Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0671

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/671 ze dne 2. května 2018, kterým se zavádí celní evidence dovozu elektrických jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky

C/2018/2543

OJ L 113, 3.5.2018, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/671/oj

3.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 113/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/671

ze dne 2. května 2018,

kterým se zavádí celní evidence dovozu elektrických jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní antidumpingové nařízení“), a zejména na čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (2) (dále jen „základní antisubvenční nařízení“), a zejména na čl. 24 odst. 5 uvedeného nařízení,

po informování členských států,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 20. října 2017 oznámila Evropská komise (dále jen „Komise“) prostřednictvím oznámení zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie  (3) (dále jen „oznámení o zahájení antidumpingového řízení“), že zahajuje antidumpingové řízení (dále jen „antidumpingové řízení“) týkající se dovozu elektrických jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) do Unie na základě podnětu, který podalo dne 8. září 2017 Evropské sdružení výrobců jízdních kol (dále jen „žadatel“ či „EBMA“) jménem výrobců představujících více než 25 % celkové výroby elektrických jízdních kol v Unii.

(2)

Dne 21. prosince 2017 oznámila Komise prostřednictvím oznámení zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie  (4) (dále jen „oznámení o zahájení antisubvenčního řízení“), že zahajuje antisubvenční řízení (dále jen „antisubvenční řízení“) týkající se dovozu elektrických jízdních kol pocházejících z ČLR do Unie na základě podnětu, který podal dne 8. listopadu 2017 žadatel jménem výrobců představujících více než 25 % celkové výroby elektrických jízdních kol v Unii.

1.   DOTČENÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK

(3)

Výrobkem, který je předmětem celní evidence (dále jen „dotčený výrobek“), jsou v obou řízeních jízdní kola, s podporou šlapání, s pomocným elektrickým motorem pocházející z ČLR, v současnosti kódů KN 8711 60 10 a ex 8711 60 90 (kód TARIC 8711609010). Tyto kódy KN a TARIC se uvádějí pouze pro informaci.

2.   ŽÁDOST

(4)

Žadatel ve svých podnětech uvedl, že má v úmyslu požádat o zavedení celní evidence. Dne 31. ledna 2018 žadatel předložil žádosti o zavedení celní evidence podle čl. 14 odst. 5 základního antidumpingového nařízení a čl. 24 odst. 5 základního antisubvenčního nařízení. Žadatel požádal o zavedení celní evidence dovozu dotčeného výrobku, aby následně mohla být vůči dováženým výrobkům zavedena opatření ode dne celní evidence, pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené v základních nařízeních.

3.   DŮVODY PRO CELNÍ EVIDENCI

(5)

Podle čl. 14 odst. 5 základního antidumpingového nařízení a čl. 24 odst. 5 základního antisubvenčního nařízení může Komise vyzvat celní orgány, aby přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu, aby následně mohla být vůči dováženým výrobkům zavedena opatření ode dne celní evidence, pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené v základních nařízeních. Celní evidenci dovozu lze zavést na řádně odůvodněnou žádost výrobního odvětví Unie.

(6)

Celní evidence je podle tvrzení žadatele odůvodněná, jelikož dotčený výrobek je dumpingový a subvencovaný. Významná újma výrobnímu odvětví Unie je způsobena zrychlením dovozu za nízké ceny, což bude mařit vyrovnávací účinek možných konečných cel tím, že to umožní hromadění zásob před prodejní sezónou 2018.

(7)

Komise posoudila žádost na základě čl. 10 odst. 4 základního antidumpingového nařízení a čl. 16 odst. 4 základního antisubvenčního nařízení.

(8)

Pokud jde o tu část žádosti, která se týká dumpingu, Komise ověřila, zda dovozci o dumpingu věděli nebo měli vědět, pokud jde o rozsah dumpingu a předpokládanou nebo skutečnou újmu. Rovněž posoudila, zda došlo k dalšímu podstatnému zvýšení dovozu, které s ohledem na čas a objem, jakož i další okolnosti může vážně ohrozit nápravný účinek uloženého konečného antidumpingového cla.

(9)

Pokud jde o tu část žádosti, která se týká subvencování, Komise ověřila, zda existují kritické okolnosti, za kterých byla masivním dovozem výrobku, na který byly poskytnuty napadnutelné subvence, uskutečněným v poměrně krátkém čase způsobena újma, kterou lze těžko napravit, a zda je nutné uložit na dovoz tohoto výrobku vyrovnávací clo se zpětnou působností, aby se zamezilo opakování uvedené újmy.

