Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016O0032

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2016/2299 ze dne 2. listopadu 2016, kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/65 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému (ECB/2016/32)

OJ L 344, 17.12.2016, p. 117–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/2299/oj

17.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 344/117


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/2299

ze dne 2. listopadu 2016,

kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/65 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému (ECB/2016/32)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl.127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na první odrážku článku 3.1, články 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 a první odstavec článku 20 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem ochrany Eurosystému před finančními ztrátami v případech, kdy musí být realizováno jeho zajištění z důvodů selhání protistrany, podléhají veškerá způsobilá aktiva pro úvěrové operace Eurosystému zvláštním opatřením ke kontrole rizika. V návaznosti na pravidelný přezkum rámce Eurosystému pro kontrolu rizika je třeba v zájmu zajištění dostatečné ochrany provést některé úpravy.

(2)

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) (1) je proto třeba příslušným způsobem změnit,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Změny

Obecné zásady (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Srážky při ocenění uplatňované u způsobilých obchodovatelných aktiv

1.   V souladu s hlavou VI části čtvrté obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) podléhají obchodovatelná aktiva srážkám při ocenění ve smyslu čl. 2 bodu 97 obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), jejichž úroveň je stanovena v tabulkách 2 a 2a přílohy těchto obecných zásad.

2.   Srážka při ocenění konkrétního aktiva se odvíjí od následujících faktorů:

a)

kategorie srážek, do níž je aktivum zařazeno ve smyslu článku 2;

b)

zbytková splatnost nebo vážená průměrná životnost aktiva ve smyslu článku 3;

c)

kupónová struktura aktiva; a

d)

stupeň úvěrové kvality, do kterého je aktivum zařazeno“;

2)

V článku 2 se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

dluhové nástroje vydané místními a regionálními vládami, subjekty, které Eurosystém klasifikuje jako agentury, mezinárodními rozvojovými bankami a mezinárodními organizacemi, jakož i kryté dluhopisy typu Jumbo v souladu se směrnicí o SKIPCP jsou zahrnuty do kategorie srážek II;

c)

kryté dluhopisy v souladu se směrnicí o SKIPCP, které nejsou krytými dluhopisy typu Jumbo v souladu se směrnicí o SKIPCP, jiné kryté dluhopisy a dluhové nástroje vydané nefinančními podniky jsou zahrnuty do kategorie srážek III;“;

3)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Srážky při ocenění obchodovatelných aktiv

1.   Srážky při ocenění obchodovatelných aktiv zařazených do kategorií srážek I až IV se určí podle:

a)

zařazení určitého aktiva do stupně úvěrové kvality 1, 2 nebo 3;

b)

zbytkové splatnosti aktiva, jak je uvedeno v odstavci 2;

c)

kupónové struktury aktiva, jak je uvedeno v odstavci 2.

2.   U obchodovatelných aktiv zařazených do kategorií srážek I až IV závisí příslušná srážka při ocenění na zbytkové splatnosti a kupónové struktuře tak, jak je uvedeno níže.

a)

U obchodovatelných aktiv s nulovým kupónem nebo kupónem s pevnou sazbou se příslušné srážky při ocenění stanoví podle tabulky 2 v příloze těchto obecných zásad. Příslušnou splatností pro stanovení srážky při ocenění je zbytková splatnost aktiva.

b)

U obchodovatelných aktiv s kupóny s proměnlivou sazbou se příslušné srážky při ocenění rovnají srážce při ocenění uplatňované na obchodovatelná aktiva s kupónem s pevnou sazbou se zbytkovou splatností do jednoho roku, s výjimkou následujících případů:

i)

kupóny s proměnlivou sazbou se lhůtou nastavení delší než jeden rok se považují za kupóny s pevnou sazbou a příslušná splatnost, která se uplatňuje pro účely srážky při ocenění, je zbytková splatnost aktiva;

ii)

kupóny s proměnlivou sazbou, u nichž je referenční sazbou inflační index eurozóny, se považují za kupóny s pevnou sazbou a příslušná splatnost, která se uplatňuje pro účely srážky při ocenění, je zbytková splatnost aktiva;

iii)

kupóny s proměnlivou sazbou se stanovenou spodní hranicí, která se nerovná nule, a/nebo kupóny s proměnlivou sazbou, u nichž je stanovena horní hranice, se považují za kupóny s pevnou sazbou.

c)

Srážka při ocenění uplatňovaná u aktiv s více než jedním druhem kupónové struktury se výhradně odvíjí od kupónové struktury použité v průběhu zbytkové životnosti aktiva a rovná se nejvyšší srážce uplatňované na obchodovatelné aktivum se stejnou zbytkovou splatností a stupněm úvěrové kvality. Pro tyto účely lze zohlednit jakýkoli druh kupónové struktury, jež se uplatňuje v průběhu zbytkové životnosti aktiva.

