Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0524

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 524/2014 ze dne 12. března 2014 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, které si vzájemně poskytují příslušné orgány domovského a hostitelského členského státu Text s významem pro EHP

OJ L 148, 20.5.2014, p. 6–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/524/oj

20.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 148/6


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 524/2014

ze dne 12. března 2014,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, které si vzájemně poskytují příslušné orgány domovského a hostitelského členského státu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (1), a zejména na čl. 50 odst. 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V zájmu zajištění efektivní spolupráce mezi příslušnými orgány domovského a hostitelského členského státu by výměna informací měla být obousměrná, v rámci příslušných dohledových pravomocí těchto orgánů. Je proto nezbytné upřesnit, které informace týkající se institucí, případně týkající provozování činnosti jejich poboček, by měly příslušné orgány domovského členského státu poskytovat příslušným orgánům hostitelského členského státu, jakož i to, které informace týkající se poboček mají příslušné orgány hostitelských členských států poskytovat příslušným orgánům domovského členského státu.

(2)

Na výměnu informací mezi příslušnými orgány domovského a hostitelského členského státu je třeba pohlížet v širším kontextu dohledu nad přeshraničními bankovními skupinami; je-li to na místě, měly by být informace poskytovány na konsolidované úrovni. Konkrétně pokud má instituce vrcholný mateřský podnik v členském státě, v němž se nachází její skutečné sídlo, a dotčený příslušný orgán vykonává rovněž dohled na konsolidovaném základě, mělo by být umožněno poskytovat informace na konsolidované úrovni, a nikoli na úrovni instituce provozující svou činnost prostřednictvím pobočky. V takovém případě by však měl příslušný orgán oznámit příslušným orgánům hostitelských členských států, že jsou informace poskytovány na konsolidované úrovni.

(3)

Výměna informací mezi příslušnými orgány domovského a hostitelského členského státu není omezena na druhy informací uvedené v článku 50 směrnice 2013/36/EU, a není tedy omezena na druhy informací uvedené v tomto nařízení. Konkrétně články 35, 36, 39, 43 a 52 směrnice 2013/36/EU obsahují zvláštní ustanovení pro výměnu informací týkajících se kontroly na místě v pobočkách, oznámení uplatnění práva na usazování a svobody poskytování služeb a opatření včetně preventivních, přijímaných příslušnými orgány ve vztahu k pobočkám a jejich mateřským podnikům. Toto nařízení by proto nemělo upřesňovat požadavky na výměnu informací v uvedených oblastech.

(4)

Je třeba stanovit požadavky na informace, které si mají vyměňovat příslušné orgány domovského a hostitelského členského státu za účelem harmonizace regulačních a dohledových postupů v celé Unii. Tyto informace by měly zahrnovat všechny oblasti stanovené v článku 50 směrnice 2013/36/EU, tj. řízení a vlastnictví, včetně linií podnikání, jako jsou ty uvedené v článku 317 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (2), likvidita a zjištění vyplývající z dohledu nad likviditou, platební schopnost, pojištění vkladů, velké expozice, systémová rizika, správní a účetní postupy a mechanismy vnitřní kontroly. S cílem usnadnit monitorování institucí by se příslušné orgány hostitelských i domovských členských států měly vzájemně informovat o situacích nedodržení právních předpisů členských států nebo Unie, jakož i o dohledových opatřeních a sankcích uložených institucím. Do rámce informací, které si mají vyměňovat příslušné orgány domovských a hostitelských členských států, by také měly být zahrnuty další informace týkající se pákového efektu a přípravy na krizové situace, aby mohly uvedené orgány instituce efektivně monitorovat.

(5)

Potýká-li se instituce s nedostatkem likvidity nebo se taková situace očekává, příslušné orgány hostitelských členských států potřebují situaci jasně porozumět, aby mohly přijmout předběžná opatření podle podmínek stanovených v článku 43 směrnice 2013/36/EU. Toto nařízení by proto mělo stanovit jasná pravidla ohledně toho, jaké druhy informací si mají orgány vyměňovat, nastane-li nedostatek likvidity. Je rovněž nezbytné upřesnit informace, které mají být vyměňovány, aby byly orgány s dostatečným předstihem připraveny na naléhavé situace, jako jsou např. situace uvedené v čl. 114 odst. 1 směrnice 2013/36/EU.

