států, na území Unie povolen pouze na základě úředních prohlášení zmíněných v možnostech a) a c) uvedeného bodu 87.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se do dne 30. června 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. srpna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (Úř. věst. L 319, 10.12.2019, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1702 ze dne 1. srpna 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 stanovením seznamu prioritních škodlivých organismů (Úř. věst. L 260, 11.10.2019, s. 8).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1959 ze dne 10. prosince 2018, kterým se stanoví odchylka od směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o opatření proti zavlékání škodlivého organismu Agrilus planipennis (Fairmaire) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie prostřednictvím dřeva pocházejícího z Kanady a ze Spojených států amerických (Úř. věst. L 315, 12.12.2018, s. 27).


PŘÍLOHA

Dotčené dřevo podle článku 1

Dotčeným dřevem se rozumí dřevo popsané v této tabulce:

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kódy KN

Dřevo Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., vyjma dřeva ve formě:

dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto stromů,

dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, kromě prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

ale včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, nábytku a jiných předmětů vyrobených z neošetřeného dřeva

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00


Top