EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1419

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1419/2013 ze dne 17. prosince 2013 o uznávání organizací producentů a meziodvětvových organizací, o rozšíření působnosti pravidel organizací producentů a meziodvětvových organizací a o zveřejňování spouštěcích cen, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury

OJ L 353, 28.12.2013, p. 43–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/04/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1419/oj

28.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 353/43


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1419/2013

ze dne 17. prosince 2013

o uznávání organizací producentů a meziodvětvových organizací, o rozšíření působnosti pravidel organizací producentů a meziodvětvových organizací a o zveřejňování spouštěcích cen, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na články 21, 27 a 32 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1379/2013 upravuje uznávání organizací producentů a meziodvětvových organizací, rozšíření působnosti pravidel organizací producentů a meziodvětvových organizací a stanovování cen spouštějících mechanismus skladování.

(2)

Je třeba upřesnit lhůty, postupy a formulář žádostí o uznání organizací producentů a meziodvětvových organizací a o odnětí tohoto uznání a dále formát, lhůty a postupy uplatňované členskými státy při informování Komise o rozhodnutích o udělení nebo odnětí uznání.

(3)

Je třeba upřesnit formát a postup oznámení, kterým členské státy informují Komisi o pravidlech organizací producentů nebo meziodvětvových organizací, která hodlají učinit závaznými pro všechny organizace producentů nebo hospodářské subjekty v určité oblasti nebo určitých oblastech.

(4)

Je třeba upřesnit formát zveřejňování spouštěcích cen členskými státy, které jsou platné pro organizace producentů uznané na jejich území.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Přezkumného výboru pro produkty rybolovu a akvakultury,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se výrazem:

a)

„organizace producentů“ rozumí organizace producentů v odvětví rybolovu a akvakultury a sdružení těchto organizací zřízené podle článků 6 a 9 nařízení (EU) č. 1379/2013;

b)

„meziodvětvové organizace“ rozumí organizace hospodářských subjektů zřízené podle článku 11 nařízení (EU) č. 1379/2013.

Článek 2

Lhůty, postupy a formulář žádostí o uznání organizací producentů a meziodvětvových organizací

1.   Do tří měsíců od obdržení žádosti o uznání podle článků 14 a 16 nařízení (EU) č. 1379/2013 informuje dotčený členský stát organizaci producentů nebo meziodvětvovou organizaci písemně o svém rozhodnutí. Pokud bude uznání zamítnuto, uvede členský stát důvody tohoto zamítnutí.

2.   Formulář žádostí o uznání organizací producentů a meziodvětvových organizací je uveden v příloze I.

Článek 3

Lhůty a postup uplatňovaný při odnětí uznání organizací producentů a meziodvětvových organizací

Jestliže členský stát zamýšlí podle článku 18 nařízení (EU) č. 1379/2013 odejmout organizaci producentů nebo meziodvětvové organizaci její uznání, oznámí tento záměr dotčené organizaci spolu s důvody, které ho k tomu vedly. Členský stát umožní dotčené organizaci producentů nebo meziodvětvové organizaci, aby ve lhůtě dvou měsíců předložila své vyjádření.

Článek 4

Formát, lhůty a postupy uplatňované při oznámení rozhodnutí o udělení nebo odnětí uznání

1.   Formát, který členské státy používají při informování Komise o rozhodnutích o udělení uznání organizací producentů či meziodvětvových organizací nebo o odnětí tohoto uznání podle článků 14, 16 nebo 18 nařízení (EU) č. 1379/2013, je uveden v příloze II.

2.   Členské státy předají oznámení o rozhodnutí uvedeném v odstavci 1 do dvou měsíců od dne tohoto rozhodnutí.

3.   Oznámení se předávají ve formě souboru XML, pro každé oznámení se použije jeden soubor. Soubor XML se zašle Komisi jako příloha na adresu MARE-B2@ec.europa.eu a v předmětu zprávy se uvede „communication on POs/IBOs“.

Článek 5

Formát a postup oznámení, kterým členské státy informují o pravidlech, jež hodlají učinit závaznými pro všechny producenty nebo hospodářské subjekty

1.   Formát oznámení, kterým členské státy informují Komisi o pravidlech organizací producentů nebo meziodvětvových organizací, která hodlají učinit závaznými pro všechny producenty nebo hospodářské subjekty v určité oblasti nebo určitých oblastech, jak je stanoveno v článcích 22 a 23 nařízení (EU) č. 1379/2013, je uveden v příloze III.

2.   Členské státy předají oznámení Komisi alespoň dva měsíce před zamýšleným datem vstupu rozšíření působnosti pravidel v platnost.

3.   Jakákoliv zamýšlená změna pravidel závazných pro všechny producenty nebo hospodářské subjekty se oznámí v souladu s odstavci 1 a 2.