(6)

Vzhledem k rozdílům ve velikosti, složitosti a významu poboček působících v hostitelských členských státech je důležité uplatňovat při výměně informací zásadu proporcionality. Za tímto účelem by mělo mezi domovskými a hostitelskými příslušnými orgány docházet k rozsáhlejší výměně informací, pokud jsou příslušné orgány hostitelských členských států odpovědné za pobočky, které jsou v souladu s článkem 51 směrnice 2013/36/EU považovány za významné pobočky.

(7)

Aby bylo zajištěno, že příslušné informace budou vyměňovány v přiměřeném rozsahu, přičemž se zamezí situacím, kdy musí příslušné orgány domovského členského státu předat jakékoli informace o instituci, nehledě na jejich povahu a význam, všem příslušným orgánům hostitelských členských států, měly by být ve specifických případech informace relevantní pro konkrétní pobočku předávány výlučně příslušným orgánům odpovědným za dohled nad touto pobočkou. Z podobných důvodů by v řadě konkrétních oblastí měly být mezi příslušnými orgány domovských a hostitelských členských států vyměňovány pouze informace odhalující případy porušování, což znamená, že by informace neměly být vyměňovány v případě institucí, jež dodržují právní předpisy členských států a Unie.

(8)

Toto nařízení by rovněž mělo řešit výměnu informací týkající se výkonu činností v hostitelském členském státě prostřednictvím poskytování přeshraničních služeb. Vzhledem k povaze přeshraničních služeb se příslušné orgány hostitelských členských států potýkají s nedostatkem informací týkajících se operací prováděných v jejich jurisdikci, a proto je nezbytné podrobně upřesnit, jaké informace musí být vyměňovány pro účely zajištění finanční stability a monitorování podmínek povolení, zejména monitorování toho, zda instituce poskytuje služby v souladu s předloženými oznámeními. Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví – EBA).

(9)

Orgán EBA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení upřesňuje informace, které si příslušné orgány hostitelského a domovského členského státu vzájemně poskytují v souladu s článkem 50 směrnice 2013/36/EU.

2.   Stanoví pravidla týkající se informací, které mají být vyměňovány ve vztahu k instituci, která vykonává svou činnost prostřednictvím pobočky nebo na základě svobody poskytování služeb v jednom nebo více z členských států jiných než je členský stát, v němž se nachází její skutečné sídlo.

Článek 2

Informace na konsolidovaném základě

Pokud je vrcholný mateřský podnik instituce zřízen v tomtéž členském státě, ve kterém má instituce skutečné sídlo, a příslušný orgán domovského členského státu instituce vykonává rovněž dohled na konsolidovaném základě, tento příslušný orgán, případně v souladu s požadavky stanovenými v nařízení (EU) č. 575/2013 a ve směrnici 2013/36/EU, poskytuje informace týkající se této instituce na konsolidované úrovni a informuje příslušné orgány hostitelských členských států o této úrovni poskytování informací.

KAPITOLA II

VÝMĚNA INFORMACÍ TÝKAJÍCÍ SE INSTITUCÍ VYKONÁVAJÍCÍCH SVOU ČINNOST PROSTŘEDNICTVÍM POBOČKY

Článek 3

Informace týkající se řízení a vlastnictví

1.   Příslušné orgány domovského členského státu poskytnou příslušným orgánům hostitelského členského státu informace o organizační struktuře instituce včetně jejích linií podnikání a jejích vztahů se subjekty v rámci skupiny.

2.   Navíc k informacím uvedeným v odstavci 1 příslušné orgány domovského členského státu poskytnou příslušným orgánům hostitelského členského státu, které vykonávají dohled nad významnou pobočkou ve smyslu článku 51 směrnice 2013/36/EU, ve vztahu k instituci tyto informace:

a)

struktura vedoucího orgánu a vrcholného vedení, včetně příslušnosti pro dohled nad pobočkou;

b)

seznam akcionářů a společníků držících kvalifikované účasti na základě informací poskytnutých úvěrovou institucí v souladu s čl. 26 odst. 1 směrnice 2013/36/EU.

