EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1832

Nařízení Komise (EU) 2015/1832 ze dne 12. října 2015, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o erythritol (E 968) jako látku zvýrazňující chuť v ochucených nápojích se sníženým obsahem energie nebo bez přidaných cukrů (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 266, 13.10.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1832/oj

13.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 266/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1832

ze dne 12. října 2015,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o erythritol (E 968) jako látku zvýrazňující chuť v ochucených nápojích se sníženým obsahem energie nebo bez přidaných cukrů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Uvedený seznam může být aktualizován v souladu s jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2), a to buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(3)

Dne 28. května 2014 byla podána žádost o povolení používání erythritolu (E 968) jako látky zvýrazňující chuť v ochucených nápojích, v kategorii potravin 14.1.4 v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008. Žádost byla následně zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.

(4)

Používání erythritolu (E 968) se vyžaduje za účelem zlepšení chuťového profilu a pocitu v ústech u ochucených nápojů se sníženým obsahem energie a nápojů bez přidaných cukrů, aby chutnaly jako produkty s plným obsahem cukru. Erythritol v nízkých koncentracích působí jako látka zvýrazňující chuť a pomáhá zmírňovat nežádoucí pachuť a přetrvávající sladkost spojené s používáním velmi intenzivních sladidel v těchto nápojích. Přínosem pro spotřebitele by tedy byla dostupnost chutnějších nápojů se sníženým obsahem energie nebo nápojů bez přidaných cukrů.

(5)

V roce 2003 dospěl Vědecký výbor pro potraviny k závěru, že erythritol (E 968) je bezpečný pro použití v potravinách. Schválení erythritolu (E 968) ze strany Unie doposud nezahrnuje jeho použití v nápojích, jelikož ve stanovisku Vědeckého výboru pro potraviny bylo uvedeno, že zejména u mladých spotřebitelů může při požití erythritolu v nápojích dojít k překročení hodnot, při nichž má tato látka projímavé účinky.

(6)

Dne 12. února 2015 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) stanovisko (3) týkající se bezpečnosti navrhovaného rozšíření použití erythritolu (E 968) jako potravinářské přídatné látky. Úřad dospěl k závěru, že nárazová konzumace bolusové dávky (jednorázové vypití) erythritolu v nealkoholických nápojích v maximální koncentraci 1,6 % nevyvolává obavy, pokud jde o projímavost. Úřad své závěry vyvodil z údajů o odhadované expozici zohledňujících navrhovanou maximální koncentraci 1,6 % erythritolu v nealkoholických nápojích, historii používání erythritolu, jeho absorpční charakteristiky a absenci negativních zjištění, včetně projímavých účinků, po expozici této látce.

(7)

Z uvedených důvodů je vhodné povolit používání erythritolu (E 968) jako látky zvýrazňující chuť v ochucených nápojích, v kategorii potravin 14.1.4 v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008 v maximální koncentraci 1,6 %.

(8)

Nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. října 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2015; 13(3):4033.


PŘÍLOHA

Část E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění takto:

a)

V kategorii potravin 14.1.4: „Ochucené nápoje“ se položka pro přídatné látky ve skupině I mění takto:

 

„Skupina I

Přídatné látky

 

 

nesmí se používat E 420, E 421, E 953, E 965, E 966 a E 967

E 968 se nesmí používat, není-li jeho užívání vysloveně stanoveno v této kategorii potravin“

b)

V kategorii potravin 14.1.4: „Ochucené nápoje“, se za položku pro E 962 vkládá tato položka:

 

„E 968

Erythritol

16 000

 

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru, pouze jako látka zvýrazňující chuť“


Top