Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1278

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1278 ze dne 29. července 2019, o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/248/EU o uznání právního a dohledového rámce Singapuru jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (Text s významem pro EHP.)

C/2019/5802

OJ L 201, 30.7.2019, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1278/oj

30.7.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/23


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1278

ze dne 29. července 2019,

o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/248/EU o uznání právního a dohledového rámce Singapuru jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách (1) a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1060/2009 zmocňuje Komisi přijímat rozhodnutí o rovnocennosti, v němž prohlásí, že právní rámec a rámec dohledu třetí země zajišťuje, aby ratingové agentury, které mají povolení nebo registraci v této třetí zemi, splňovaly právně závazné požadavky, které jsou rovnocenné požadavkům vyplývajícím z tohoto nařízení a jejichž plnění v dané třetí zemi podléhá účinnému dohledu a jejich dodržování je v ní účinně vymáháno. Aby byl právní rámec a rámec dohledu považován za rovnocenný, musí splňovat alespoň podmínky stanovené v čl. 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1060/2009.

(2)

Dne 28. dubna 2014 přijala Komise prováděcí rozhodnutí 2014/248/EU (2), v němž konstatovala, že tyto tři podmínky jsou splněny a právní a dohledový rámec Singapuru lze považovat za rovnocenný požadavkům nařízení (ES) č. 1060/2009, které byly v té době v platnosti.

(3)

Právní a dohledový rámec Singapuru stále splňuje tři podmínky původně stanovené v čl. 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1060/2009. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013 (3) však zavedlo dodatečné požadavky na ratingové agentury registrované v Unii, které regulatorní režim pro dotyčné ratingové agentury zpřísňují. Tyto dodatečné požadavky zahrnují právně závazná pravidla pro ratingové agentury týkající se ratingových výhledů, řešení střetů zájmů, zachování důvěrnosti, kvality metodik pro vydávání ratingů a prezentace a zveřejňování ratingů.

(4)

Podle čl. 2 odst. 2 bodu 1) písm. b) nařízení (EU) č. 462/2013 se dodatečné požadavky použijí pro účely posouzení rovnocennosti právních a dohledových rámců třetích zemí ode dne 1. června 2018.

(5)

S ohledem na výše uvedené požádala dne 13. července 2017 Komise Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgán ESMA“) o poradenství týkající se rovnocennosti právních a dohledových rámců (mj. Singapuru) vzhledem k těmto dodatečným požadavkům zavedeným nařízením (EU) č. 462/2013 a o jeho úsudek, pokud jde o podstatný význam případných rozdílů.

(6)

V odborném doporučení zveřejněném dne 17. listopadu 2017 orgán ESMA uvedl, že právní a dohledový rámec Singapuru nezahrnuje dostatečná ustanovení, která by mohla splňovat cíle dodatečných požadavků zavedených nařízením (EU) č. 462/2013.

(7)

Nařízení (EU) č. 462/2013 zavádí v čl. 3 odst. 1 písm. w) nařízení (ES) č. 1060/2009 definici ratingového výhledu a rozšiřuje platnost určitých požadavků na ratingy i na ratingové výhledy. Právní a dohledový rámec Singapuru neuznává ratingové výhledy.

(8)

S cílem posílit vnímání nezávislosti ratingových agentur ve vztahu k hodnoceným osobám rozšiřuje nařízení (EU) č. 462/2013 v čl. 6 odst. 4 a čl. 6a a čl. 6b nařízení (ES) č. 1060/2009 pravidla týkající se střetů zájmů na střety zájmů způsobené akcionáři nebo podílníky, kteří mají v ratingové agentuře významnou pozici. Právní a dohledový rámec Singapuru není tak podrobný či normativní jako režim Unie. Zahrnuje požadavek na zřízení funkce vnitřní kontroly a vnitřní postupy ke zjišťování a zmírňování střetů zájmů a k předcházení těmto střetům. Nezahrnuje však výslovný požadavek na řešení střetů zájmů, pokud jde o akcionáře. V důsledku toho není zakázáno vydávat ratingy osobě, pokud člen rady ratingové agentury nebo akcionář držící 10 % nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv dané ratingové agentury drží více než 10 % akcií hodnocené osoby. Rovněž není zakázáno, aby jednotlivec či osoba držící více než 5 % akcií nebo hlasovacích práv ratingové agentury poskytovali konzultační nebo poradenské služby osobě hodnocené dotyčnou ratingovou agenturou.