Článek 4

Informace týkající se likvidity a zjištění vyplývajících z dohledu

1.   Příslušné orgány domovského členského státu poskytnou příslušným orgánům hostitelského členského státu tyto informace:

a)

veškeré podstatné nedostatky v řízení rizika likvidity instituce, které jsou příslušným orgánům známy a které by mohly ovlivnit pobočky, veškerá související opatření dohledu, která byla v souvislosti s těmito nedostatky přijata, a rozsah, v jakém instituce uvedená opatření dohledu dodržuje;

b)

celkové posouzení rizika likvidity a řízení rizik instituce provedené příslušnými orgány domovského členského státu, zejména ve vztahu k pobočce;

c)

ukazatele instituce zachycující její likviditu a stabilitu financování na vnitrostátní úrovni či na úrovni Unie v domácí měně domovského členského státu instituce a ve všech jiných měnách, jež jsou pro instituce významné;

d)

složky rezerv instituce v oblasti likvidity;

e)

míra zatížení aktiv instituce;

f)

poměr úvěrů instituce k jejím vkladům;

g)

případné domácí ukazatele likvidity, které platí pro instituci v rámci makroobezřetnostních opatření příslušných orgánů nebo určeného orgánu, ať už jako závazné požadavky, pokyny, doporučení, upozornění nebo jinak, včetně definic těchto ukazatelů;

h)

jakékoli zvláštní požadavky na likviditu uplatňované v souladu s článkem 105 směrnice 2013/36/EU;

i)

jakékoli překážky pro převod hotovosti a kolaterálu na pobočky nebo z poboček instituce.

2.   Jestliže příslušné orgány zcela nebo částečně upustily od uplatňování části šesté nařízení (EU) č. 575/2013 na instituci v souladu s článkem 8 uvedeného nařízení, příslušné orgány domovského členského státu poskytnou informace uvedené v odstavci 1 na subkonsolidované úrovni nebo v souladu s článkem 2 tohoto nařízení na konsolidované úrovni.

3.   Navíc k informacím uvedeným v odstavci 1 příslušné orgány domovského členského státu poskytnou příslušným orgánům hostitelského členského státu, které vykonávají dohled nad významnou pobočkou, tyto informace:

a)

postupy pro likviditu a financování instituce, včetně popisů režimů financování jejích poboček, veškerá ujednání ohledně podpory uvnitř skupiny a postupy pro centralizované sloučení hotovosti;

b)

pohotovostní plány instituce pro likviditu a financování, včetně informací o předpokládaných krizových scénářích.

Článek 5

Informace týkající se platební schopnosti

1.   Příslušné orgány domovského členského státu poskytnou příslušným orgánům hostitelského členského státu informace o tom, zda instituce splňuje tyto požadavky:

a)

požadavky na kapitál stanovené článkem 92 nařízení (EU) č. 575/2013, přičemž zohlední veškerá opatření přijatá nebo uznaná v souladu s článkem 458 uvedeného nařízení, a případně také přechodná ustanovení podle části desáté uvedeného nařízení;

b)

jakékoli dodatečné požadavky na kapitál uplatňované v souladu s článkem 104 směrnice 2013/36/EU;

c)

požadavky na kapitálové rezervy stanovené v kapitole 4 hlavy VII směrnice 2013/36/EU.

2.   Navíc k informacím uvedeným v odstavci 1 příslušné orgány domovského členského státu poskytnou příslušným orgánům hostitelského členského státu, které vykonávají dohled nad významnou pobočkou instituce, na niž se vztahují požadavky na kapitál, tyto informace:

a)

poměr kmenového kapitálu tier 1 instituce ve smyslu čl. 92 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013;

b)

kapitálový poměr tier 1 instituce ve smyslu čl. 92 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013;

c)

celkový kapitálový poměr instituce ve smyslu čl. 92 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013;

d)

celkový objem rizikové expozice instituce ve smyslu čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013;

e)

požadavky na kapitál použitelné v domovském členském státě v souladu s článkem 92 nařízení (EU) č. 575/2013, přičemž zohlední veškerá opatření přijatá nebo uznaná v souladu s článkem 458 uvedeného nařízení a případně také přechodná ustanovení podle části desáté uvedeného nařízení;

f)

úroveň bezpečnostní kapitálové rezervy, kterou je instituce povinna udržovat v souladu s článkem 129 směrnice 2013/36/EU;

g)

úroveň případné proticyklické kapitálové rezervy stanovené konkrétně pro danou instituci, kterou je instituce povinna udržovat v souladu s článkem 130 směrnice 2013/36/EU;

h)

úroveň případné kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika, kterou je instituce povinna udržovat v souladu s článkem 133 směrnice 2013/36/EU;

i)

úroveň případné rezervy pro G-SVI nebo J-SVI, kterou je instituce povinna udržovat v souladu s čl. 131 odst. 4 a 5 směrnice 2013/36/EU;

j)

úroveň jakýchkoli dodatečných požadavků na kapitál stanovených v souladu s čl. 104 odst. 1 písm. a) směrnice 2013/36/EU a jakýchkoli dalších stanovených požadavků týkajících se platební schopnosti instituce v souladu s uvedeným článkem.

