Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0377

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/377 ze dne 15. března 2016 o rovnocennosti regulačního rámce Spojených států amerických pro ústřední protistrany, které jsou povoleny Komisí pro obchodování s komoditními futures (Commodity Futures Trading Commission) a podléhají jejímu dohledu, požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012

C/2016/1494

OJ L 70, 16.3.2016, p. 32–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/377/oj

16.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 70/32


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/377

ze dne 15. března 2016

o rovnocennosti regulačního rámce Spojených států amerických pro ústřední protistrany, které jsou povoleny Komisí pro obchodování s komoditními futures (Commodity Futures Trading Commission) a podléhají jejímu dohledu, požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 25 odst. 6 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem postupu uznávání ústředních protistran usazených ve třetích zemích, stanoveného v článku 25 nařízení (EU) č. 648/2012, je umožnit ústředním protistranám usazeným a povoleným ve třetích zemích, jejichž regulační normy jsou rovnocenné podmínkám stanoveným ve výše uvedeném nařízení, poskytovat clearingové služby členům clearingového systému nebo obchodním systémům usazeným v Unii. Tento postup uznávání a rozhodnutí o rovnocennosti, které jsou v uvedeném nařízení stanoveny, tak přispívají k dosažení hlavního cíle nařízení (EU) č. 648/2012, který spočívá ve snížení systémového rizika tím, že rozšíří využívání bezpečných a spolehlivých ústředních protistran při provádění clearingu mimoburzovních („OTC“) derivátových smluv včetně případů, kdy jsou tyto ústřední protistrany usazeny a povoleny ve třetí zemi.

(2)

K tomu, aby byl právní režim třetí země považován za rovnocenný právnímu režimu Unie, pokud jde o ústřední protistrany, měl by být hmotněprávní výsledek platných právních předpisů a předpisů o dohledu rovnocenný požadavkům Unie, pokud jde o regulační cíle, kterých dosahují. Účelem tohoto posouzení rovnocennosti je tedy ověřit, zda právní předpisy a předpisy o dohledu Spojených států amerických (USA) zajišťují, že ústřední protistrany, které jsou tam usazeny a povoleny, nevystavují členy clearingového systému a obchodní systémy usazené v Unii vyšší úrovni rizika, než jaké by je mohly vystavit ústřední protistrany povolené v Unii, a nepředstavují tudíž pro Unii nepřijatelné úrovně systémového rizika.

(3)

Dne 1. září 2013 obdržela Komise technické poradenství od Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) ohledně právních předpisů a předpisů o dohledu použitelných na ústřední protistrany usazené v USA. Toto technické poradenství odhalilo řadu rozdílů mezi právně závaznými požadavky, které se na úrovni jurisdikce vztahují na ústřední protistrany v USA, a právně závaznými požadavky vztahujícími se na ústřední protistrany podle nařízení (EU) č. 648/2012. Toto rozhodnutí je však založeno nejen na srovnávací analýze právně závazných požadavků vztahujících se na ústřední protistrany v USA, ale také na posouzení výsledku těchto požadavků a jejich přiměřenosti z hlediska zmírňování rizik, jimž mohou být členové clearingového systému a obchodní systémy usazení v Unii vystaveni způsobem považovaným za rovnocenný výsledku požadavků stanovených v nařízení (EU) č. 648/2012.

(4)

V souladu s čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 je nutno splnit tři podmínky k tomu, aby bylo možno konstatovat, že právní předpisy a předpisy o dohledu třetí země týkající se ústředních protistran, které jsou v této třetí zemi povoleny, jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v uvedeném nařízení.

(5)

Podle první z těchto podmínek musí ústřední protistrany povolené ve třetí zemi splňovat právně závazné požadavky, jež jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012.

(6)

