Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2318

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2318 ze dne 13. prosince 2017 o rovnocennosti právního rámce a rámce dohledu vztahujícího se na finanční trhy v Austrálii v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (Text s významem pro EHP. )

C/2017/8568

OJ L 331, 14.12.2017, p. 81–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2318/oj

14.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 331/81


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/2318

ze dne 13. prosince 2017

o rovnocennosti právního rámce a rámce dohledu vztahujícího se na finanční trhy v Austrálii v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 25 odst. 4 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 23 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (2) musí investiční podniky zajistit, aby jimi prováděné obchody s akciemi přijatými k obchodování na regulovaných trzích nebo obchodovanými v obchodních systémech probíhaly na regulovaných trzích, v mnohostranných obchodních systémech nebo v systematických internalizátorech nebo případně v obchodních systémech třetích zemí posouzených Komisí jako rovnocenné v souladu s čl. 25 odst. 4 písm. a) směrnice 2014/65/EU.

(2)

Ustanovení čl. 23 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014 se vztahuje pouze na obchodní povinnost v souvislosti s akciemi. Obchodní povinnost se netýká jiných kapitálových nástrojů, jako jsou fondy obchodované v obchodním systému, certifikáty a jiné podobné finanční nástroje.

(3)

Cílem postupu pro posouzení rovnocennosti obchodních systémů usazených ve třetích zemích podle čl. 25 odst. 4 písm. a) směrnice 2014/65/EU je umožnit investičním podnikům obchodovat s akciemi, které podléhají obchodní povinnosti v Unii, v obchodních systémech třetích zemí uznaných za rovnocenné. Komise by měla posoudit, zda právní rámec a rámec dohledu třetí země zaručuje, že obchodní systém povolený v dané třetí zemi splňuje právně závazné požadavky, které jsou rovnocenné požadavkům vyplývajícím z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (3), z hlavy III směrnice 2014/65/EU, z hlavy II nařízení (EU) č. 600/2014 a ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES (4) a jejichž plnění v dané třetí zemi podléhá účinnému dohledu a vymáhání. Uvedené by mělo být vykládáno s ohledem na cíle, které příslušný akt sleduje, zejména pak jeho přispění k vytvoření a fungování vnitřního trhu, k integritě trhu, ochraně investorů a v neposlední řadě k finanční stabilitě.

(4)

V souladu s čl. 25 odst. 4 písm. a) čtvrtým pododstavcem směrnice 2014/65/EU mohou být právní rámec a rámec dohledu třetí země považovány za rovnocenné, pokud splňují alespoň podmínky, že a) trhy podléhají povolení a průběžnému a účinnému dohledu a vymáhání; b) trhy se vyznačují jasnými a průhlednými pravidly, pokud jde o přijímání cenných papírů k obchodování, takže tyto cenné papíry jsou obchodovatelné poctivě, řádně, efektivně a volně; c) emitenti cenných papírů podléhají požadavkům na pravidelné a průběžné informace, což zajišťuje vysokou míru ochrany investorů, a d) průhlednost a integrita trhu jsou zajištěny tím, že je zabráněno zneužívání trhu v podobě obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem.

(5)

Účelem tohoto posouzení rovnocennosti je posoudit mimo jiné, zda jsou právně závazné požadavky vztahující se v Austrálii na finanční trhy tam usazené a povolené jako burzy cenných papírů a podléhající dohledu australské komise pro cenné papíry a investice (Australian Securities and Investments Commission – ASIC) rovnocenné požadavkům vyplývajícím z nařízení (EU) č. 596/2014, z hlavy III směrnice 2014/65/EU, z hlavy II nařízení (EU) č. 600/2014 a ze směrnice 2004/109/ES, jejichž plnění v dané třetí zemi podléhá účinnému dohledu a vymáhání.