3.1.   Povědomí dovozců o dumpingu, rozsahu dumpingu a údajné újmě

(10)

Pokud jde o dumping, má Komise v této fázi k dispozici dostatečné důkazy o tom, že dovoz dotčeného výrobku z ČLR je dumpingový. Žadatel zejména poskytl důkazy o běžné hodnotě na základě domácích cen a na základě volby Švýcarska podle čl. 2 odst. 7 základního antidumpingového nařízení.

(11)

Důkazy o dumpingu vycházejí ze srovnání takto stanovené běžné hodnoty s vývozní cenou (na úrovni ceny ze závodu) dotčeného výrobku při jeho prodeji na vývoz do Unie. Tyto důkazy ve svém celku a s ohledem na rozsah údajného dumpingového rozpětí ve výši od 193 % do 430 % poskytují v této fázi dostatečnou oporu pro tvrzení, že vyvážející výrobci provádějí dumping.

(12)

Tyto informace byly uvedeny v oznámení o zahájení tohoto řízení zveřejněném dne 20. října 2017.

(13)

Giant, vyvážející výrobce s dovozcem ve spojení, tvrdil, že zahájení antidumpingového šetření nedostačuje k prokázání povědomí o dumpingu.

(14)

Toto oznámení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, a jedná se tudíž o veřejný dokument, který je přístupný všem dovozcům. Jako zúčastněné strany v šetření mají dovozci navíc přístup k nedůvěrnému znění podnětu. Komise byla proto toho názoru, že nejpozději k uvedenému datu dovozci věděli nebo měli vědět o údajných dumpingových praktikách, rozsahu dumpingu a údajné újmě.

(15)

Tatáž zúčastněná strana tvrdila, že nelze očekávat, že by dovozce věděl o uplatnění čl. 2 odst. 7 základního antidumpingového nařízení, a tím méně že by byl schopen předvídat běžnou hodnotu, na jejímž základě by měly být čínské ceny vývozu do Unie posouzeny.

(16)

Komise uvedla, že uplatnění čl. 2 odst. 7 základního antidumpingového nařízení bylo zmíněno i v podnětu a uvedeno rovněž v oznámení o zahájení řízení.

(17)

Podnět rovněž obsahoval dostatečné důkazy o údajné újmě, jež prokazují prudký pokles podílu výrobního odvětví Unie na trhu z 42,5 % v roce 2014 na 28,6 % v období, jehož se podnět týká, propady a snižování ziskovosti z 3,4 % obratu v roce 2014 na 2,1 % v období, jehož se podnět týká, a také výpočty cenového podbízení v rozmezí od 153 % do 206 %.

(18)

Došla proto k závěru, že první kritérium pro celní evidenci bylo splněno, pokud jde o část žádosti, která se týká dumpingu.

3.2.   Další podstatné zvýšení dovozu

(19)

Údaje Eurostatu neumožňují úplnou analýzu vývoje dovozu elektrických jízdních kol do Unie. Období šetření sice začíná v říjnu 2016, avšak do ledna 2017 bylo odhadem 99 % dovozu elektrických jízdních kol zařazeno pod kód KN zahrnující jiné výrobky.

(20)

V této souvislosti žadatel předložil podrobná čísla vycházející z údajů čínských celních orgánů o vývozu od ledna 2014 do února 2018. Na základě připomínek zúčastněných stran a srovnání statistik Komise usoudila, že mezi vývozem z ČLR a dovozem do Unie dochází ke zpoždění v délce dvou měsíců.

(21)

Ve své analýze proto Komise dospěla k závěru, že údaje čínských celních orgánů o vývozu poskytují dostatečné důkazy prima facieo dovozu do Unie s dvouměsíčním zpožděním kvůli přepravě. Ke stanovení objemu dovozu během období šetření (tj. 1. října 2016 – 30. září 2017) tedy Komise použila čínské údaje o vývozu od srpna 2016 do července 2017.

(22)

Objem vývozu z ČLR do Unie vzrostl v období od listopadu 2017 do února 2018 v porovnání s obdobím od listopadu 2016 do února 2017 o 82 %. Průměrný měsíční objem vývozu z ČLR do Unie v období od listopadu 2017 do února 2018 byl přitom o 64 % vyšší než průměrný měsíční objem dovozu do Unie během období šetření. Komise měla za to, že tyto údaje prokazují podstatné zvýšení dovozu.