3.   Jestliže bylo upuštěno od uplatňování příslušných ustanovení nařízení (EU) č. 575/2013 v souladu s články 7, 10 nebo 15 uvedeného nařízení nebo jestliže bylo upuštěno od uplatňování požadavků stanovených články 10 a 12 a čl. 13 odst. 1 směrnice 2013/36/EU v souladu s článkem 21 uvedené směrnice nebo jestliže instituce obdržela povolení uplatňovat postup podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, poskytnou příslušné orgány domovského členského státu informace uvedené v odstavci 2 subkonsolidované úrovni, nebo v souladu s článkem 2 tohoto nařízení na konsolidované úrovni.

Článek 6

Informace týkající se systémů pojištění vkladů

1.   Příslušné orgány domovského členského státu sdělí příslušným orgánům hostitelského členského státu název systému pojištění vkladů, jehož členem je instituce v souladu s čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES (4).

2.   Příslušné orgány domovského členského státu poskytnou příslušným orgánům hostitelského členského státu ve vztahu k systému pojištění vkladů uvedenému v odstavci 1 tyto informace:

a)

maximální krytí systému pojištění vkladů pro způsobilého vkladatele;

b)

rozsah krytí a druhy vkladů, na něž se vztahuje;

c)

případné výluky z krytí, včetně produktů a druhů vkladatelů;

d)

ujednání ohledně financování systému pojištění vkladů, zejména zda je systém financován ex ante nebo ex post a velikost systému;

e)

kontaktní údaje správce systému.

3.   Informace uvedené v odstavci 2 se příslušným orgánům hostitelského členského státu ve vztahu ke každému dotčenému systému pojištění vkladů poskytnou pouze jednou. Pokud dojde ke změně poskytnutých informací, příslušné orgány domovského členského státu poskytnou příslušným orgánům hostitelského členského státu aktualizované informace.

Článek 7

Informace týkající se omezení velkých expozic

Příslušné orgány domovského členského státu poskytnou příslušným orgánům hostitelského členského státu informace o jakékoli situaci, kdy příslušné orgány domovského členského státu stanovily, že instituce nedodržuje použitelné požadavky a omezení týkající se velkých expozic stanovené v části čtvrté nařízení (EU) č. 575/2013. Informace, které mají být poskytnuty, vysvětlí situaci a přijatá nebo zamýšlená opatření dohledu.

Článek 8

Informace týkající se systémového rizika, které představuje instituce

Příslušné orgány domovského členského státu informují příslušné orgány hostitelského členského státu, pokud byla instituce určena jako globální systémově významné instituce (G-SVI) nebo jako jiná systémově významná instituce (J-SVI) v souladu s čl. 131 odst. 1 směrnice 2013/36/EU. Pokud byla instituce určena jako G-SVI, poskytnuté informace uvedou podkategorii, do níž je zařazena.

Článek 9

Informace týkající se správních a účetních postupů

1.   Příslušné orgány domovského členského státu poskytnou příslušným orgánům hostitelského členského státu informace o jakékoli situaci, kdy příslušné orgány domovského členského státu stanovily, že instituce nedodržuje použitelné účetní standardy a postupy, jež se na ni vztahují v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (5). Informace, které mají být poskytnuty, vysvětlí situaci a přijatá nebo zamýšlená opatření dohledu.

2.   Pokud se informace uvedené v odstavci 1 týkají pouze určité pobočky, příslušné orgány domovského členského státu poskytnou uvedené informace pouze příslušným orgánům hostitelského členského státu, ve kterém je uvedená pobočka usazena.

Článek 10

Informace týkající se mechanismů vnitřní kontroly

1.   Příslušné orgány domovského členského státu poskytnou příslušným orgánům hostitelského členského státu informace o jakékoli situaci, kdy příslušné orgány domovského členského státu stanovily, že instituce nedodržuje požadavky týkající se mechanismů vnitřní kontroly včetně řízení rizika, kontroly rizika a organizace interního auditu podle nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU. Informace, které mají být poskytnuty, vysvětlí situaci a přijatá nebo zamýšlená opatření dohledu.