3.   V případě obchodovatelných aktiv zařazených do kategorie srážek V se srážky při ocenění bez ohledu na kupónovou strukturu těchto aktiv stanoví na základě vážené průměrné životnosti aktiva, jak je uvedeno v odstavcích 4 a 5. Srážky při ocenění uplatňované u obchodovatelných aktiv v kategorii V jsou uvedeny v tabulce 2a v příloze těchto obecných zásad.

4.   Vážená průměrná životnost přednostní tranše cenných papírů krytých aktivy se vypočte jako očekáváná vážená průměrná doba, která zbývá do splacení této tranše. V případě držených mobilizovaných cenných papírů krytých aktivy se při výpočtu vážené průměrné životnosti předpokládá, že emitent své kupní opce nevyužije.

5.   Pro účely odstavce 4 se „drženými mobilizovanými cennými papíry krytými aktivy“ rozumějí cenné papíry kryté aktivy, které protistrana, která je původcem těchto cenných papírů krytých aktivy, nebo subjekty, které jsou s původcem v úzkém propojení, používají v rozsahu vyšším než 75 % nesplacené nominální hodnoty. Úzké propojení se určuje v souladu s článkem 138 obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).“;

4)

V článku 5 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Neobchodovatelné klientské dluhové nástroje kryté hypotékou podléhají srážce při ocenění ve výši 36,5 %.“;

5)

V článku 5 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.   Každá podkladová úvěrová pohledávka zahrnutá v souboru zajišťovacích aktiv neobchodovatelného dluhového nástroje krytého způsobilými úvěrovými pohledávkami podléhá srážce při ocenění uplatňované na individuální úrovni podle pravidel stanovených v odstavcích 1 až 4. Souhrnná hodnota podkladových úvěrových pohledávek zahrnutých v souboru zajišťovacích aktiv po uplatnění srážek musí zůstat vždy rovna hodnotě nesplacené částky jistiny neobchodovatelného dluhového nástroje krytého způsobilými úvěrovými pohledávkami nebo tuto hodnotu převýšit. Pokud souhrnná hodnota klesne pod prahovou hodnotu uvedenou v předchozí větě, považuje se neobchodovatelný dluhový nástroj krytý způsobilými úvěrovými pohledávkami za nezpůsobilý.“.

6.

Příloha obecných zásad (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) se nahrazuje přílohou těchto obecných zásad.

Článek 2

Nabytí účinku a provádění

1.   Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

2.   Národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro, přijmou opatření nezbytná k dosažení souladu s těmito obecnými zásadami a použijí je od 1. ledna 2017. Nejpozději do 5. prosince 2016 informují ECB o textech a prostředcích týkajících se těchto opatření.

Článek 3

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 2. listopadu 2016.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2016/65 ze dne 18. listopadu 2015 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému (ECB/2015/35) (Úř. věst. L 14, 21.1.2016, s. 30).


PŘÍLOHA

Příloha obecných zásad (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA

Tabulka 1

Kategorie srážek pro způsobilá obchodovatelná aktiva podle druhu emitenta a/nebo druhu aktiva

Kategorie I

Kategorie II

Kategorie III

Kategorie IV

Kategorie V

dluhové nástroje vydané ústředními vládami

dluhové cenné papíry ECB

dluhové cenné papíry vydané národními centrálními bankami před přijetím eura v příslušném členském státě

dluhové nástroje vydané místními a regionálními vládami

dluhové nástroje vydané subjekty, které Eurosystém klasifikuje jako agentury

dluhové nástroje vydané mezinárodními rozvojovými bankami a mezinárodními organizacemi

kryté dluhopisy typu Jumbo v souladu se směrnicí o SKIPCP

kryté dluhopisy v souladu se směrnicí o SKIPCP (jiné než kryté dluhopisy typu Jumbo v souladu se směrnicí o SKIPCP)

jiné kryté dluhopisy

dluhové nástroje vydané nefinančními podniky a podniky veřejného sektoru

nezajištěné dluhové nástroje vydané úvěrovými institucemi

nezajištěné dluhové nástroje vydané finančními institucemi kromě úvěrových institucí

cenné papíry kryté aktivy


Tabulka 2

Úrovně srážek při ocenění uplatňované u způsobilých obchodovatelných aktiv v kategoriích srážek I až IV