(9)

Nařízení (EU) č. 462/2013 zavádí nová ustanovení s cílem zajistit, aby byly důvěrné informace využívány pouze k účelům souvisejícím s ratingovými činnostmi a aby byly chráněny před podvodem, krádeží nebo zneužitím. Za tímto účelem čl. 10 odst. 2a nařízení (ES) č. 1060/2009 požaduje, aby ratingové agentury až do okamžiku zveřejnění považovaly veškeré ratingy, ratingové výhledy a související informace za důvěrné. Právní a dohledový rámec Singapuru obsahuje definici důvěrných informací, avšak ratingy a související informace se za ně automaticky nepovažují.

(10)

Účelem nařízení (EU) č. 462/2013 je zvýšit úroveň transparentnosti a kvality ratingových metodik. V příloze I oddíle D pododdíle I odstavci 3 zavádí nařízení (ES) č. 1060/2009 povinnost ratingových agentur dát před uveřejněním ratingu nebo ratingového výhledu hodnoceným osobám možnost upozornit ratingovou agenturu na případné věcné chyby. Právní a dohledový rámec Singapuru nezahrnuje výslovný požadavek, aby ratingové agentury hodnocené osoby o ratingu informovaly před jeho zveřejněním. Ratingové agentury mají hodnocené osoby informovat, pouze je-li to proveditelné a vhodné.

(11)

Nařízení (EU) č. 462/2013 zavádí v čl. 8 odst. 5a, čl. 6 písm. aa) a ab) a článku 7 nařízení (ES) č. 1060/2009 ochranná opatření, aby se v důsledku změn metodik pro vydávání ratingů nesnížila přesnost a důslednost metodik. Právní a dohledový rámec Singapuru ratingovým agenturám ukládá, aby zavedly a uplatňovaly důkladnou a formální funkci přezkumu k pravidelnému přezkumu ratingových metodik. Nezahrnuje však výslovný požadavek, aby ratingové agentury opravovaly chyby a vedly konzultace týkající se změn metodik. Ratingové agentury sice musí zveřejňovat podstatné změny svých metodik, neexistuje však žádný požadavek, aby na ně upozornily orgán dohledu ani všechny dotčené osoby.

(12)

Nařízení (EU) č. 462/2013 posiluje požadavky týkající se prezentace a zveřejňování ratingů. Podle čl. 8 odst. 2 a oddílu D pododdílu I odstavce 2a přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009 uveřejní ratingová agentura spolu s metodikami, modely a klíčovými předpoklady pro vydávání ratingů poučení, v němž vysvětlí předpoklady, parametry, omezení a nejasnosti týkající se modelů a metodik pro proces vydávání ratingů. Právní a dohledový rámec Singapuru stanoví požadavek zajistit odpovídající poučení, které se připojí k ratingovému hodnocení a metodice.

(13)

Nařízení (EU) č. 462/2013 zavádí v oddíle E pododdíle II přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009 požadavek, aby poplatky účtované ratingovými agenturami klientům za poskytnutí ratingu a doplňkových služeb nebyly diskriminační a aby se zakládaly na skutečných nákladech s cílem posílit hospodářskou soutěž a omezit rozsah střetů zájmů v odvětví ratingových agentur. Požaduje, aby ratingové agentury zveřejňovaly určité finanční informace. Právní a dohledový rámec Singapuru nezahrnuje systematické požadavky, aby ratingové agentury poskytovaly cenové politiky orgánu dohledu ani hodnoceným osobám, i když orgán dohledu si tyto informace v rámci své dohledové činnosti může vyžádat. Nevyžaduje ani, aby se poplatky účtované klientům zakládaly na skutečných nákladech a nebyly diskriminační.

(14)

Vzhledem k přezkoumaným skutečnostem nesplňuje právní a dohledový rámec Singapuru pro ratingové agentury všechny podmínky rovnocennosti stanovené v čl. 5 odst. 6 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1060/2009. Proto jej nelze považovat za rovnocenný právnímu a dohledovému rámci stanovenému uvedeným nařízením.

(15)

Prováděcí rozhodnutí 2014/248/EU by proto mělo být zrušeno.

(16)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Prováděcí rozhodnutí 2014/248/EU se zrušuje.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 29. července 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/248/EU ze dne 28. dubna 2014 o uznání právního a dohledového rámce Singapuru jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (Úř. věst. L 132, 3.5.2014, s. 73).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013 ze dne 21. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (Úř. věst. L 146, 31.5.2013, s. 1).


Top