Článek 6

Formát zveřejňování spouštěcích cen

Formát zveřejňování spouštěcích cen členskými státy, jak je stanoveno v čl. 31 odst. 4 nařízení (EU) č. 1379/2013, je uveden v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA I

FORMULÁŘ ŽÁDOSTÍ O UZNÁNÍ

Informace, které mají být uvedeny v žádosti o uznání organizací producentů a meziodvětvových organizací:

a)

složení organizace producentů nebo meziodvětvové organizace;

b)

pravidla vnitřního fungování v souladu se zásadami stanovenými v článku 17 nařízení (EU) č. 1379/2013;

c)

jména osob zmocněných jednat za organizaci producentů nebo meziodvětvovou organizaci a jejím jménem;

d)

důkazy o tom, že organizace producentů nebo meziodvětvová organizace dodržuje podmínky stanovené v čl. 14 odst. 1 a čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) č. 1379/2013;

e)

podrobné informace o činnostech, které organizace producentů nebo meziodvětvová organizace provádí, včetně oblasti činnosti a produktů rybolovu a akvakultury, pro něž žádá o uznání.


PŘÍLOHA II

FORMÁT OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ NEBO ODNĚTÍ UZNÁNÍ

Informace, jež mají být uvedeny v oznámení, kterým členské státy informují Komisi o svých rozhodnutích o udělení nebo odnětí uznání:

Název oblasti

Název prvku (1)

Maximální počet znaků

Definice a poznámky

Členský stát

MS

3

Členský stát (třípísmenný kód ISO), který oznamuje rozhodnutí o udělení nebo odnětí uznání.

Druh organizace

TO

3

PO: organizace producentů; APO: sdružení organizací producentů; IBO: meziodvětvová organizace

Číslo registrace

RN

Číslo, pod kterým je organizace zaregistrována.

Název organizace

NO

Název PO, APO nebo IBO, pod kterým je organizace zaregistrována.

Kontaktní údaje

CO

100

Volný text. Adresa musí být dostatečně jasná, aby bylo možné organizaci snadno kontaktovat: poštovní adresa, telefonní a faxové číslo, e-mailová adresa, internetové stránky.

Oblast činnosti

AA

N pro vnitrostátní T pro nadnárodní (ostatní zúčastněné členské státy označte třípísmenným kódem ISO)

Oblast působnosti

AC

100

Uveďte jednu nebo více z těchto oblastí:

 

Pro PO: mořská akvakultura, sladkovodní akvakultura; pobřežní rybolov včetně drobného rybolovu; rybolov na volném moři a rybolov ve vzdálených vodách; jiná oblast (upřesněte)

 

Pro IBO: produkce (rybolov nebo akvakultura); zpracování; uvádění na trh; jiná oblast (upřesněte)

Datum uznání

DR

10

ve formátu rrrr-mm-dd

Datum odnětí uznání

DW

10

ve formátu rrrr-mm-dd (v příslušném případě)


(1)  Tyto prvky se musí umístit uvnitř hlavního prvku s názvem ORG. Doménovým jménem bude: urn:xeu:mare:grant-withdrawal-recognition-organisation:v1


PŘÍLOHA III

FORMÁT OZNÁMENÍ O ROZŠÍŘENÍ PŮSOBNOSTI PRAVIDEL

Informace, jež mají být uvedeny v oznámení, kterým členské státy informují Komisi o pravidlech, jejichž působnost hodlají rozšířit:

a)

název a poštovní adresa dotčené organizace producentů nebo meziodvětvové organizace;

b)

veškeré informace nutné k doložení toho, že organizace producentů nebo meziodvětvová organizace je reprezentativní v souladu s čl. 22 odst. 2 a 3 a čl. 23 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1379/2013;

c)

pravidla, jejichž působnost má být rozšířena;

d)

důvody pro rozšíření působnosti pravidel, doložené příslušnými údaji a ostatními relevantními informacemi;

e)

oblast nebo oblasti, ve kterých mají být tato pravidla závazná;

f)

období uplatňování rozšíření působnosti pravidel;

g)

datum vstupu v platnost.


PŘÍLOHA IV

FORMÁT ZVEŘEJŇOVÁNÍ SPOUŠTĚCÍCH CEN

Informace, které mají být uvedeny ve zveřejnění spouštěcích cen členskými státy, jež se použijí na jejich území:

a)

období uplatňování spouštěcích cen;

b)

dotčený členský stát;

c)

případně název regionu nebo regionů, kde se spouštěcí cena použije a po kterých následují jejich kódy NUTS v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (1);

d)

název produktů rybolovu, pro které má být spouštěcí cena stanovena, spolu s třípísmenným kódem FAO jednotlivých druhů;

e)

příslušná spouštěcí cena podle hmotnosti pro každý druh;

f)

použitá měna.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).


Top