2.   Pokud se informace uvedené v odstavci 1 týkají pouze určité pobočky, příslušné orgány domovského členského státu poskytnou uvedené informace pouze příslušným orgánům hostitelského členského státu, ve kterém je uvedená pobočka usazena.

Článek 11

Informace týkající se finanční páky

1.   Příslušné orgány domovského členského státu poskytnou příslušným orgánům hostitelského členského státu informace o jakékoli situaci, kdy příslušné orgány domovského členského státu stanovily, že instituce nedodržuje požadavky týkající se pákových poměrů podle části sedmé nařízení (EU) č. 575/2013, případně s přihlédnutím k přechodným ustanovením článku 499 uvedeného nařízení. Informace, které mají být poskytnuty, vysvětlí situaci a přijatá nebo zamýšlená opatření dohledu.

2.   Příslušné orgány domovského členského státu poskytnou příslušným orgánům hostitelského členského státu veškeré informace, které instituce v souladu s článkem 451 nařízení (EU) č. 575/2013 zpřístupní o svém pákovém poměru a o tom, jak řídí riziko nadměrné páky.

Článek 12

Informace týkající se obecného nedodržení předpisů

1.   Příslušné orgány domovského členského státu poskytnou příslušným orgánům hostitelského členského státu informace o jakékoli situaci, kdy příslušné orgány domovského členského státu stanovily, že instituce nedodržuje právní předpisy členských států či Unie nebo požadavky týkající se obezřetnostního dohledu nebo dohledu nad tržním chováním institucí, včetně požadavků stanovených nařízením (EU) č. 575/2013 a směrnicí 2013/36/EU jiných než požadavků uvedených v článcích 3 až 11 tohoto nařízení. Informace, které mají být poskytnuty, vysvětlí situaci a přijatá nebo zamýšlená opatření dohledu.

2.   Pokud se informace uvedené v odstavci 1 týkají pouze určité pobočky, příslušné orgány domovského členského státu poskytnou uvedené informace pouze příslušným orgánům hostitelského členského státu, ve kterém je uvedená pobočka usazena.

Článek 13

Komunikace ohledně opatření dohledu a sankcí

1.   Příslušné orgány domovského členského státu informují příslušné orgány hostitelského členského státu o veškerých níže uvedených sankcích nebo opatřeních, které byly uloženy instituci nebo uplatňovány vůči instituci a které ovlivňují operace pobočky:

a)

správní sankce uložené nebo jiná správní opatření uplatňovaná podle článků 64 až 67 směrnice 2013/36/EU;

b)

opatření dohledu uložená podle článků 104 nebo 105 směrnice 2013/36/EU;

c)

uložené trestní sankce v souvislosti s porušením nařízení (EU) č. 575/2013 nebo vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí směrnice 2013/36/EU.

2.   Pokud se informace uvedené v odstavci 1 týkají pouze určité pobočky, příslušné orgány domovského členského státu jsou povinny poskytnout uvedené informace pouze příslušným orgánům hostitelského členského státu, ve kterém je uvedená pobočka usazena.

Článek 14

Informace týkající se přípravy na krizové situace

Příslušné orgány domovského členského státu a příslušné orgány hostitelského členského státu si vyměňují informace týkající se přípravy na krizové situace. Zejména se vzájemně informují o:

a)

kontaktních údajích osob, které jsou v rámci příslušných orgánů odpovědné za zvládání krizových situací, pro případ nouze;

b)

komunikačních postupech, které se použijí v krizových situacích.

Článek 15

Informace od orgánů hostitelského členského státu

Aniž jsou dotčeny požadavky na výměnu informací v návaznosti na kontroly poboček podle čl. 52 odst. 3 směrnice 2013/36/EU, poskytnou příslušné orgány hostitelského členského státu příslušným orgánům domovského členského státu tyto informace:

a)

popis veškerých situací, kdy příslušné orgány stanovily, že instituce nedodržuje právní předpisy členských států či Unie nebo požadavky týkající se obezřetnostního dohledu nebo dohledu nad tržním chováním institucí, včetně požadavků stanovených nařízením (EU) č. 575/2013 a vnitrostátními právními předpisy provádějícími směrnici 2013/36/EU, spolu s vysvětlením opatření dohledu přijatých nebo zamýšlených k řešení uvedeného nedodržení;