(6)

Zákon o obchodních společnostech (Corporations Act) z roku 2001 definuje finanční trh jako nástroj, jehož prostřednictvím jsou pravidelně podávány nebo přijímány nabídky na koupi nebo prodej finančních produktů. Finanční trh musí provozovat mnohostranný systém v souladu se závaznými pravidly. Nemá volnost rozhodovat o tom, jak provádí obchody, a nemá povoleno obchodovat na vlastní účet ani se zapojovat do obchodování párováním pokynů na vlastní účet. Dále musí finanční trh poskytovat členům nestranný přístup na své trhy a ke svým službám. Podmínky přístupu musí být nestranné, transparentní a musí být uplatňovány nediskriminačním způsobem. Za tímto účelem provozní pravidla finančního trhu musí mít přiměřené a nediskriminační normy upravující požadavky na přístup a způsobilost. Tato pravidla posuzuje komise ASIC.

(7)

Aby bylo možné určit, zda jsou právní a dohledová opatření třetí země týkající se burz povolených v této zemi rovnocenná opatřením uvedeným ve směrnici 2014/65/EU, musí být splněny čtyři podmínky stanovené v čl. 25 odst. 4 písm. a) čtvrtém pododstavci směrnice 2014/65/EU.

(8)

Podle první podmínky musí obchodní systémy třetí země podléhat povolení a průběžnému a účinnému dohledu a vymáhání.

(9)

Aby mohla osoba provozovat finanční trh, musí být držitelem licence pro australský trh (Australian Market Licence – AML). Podle zákona o obchodních společnostech má pravomoc udělit licenci AML ministr. Podle § 795 A zákona o obchodních společnostech musí být žádost o licenci AML podána komisi ASIC, která v souvislosti se žádostí poskytne ministrovi poradenství. Povolení je uděleno mimo jiné pouze v případě, kdy je ministr přesvědčen o tom, že žadatel má odpovídající mechanismy umožňující splňovat platné požadavky a že může vykonávat odpovídající dohled nad trhem, sledovat chování účastníků a vymáhat dodržování provozních pravidel trhu (§ 795B zákona o obchodních společnostech). Po získání licence musí finanční trhy průběžně plnit podmínky licence a udržovat odpovídající mechanismy pro provozování trhu, včetně mechanismů pro sledování a vymáhání dodržování provozních pravidel (§ 792 A zákona o obchodních společnostech).

(10)

Komise ASIC je veřejný orgán zřízený zákonem o australské komisi pro cenné papíry a investice z roku 2001 (zákon o komisi ASIC) a je odpovědný za správu australských finančních trhů a za vymáhání příslušného práva. K pravomocem komise ASIC v oblasti dohledu a vymáhání patří mimo jiné vyšetřování domnělého porušení práva, vydávání oznámení o porušení práva a podávání žádostí o uložení občanskoprávních sankcí ze strany soudů. V případě povinností vyplývajících ze zákona o obchodních společnostech, které jsou stíhatelné jako trestný čin, může komise ASIC zahájit trestní řízení. Kromě toho je komise ASIC oprávněna kontrolovat finanční trhy bez předchozího oznámení. To zahrnuje pravomoc kontrolovat rejstříky, záznamy a doklady. Ministr pro finanční služby navíc může provozovateli finančního trhu písemně nařídit, aby přijal konkrétní opatření pro dodržení svých povinností, které jsou mu uloženy jako držiteli licence pro finanční trh, pokud se tento ministr domnívá, že tyto povinnosti nejsou plněny (§ 794 A zákona o obchodních společnostech). Pokud finanční trh tomuto nařízení nevyhoví, může se komise ASIC obrátit na soud a požádat o vydání příkazu, kterým si splnění těchto povinností vynutí (§ 794 A zákona o obchodních společnostech). Komise ASIC má rovněž pravomoc vydat nařízení určitému subjektu (včetně provozovatelů trhu a účastníků trhů, na něž byla udělena licence), pokud se domnívá, že je nezbytné nebo ve veřejném zájmu chránit osoby obchodující s finančními produkty nebo s určitými kategoriemi finančních produktů (§ 798 J zákona o obchodních společnostech). Kromě toho může komise ASIC požádat o vydání příkazů a předat k řízení záležitosti spojené s vymáháním jeho regulačních a vyšetřovacích opatření. Komise ASIC se může obrátit na soud, aby vydal příkaz požadující dodržování jejích opatření, která byla přijata na základě jejích regulačních a vyšetřovacích pravomocí (§ 70 zákona o komisi ASIC). Pokud subjekt nevyhoví nařízení vydanému podle zákona o obchodních společnostech, může se komise ASIC obrátit na soud, aby vydal příkaz požadující dodržování tohoto nařízení. Zákon o obchodních společnostech v neposlední řadě rovněž vyžaduje, aby finanční trhy byly schopny vymáhat od svých členů dodržování ustanovení zákona o obchodních společnostech, pravidel a předpisů vyplývajících z uvedeného zákona a svých provozních pravidel trhu (§ 792 A zákona). Po burze, jíž byla udělena licence, se rovněž požaduje, aby řešila potenciální porušení provozních pravidel trhu nebo zákona o obchodních společnostech svými členy a aby tato potenciální porušení oznámila komisi ASIC.