(23)

Někteří dovozci, kteří nejsou ve spojení, a společnost Giant tvrdili, že hrubé čínské údaje o vývozu, na nichž žadatel založil svoji žádost o zavedení celní evidence, by měly být zveřejněny v nedůvěrném spisu, aby byla zajištěna spolehlivost zdroje a poskytnutých údajů. Dovozci uvádějí, že použité kódy nebyly zmíněny a mohly by zahrnovat i jiné výrobky.

(24)

Žadatel na podporu svojí žádosti poskytl Komisi podrobné statistické údaje. Zveřejnění těchto údajů by bylo porušením autorských práv. V nedůvěrné verzi žádosti však žadatel uvedl souhrnné údaje o vývozu za každý měsíc a rok. Žadatel rovněž uvedl, že zdrojem jsou čínské celní orgány, zmínil použité kódy a vysvětlil svou metodiku pro vyloučení jiných výrobků než dotčeného výrobku. Zdroj tak byl znám, a za poplatek i veřejně. Kromě toho Eurostat tyto údaje pro dostupné období obecně potvrdil. Žádná jiná zúčastněná strana nenavrhla jiné údaje nebo metodiku. Za těchto okolností a s ohledem na úroveň zveřejnění souhrnných údajů a metodiky v nedůvěrném spise se Komise domnívá, že dotčená strana nepotřebuje vstupní údaje k tomu, aby mohla uplatnit právo na svoji obhajobu. Toto tvrzení proto muselo být odmítnuto.

(25)

Někteří dovozci, kteří nejsou ve spojení, dále tvrdili, že hromadění zásob nebylo možné, a to z důvodu dlouhých lhůt mezi návrhem a dodávkou. V tomto ohledu Komise dospěla k závěru, že lhůta od navržení elektrického jízdního kola po jeho skutečnou dodávku nevylučuje možnost hromadění zásob již navržených elektrických jízdních kol, zejména s přihlédnutím k informacím obsaženým v podnětu ohledně volné kapacity v ČLR. Dostupné statistické důkazy navíc podpořily tvrzení, že došlo k podstatnému zvýšení dovozu. Tento argument byl proto zamítnut.

(26)

Někteří dovozci, kteří nejsou ve spojení, a společnost Giant popřeli, že by nárůst čínského vývozu dokazoval další podstatné zvýšení dovozu, a tvrdili, že toto zvýšení bylo odrazem sezónní povahy prodeje elektrických jízdních kol. Komise měla za to, že meziroční srovnání nebylo ovlivněno sezónními účinky, a předložila důkazy o zvýšení objemu dovozu o 82 % od zahájení řízení. Tento argument byl proto zamítnut.

(27)

Společnost Giant popřela, že by nárůst dovozu byl podstatný, a tvrdila, že je nižší nebo v souladu s celkovým růstem poptávky po elektrických jízdních kolech v Unii. Společnost Giant citovala údaje zveřejněné Svazem evropských výrobců jízdních kol (CONEBI), které tento růst v roce 2016 odhadlo na 22,2 % v porovnání s rokem 2015, a žadatele (EBMA), který míru růstu pro rok 2017 odhadl na 23 % v porovnání s rokem 2016. Tatáž společnost tvrdila, že vhodným výchozím bodem pro posouzení nárůstu dovozu byl říjen 2017. Vypočítala, že podle údajů Eurostatu o dovozu se měsíční dovoz elektrických jízdních kol v období od října 2017 do ledna 2018 zvýšil o 8,7 %.

(28)

Komise podotýká, že společnost Giant tvrdila, že doba přepravy mezi vývozem z ČLR a dovozem do Unie byla „nejméně jeden až dva měsíce“. V důsledku toho odpovídal dovoz z ČLR v říjnu 2017 vývozu z ČLR uskutečněnému v srpnu 2017, před zahájením šetření. Kromě toho byl průměrný měsíční objem vývozu z ČLR do Unie v období od srpna 2017 do února 2018 o 36 % vyšší než průměrný měsíční objem dovozu do Unie během období šetření. Tato míra růstu nezohledňuje velmi významné zvýšení dovozu, k němuž došlo již v období šetření, a je i tak výrazně vyšší než míry růstu poptávky na trhu Unie v letech 2016 a 2017.

(29)

Komise proto dospěla k závěru, že druhé kritérium pro celní evidenci bylo také splněno, pokud jde o část žádosti, která se týká dumpingu.