b)

popis veškerých případů nedodržení podmínek, za nichž mají být v hostitelském členském státě v obecném zájmu vykonávány činnosti pobočky;

c)

veškeré případy stanovení systémového rizika představovaného pobočkou nebo její činností v hostitelském členském státě, včetně případného posouzení pravděpodobného dopadu pozastavení nebo ukončení operací pobočky na:

i)

systémovou likviditu;

ii)

platební systémy;

iii)

clearingové a vypořádací systémy;

d)

tržní podíl pobočky, pokud přesahuje 2 % celkového trhu v hostitelském členském státě v některé z následujících kategorií:

i)

vklady;

ii)

úvěry;

e)

jakékoli překážky pro převod hotovosti a kolaterálu na pobočku nebo z pobočky.

KAPITOLA III

VÝMĚNA INFORMACÍ TÝKAJÍCÍ SE POSKYTOVATELŮ PŘESHRANIČNÍCH SLUŽEB

Článek 16

Informace týkající se poskytovatelů přeshraničních služeb

Poté, co od příslušných orgánů hostitelského členského státu obdrží žádost o informace ve vztahu k instituci, která v uvedeném hostitelském členském státu vykonává činnost v rámci poskytování služeb, příslušné orgány domovského členského státu poskytnou tyto informace:

a)

popis veškerých situací, kdy příslušné orgány domovského členského státu stanovily, že instituce nedodržuje právní předpisy členských států či Unie nebo požadavky týkající se obezřetnostního dohledu nebo dohledu nad tržním chováním institucí, včetně požadavků stanovených nařízením (EU) č. 575/2013 a vnitrostátními právními předpisy provádějícími směrnici 2013/36/EU, spolu s vysvětlením opatření dohledu přijatých nebo zamýšlených k řešení uvedeného nedodržení;

b)

objem vkladů přijatých od rezidentů hostitelského členského státu;

c)

objem úvěrů poskytnutých rezidentům hostitelského členského státu;

d)

ve vztahu k činnostem uvedeným v příloze I směrnice 2013/36/EU, u nichž instituce oznámila svůj záměr vykonávat je v hostitelském členském státě v rámci poskytování služeb:

i)

formu, v níž instituce vykonává uvedené činnosti;

ii)

nejvýznamnější činnosti instituce v hostitelském členském státě;

iii)

potvrzení toho, zda instituce vykonává činnosti označené v oznámení poskytnutém institucí podle článku 39 směrnice 2013/36/EU jako hlavní obchodní činnosti.

KAPITOLA IV

VÝMĚNA INFORMACÍ TÝKAJÍCÍ SE INSTITUCÍ VYKONÁVAJÍCÍCH SVOU ČINNOST PROSTŘEDNICTVÍM POBOČKY V PŘÍPADĚ, ŽE SE INSTITUCE NEBO SAMA POBOČKA POTÝKÁ S NEDOSTATKEM LIKVIDITY

Článek 17

Rozsah výměny informací v situaci nedostatku likvidity

1.   Pokud se příslušné orgány domovského členského státu domnívají, že u instituce nastal nedostatek likvidity nebo je možno rozumně očekávat, že takový nedostatek nastane, ihned uvědomí příslušné orgány hostitelského členského státu a poskytnou informace uvedené v odstavci 3.

2.   Pokud se příslušné orgány hostitelského členského státu domnívají, že u pobočky usazené v uvedeném členském státě nastal nedostatek likvidity nebo je možno rozumně očekávat, že takový nedostatek nastane, ihned uvědomí příslušné orgány domovského členského státu a poskytnou informace uvedené v odstavci 3.

3.   Příslušné orgány poskytnou tyto informace:

a)

popis situace, k níž došlo, včetně příčin krizové situace, očekávaného dopadu nedostatku likvidity na instituci a vývoje ohledně transakcí uvnitř skupiny;

b)

vysvětlení opatření přijatých nebo zamýšlených příslušnými orgány či institucí, včetně případných požadavků, které instituci uložily příslušné orgány za účelem zmírnění nedostatku likvidity;

c)

výsledky posouzení systémových důsledků nedostatku likvidity;

d)

nejnovější dostupné kvantitativní informace týkající se likvidity uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. c) až h).

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. března 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů (Úř. věst. L 79, 24.3.2005, s. 5).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1).


Top