 

Kategorie srážek

Úvěrová kvalita

Zbytková splatnost (v letech) (*1)

Kategorie I

Kategorie II

Kategorie III

Kategorie IV

kupón s pevnou sazbou

nulový kupón

kupón s pevnou sazbou

nulový kupón

kupón s pevnou sazbou

nulový kupón

kupón s pevnou sazbou

nulový kupón

Stupně 1 a 2

[0-1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

7,5

7,5

[1-3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

10,0

10,5

[3-5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

13,0

13,5

[5-7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

14,5

15,5

[7-10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

16,5

18,0

[10,∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

20,0

25,5

 

Kategorie srážek

Úvěrová kvalita

Zbytková splatnost (v letech) (*1)

Kategorie I

Kategorie II

Kategorie III

Kategorie IV

kupón s pevnou sazbou

nulový kupón

kupón s pevnou sazbou

nulový kupón

kupón s pevnou sazbou

nulový kupón

kupón s pevnou sazbou

nulový kupón

Stupeň 3

[0-1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

[1-3)

7,0

8,0

9,5

13,5

14,5

15,0

22,5

25,0

[3-5)

9,0

10,0

13,5

18,5

20,5

23,5

28,0

32,5

[5-7)

10,0

11,5

14,0

20,0

23,0

28,0

30,5

35,0

[7-10)

11.5

13,0

16,0

24,5

24,0

30,0

31,0

37,0

[10,∞)

13,0

16,0

19,0

29,5

24,5

32,0

31,5

38,0


Tabulka 2a

Úrovně srážek při ocenění uplatňované u způsobilých obchodovatelných aktiv v kategorii srážek V

 

 

Kategorie V

Úvěrová kvalita

Vážená průměrná životnost (*2)

Srážka při ocenění

Stupně 1 a 2 (AAA až A-)

[0–1)

4,0

[1–3)

4,5

[3–5)

5,0

[5–7)

9,0

[7–10)

13,0

[10,∞)

20,0


Tabulka 3

Úrovně srážek při ocenění uplatňované u způsobilých úvěrových pohledávek s pevnými úrokovými platbami

 

Metodika oceňování

Úvěrová kvalita

Zbytková splatnost (v letech) (*3)

Pevná úroková platba a ocenění na základě teoretické ceny přiřazené národní centrální bankou

Pevná úroková platba a ocenění podle zůstatku přiřazeného národní centrální bankou

Stupně 1 a 2 (AAA až A-)

[0–1)

10,0

12,0

[1–3)

12,0

16,0

[3–5)

14,0

21,0

[5–7)

17,0

27,0

[7–10)

22,0

35,0

[10,∞)

30,0

45,0

 

Metodika oceňování

Úvěrová kvalita

Zbytková splatnost (v letech) (*3)

Pevná úroková platba a ocenění na základě teoretické ceny přiřazené národní centrální bankou

Pevná úroková platba a ocenění podle zůstatku přiřazeného národní centrální bankou

Stupeň 3 (BBB+ až BBB-)

[0–1)

17,0

19,0

[1–3)

28,5

33,5

[3–5)

36,0

45,0

[5–7)

37,5

50,5

[7–10)

38,5

56,5

[10,∞)

40,0

63,0


(*1)  „[0-1)“ znamená zbytkovou splatnost kratší než jeden rok; „[1-3)“ zbytkovou splatnost v délce jednoho roku nebo delší, ale kratší než tři roky, atd.

(*2)  „[0-1)“ znamená váženou průměrnou životnost kratší než jeden rok; „[1-3)“ váženou průměrnou životnost v délce jednoho roku nebo delší, ale kratší než tři roky, atd.

(*3)  „[0-1)“ znamená zbytkovou splatnost kratší než jeden rok; „[1-3)“ zbytkovou splatnost v délce jednoho roku nebo delší, ale kratší než tři roky, atd.“


Top