Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1223

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1223 ze dne 25. července 2016, kterým se mění rozhodnutí 2011/30/EU o rovnocennosti systémů veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí některých třetích zemí, které se vztahují na auditory a auditorské subjekty, a o přechodném období pro auditorské činnosti auditorů a auditorských subjektů z některých třetích zemí v Evropské unii (oznámeno pod číslem C(2016) 4637) (Text s významem pro EHP)

C/2016/4637

OJ L 201, 27.7.2016, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1223/oj

27.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/23


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1223

ze dne 25. července 2016,

kterým se mění rozhodnutí 2011/30/EU o rovnocennosti systémů veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí některých třetích zemí, které se vztahují na auditory a auditorské subjekty, a o přechodném období pro auditorské činnosti auditorů a auditorských subjektů z některých třetích zemí v Evropské unii

(oznámeno pod číslem C(2016) 4637)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (1), a zejména na první pododstavec čl. 46 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě rozhodnutí Komise 2011/30/EU (2) jsou auditoři a auditorské subjekty, kteří předkládají zprávy auditora týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek společností se sídlem ve třetích zemích uvedených v příloze II uvedeného rozhodnutí, jejichž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu některého z členských států, pro některé finanční roky vyňati z působnosti článku 45 směrnice 2006/43/ES za předpokladu, že poskytnou příslušným orgánům daného členského státu určité informace.

(2)

Komise posoudila systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahující se na auditory a auditorské subjekty ze třetích zemí uvedených v příloze II rozhodnutí 2011/30/EU. Posouzení bylo provedeno za pomoci Evropské skupiny orgánů pro dohled nad auditory na základě kritérií stanovených v článcích 29, 30 a 32 směrnice 2006/43/ES, které upravují systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahující se na auditory a auditorské společnosti členských států. Z posouzení je patrné, že systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí pro auditory a auditorské subjekty států Mauricius, Nový Zéland a Turecko splňují požadavky rovnocenné požadavkům stanoveným v článcích 29, 30 a 32 směrnice 2006/43/ES. Tyto systémy proto lze považovat za rovnocenné systémům veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahujících se na auditory a auditorské společnosti členských států.

(3)

Hlavním cílem spolupráce členských států a třetích zemí týkající se systémů veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahujících se na auditory a auditorské subjekty by mělo být dosažení vzájemné důvěry v systémy dohledu druhé strany na základě rovnocennosti těchto systémů.

(4)

Bermudy, Egypt, Kajmanské ostrovy a Rusko zřídily nebo zřizují systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí pro auditory a auditorské subjekty. Nicméně jelikož tyto systémy byly zřízeny teprve nedávno, stále chybí určité informace, nejsou plně zavedena pravidla, neprovádějí se kontroly nebo se neukládají sankce. K provedení dalšího posouzení, které by umožnilo rozhodnout o rovnocennosti těchto systémů, je od uvedených třetích zemí potřeba získat další informace, aby bylo možné jejich systémům lépe porozumět. Je proto třeba prodloužit přechodné období stanovené v rozhodnutí 2011/30/EU s ohledem na auditory a auditorské subjekty, kteří předkládají zprávy auditora týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek společností se sídlem v uvedených třetích zemích, jejichž převoditelné cenné papíry jsou obchodovány na regulovaném trhu některého z členských států.

(5)

Na ochranu investorů by auditoři a auditorské subjekty, kteří předkládají zprávy auditora týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek společností se sídlem ve třetích zemích uvedených v příloze II rozhodnutí 2011/30/EU, jejichž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu některého z členských států, měly mít možnost nadále vykonávat svou auditorskou činnost v Unii během dodatečného období od 1. srpna 2016 do 31. července 2018, aniž by byli zaregistrováni podle článku 45 směrnice 2006/43/ES, pod podmínkou, že poskytnou požadované informace. V takovém případě by tito auditoři a auditorské subjekty měli mít možnost pokračovat ve výkonu své činnosti v souvislosti se zprávami auditora týkajícími se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek za finanční roky začínající v období od 1. srpna 2016 do 31. července 2018 v souladu s požadavky příslušných členských států. Toto rozhodnutí nemá vliv na pravomoc členských států uplatňovat ve vztahu k těmto auditorům a auditorským subjektům své systémy vyšetřování a sankcí.

(6)

Komise bude pravidelně sledovat vývoj spolupráce s třetími zeměmi v oblasti dohledu a regulace. Rozhodnutím o uznání rovnocennosti nebo o prodloužení přechodného období není dotčena možnost Komise rozhodnutí kdykoli přezkoumat. Na základě přezkumu může být uznání rovnocennosti odňato nebo přechodné období předčasně ukončeno. Rozhodnutí 2011/30/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného na základě čl. 48 odst. 1 směrnice 2006/43/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2011/30/EU se mění takto:

1)

v článku 1 se doplňuje nový třetí pododstavec, který zní:

„Pokud jde o auditorské činnosti týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek za finanční roky počínající 1. srpnem 2016, má se pro účely čl. 46 odst. 1 směrnice 2006/43/ES za to, že systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahující se na auditory a auditorské subjekty níže uvedených třetích zemí splňují požadavky, jež se považují za rovnocenné požadavkům stanoveným v článcích 29, 30 a 32 uvedené směrnice:

1)

Mauricius;

2)

Nový Zéland;

3)

Turecko.“;

2)

v článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Členský stát neuplatňuje článek 45 směrnice 2006/43/ES, pokud jde o auditory a auditorské subjekty, kteří předkládají zprávy auditora týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek společností se sídlem ve třetích zemích uvedených v příloze II tohoto rozhodnutí, jejichž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu uvedeného členského státu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (*), a to za finanční roky začínající v období od 2. července 2010 do 31. července 2018, za předpokladu, že příslušný auditor nebo auditorský subjekt poskytne příslušným orgánům uvedeného členského státu všechny tyto informace:

a)

jméno/název a adresu příslušného auditora nebo auditorského subjektu a informace o jeho právní struktuře;

b)

v případě, že je auditor nebo auditorský subjekt součástí sítě, popis této sítě;

c)

auditorské normy a požadavky na nezávislost, které se vztahují na příslušný audit;

d)

popis vnitřního systému kontroly kvality daného auditorského subjektu;

e)

údaje o tom, zda a kdy byl u auditora nebo auditorského subjektu naposledy proveden přezkum zajištění kvality, a potřebné informace o výsledku tohoto přezkumu, pokud tuto informaci neposkytuje příslušný orgán třetí země. Jestliže potřebné informace o výsledku přezkumu zajištění kvality nejsou veřejné, považují příslušné orgány členských států tyto informace za důvěrné.

(*)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).“;"

3)

Příloha II se nahrazuje zněním přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 25. července 2016.

Za Komisi

Valdis DOMBROVSKIS

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87.

(2)  Rozhodnutí Komise 2011/30/EU ze dne 19. ledna 2011 o rovnocennosti systémů veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí některých třetích zemí, které se vztahují na auditory a auditorské subjekty, a o přechodném období pro auditorské činnosti auditorů a auditorských subjektů z některých třetích zemí v Evropské unii (Úř. věst. L 15, 20.1.2011, s. 12).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ

Bermudy

Egypt

Kajmanské ostrovy

Rusko.“


Top