3.3.   Maření vyrovnávacího účinku cla

(30)

Komise má k dispozici dostatečné důkazy o tom, že pokračující nárůst dovozu z ČLR za stále nižší ceny by způsobil další újmu.

(31)

Jak je uvedeno v 19. až 29. bodě odůvodnění, existují dostatečné důkazy o podstatném zvýšení dovozu dotčeného výrobku.

(32)

Kromě toho existují důkazy o klesajícím trendu v dovozních cenách dotčeného výrobku. Průměrná cena dovozu z ČLR do Unie vyjádřená v eurech byla v období od listopadu 2017 do února 2018 o 8 % nižší než v období od listopadu 2016 do února 2017 a o 7 % nižší v porovnání s obdobím šetření.

(33)

Další okolnosti ukazují, že pokračující podstatný nárůst dovozu bude pravděpodobně vážně mařit vyrovnávací účinek cel, která se mají uplatnit. Lze skutečně důvodně předpokládat, že dovoz dotčeného výrobku se může před případným přijetím prozatímních opatření dále zvyšovat, neboť k přijetí těchto opatření by došlo nejpozději kolem 20. července, což by se časově shodovalo s koncem prodejní sezóny pro elektrická kola v roce 2018.

(34)

Je proto pravděpodobné, že takový další nárůst dovozu po zahájení řízení by s ohledem na jeho načasování, objem a jiné okolnosti (jako je nadbytečná kapacita v ČLR a chování čínských vyvážejících výrobců v oblasti tvorby cen) mohl vážně mařit vyrovnávací účinek jakéhokoli konečného cla, pokud by toto clo nebylo uloženo se zpětnou účinností.

(35)

Komise proto dospěla k závěru, že bylo splněno i třetí kritérium pro celní evidenci, pokud jde o část žádosti, která se týká dumpingu.

3.4.   Újma, kterou lze těžko napravit, je způsobena masivním dovozem výrobku, na který byly poskytnuty subvence, uskutečněným v poměrně krátkém čase

(36)

Pokud jde o subvence, má Komise k dispozici dostatečné důkazy o tom, že dovoz dotčeného výrobku z ČLR je subvencovaný. Mezi údajné subvence patří mimo jiné i) přímý převod finančních prostředků a závazků, jako jsou granty, preferenční úvěry, cílené úvěry státem vlastněných bank a soukromých bank, jakož i vývozní úvěry a záruky a vývozní pojištění; ii) prominutí nebo nevybrání státních příjmů, jako například snížení daně z příjmu a osvobození od daně, snížení dovozních cel, osvobození od srážkové daně a osvobození od DPH a její snížení; a iii) poskytování vstupních materiálů a pozemků a energií státem za cenu nižší než přiměřenou. Tyto důkazy byly zpřístupněny ve veřejné verzi podnětu a v memorandu o dostatečných důkazech.

(37)

Výše uvedená opatření jsou údajně subvencemi, protože zahrnují finanční příspěvek vlády ČLR nebo regionálních správ (včetně veřejnoprávních subjektů) a poskytují výhodu vyvážejícím výrobcům dotčeného výrobku. Jsou údajně závislé na vývozní výkonnosti a/nebo přednostním použití domácího výrobku před dováženým a/nebo jsou omezeny na určitá odvětví a/nebo typy podniků a/nebo oblasti, a proto jsou specifické a napadnutelné.

(38)

Důkazy, které jsou v této fázi k dispozici, tudíž prokazují, že vývoz dotčeného výrobku je zvýhodněn napadnutelnými subvencemi.

(39)

Kromě toho má Komise k dispozici dostatečné důkazy tom, že subvenční praktiky vyvážejících výrobců způsobují výrobnímu odvětví Unie podstatnou újmu. Z důkazů ohledně objemu dovozu, které byly uvedeny v podnětech a následných podáních týkajících se žádostí o zavedení celní evidence, vyplývá, že v období mezi rokem 2014 a obdobím šetření a také v posledních měsících došlo k masivnímu nárůstu dovozu, a to jak v absolutních hodnotách, tak i co se týče podílu na trhu. Z dostupných důkazů konkrétně vyplývá, že čínští vyvážející výrobci více než ztrojnásobili objem dovozu dotčeného výrobku do Unie, z 219 tisíc na 703 tisíc jednotek (+ 484 tisíc jednotek), což vedlo k prudkému zvýšení podílu na trhu z 19,2 % na 33 %. Kromě toho, jak je uvedeno v 22. bodě odůvodnění výše, stejný trend pokračoval i v období od listopadu 2017 do února 2018. Celkově z důkazů vyplývá, že masivní zvýšení dovozu elektrických jízdních kol z ČLR má za následek významné nepříznivé účinky na situaci výrobního odvětví Unie, včetně nízké ziskovosti. Důkazy týkající se činitelů újmy uvedených v čl. 3 odst. 5 základního antidumpingového nařízení a v čl. 8 odst. 4 základního antisubvenčního nařízení sestávají z údajů uvedených v podnětech a následných podáních týkajících se celní evidence.

