Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0365

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 365/2013 ze dne 22. dubna 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky glufosinát Text s významem pro EHP

OJ L 111, 23.4.2013, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 248 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/365/oj

23.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 365/2013

ze dne 22. dubna 2013,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky glufosinát

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 21 odst. 3 druhou možnost a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnicí Komise 2007/25/ES (2) byl glufosinát zařazen jako účinná látka do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (3) s podmínkou, že dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel, na jehož žádost byl glufosinát do uvedené přílohy zařazen, předložil další potvrzující informace o rizicích pro savce a necílové členovce v jabloňových sadech.

(2)

Účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jejich seznam je uveden v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (4).

(3)

Oznamovatel předložil členskému státu zpravodaji Švédsku ve stanovené lhůtě doplňující informace ve formě studií, jejichž cílem bylo potvrdit posouzení rizik pro savce a necílové členovce v jabloňových sadech.

(4)

Švédsko posoudilo dodatečné informace předložené oznamovatelem. Předložilo své posouzení ve formě dodatku k návrhu zprávy o hodnocení ostatním členským státům, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dne 9. března 2010.

(5)

Komise v dané věci konzultovala úřad, který předložil své stanovisko o hodnocení rizik glufosinátu dne 8. března 2012 (5). Návrh zprávy o hodnocení, dodatečná zpráva a stanovisko úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončeny dne 15. března 2013 v podobě zprávy Komise o přezkoumání glufosinátu.

(6)

S ohledem na doplňující informace předložené oznamovatelem Komise usoudila, že další požadované potvrzující informace nebyly poskytnuty a že vysoké riziko pro savce a necílové členovce lze vyloučit pouze tak, že budou uložena další omezení.

(7)

Komise vyzvala oznamovatele, aby ke zprávě o přezkoumání glufosinátu podal připomínky.

(8)

Potvrzuje se, že účinná látka glufosinát se považuje za schválenou podle nařízení (ES) č. 1107/2009. V zájmu snížení expozice savců a necílových členovců na minimální úroveň je však zapotřebí ještě více omezit použití uvedené účinné látky a stanovit zvláštní opatření ke zmírnění rizika na ochranu dotčených druhů.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Členským státům by mělo být na odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující glufosinát poskytnuto určité období.

(11)

U přípravků na ochranu rostlin obsahujících glufosinát, u kterých členské státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 udělují odkladnou lhůtu, by tato lhůta měla uplynout nejpozději jeden rok po odnětí příslušných povolení.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodná opatření

V souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 členské státy do 13. listopadu 2013 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku glufosinát.

Článek 3

Odkladná lhůta

Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být co nejkratší a uplyne nejpozději dvanáct měsíců po odnětí příslušného povolení.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. dubna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 106, 24.4.2007, s. 34.

(3)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1.

(5)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance glufosinate. EFSA Journal 2012; 10(3):2609. [14 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2609. K dispozici na internetové stránce: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


PŘÍLOHA

Znění řádku 151, glufosinát, v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se ve sloupci „Zvláštní ustanovení“ nahrazuje tímto:

„ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid pro bodovou a pásovou aplikaci v množství nepřesahujícím 750 g účinné látky na hektar (ošetřené plochy) na jednu aplikaci, pro nejvýše dvě aplikace ročně.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících glufosinát, zejména pokud jde o expozici obsluhy a spotřebitelů, musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a musí zajistit, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání glufosinátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 24. listopadu 2006. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

a)

bezpečnosti obsluhy, pracovníků a okolních osob. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat ochranná opatření;

b)

možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato látka používána v oblastech s citlivými půdními nebo klimatickými podmínkami;

c)

ochraně savců, necílových členovců a necílových rostlin.

Podmínky povolení musí zahrnovat používání protiúletových trysek a krytů a musí stanovit odpovídající označení přípravků na ochranu rostlin. Tyto podmínky musí v případě potřeby zahrnovat další opatření ke zmírnění rizika.“


Top