Právně závazné požadavky USA na ústřední protistrany povolené (v rámci CFTC se používá termín „registrace“) Komisí pro obchodování s komoditními futures (Commodity Futures Trading Commission, „CFTC“) a podléhající jejímu dohledu jsou obsaženy v zákoně o komoditních burzách (Commodity Exchange Act, dále jen „CEA“), ve znění hlav VII a VIII Dodd-Frankova zákona o reformě finančních trhů a ochraně spotřebitele (dále jen „Dodd-Frankův zákon“) a nařízení CFTC vyhlášených na jeho základě. CFTC je příslušný orgán pro dohled nad všemi derivátovými smlouvami, které nejsou odvozeny od jednoho cenného papíru (dluhopisu nebo akcie), úvěru nebo úzce založené skupiny nebo indexu cenných papírů, a odpovídá za povolování a regulaci ústředních protistran, které poskytují clearingové služby pro tyto derivátové smlouvy (dále jen „derivátové clearingové organizace“ nebo „DCO“). Derivátové smlouvy spadající do působnosti CFTC proto odpovídají podmnožině derivátových smluv, na které se vztahují ustanovení o ústředních protistranách, uvedená v nařízení (EU) č. 648/2012. Toto rozhodnutí se týká pouze rovnocennosti právních předpisů a předpisů o dohledu pro DCO, a nikoli právních předpisů a předpisů o dohledu pro ústřední protistrany, které poskytují clearingové služby týkající se derivátových smluv spadajících do působnosti Komise pro cenné papíry a burzu (Securities and Exchange Commission, „SEC“). Tam, kde je ústřední protistrana povolena jednak jako clearingová agentura spadající do jurisdikce SEC, a jednak jako DCO, se toto rozhodnutí týká těchto ústředních protistran pouze v tom rozsahu, ve kterém poskytují clearingové služby pro derivátové smlouvy spadající do jurisdikce CFTC.

(7)

Právně závazné požadavky vztahující se na ústřední protistrany povolené komisí CFTC zahrnují obecné normy, které jsou stanoveny v základních zásadách pro DCO uvedených v oddíle 5b písm. c) bodě 2) CEA a v hlavách A a B části 39 nařízení CFTC. Aby mohly být povoleny komisí CFTC, musí všechny ústřední protistrany tyto základní zásady splňovat. Tyto základní zásady jsou doplněny konkrétními posílenými normami řízení rizik vztahujícími se na DCO, které Rada USA pro dohled nad finanční stabilitou (Financial Stability Oversight Council) označila za systémově významné a pro něž byla jako dozorčí orgán určena komise CFTC (dále jen „SIDCO“). Tyto posílené normy řízení rizik jsou uvedeny v hlavě C části 39 nařízení CFTC (nařízení 39.30 až 39.42). Obecné normy a konkrétní posílené normy řízení rizik pro organizace SIDCO (dále společně „primární pravidla“) se vztahují na SIDCO a na DCO, které nebyly určeny jako SIDCO, ale dobrovolně se rozhodly, že budou považovat tyto konkrétní normy řízení rizik za právně závazné (dále jen „dobrovolné DCO“). Tato primární pravidla zahrnují první úroveň právně závazných požadavků vztahujících se na DCO.

(8)

V souladu s těmito primárními pravidly musí organizace DCO přijmout vnitřní pravidla a postupy, které musí být schváleny komisí CFTC. V případě některých norem stanovených podle primárních pravidel musí vnitřní předpisy a postupy dané organizace DCO obsahovat normativní podrobnosti týkající se způsobu, jakým bude daná DCO tyto normy plnit. Tato vnitřní pravidla a postupy navíc obsahují požadavky, které doplňují požadavky předepsané primárními pravidly. Poté, co CFTC tyto vnitřní pravidla a postupy schválí, stávají se pro danou DCO právně závaznými a tvoří nedílnou součást právních předpisů a předpisů o dohledu, které tyto DCO musí dodržovat. V případě nedodržování primárních pravidel nebo vnitřních pravidel a postupů organizace DCO má komise CFTC pravomoc udělit těmto DCO sankce včetně ukládání pokut a pozastavení nebo zrušení povolení.

(9)

Tyto právně závazné požadavky v USA týkající se derivátových smluv, jejichž clearing organizace DCO provádějí, tedy představují dvouúrovňovou strukturu. První úroveň těchto právně závazných požadavků tvoří primární pravidla pro organizace SIDCO a dobrovolné DCO. Druhou úroveň těchto právně závazných požadavků tvoří vnitřní pravidla a postupy těchto organizací SIDCO a dobrovolných DCO. Při určování rovnocennosti v souladu s čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 je tedy nutno posuzovat povahu a detaily zákonných požadavků obsažených ve vnitřních pravidlech a postupech SIDCO a dobrovolných DCO společně s primárními pravidly s cílem zajistit, že právně závazné požadavky uskutečňované prostřednictvím těchto kombinovaných složek právních předpisů a předpisů o dohledu lze považovat za rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012.

