EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0264

Nařízení Komise (EU) č. 264/2014 ze dne 14. března 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kopolymeru polyvinylpyrrolidonu a vinyl-acetátu v doplňcích stravy v pevné formě, a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o jeho specifikace Text s významem pro EHP

OJ L 76, 15.3.2014, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/264/oj

15.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 76/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 264/2014

ze dne 14. března 2014,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kopolymeru polyvinylpyrrolidonu a vinyl-acetátu v doplňcích stravy v pevné formě, a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o jeho specifikace

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3, článek 14 a čl. 30 odst. 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 (3) stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky včetně barviv a sladidel, které jsou uvedeny v přílohách II a III nařízení (ES) č. 1333/2008.

(3)

Tyto seznamy mohou být aktualizovány v souladu s jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008, a to buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(4)

Dne 6. října 2009 byla podána žádost o povolení používání kopolymeru polyvinylpyrrolidonu a vinyl-acetátu jakožto pojiva / povrchově aktivní látky v doplňcích stravy v pevné formě. Žádost byla zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin posoudil bezpečnost kopolymeru polyvinylpyrrolidonu a vinyl-acetátu (4) při jeho použití jakožto potravinářské přídatné látky a dospěl k závěru, že použití kopolymeru polyvinylpyrrolidonu a vinyl-acetátu jakožto pojiva/povrchově aktivní látky v doplňcích stravy v pevné formě pravděpodobně nepředstavuje při navrhovaných použitích žádné bezpečnostní riziko.

(6)

Přidávání kopolymeru polyvinylpyrrolidonu a vinyl-acetátu do celulózového přípravku v doplňcích stravy je z technologického hlediska nutné. Zlepšuje pevnost povlaku, zvyšuje míru aplikace povlaku a zlepšuje jeho přilnavost. Umožňuje rovněž soustavné nanášení povlaku, a tím zkracuje dobu potřebnou pro tento postup. Proto je vhodné povolit použití této přídatné látky jakožto lešticí látky v doplňcích stravy v pevné formě a přiřadit kopolymeru polyvinylpyrrolidonu a vinyl-acetátu číslo E 1208.

(7)

Specifikace kopolymeru polyvinylpyrrolidonu a vinyl-acetátu (E 1208) by měly být zahrnuty do nařízení (EU) č. 231/2012, až bude tato přídatná látka poprvé zařazena na seznam potravinářských přídatných látek Unie stanovený v přílohách II a III nařízení (ES) č. 1333/2008.

(8)

Nařízení (ES) č. 1333/2008 a nařízení (EU) č. 231/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha nařízení (EU) č. 231/2012 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech

V Bruselu dne 14. března 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 Text s významem pro EHP (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2010; 8(12):1948.


PŘÍLOHA I

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění takto:

1)

V části B bodě 3 „Potravinářské přídatné látky jiné než barviva a náhradní sladidla“ se za položku týkající se aniontového kopolymeru methakrylátu (E 1207) vkládá nová položka, která zní:

„E 1208

Kopolymer polyvinylpyrrolidonu a vinyl-acetátu“

2)

V části E se v kategorii potravin 17.1 „Doplňky stravy dodávané v pevné formě, včetně tobolek a tablet a podobných forem, kromě výrobků určených ke žvýkání“ za položku týkající se aniontového kopolymeru methakrylátu (E 1207) vkládá nová položka, která zní:

 

„E 1208

Kopolymer polyvinylpyrrolidonu a vinyl-acetátu

100 000“

 

 


PŘÍLOHA II

V příloze nařízení (EU) č. 231/2012 se za položku E 1207 (aniontový kopolymer methakrylátu) vkládá nová položka, která zní:

E 1208 KOPOLYMER POLYVINYLPYRROLIDONU a VINYL-ACETÁTU

Synonyma

Copolyvidon; copovidon; kopolymer 1-vinyl-2-pyrrolidonu a vinyl-acetátu; polymer 1-ethenyl-2-pyrrolidinonu s ethenyl-acetátem

Definice

Vyrábí se kopolymerací volných radikálů N-vinyl-2-pyrrolidonu a vinyl-acetátu v roztoku propan-2-olu v přítomnosti iniciátorů polymerace.

EINECS

 

Chemický název

polymer ethenylester-octové kyseliny s 1-ethenyl-2-pyrrolidinonem

Chemický vzorec

(C6H9NO)n.(C4H6O2)m

Viskozitně střední molární hmotnost

Mezi 26 000 a 46 000 g/mol

Obsah

Obsah dusíku 7,0–8,0 %

Popis

Fyzický stav lze popsat jako nažloutlý–bílý prášek nebo vločky o průměrné velikosti částic 50–130 μm.

Identifikace

Rozpustnost

Volně rozpustný ve vodě, ethanolu, ethylenchloridu a etheru.

Infračervená absorpční spektroskopie

Určuje se

Evropský test zbarvení (barva BY)

Minimální BY5

Hodnota K (1) (1 % pevných látek ve vodném roztoku)

25,2–30,8

Hodnota pH

3,0–7,0 (10 % vodný roztok)

Čistota

Vinyl-acetátová složka v kopolymeru

Ne více než 42,0 %

Volný vinyl-acetát

Ne více než 5 mg/kg

Celkový obsah popela

Ne více než 0,1 %

Aldehydy

Ne více než 2 000 mg/kg (jako acetaldehyd)

Volný N-vinylpyrrolidon

Ne více než 5 mg/kg

Hydrazin

Ne více než 0,8 mg/kg

Obsah peroxidu

Ne více než 400 mg/kg

Propan-2-ol

Ne více než 150 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg


(1)  Hodnota K: bezrozměrný index vypočtený z měření kinematické viskozity ředěných roztoků, který se užívá k určení předpokládaného stupně polymerace nebo velikosti molekul polymeru.“


Top