(40)

Dále Komise v této fázi posoudila, zda je tato způsobená újma obtížně napravitelná. Jakmile jsou čínští dodavatelé začleněni do dodavatelských řetězců zákazníků výrobního odvětví Unie, může se toto odvětví zdráhat změnit dodavatele ve prospěch výrobců v Unii. Navíc odběratelé výrobního odvětví Unie nebudou pravděpodobně ochotni akceptovat vyšší ceny výrobního odvětví Unie, a to i pokud by, hypoteticky vzato, Komise v budoucnu přistoupila k uložení vyrovnávacích opatření bez zpětné působnosti. Taková hrozba trvalé ztráty podílu na trhu nebo snížení příjmů představuje újmu, která je obtížně napravitelná.

3.5.   Zamezení obnovení újmy

(41)

Vzhledem k údajům uvedeným ve 39. bodě odůvodnění a úvahám uvedeným ve 40. bodě odůvodnění považovala Komise za nutné připravit případné uložení opatření se zpětnou působností spočívajících v zavedení celní evidence, aby se zamezilo obnovení uvedené újmy.

4.   POSTUP

(42)

Komise tedy dospěla k závěru, že existují dostatečné důkazy, které odůvodňují zavedení celní evidence dovozu dotčeného výrobku podle čl. 14 odst. 5 základního antidumpingového nařízení a čl. 24 odst. 5 základního antisubvenčního nařízení.

(43)

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně sdělily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy. Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to písemně požádají a prokáží, že existují zvláštní důvody pro takové slyšení.

5.   CELNÍ EVIDENCE

(44)

Podle čl. 14 odst. 5 základního antidumpingového nařízení a čl. 24 odst. 5 základního antisubvenčního nařízení by měla být zavedena celní evidence dovozu dotčeného výrobku, aby v případě, že výsledkem šetření bude zjištění vedoucí k uložení antidumpingového a/nebo vyrovnávacího cla, mohla být tato cla, pokud budou splněny nezbytné podmínky, uložena na celně evidovaný dovoz se zpětnou působností v souladu s platnými právními předpisy.

(45)

Jakýkoli budoucí celní dluh by vycházel ze zjištění antidumpingových, resp. antisubvenčních šetření.

(46)

Tvrzení v podnětu požadujícím zahájení antidumpingového šetření uvádějí pro dotčený výrobek odhad průměrného dumpingového rozpětí od 193 % do 430 % a průměrné úrovně odstranění újmy ve výši 189 %. Částka možného budoucího celního dluhu se stanoví na úrovni odstranění újmy odhadnuté na základě podnětu, konkrétně na 189 % ad valorem dovozní hodnoty CIF dotčeného výrobku.

(47)

V této fázi šetření není zatím možné odhadnout výši subvencování.Tvrzení v podnětu požadujícím zahájení antisubvenčního šetření uvádějí pro dotčený výrobek odhad úrovně odstranění újmy 189 %. Částka možného budoucího celního dluhu se stanoví na úrovni odstranění újmy odhadnuté na základě podnětu pro zahájení antisubvenčního šetření, konkrétně na 189 % ad valorem dovozní hodnoty CIF dotčeného výrobku.

6.   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(48)

S veškerými osobními údaji shromážděnými v souvislosti se zavedením této celní evidence bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (5),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Celní orgány se vyzývají, aby podle čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1036 a čl. 24 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1037 přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu jízdních kol, s podporou šlapání, s pomocným elektrickým motorem pocházejících z Čínské lidové republiky, v současnosti kódů KN 8711 60 10 a ex 8711 60 90 (kód TARIC 8711609010), do Unie.

2.   Celní evidence končí po uplynutí devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

3.   Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně sdělily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy nebo požádaly o slyšení do 21 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. května 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55.

(3)  Úř. věst. C 353, 20.10.2017, s. 19.

(4)  Úř. věst. C 440, 21.12.2017, s. 22.

(5)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


Top