(10)

Primární pravidla platná pro SIDCO a dobrovolné DCO, doplněná jejich vnitřními pravidly a postupy, dosahují zásadních výsledků, které jsou rovnocenné účinkům pravidel obsažených v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012. Primární pravidla zahrnují požadavky týkající se správy a řízení (včetně organizačních požadavků, požadavků týkajících se vrcholného vedení, výborů pro rizika, vedení záznamů, kvalifikované účasti, informací předávaných příslušnému orgánu), střetů zájmů, outsourcingu, řízení obchodní činnosti, zachování provozu a jeho oddělování a rovněž rizika likvidity, požadavků na kolaterál, investiční politiky a vypořádacího rizika.

(11)

Ačkoli primární pravidla ohledně rizika likvidity nevyžadují, aby organizace SIDCO a dobrovolné DCO udržovaly způsobilé zdroje likvidity s cílem splnit „zásadu minimálního pokrytí“, tj. likvidní prostředky na pokrytí nákladů spojených se selháním alespoň dvou členů clearingového systému, vůči kterým má největší expozice, je nezbytné, aby tyto DCO stanovily postupy s cílem pokrýt jakýkoliv nepokrytý nedostatek likvidity a zajistit, aby byly k dispozici vyčleněné prostředky pro případ, že ztráty přesáhnou selhání člena clearingového systému, vůči kterému mají největší expozici. Přestože se jedná o odlišný přístup, než je „zásada minimálního pokrytí“ obsažená v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012, dosahuje výsledků, které jsou věcně rovnocenné účinkům pravidel obsažených v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012.

(12)

Primární pravidla týkající se účasti, řízení angažovanosti, maržových požadavků, fondů pro riziko selhání, jiných finančních zdrojů, postupné ochrany proti selhání a postupů v případě selhání uplatňují obdobný přístup jako pravidla obsažená v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012, ale v některých aspektech se liší. Pokud jde o počáteční marži uplatněnou na vlastní pozice člena clearingového systému, stanoví primární pravidla minimální dobu do realizace v trvání jednoho dne pro derivátové smlouvy, které nejsou deriváty OTC a které zahrnují futures, opce, swapy zemědělských komodit, energetických komodit a kovů, a v trvání pěti dnů pro všechny ostatní deriváty, přičemž marže je realizována na čistém základě. Pravidla Unie však stanoví minimální dobu do realizace v trvání dvou dnů u derivátových smluv, které nejsou deriváty OTC, a pěti dnů u OTC derivátových smluv, zpravidla s marží realizovanou na čistém základě. Vyšší doba do realizace v trvání dvou dnů u derivátových smluv, které nejsou deriváty OTC, v Unii proto z hlediska vlastních pozic členů clearingového systému znamená, že ústřední protistrany povolené v Unii realizují v souvislosti s těmito pozicemi vyšší marže. Naopak v případě počátečních marží realizovaných s ohledem na pozice klientů členů clearingového systému primární pravidla vyžadují, aby byly marže realizovány na hrubém základě u všech tříd derivátových smluv, zatímco právo Unie žádný takový požadavek neobsahuje. Tento rozdíl v realizaci marží na čistém a hrubém základě přináší rovnocenné výsledky, pokud jde o výši marže, kterou DCO drží s ohledem na pozice klientů, což kompenzuje rozdílné doby do realizace. Proto lze primární pravidla týkající se požadavků na marže považovat za rovnocenná s právem Unie v tom rozsahu, v němž se vztahují k pozicím klientů členů clearingového systému. Právo Unie rovněž vyžaduje uplatnění jednoho ze tří opatření proti procykličnosti s cílem zajistit, aby počáteční marže v dobách stabilní ekonomiky neklesaly příliš nízko a v období krize strmě nestoupaly, zatímco primární pravidla žádný takový konkrétní požadavek neobsahují. To umožňuje, aby tato opatření dosahovala stabilních a konzervativních marží. Primární pravidla navíc vyžadují, aby organizace SIDCO a dobrovolné DCO uplatňovaly „zásadu minimálního pokrytí“ v případě, že tyto DCO byly určeny jako systémově významné ve více jurisdikcích, nebo v případě, že se účastní činností se složitějším rizikovým profilem. Pravidla Unie naopak vyžadují „zásadu minimálního pokrytí“ u všech ústředních protistran.

