Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1057

Nařízení Komise (EU) č. 1057/2012 ze dne 12. listopadu 2012 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání dimethylpolysiloxanu (E 900) jako odpěňovače v doplňcích stravy Text s významem pro EHP

OJ L 313, 13.11.2012, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 268 - 270

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1057/oj

13.11.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 313/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1057/2012

ze dne 12. listopadu 2012,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání dimethylpolysiloxanu (E 900) jako odpěňovače v doplňcích stravy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 a čl. 30 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Tento seznam může být pozměněn postupem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2).

(3)

Podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008 může být seznam potravinářských přídatných látek Unie aktualizován buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(4)

Žádost o povolení používání dimethylpolysiloxanu (E 900) jako odpěňovače v doplňcích stravy byla předložena a byla zpřístupněna členským státům.

(5)

Doplňky stravy ve formě šumivých tablet obvykle obsahují kyseliny (například kyselinu citronovou) a hydrouhličitanové nebo uhličitanové soli. Tablety se vloží do vody a během procesu rozpouštění vzniká oxid uhličitý. Tento plyn obvykle vytváří stoupající pěnu unikající ze sklenice. Je proto třeba, aby se za účelem částečného nebo úplného potlačení stoupající pěny do šumivé tablety doplnil odpěňovač. Jako efektivnější alternativu lze místo polysorbátů a esterů sacharózy s mastnými kyselinami povolených v současnosti použít dimethylpolysiloxan (E 900).

(6)

Komise ve své zprávě o dietárním přívodu potravinářských přídatných látek v Evropské unii (3) dospěla k závěru, že není nutné další posuzování dimethylpolysiloxanu (E 900), neboť teoretický přívod stanovený na základě konzervativních odhadů o spotřebě potravin a používání přídatných látek nepřekročil přijatelný denní přívod. Vědecký výbor pro potraviny stanovil dne 18. května 1990 hodnotu přijatelného denního přívodu na 1,5 mg/kg tělesné hmotnosti (4). Odhaduje se, že dodatečný přívod na základě nového použití jako odpěňovače v doplňcích stravy ve formě šumivých tablet představuje méně než 10 % přijatelného denního přívodu. Je proto vhodné umožnit používání dimethylpolysiloxanu (E 900) v doplňcích stravy ve formě šumivých tablet.

(7)

Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise povinna požádat o stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za účelem aktualizace seznamu potravinářských přídatných látek Unie stanoveného v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008, s výjimkou případů, kdy tato aktualizace pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví. Vzhledem k tomu, že povolení používání dimethylpolysiloxanu (E 900) v doplňcích stravy ve formě šumivých tablet představuje aktualizaci tohoto seznamu, která pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví, není nutné žádat o stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

(8)

Podle přechodných ustanovení nařízení Komise (EU) č. 1129/2011 (5) se seznam potravinářských přídatných látek stanovený v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008 v zásadě uplatňuje od 1. června 2013. Aby bylo možné používat dimethylpolysiloxan (E 900) jako odpěňovač v doplňcích stravy před tímto dnem, je nutné stanovit dřívější datum použití s ohledem na toto užití dané potravinářské přídatné látky.

(9)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament, ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. listopadu 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  KOM(2001) 542 v konečném znění.

(4)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_32.pdf

(5)  Úř. věst. L 295, 12.11.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

V části E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 se v kategorii potravin 17.1 „Doplňky stravy dodávané v pevné formě, včetně tobolek a tablet a podobných forem, kromě výrobků určených ke žvýkání“ za položku E 551-559 vkládá následující položka:

 

„E 900

Dimethylpolysiloxan

10

 

pouze doplňky stravy ve formě šumivých tablet

Doba použití:

Ode dne 3. prosince 2012

 

 

(79):

Maximální množství se vztahuje na rozpuštěný doplněk stravy připravený ke spotřebě po zředění s 200 ml vody.“


Top