Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0396

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/396 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti (Text s významem pro EHP.)

C/2018/9122

OJ L 71, 13.3.2019, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/396/oj

13.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 71/11


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/396

ze dne 19. prosince 2018,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Ode dne vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, tj. počínaje 30. březnem 2019, se přestanou na Spojené království vztahovat Smlouvy, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)

Povinnost clearingu stanovená v nařízení (EU) č. 648/2012 nezohledňuje možnost vystoupení členského státu z Unie. Komplikace vyplývající pro strany OTC derivátové smlouvy, jejichž protistrany jsou usazeny ve Spojeném království, jsou přímým důsledkem události, která je mimo jejich kontrolu a může je znevýhodnit oproti jiným smluvním stranám v Unii.

(3)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 (2), (EU) 2016/592 (3) a (EU) 2016/1178 (4) stanoví data, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti u smluv týkajících se určitých kategorií OTC derivátů. V závislosti na kategorii smluvní strany těchto smluv navíc uvedená nařízení stanoví různá data.

(4)

Smluvní strany nemohou předvídat, jaký by mohl být do budoucna status smluvní strany usazené ve Spojeném království nebo nakolik by tato smluvní strana mohla smluvním stranám usazeným v Unii nadále poskytovat určité služby. Smluvní strany se mohou rozhodnout tuto situaci vyřešit obnovením smlouvy, v jehož rámci smluvní stranu usazenou ve Spojeném království nahradí smluvní stranou v členském státě.

(5)

Rozhodnou-li se strany z důvodu vystoupení Spojeného království z Unie nahradit smluvní stranu usazenou ve Spojeném království novou smluvní stranou, která je usazena v Unii, vznikne v důsledku obnovení smluv povinnost clearingu, pokud k takovému obnovení dojde v den, kdy u daného druhu smlouvy nabývá povinnost clearingu účinnosti, nebo později. V případě takové smlouvy pak budou muset strany provést clearing u ústřední protistrany, která má pro tyto účely povolení nebo je uznána.

(6)

Na smlouvy, u nichž se provádí centrální clearing, se vztahuje jiný režim zajištění než na smlouvy, u nichž se centrální clearing neprovádí. Vznikem povinnosti clearingu by tedy mohly být některé smluvní strany přinuceny k tomu, aby své obchody ukončily, v důsledku čehož by některá rizika zůstala nezajištěna.

(7)

V zájmu zajištění hladkého fungování trhu a rovných podmínek mezi smluvními stranami usazenými v Unii by smluvní strany měly mít možnost nahradit smluvní strany usazené ve Spojeném království smluvními stranami, které jsou usazeny v členském státě, aniž by vznikla povinnost clearingu. Aby byl pro nahrazení těchto smluvních stran ponechán dostatek času, měla by povinnost clearingu nabýt v případě obnovení těchto smluv účinnosti 12 měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení.

(8)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 a (EU) 2016/1178 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.

(9)

Toto nařízení je založeno na návrhu regulačních technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(10)

Je nezbytné účastníkům trhu co nejrychleji umožnit přijetí účinných řešení. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy proto v souladu s čl. 10 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (5) provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů, ale nikoli otevřenou veřejnou konzultaci.

(11)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve a mělo by se použít pouze ode dne následujícího po dni, kdy pro Spojené království a ve Spojeném království přestanou platit Smlouvy, ledaže do uvedeného data vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím nebo dojde k prodloužení dvouletého období uvedeného v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 se mění takto:

1)

V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Pokud se jedná o smlouvy, jež náleží do určité kategorie OTC derivátů uvedené v příloze, nabývá odchylně od odstavců 1 a 2 povinnost clearingu účinnosti 12 měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

povinnost clearingu nevznikla do 14. března 2019;

b)

jediným účelem obnovení těchto smluv je nahradit smluvní stranu usazenou ve Spojeném království smluvní stranou usazenou v členském státě.“

2)

V článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Minimální zbývající doba splatnosti uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. b) bodě ii) nařízení (EU) č. 648/2012 ke dni, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti, v případě finančních smluvních stran z kategorie 3 a v případě obchodů uvedených v čl. 3 odst. 2 a 3 tohoto nařízení uzavřených mezi finančními smluvními stranami činí:

a)

50 let u smluv, které patří do kategorií uvedených v tabulce 1 nebo tabulce 2 v příloze;

b)

3 roky u smluv, které patří do kategorií uvedených v tabulce 3 nebo tabulce 4 v příloze.“

Článek 2

Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 se mění takto:

1)

V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Pokud se jedná o smlouvy, jež náleží do určité kategorie OTC derivátů uvedené v příloze, nabývá odchylně od odstavců 1 a 2 povinnost clearingu účinnosti 12 měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

povinnost clearingu nevznikla do 14. března 2019;

b)

jediným účelem obnovení těchto smluv je nahradit smluvní stranu usazenou ve Spojeném království smluvní stranou usazenou v členském státě.“

2)

V článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Minimální zbytková splatnost uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. b) bodě ii) nařízení (EU) č. 648/2012 ke dni, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti, v případě finančních smluvních stran z kategorie 3 a v případě obchodů uvedených v čl. 3 odst. 2 a 3 tohoto nařízení uzavřených mezi finančními smluvními stranami činí 5 let a 3 měsíce.“

Článek 3

Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 se mění takto:

1)

V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Pokud se jedná o smlouvy, jež náleží do určité kategorie OTC derivátů uvedené v příloze, nabývá odchylně od odstavců 1 a 2 povinnost clearingu účinnosti 12 měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

povinnost clearingu nevznikla do 14. března 2019;

b)

jediným účelem obnovení těchto smluv je nahradit smluvní stranu usazenou ve Spojeném království smluvní stranou usazenou v členském státě.“

2)

V článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Minimální zbytková splatnost uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. b) bodě ii) nařízení (EU) č. 648/2012 ke dni, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti, v případě finančních smluvních stran z kategorie 3 a v případě obchodů uvedených v čl. 3 odst. 2 a 3 tohoto nařízení uzavřených mezi finančními smluvními stranami činí:

a)

15 let u smluv, které patří do kategorií uvedených v tabulce 1 v příloze I;

b)

3 roky u smluv, které patří do kategorií uvedených v tabulce 2 v příloze I.“

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii pro Spojené království a ve Spojeném království platit.

Toto nařízení se však nepoužije v kterémkoli z těchto případů:

a)

do uvedeného dne vstoupila v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii;

b)

bylo přijato rozhodnutí o prodloužení dvouletého období uvedeného v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 ze dne 6. srpna 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Úř. věst. L 314, 1.12.2015, s. 13).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 ze dne 1. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Úř. věst. L 103, 19.4.2016, s. 5).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 ze dne 10. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Úř. věst. L 195, 20.7.2016, s. 3).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


Top