(13)

Právní předpisy a předpisy o dohledu platné v USA, které se vztahují na organizace DCO, by tedy měly být považovány za rovnocenné za předpokladu, že v souladu s vnitřními pravidly a postupy organizací DCO, které jsou povoleny jako SIDCO a dobrovolné DCO, zajišťují, že organizace DCO splňují níže uvedené požadavky. Jedná se o následující požadavky: 1) u derivátových smluv, které nejsou deriváty OTC, uskutečňované na regulovaných trzích, je uplatňována doba do realizace v délce dvou dnů s ohledem na počáteční marži uplatněnou na vlastní pozice členů clearingového systému; 2) u všech derivátových smluv jsou uplatňována opatření s cílem omezit procykličnost, která umožňují dosahovat stabilních a konzervativních marží a jsou rovnocenná alespoň jedné z možností uvedených v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012, a 3) jsou k dispozici dostatečné předem financované dostupné finanční zdroje, které DCO umožní za mimořádných, ale možných tržních podmínek odolat selhání alespoň dvou členů clearingového systému, vůči kterým má největší expozice, s přihlédnutím k dalším rizikům, jimž jsou tyto DCO vystaveny a jež vyplývají ze současného selhání subjektů ve skupině členů clearingového systému, již selhali.

(14)

Komise konstatuje, že specifika týkající se některých kotovaných derivátových smluv o zemědělských komoditách prováděných na regulovaných trzích v USA, u nichž DCO provádějí clearing, se vztahují k trhům, které z velké části slouží domácím nefinančním smluvním stranám USA k tomu, aby prostřednictvím těchto smluv řídily svá obchodní rizika, a které se vyznačují nízkým stupněm systémové provázanosti se zbytkem finančního systému. Riziko vyplývající z clearingu těchto smluv pro členy clearingového systému a obchodní systémy usazené v Unii je zanedbatelné. V důsledku této skutečnosti nemají regulační prvky týkající se těchto derivátových smluv o zemědělských komoditách na posuzování rovnocennosti podstatný vliv.

(15)

Měl by proto být vyvozen závěr, že právní předpisy a předpisy o dohledu komise CFTC, které zahrnují primární pravidla a vnitřní pravidla a postupy organizací SIDCO a dobrovolných DCO splňujících normy týkající se řízení rizik stanovené v tomto rozhodnutí, by měly být považovány za právně závazné požadavky, které jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012. Pouze ty organizace SIDCO a dobrovolné DCO, které splňují tyto právně závazné požadavky (tj. primární pravidla doplněná vnitřními pravidly a postupy schválenými CFTC a splňujícími normy stanovené tímto zákonem), mohou splňovat podmínky pro uznání orgánem ESMA, který by měl v souladu s čl. 25 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 648/2012 ověřit, že tyto normy jsou součástí vnitřních pravidel a postupů jakékoliv ústřední protistrany podléhající tomuto režimu, která požádala o uznání v Unii. ESMA rovněž v souladu s čl. 25 odst. 5 nařízení (EU) č. 648/2012 sleduje, zda je i nadále dodržován rovnocenný režim definovaný v tomto rozhodnutí včetně podmínek v něm obsažených, a pokud tomu tak není, může toto uznání zrušit. ESMA bude zejména ověřovat, zda daná ústřední protistrana uplatňuje dvoudenní dobu do realizace v případě vlastních pozic členů clearingového systému v derivátových smlouvách, které nejsou deriváty OTC, zda uplatňuje opatření, jejichž cílem je omezit procykličnost a která jsou z hlediska dosahování stabilních a konzervativních marží rovnocenná kterémukoli ze tří opatření stanovených v nařízení (EU) č. 648/2012, a zda udržuje dostatečné předem financované dostupné finanční zdroje, které jí umožňují za mimořádných, ale možných tržních podmínek odolat selhání alespoň dvou členů clearingového systému, vůči kterým má největší expozice, s přihlédnutím k dalším rizikům, jimž jsou tyto ústřední protistrany vystaveny, vyplývajícím ze současného selhání subjektů ve skupině členů clearingového systému, již selhali.

(16)

Podle druhé podmínky uvedené v čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 musí právní předpisy a předpisy o dohledu týkající se ústředních protistran usazených v USA i nadále zajišťovat průběžný účinný dohled a vynucování u ústředních protistran v dané jurisdikci.