(11)

Lze tudíž dospět k závěru, že burzy cenných papírů v Austrálii podléhají povolení a průběžnému a účinnému dohledu a vymáhání.

(12)

Podle druhé podmínky se musí obchodní systémy třetí země vyznačovat jasnými a transparentními pravidly, pokud jde o přijímání cenných papírů k obchodování, takže tyto cenné papíry jsou obchodovatelné poctivě, řádně, efektivně a volně.

(13)

Existují obecné povinnosti, podle nichž musí organizátor finančních trhů zvážit, zda lze s cennými papíry přijatými k obchodování na trhu, který provozuje, obchodovat poctivě, řádně a transparentně. Ustanovení § 793 A zákona o obchodních společnostech obsahuje právně závazné požadavky, jež stanoví povinnost mít provozní pravidla upravující přijetí cenných papírů. Provozní pravidla finančních trhů stanoví podmínky, které musí být splněny, aby bylo možné provést kotaci akcií kótovaného subjektu na trhu. Subjekt musí požádat o přijetí k obchodování tam, kde jeho cenné papíry budou obchodovány, a požádat o povolení a získat povolení pro kotaci všech cenných papírů ve své hlavní třídě cenných papírů na oficiálním seznamu finančního trhu. Seznam subjektů přijatých k obchodování je zveřejňován organizátorem trhu a aktualizován po každém obchodním dni. Komise ASIC přezkoumává, zda finanční trhy mají odpovídající pravidla, systémy a procesy umožňující posoudit, zda finanční produkt splňuje kritéria finančních trhů a zákonná kritéria pro přijetí k obchodování na trhu, a dále zajistit, aby v oblasti obchodování s cennými papíry neexistovala žádná nepřiměřená omezení. Veškeré cenné papíry obchodované na burzách, jimž byla udělena licence, musí splňovat určitá pravidla kótování, která jsou předkládána komisi ASIC ke kontrole. Cenné papíry musí být volně převoditelné a musí splňovat určitá kritéria ohledně distribuce cenných papírů veřejnosti a emitentovi, jež jsou potřebná k ocenění cenného papíru. Burza, jíž byla udělena licence, nemůže kótovat cenné papíry, o nichž nejsou veřejně dostupné informace o emitovaných cenných papírech a emitentovi. V neposlední řadě mohou komise ASIC a ministr při zajišťování řádného obchodování s cennými papíry na burzách, jimž byla udělena licence, pozastavit obchodování finančního produktu nebo třídy finančních produktů.

(14)

