Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0172

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/172 ze dne 28. listopadu 2017, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Text s významem pro EHP. )

C/2017/7828

OJ L 32, 6.2.2018, p. 6–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/172/oj

6.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/6


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/172

ze dne 28. listopadu 2017,

kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (1), a zejména na čl. 23 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 649/2012 provádí Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu („Rotterdamská úmluva“), podepsanou dne 11. září 1998 a schválenou jménem Evropského společenství rozhodnutím Rady 2003/106/ES (2).

(2)

Látka 3-decen-2-on nebyla schválena v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (3), v důsledku čehož je použití této látky jako pesticidu zakázáno, a proto by měla být doplněna do seznamů chemických látek v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(3)

Žádná žádost o obnovení schválení účinné látky karbendazim v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 nebyla předložena, v důsledku čehož je použití karbendazimu jako pesticidu ve skupině přípravků na ochranu rostlin zakázáno, a proto by měl být doplněn do seznamu chemických látek v části 1 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(4)

Žádná žádost o obnovení schválení účinné látky tepraloxydim v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 nebyla předložena, v důsledku čehož je použití tepraloxydimu jako pesticidu zakázáno, a proto by měl být doplněn do seznamů chemických látek v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(5)

Látky cybutryn a triklosan nebyly schváleny pro použití v biocidních přípravcích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (4), v důsledku čehož je použití těchto látek jako pesticidů zakázáno, a proto by měly být doplněny do seznamů chemických látek v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(6)

Látka triflumuron nebyla schválena pro použití v biocidních přípravcích podle nařízení (EU) č. 528/2012, v důsledku čehož je použití této látky v rámci podkategorie „jiné pesticidy včetně biocidů“ zakázáno, a proto by měla být doplněna do seznamu chemických látek v části 1 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(7)

Látky 5-terc-butyl-1,3-dimethyl-2,4,6-trinitrobenzen, benzyl-butyl-ftalát, diisobutyl-ftalát, oxid arseničný a tris (2-chlorethyl)-fosfát jsou uvedeny v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (5), neboť byly identifikovány jako látky vzbuzující mimořádné obavy. Použití těchto látek tak podléhá schválení. Jelikož žádné schválení nebylo uděleno, je použití těchto látek přísně omezeno na průmyslové použití. Z tohoto důvodu by tyto látky měly být doplněny do části 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(8)

Na sedmém zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy, které se konalo ve dnech 4. až 15. května 2015, bylo rozhodnuto zahrnout methamidofos do přílohy III úmluvy, v důsledku čehož se na tuto chemickou látku nově vztahuje postup předchozího souhlasu podle uvedené úmluvy. Na uvedené konferenci smluvních stran bylo rovněž rozhodnuto o odstranění stávající položky „Methamidofos (rozpustné kapalné přípravky s více než 600 g účinné složky v 1 l)“ z přílohy III. Uvedené změny by proto měly být zapracovány do seznamů chemických látek obsažených v částech 1 a 3 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(9)

Na sedmém zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách („Stockholmská úmluva“ schválená rozhodnutím Rady 2006/507/ES (6)), které se konalo ve dnech 4. až 15. května 2015, bylo rozhodnuto zahrnout látky hexachlorbutadien a polychlorované naftaleny do přílohy A uvedené úmluvy. Tyto látky jsou uvedeny v části B přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (7), a měly by být proto za účelem provedení Stockholmské úmluvy doplněny do části 1 přílohy V nařízení (EU) č. 649/2012.

(10)

Nařízením Komise (EU) 2016/293 (8) byla chemická látka hexabromcyklododekan (HBCDD) doplněna do části A přílohy I nařízení (ES) č. 850/2004, a to na základě rozhodnutí o zařazení této chemické látky do části 1 přílohy A uvedené úmluvy přijatého na šestém zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy, které se uskutečnilo ve dnech 28. dubna až 10. května 2013. Z tohoto důvodu by uvedená chemická látka měla být doplněna do části 1 přílohy V nařízení (EU) č. 649/2012.

(11)

Stockholmská úmluva povoluje recyklování výrobků, které obsahují nebo mohou obsahovat tetra- a pentabromdifenylether nebo hexa- a heptabromdifenylether, a používání a konečné zneškodnění výrobků vyrobených z recyklovaných materiálů, které obsahují nebo mohou obsahovat tyto látky, za předpokladu, že budou přijata opatření za účelem zabránění vývozu výrobků, které obsahují úrovně či koncentrace těchto látek vyšší, než jaké jsou povolené v případě prodeje, použití, dovozu nebo výroby uvedených výrobků na území příslušné smluvní strany. V zájmu provedení tohoto závazku Unie by měl být zakázán vývoz výrobků obsahujících uvedené látky v koncentraci nejméně 0,1 % hmotnostních, pokud jsou vyráběny částečně nebo úplně z recyklovaných materiálů nebo z odpadů upravených k opětovnému použití, jejich doplněním do části 1 přílohy V nařízení (EU) č. 649/2012.

