Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1678

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1678 ze dne 4. října 2019, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2019) 7067) (Text s významem pro EHP)

C/2019/7067

OJ L 257, 8.10.2019, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1678/oj

8.10.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 257/21


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1678

ze dne 4. října 2019,

kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES

(oznámeno pod číslem C(2019) 7067)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Unie s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 a 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (2), a zejména na čl. 6 odst. 4 druhý pododstavec a čl. 6 odst. 5 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (3), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2009/821/ES (4) stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených v souladu se směrnicemi 91/496/EHS a 97/78/ES a seznam ústředních, regionálních a místních jednotek v integrovaném počítačovém veterinárním systému (Traces). Tyto seznamy jsou uvedeny v příloze I a v příloze II uvedeného rozhodnutí.

(2)

Na základě návrhu Belgie by mělo být schválení stanovišť hraniční kontroly v přístavu Antverpy a v přístavu Zeebrugge rozšířeno na nebalené výrobky určené k lidské spotřebě. Je proto vhodné změnit odpovídajícím způsobem seznam položek týkajících se uvedeného členského státu stanovený v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES.

(3)

Na základě návrhu Dánska by mělo být na seznam přidáno nové kontrolní středisko na stanovišti hraniční kontroly v přístavu Skagen ke kontrole vedlejších produktů živočišného původu. Je proto vhodné změnit odpovídajícím způsobem seznam položek týkajících se uvedeného členského státu stanovený v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES.

(4)

Na základě návrhu Španělska by mělo být schváleno nové stanoviště hraniční kontroly v přístavu Ferrol pro balené výrobky určené k lidské spotřebě. Kromě toho by mělo být zrušeno pozastavení provozu stanoviště hraniční kontroly v přístavu Santander pro výrobky neurčené k lidské spotřebě a jednoho z kontrolních středisek stanoviště hraniční kontroly v přístavu Vigo. Je proto vhodné změnit odpovídajícím způsobem seznam položek týkajících se uvedeného členského státu stanovený v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES.

(5)

Na základě návrhu Itálie a uspokojivé inspekce provedené Komisí by mělo být schváleno nové stanoviště hraniční kontroly na letišti ve Veroně pro balené výrobky určené k lidské spotřebě. Seznam položek týkajících se uvedeného členského státu stanovený v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(6)

V návaznosti na sdělení Finska by položka pro stanoviště hraniční kontroly v přístavu Hamina měla být odstraněna ze seznamu uvedeného v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES.

(7)

V návaznosti na sdělení Švédska by měla být udělena výjimka, pokud jde o zaměstnance odpovědné za provádění kontrol a vydávání osvědčení na stanovišti hraniční kontroly v přístavu Helsingborg. Je proto vhodné změnit odpovídajícím způsobem seznam položek týkajících se uvedeného členského státu stanovený v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES.

(8)

Německo informovalo Komisi, že v návaznosti na správní restrukturalizaci by měly být provedeny některé změny v seznamu místních jednotek v TRACES pro uvedený členský stát. Je proto vhodné změnit odpovídajícím způsobem přílohu II rozhodnutí 2009/821/ES.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přílohy I a II rozhodnutí 2009/821/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 4. října 2019.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.

(3)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

(4)  Rozhodnutí Komise 2009/821/ES ze dne 28. září 2009, kterým se stanoví seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES (Úř. věst. L 296, 12.11.2009, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy I a II rozhodnutí 2009/821/ES se mění takto:

1)

příloha I se mění takto:

a)

ke zvláštním poznámkám se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(16) = Kromě jatečně upravených těl kopytníků.“;

b)

část týkající se Belgie se mění takto:

i)

položka pro přístav Antverpy se nahrazuje tímto:

„Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(16), NHC

 

Afrulog

HC(2), NHC“

 

ii)

položka pro přístav v Zeebrugge se nahrazuje tímto:

„Zeebrugge

BE ZEE 1

P

 

HC(16), NHC(2)“

 

c)

v části týkající se Dánska se položka pro přístav Skagen nahrazuje tímto:

„Skagen

DK SKA 1

P

BIP

HC-(FR)(1)(2)(3), NHC(6)

 

IC

NHC-NT(4)(6)“

 

d)

část týkající se Španělska se mění takto:

i)

za položku pro Ciudad Real se vkládá nová položka pro přístav Ferrol, která zní:

„Ferrol

ES FRO 1

P

 

HC(2)“

 

ii)

položka pro přístav Santander se nahrazuje tímto:

„Santander

ES SDR 1

P

 

NHC-NT“

 

iii)

položka pro přístav Vigo se nahrazuje tímto:

„Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)“

 

e)

v části týkající se Itálie se za položky pro Venezia vkládá nová položka pro letiště Verona, která zní:

„Verona

IT VRN 4

A

 

HC(2)“

 

f)

v části týkající se Finska se zrušuje položka pro přístav Hamina;

g)

v části týkající se Švédska se položka pro přístav Helsingborg nahrazuje tímto:

„Helsingborg

SE HEL 1

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)“

 

2)

příloha II se mění takto:

v části týkající se Německa se v oddíle „DE00010 SAARLAND“ zrušují položky pro jednotky „DE38210 REGIONALSTELLE MITTE“ a „DE38310 REGIONALSTELLE WEST“.


Top