(17)

CFTC průběžně sleduje, zda DCO splňují požadavky na řízení rizik, formou dohledu a přezkumných postupů vycházejících z rizika včetně testování obezřetnostních požadavků. CFTC provádí přezkumy s pomocí přezkumných týmů. Po dokončení přezkumu vypracuje CFTC zprávu shrnující výsledky přezkumu, včetně případných problematických otázek. Ve zprávě jsou uvedeny veškeré zjištěné nedostatky a CFTC má k dispozici různá opatření umožňující zajistit, že DCO veškeré zjištěné problémy odpovídajícím způsobem řeší, například ukládáním pokut a pozastavením nebo zrušením povolení v případě, že tyto nedostatky řešeny nejsou. Tuto zprávu nebo informace obsažené v této zprávě i veškerá opatření přijatá na jejich základě lze sdílet s regulačními orgány třetích zemí v rámci ujednání o spolupráci.

(18)

Měl by proto být vyvozen závěr, že právní předpisy a předpisy o dohledu ve vztahu k DCO podléhají průběžnému účinnému dohledu a vynucování.

(19)

Podle třetí podmínky uvedené v čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 musí právní předpisy a předpisy o dohledu v USA stanovit účinný rovnocenný systém pro uznávání ústředních protistran povolených podle právních režimů třetích zemí (dále jen „ústřední protistrany ze třetích zemí“)

(20)

Ústřední protistrany ze třetích zemí mohou požádat komisi CFTC o povolení DCO. V rámci své zákonné pravomoci podle 7 U.S.C. § 2 písm. i) může CFTC stanovit náhradní plnění požadavků ve vztahu k ústředním protistranám ze třetích zemí v tom smyslu, že stanoví srovnatelnost mezi svými požadavky na DCO a požadavky regulačního režimu třetí země. V případě, že je stanoveno náhradní plnění požadavků, může ústřední protistrana ze třetí země povolená jako DCO splnit požadavky CFTC na základě toho, že splňuje srovnatelné požadavky ve své vlastní jurisdikci (tj. požadavky dané třetí země). Aby bylo možno uznání udělit, je nezbytné, aby bylo uzavřeno memorandum o porozumění mezi CFTC a příslušným orgánem dohledu třetí země žádající ústřední protistrany.

(21)

Měl by proto být vyvozen závěr, že právní předpisy a předpisy o dohledu komise CFTC zajišťují účinný rovnocenný systém pro uznávání ústředních protistran ze třetích zemí.

(22)

Toto rozhodnutí je založeno na právně závazných požadavcích týkajících se organizací SIDCO a dobrovolných DCO, které jsou platné v USA v době přijetí tohoto rozhodnutí. Komise by ve spolupráci s orgánem ESMA měla i nadále pravidelně sledovat vývoj právních předpisů a předpisů o dohledu pro organizace SIDCO a dobrovolné DCO a plnění podmínek, na jejichž základě bylo toto rozhodnutí přijato.

(23)

Pravidelným přezkumem právních předpisů a předpisů o dohledu vztahujících se na organizace SIDCO a dobrovolné DCO v USA není dotčena možnost, aby Komise provedla zvláštní přezkum kdykoli, kdy bude v důsledku relevantního vývoje, a zejména na základě ověření provedených orgánem ESMA nebo informací dostupných v důsledku spolupráce s CFTC v oblasti dohledu v souladu s postupy a mechanismy uvedenými v čl. 25 odst. 7 nařízení (EU) č. 648/2012, nezbytné, aby Komise znovu posoudila rovnocennost udělenou na základě tohoto rozhodnutí. Takové opětovné posouzení by mohlo vést ke zrušení tohoto rozhodnutí.

(24)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Pro účely čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 se právní předpisy a předpisy o dohledu Spojených států amerických (USA) pro derivátové clearingové organizace, které sestávají z oddílu 5b zákona o komoditních burzách (Commodity Exchange Act) a hlav A, B a C části 39 nařízení CFTC, s výjimkou nařízení 39.35 a 39.39, považují za rovnocenné požadavkům hlavy IV nařízení (EU) č. 648/2012, pokud vnitřní pravidla a postupy derivátových clearingových organizací, které byly orgány USA označeny za systémově významné (dále jen „systémově významné derivátové clearingové organizace“), a derivátových clearingových organizací, které se rozhodly, že se budou řídit pravidly uvedenými v hlavě C části 39 nařízení CFTC, a které jsou povoleny CFTC a podléhají jejímu dohledu (dále jen „dobrovolné derivátové clearingové organizace“), obsahují prvky uvedené v odstavcích 2 a 3.