Právně závazná povinnost zajistit „poctivé, řádné a transparentní“ obchodování stanovená v zákonu o obchodních společnostech vyžaduje, aby finanční trhy zveřejňovaly informace o transakcích a nabídkách nákupu a prodeje. Kromě toho existuje povinnost, podle níž účastník nesmí uzavřít transakci, pokud tato transakce není uzavřena spárováním transparentního předobchodního pokynu v evidenci pokynů. Pro určité obchody existují výjimky, např. pro blokové obchody nebo obchody s provedením za lepší ceny. Jestliže účastník trhu uplatňuje jednu z těchto výjimek, musí vést záznamy dokládající, že daná transakce splnila kritéria, jež se na uvedenou výjimku vztahují. Podle pravidel integrity trhu s ohledem na hospodářskou soutěž (Competition Market Integrity Rules) musí finanční trhy neprodleně zpřístupnit předobchodní informace získávané během doby obchodování průběžně a v reálném čase, a to za přiměřených obchodních podmínek a nediskriminačním způsobem. Informace obdržené po době obchodování musí organizátor trhu zpřístupnit tak, aby předobchodní informace byly k dispozici nejpozději v okamžiku, kdy je doba obchodování znovu zahájena. Australský regulační rámec rovněž obsahuje požadavky na poskytování poobchodních informací průběžně a v reálném čase. Finanční trhy musí poobchodní informace zpřístupnit na veřejně dostupných webových stránkách zdarma a s prodlením nejvýše 20 minut.

(15)

Lze tudíž dospět k závěru, že burzy cenných papírů v Austrálii se vyznačují jasnými a transparentními pravidly, pokud jde o přijímání cenných papírů k obchodování, takže tyto cenné papíry jsou obchodovatelné poctivě, řádně, efektivně a volně.

(16)

Podle třetí podmínky musí emitenti cenných papírů podléhat požadavkům na pravidelné a průběžné informace, což zajišťuje vysokou míru ochrany investorů.

(17)

Australský regulační rámec stanoví jasné, úplné a konkrétní požadavky na zveřejňování informací vztahující se na výroční a průběžné zprávy. Emitenti, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na australské burze cenných papírů, musí zveřejňovat výroční a průběžné (pololetní) finanční zprávy (§§ 292 a 302). Zprávy musí být v souladu s účetními standardy (§§ 296 a 304 zákona o obchodních korporacích) a podávat pravdivý a skutečný obraz o finanční situaci a výsledcích subjektu (§§ 297 a 305 zákona o obchodních korporacích). Výroční finanční zprávy musí být dále ověřeny auditorem a je zapotřebí získat zprávu auditora (§ 301 zákona o obchodních korporacích). Komise ASIC vede evidenci informací o společnosti, včetně prospektu a roční účetní závěrky společnosti. Zveřejňování úplných a včasných informací o emitentech cenných papírů umožňuje investorům posoudit obchodní výsledky emitentů a zajišťuje jim odpovídající transparentnost prostřednictvím pravidelného toku informací.

(18)

Lze tudíž dospět k závěru, že emitenti cenných papírů přijatých k obchodování na burzách, jimž komise ASIC udělila v Austrálii licenci, podléhají požadavkům na pravidelné a průběžné informace, což zajišťuje vysokou míru ochrany investorů.

(19)

Podle čtvrté podmínky musí právní rámec a rámec dohledu třetí země zajišťovat transparentnost a integritu trhu tím, že je zabráněno zneužívání trhu v podobě obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem.

(20)

Australské zákony o cenných papírech stanoví komplexní regulační a dohledový rámec zajišťující integritu trhu, zakazující podvodné nebo klamavé jednání na burzách, jimž byla udělena licence, a šíření nepravdivých nebo zavádějících informací o cenných papírech nebo emitentech a bránící obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem. Ustanovení o zneužívání trhu jsou upravena v části 7.10 zákona o obchodních korporacích. Některé ze zákazů jsou rovněž stanoveny na základě pravidel integrity trhu (Market Integrity Rules – MIR) vytvořených podle § 798 G odst. 1 zákona o obchodních korporacích a vztahujících se na regulované finanční trhy a účastníky těchto trhů. Podle § 1041 E a 1041 F zákona o obchodních korporacích je zakázáno činit nepravdivá nebo zavádějící prohlášení o finančních produktech a nabádat jiné osoby k obchodování s finančními produkty na základě nepravdivých nebo zavádějících informací, jakož i podílet se na nečestném jednání v souvislosti s finančním produktem nebo jako nabyvatel licence k poskytování finančních služeb (§ 1041 G a 1041 H). Kapitola 2 části 7.10 zákona o obchodních korporacích obsahuje řadu zákazů týkajících se manipulace s trhem. Dále kapitola 3 části 7.10 zákona o obchodních korporacích výslovně zakazuje obchodování zasvěcených osob. Komise ASIC vymáhá dodržování těchto pravidel pomocí svých rozsáhlých pravomocí v oblasti vyšetřování podezřelé činnosti na trhu a trestního stíhání případů, ve kterých se má za to, že došlo k porušení pravidel.

