EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1186

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1186/2012 ze dne 11. prosince 2012 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku foxim Text s významem pro EHP

OJ L 338, 12.12.2012, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 062 P. 270 - 272

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1186/oj

12.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1186/2012

ze dne 11. prosince 2012,

kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku foxim

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a zejména na článek 14 ve spojení s článkem 17 uvedeného nařízení,

s ohledem na stanovisko Evropské agentury pro léčivé přípravky vyjádřené Výborem pro veterinární léčivé přípravky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limit reziduí (MRL) farmakologicky účinných látek určených k použití v Unii ve veterinárních léčivých přípravcích pro zvířata určená k produkci potravin nebo v biocidních přípravcích používaných v chovu zvířat by měl být stanoven podle nařízení (ES) č. 470/2009.

(2)

Farmakologicky účinné látky a jejich klasifikace podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu jsou uvedeny v příloze nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu (2).

(3)

Foxim je v současnosti zařazen v tabulce 1 přílohy nařízení (EU) č. 37/2010 jako povolená látka u ovcí, pokud jde o svalovinu, tuk a ledviny, u prasat, pokud jde o svalovinu, kůži a tuk, játra a ledviny, a u kuru domácího, pokud jde o svalovinu, kůži a tuk, játra, ledviny a vejce, kromě zvířat, která produkují mléko určené k lidské spotřebě.

(4)

Evropské agentuře pro léčivé přípravky byla předložena žádost o rozšíření stávající položky týkající se foximu tak, aby zahrnovala skot.

(5)

V souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 470/2009 Evropská agentura pro léčivé přípravky zváží, zda mají být maximální limity reziduí stanovené pro danou farmakologicky účinnou látku v určité potravině používány i pro jinou potravinu získanou ze stejného druhu nebo maximální limity reziduí stanovené u jednoho nebo více určitých druhů používány i u jiných druhů. Výbor pro veterinární léčivé přípravky doporučil stanovení maximálního limitu reziduí pro foxim u skotu, pokud jde o svalovinu, tuk, játra a ledviny, kromě zvířat produkujících mléko určené k lidské spotřebě, a extrapolaci maximálních limitů reziduí pro foxim z ovcí, skotu, prasat a kuru domácího na všechny druhy zvířat určené k produkci potravin s výjimkou ryb, pokud jde o svalovinu, tuk, játra, ledviny a vejce, kromě zvířat produkujících mléko určené k lidské spotřebě.

(6)

Položka týkající se foximu v tabulce 1 v příloze nařízení (EU) č. 37/2010 by proto měla být změněna tak, aby zahrnovala všechny druhy zvířat určené k produkci potravin s výjimkou ryb.

(7)

Je vhodné poskytnout dotčeným zúčastněným stranám přiměřenou lhůtu k přijetí opatření, jež by mohla být nutná k zajištění souladu s nově stanoveným maximálním limitem reziduí.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 37/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 13. února 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. prosince 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 15, 20.1.2010, s. 1.


PŘÍLOHA

Položka pro foxim v tabulce 1 přílohy nařízení (EU) č. 37/2010 se nahrazuje tímto:

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Indikátorové reziduum

Druh zvířat

MRL

Cílové tkáně

Další ustanovení (podle čl. 14 odst. 7 nařízení (ES) č. 470/2009)

Zařazení podle léčebného účelu

„foxim

foxim

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin s výjimkou ryb

25 μg/kg

svalovina

U prasat a u drůbeže se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

antiparazitika/antiparazitika zevní“

550 μg/kg

tuk

50 μg/kg

játra

30 μg/kg

ledviny

60 μg/kg

vejce


Top