(12)

Nařízení (EU) č. 649/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Je vhodné všem zúčastněným stranám poskytnout dostatek času pro přijetí opatření nezbytných k dosažení souladu s tímto nařízením a členským státům pro přijetí opatření nezbytných k provedení tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 649/2012 se mění takto:

1)

Příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

2)

Příloha V se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. listopadu 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60.

(2)  Rozhodnutí Rady 2003/106/ES ze dne 19. prosince 2002 o schválení Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 27).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Rozhodnutí Rady 2006/507/ES ze dne 14. října 2004 o uzavření Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7).

(8)  Nařízení Komise (EU) 2016/293 ze dne 1. března 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 55, 2.3.2016, s. 4).


PŘÍLOHA I

Příloha I nařízení (EU) č. 649/2012 se mění takto:

1)

Část 1 se mění takto:

a)

položka pro methamidofos se nahrazuje tímto:

Chemická látka

Č. CAS

Č. Einecs

Kód KN (***)

Podkategorie (*)

Omezení použití (**)

Země, pro které se nepožaduje oznámení

„Methamidofos (#)

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

b“;

 

b)

položka pro methamidofos (rozpustné kapalné obchodní úpravy látky s více než 600 g účinné složky v 1 l) se zrušuje;

c)

doplňují se nové položky, které znějí:

Chemická látka

Č. CAS

Č. Einecs

Kód KN (***)

Podkategorie (*)

Omezení použití (**)

Země, pro které se nepožaduje oznámení

„3-decen-2-on (+)

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

b

 

5-terc-butyl-1,3-dimethyl-2,4,6-trinitrobenzen (+)

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1) – i(2)

sr

 

Benzyl-butyl-ftalát (+)

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1) – i(2)

sr

 

Karbendazim

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Cybutryn (+)

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

b

 

Diisobutyl-ftalát (+)

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1) – i(2)

sr

 

Oxid arseničný (+)

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1) – i(2)

sr

 

Tepraloxydim (+)

149979-41-9

nepoužije se

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

Triklosan (+)

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

b

 

Triflumuron

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(2)

b

 

Tris (2-chlorethyl)-fosfát (+)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1) – i(2)

sr“.

 

2)

Část 2 se mění takto:

a)

položka pro methamidofos se zrušuje;

b)

doplňují se nové položky, které znějí:

Chemická látka

Č. CAS

Č. Einecs

Kód KN (***)

Kategorie (*)

Omezení použití (**)

„3-decen-2-on

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

b

5-terc-butyl-1,3-dimethyl-2,4,6-trinitrobenzen

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

sr

benzyl-butyl-ftalát

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

sr

cybutryn

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

b

Diisobutyl-ftalát

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

sr

oxid arseničný

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

sr

Tepraloxydim

149979-41-9

nepoužije se

ex 2932 99 00

p

b

triklosan

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

b

tris (2-chlorethyl)-fosfát

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

sr“.

3)

Část 3 se mění takto:

a)

doplňuje se nová položka, která zní:

Chemická látka

Příslušné číslo nebo čísla CAS

Kód HS

Čistá látka (**)

Kód HS

Směsi obsahující látku (**)

Kategorie

„Methamidofos

10265-92-6

ex ex 2930.80

ex ex 3808.59

Pesticid“;

b)

položka pro methamidofos (rozpustné kapalné obchodní úpravy látky s více než 600 g účinné složky v 1 l) se zrušuje.


PŘÍLOHA II

V části 1 přílohy V nařízení (EU) č. 649/2012 se doplňují tyto položky:

Popis chemických látek/výrobku nebo výrobků, na které se vztahuje zákaz vývozu

Doplňující informace, pokud jsou důležité (např. název chemické látky, č. ES, č. CAS atd.)

 

„Hexachlorbutadien

č. ES 201-765-5

č. CAS 87-68-3

kód KN 2903 29 00

 

Polychlorované naftaleny

č. ES 274-864-4

č. CAS 70776-03-3 a další

kód KN 3824 99 93

 

Hexabromcyklododekan

č. ES 247-148-4, 221-695-9

č. CAS 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 a další

kód KN 2903 89 80

Výrobky obsahující koncentrace nejméně 0,1 % hmotnostních tetra-, penta-, hexa- nebo heptabromdifenyletheru, pokud jsou vyráběny částečně nebo úplně z recyklovaných materiálů nebo z odpadů upravených k opětovnému použití

Tetrabromdifenylether

č. ES 254-787-2 a další

č. CAS 40088-47-9 a další

kód KN 2909 30 38

Pentabromdifenylether

č. ES 251-084-2 a další

č. CAS 32534-81-9 a další

kód KN 2909 30 31

Hexabromdifenylether

č. ES 253-058-6 a další

č. CAS 36483-60-0 a další

kód KN 2909 30 38

Heptabromdifenylether

č. ES 273-031-2 a další

č. CAS 68928-80-3 a další

kód KN 2909 30 38 “.


Top