(21)

Lze tudíž dospět k závěru, že australský právní rámec a rámec dohledu zajišťuje transparentnost a integritu trhu tím, že je zabráněno zneužívání trhu v podobě obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem.

(22)

Lze tudíž dále dospět k závěru, že právní rámec a rámec dohledu upravující finanční trhy a uplatňovaný v Austrálii pod dohledem komise ASIC splňuje uvedené čtyři podmínky pro právní a dohledová opatření, a lze je tedy považovat za rámce zajišťující systém rovnocenný požadavkům na obchodní systémy stanoveným ve směrnici 2014/65/EU, nařízení (EU) č. 600/2014, nařízení (EU) č. 596/2014 a směrnici 2004/109/ES.

(23)

Vzhledem k tomu, že významný počet akcií, které jsou emitovány a přijaty k obchodování v Austrálii, je rovněž obchodován v obchodních systémech v EU, je toto rozhodnutí nutné pro zajištění toho, aby si všechny investiční podniky, pro které platí obchodní povinnost stanovená v čl. 23 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014, zachovaly možnost obchodovat s akciemi přijatými k obchodování na australských burzách. Jelikož jsou na australských burzách pro tyto akcie k dispozici významné alternativní zdroje likvidity, je nezbytné uznat právní rámec a rámec dohledu Austrálie, zejména proto, aby investiční podniky mohly vůči svým zákazníkům splnit svoji povinnost nejlepšího způsobu provedení.

(24)

Toto rozhodnutí vychází z údajů, které dokládají, že celkové obchodování EU s určitým počtem akcií přijatých k obchodování na australských burzách je tak časté, že podniky spadající do působnosti směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) by nemohly využívat výjimky stanovené v čl. 23 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014. To znamená, že obchodní povinnost stanovená v čl. 23 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014 by se vztahovala na významný počet akcií přijatých k obchodování v Austrálii.

(25)

Rozhodnutí bude doplněno ujednáními o spolupráci s cílem zajistit účinnou výměnu informací a koordinaci činnosti dohledu mezi vnitrostátními příslušnými orgány a komisí ASIC.

(26)

Toto rozhodnutí se zakládá na právně závazných požadavcích vztahujících se na finanční trhy, které byly v Austrálii použitelné v okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí. Komise by měla i nadále pravidelně sledovat vývoj právních a dohledových opatření týkajících se regulovaných trhů a účinnost spolupráce v oblasti dohledu v souvislosti se sledováním, vymáháním a plněním podmínek, na jejichž základě bylo toto rozhodnutí přijato.

(27)

Komise by měla provádět pravidelný přezkum právních a dohledových opatření vztahujících se na finanční trhy v Austrálii. Není tím dotčena možnost Komise kdykoli uskutečnit specifický přezkum, pokud si relevantní vývoj vynutí, aby Komise status rovnocennosti přiznaný tímto rozhodnutím opětovně posoudila. Toto rozhodnutí může být na základě každého opětovného posouzení případně zrušeno.

(28)

Vzhledem k tomu, že se nařízení (EU) č. 600/2014 a směrnice 2014/65/EU použijí od 3. ledna 2018, je nezbytné, aby toto rozhodnutí vstoupilo v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

(29)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro účely čl. 23 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014 se právní rámec a rámec dohledu v Austrálii vztahující se na finanční trhy tam povolené a uvedené v příloze tohoto rozhodnutí považují za rovnocenné požadavkům vyplývajícím ze směrnice 2014/65/EU, nařízení (EU) č. 600/2014, nařízení (EU) č. 596/2014 a směrnice 2004/109/ES a má se za to, že podléhají účinnému dohledu a vymáhání.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 13. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38).


PŘÍLOHA

Finanční trhy:

a)

ASX Limited

b)

Chi-X Australia Pty Ltd


Top