Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0290

Nařízení Komise (EU) 2018/290 ze dne 26. února 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity glycidylesterů mastných kyselin v rostlinných olejích a tucích, počáteční kojenecké výživě, pokračovací kojenecké výživě a potravinách pro zvláštní léčebné účely určených pro kojence a malé děti (Text s významem pro EHP. )

C/2018/1018

OJ L 55, 27.2.2018, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/290/oj

27.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/290

ze dne 26. února 2018,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity glycidylesterů mastných kyselin v rostlinných olejích a tucích, počáteční kojenecké výživě, pokračovací kojenecké výživě a potravinách pro zvláštní léčebné účely určených pro kojence a malé děti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 (2) stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách.

(2)

V květnu 2016 přijala vědecká komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (CONTAM) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vědecké stanovisko týkající se rizik pro lidské zdraví souvisejících s přítomností 3- a 2-monochlorpropandiolu (MCPD) a jejich esterů mastných kyselin a glycidylesterů mastných kyselin v potravinách (3).

(3)

S ohledem na aktualizované pokyny svého vědeckého výboru týkající se používání referenční dávky při posuzování rizika (4) rozhodl úřad znovu zahájit posuzování 3-MCPD a jeho esterů mastných kyselin v návaznosti na podrobnou analýzu rozdílnosti názorů, pokud jde o uvedenou kontaminující látku, mezi Společným výborem odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky (5) a úřadem. Proto je vhodné před přijetím vhodných regulačních opatření počkat na výsledky posouzení 3-MCPD a jeho esterů mastných kyselin.

(4)

Glycidylestery mastných kyselin jsou kontaminující látky v potravinách, které se v nejvyšší míře vyskytují v rafinovaných rostlinných olejích a tucích. Glycidylestery mastných kyselin jsou v gastrointestinálním traktu hydrolyzovány na glycidol.

(5)

Úřad dospěl k závěru, že glycidol je genotoxická a karcinogenní sloučenina. Vzhledem ke genotoxickému a karcinogennímu potenciálu glycidolu uplatnil úřad rozpětí expozice. Ze scénářů expozice u kojenců, batolat a jiných dětí vyplynulo rozpětí expozice v rozmezí od 12 800 do 4 900 a u kojenců, kteří dostávají pouze kojeneckou výživu, rozpětí expozice asi 5 500 až 2 100. Úřad dospěl k závěru, že rozpětí expozice nižší než 25 000 je rizikem pro zdraví. Proto je vhodné stanovit maximální limit pro přítomnost glycidylesterů mastných kyselin v rostlinných olejích a tucích uváděných na trh pro konečného spotřebitele nebo k použití jako složka potravin. Vzhledem k riziku pro zdraví kojenců, batolat a malých dětí je vhodné stanovit přísnější maximální limit pro rostlinné oleje a tuky určené pro výrobu potravin pro malé děti a obilných příkrmů pro kojence a malé děti.

(6)

Aby se předešlo jakýmkoli možným obavám ohledně zdraví kojenců, batolat a malých dětí, zejména s přihlédnutím k možné expozici glycidylesterům mastných kyselin u kojenců krmených výhradně počáteční kojeneckou výživou, je vhodné stanovit zvláštní přísný maximální limit pro počáteční kojeneckou výživu, pokračovací kojeneckou výživu a potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti. Je však zapotřebí ještě více snížit přítomnost glycidylesterů mastných kyselin v počáteční kojenecké výživě, pokračovací kojenecké výživě a potravinách pro zvláštní léčebné účely určených pro kojence a malé děti, a proto je nezbytné maximální limity přezkoumat, jakmile bude k dispozici spolehlivá analytická metoda, aby bylo možné posoudit přísnější limity v zájmu zajištění jejich účinného prosazování.

(7)

Provozovatelům potravinářských podniků by měl být poskytnut dostatek času na přizpůsobení jejich výrobních postupů.

(8)

Nařízení (ES) č. 1881/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 1881/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Potraviny uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před vstupem tohoto nařízení v platnost, smějí zůstat na trhu do 19. září 2018.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. února 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  Scientific opinion on the risks for human health related to the presence of 3- and 2-monochloropropanediol (MCPD), and their fatty acid esters, and glycidyl fatty acid esters in food. EFSA Journal 2016;14(5): 4426, 159 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4426

(4)  Zápis z 82. plenárního zasedání vědeckého výboru, které se konalo ve dnech 13.–14. února 2017. K dispozici na adrese: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/170213-m.pdf.

(5)  Společný výbor odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky, 83. zasedání, Řím, 8.–17. listopadu 2016, shrnutí a závěry. K dispozici na adrese: http://www.fao.org/3/a-bq821e.pdf.


PŘÍLOHA

V příloze nařízení (ES) č. 1881/2006 se oddíl 4: 3-chlorpropan-1,2-diol (3-MCPD) nahrazuje tímto:

„Oddíl 4: 3-monochlorpropandiol (3-MCPD) a glycidylestery mastných kyselin

Potraviny (1)

Maximální limit

(μg/kg)

4.1

3-monochlorpropandiol (3-MCPD)

 

4.1.1

Hydrolyzované rostlinné bílkoviny (30)

20

4.1.2

Sójová omáčka (30)

20

4.2

Glycidylestery mastných kyselin vyjádřené jako glycidol

 

4.2.1.

Rostlinné oleje a tuky uváděné na trh pro konečného spotřebitele nebo k použití jako složka potravin, s výjimkou potravin uvedených v bodě 4.2.2

1 000

4.2.2.

Rostlinné oleje a tuky určené pro výrobu potravin pro malé děti a obilných příkrmů pro kojence a malé děti (3)

500

4.2.3

Počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (ve formě prášku) (3) (29)

75 do 30.6.2019

50 od 1.7.2019

4.2.4

Počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (v tekuté formě) (3) (29)

10,0 do 30.6.2019

6,0 od 1.7.2019“


Top