2.   Konkrétní pravidla obsažená ve vnitřních pravidlech a postupech systémově významných derivátových clearingových organizací a dobrovolných derivátových clearingových organizací uvedených v odstavci 1 musí s ohledem na zásadu uvedenou v nařízení CFTC 39.13 obsahovat konkrétní opatření pro řízení rizik, která zajistí, že počáteční marže se vypočítají a realizují na základě následujících parametrů:

a)

v případě vlastních pozic členů clearingového systému v derivátových smlouvách realizovaných na regulovaných trzích nebo na určených smluvních trzích podle oddílu 5 zákona o komoditních burzách (CEA), 7 USC 7, doba do realizace v trvání dvou dnů vypočtená na čistém základě;

b)

v případě všech derivátových smluv opatření navržená s cílem omezit procykličnost, rovnocenná nejméně jedné z následujících možností:

i)

opatření používající maržový polštář, který se rovná nejméně 25 % vypočtených marží, kdy ústřední protistrana umožní jeho vyčerpání v obdobích, kdy vypočtené maržové požadavky výrazně rostou,

ii)

opatření přiřazující váhu nejméně 25 % zátěžovému pozorování ve zpětném období,

iii)

opatření zajišťující, aby maržové požadavky nebyly nižší než ty, které by byly vypočítány pomocí volatility odhadované z desetiletého historického zpětného období.

3.   Konkrétní pravidla obsažená ve vnitřních pravidlech a postupech systémově významných derivátových clearingových organizací a dobrovolných derivátových clearingových organizací uvedených v odstavci 1 musí s ohledem na zásadu uvedenou v nařízeních CFTC 39.11 a 39.33 zahrnovat zvláštní opatření týkající se finančních prostředků zajišťující, aby systémově významné derivátové clearingové organizace nebo dobrovolné derivátové clearingové organizace udržovaly dostatečné předem financované dostupné finanční zdroje umožňující derivátové clearingové organizaci za mimořádných, ale možných tržních podmínek odolat selhání alespoň dvou členů clearingového systému, vůči kterým má největší expozice, s přihlédnutím k dalším rizikům, jimž je tato derivátová clearingová organizace vystavena a která vyplývají ze současného selhání subjektů ve skupině členů clearingového systému, již selhali.

Článek 2

1.   Derivátové smlouvy uvedené v čl. 1 odst. 2 nezahrnují derivátové smlouvy o zemědělských komoditách, které splňují všechny následující podmínky:

a)

jsou založeny na referenčních jakostech, cenách, váhách, mírách nebo konverzních faktorech podkladových zemědělských produktů u zemědělských komodit a jejich produktů zveřejněných ministerstvem zemědělství Spojených států a obchodovaných na smluvním trhu označeném USA podle oddílu 5 zákona o komoditních burzách (CEA), 7 USC 7, případně jsou založeny na podkladovém zemědělském produktu, jakým je cukr, olej ze sójových bobů, sójový šrot, kakao, káva, nebo dřevo, a obchodovány na smluvním trhu označeném USA podle oddílu 5 zákona o komoditních burzách (CEA), 7 USC 7;

b)

jsou založeny na podkladovém zemědělském produktu, který tvoří základ derivátové smlouvy o zemědělské komoditě, nabídnuté ke clearingu derivátovou clearingovou organizací usazenou v USA;

c)

v případě, že specifikují jedno nebo více míst produkce podkladového zemědělského produktu, žádné z těchto míst produkce se nenachází v Unii;

d)

splňují kteroukoli z následujících podmínek:

i)

jsou fyzicky vypořádány a kromě případů, kdy jsou založeny na podkladovém zemědělském produktu, jímž je káva, se všechna místa dodání nacházejí mimo Unii,

ii)

jsou vypořádány v hotovosti a kromě případů, kdy jsou založeny na podkladovém zemědělském produktu, jímž je káva nebo cukr, není částka vypořádání založena na cenách podkladového zemědělského produktu, u něhož se nejméně jedno místo dodání nachází v Unii.

Podmínka stanovená v prvním pododstavci písm. b) bude považována u dané derivátové smlouvy o zemědělské komoditě za nesplněnou v případě, že je u většiny těchto smluv, u nichž je proveden clearing derivátovou clearingovou organizací usazenou v USA, proveden clearing pro protistrany usazené v Unii a tyto smlouvy jsou k provedení clearingu nabízeny rovněž ústřední protistranou povolenou v Unii.

2.   Ustanovení čl. 1 odst. 3 se nevztahuje na systémově významné derivátové clearingové organizace nebo dobrovolné derivátové clearingové organizace, které provádějí clearing pouze u derivátových smluv uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 15. března 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.


Top