EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1282

Nařízení Komise (EU) č. 1282/2011 ze dne 28. listopadu 2011 , kterým se mění a opravuje nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami Text s významem pro EHP

OJ L 328, 10.12.2011, p. 22–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 19 - 26

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1282/oj

10.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1282/2011

ze dne 28. listopadu 2011,

kterým se mění a opravuje nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) a e), čl. 11 odst. 3 a čl. 12 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (2) zavádí seznam Unie obsahující monomery, jiné výchozí látky a přísady, které je povoleno používat při výrobě materiálů a předmětů z plastů. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) nedávno vydal příznivé vědecké hodnocení pro další látky, které by měly být nyní doplněny do stávajícího seznamu.

(2)

U některých jiných látek by omezení a/nebo specifikace již stanovené na úrovni EU měly být pozměněny na základě nového příznivého vědeckého hodnocení úřadu.

(3)

Omezení a specifikace pro použití materiálu pro styk s potravinami č. 239 s názvem 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin („melamin“) by měly být změněny na základě vědeckého stanoviska vydaného úřadem dne 13. dubna 2010. Uvedené stanovisko stanovilo pro tuto látku tolerovatelný denní příjem (TDI) na 0,2 mg/kg tělesné hmotnosti. Ve svém stanovisku úřad dospěl také k závěru, že případná expozice dětí v důsledku migrace z materiálů pro styk s potravinami by byla v rozmezí TDI. S ohledem na TDI a expozici ze všech ostatních zdrojů by migrační limit pro látku č. 239 měl být snížen. Navrhovaný migrační limit 2,5 mg/kg potraviny je v souladu s maximální hladinou kontaminace melaminem povolenou v potravinách, stanovenou v nařízení Komise (ES) č. 1135/2009 ze dne 25. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz určitých výrobků pocházejících nebo odesílaných z Číny a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2008/798/ES (3).

(4)

Příloha I nařízení (EU) č. 10/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Podle tabulky 1 přílohy I nařízení (EU) č. 10/2011 je povoleno používat materiál pro styk s potravinami č. 438 s názvem bis(2,6-diisopropylfenyl)karbodiimid jako přísadu v plastech. Úřad znovu posuzoval bezpečnost této povolené látky. Úřad ve svém stanovisku (4) objasnil, že uvedená látka má být používána jako monomer, nikoli jako přísada v plastech. Z tohoto důvodu je třeba v příloze I náležitě opravit údaje o použití této látky a aktualizovat její referenční číslo.

(6)

Podle tabulky 1 přílohy I nařízení (EU) č. 10/2011 je povoleno používat materiál pro styk s potravinami č. 376 s názvem N-methylpyrrolidon jako přísadu v plastech bez specifického migračního limitu. Úřad ve svém stanovisku (5) stanovil TDI ve výši 1 mg/kg tělesné hmotnosti, z nějž vyplývá SML 60 mg/kg potraviny. Tento limit odpovídá obecnému specifickému migračnímu limitu stanovenému v čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) č. 10/2011, jestliže je však SML 60 mg/kg odvozen od toxikologického limitu, jakým je např. TDI, měl by být SML výslovně uveden v příloze I.

(7)

Podle tabulky 1 přílohy I nařízení (EU) č. 10/2011 je povoleno používat materiál pro styk s potravinami č. 797 s názvem polyester kyseliny adipové s butan-1,3-diolem, propan-1,2-diolem a 2-ethylhexan-1-olem uvedený s číslem CAS 0007328-26-5 jako přísadu v plastech. Podle stanoviska úřadu (6) by toto číslo CAS mělo být 0073018-26-5. Číslo CAS pro tuto látku je proto třeba v příloze I opravit.

(8)

Aby se snížila administrativní zátěž pro provozovatele podniků, mělo by se v případě materiálů a předmětů z plastů, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh na základě požadavků stanovených v nařízení (EU) č. 10/2011 a které nesplňují požadavky tohoto nařízení, umožnit jejich uvádění na trh do 1. ledna 2013. Mělo by být možné je ponechat na trhu až do vyčerpání zásob.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 10/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Materiály a předměty z plastů, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před 1. lednem 2012 a které nesplňují požadavky tohoto nařízení, smějí být nadále uváděny na trh do 1. ledna 2013. Tyto materiály a předměty z plastů mohou zůstat na trhu až do vyčerpání zásob.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se smlouvami.

V Bruselu dne 28. listopadu 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Úř. věst. L 12, 15.1.2011, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 311, 26.11.2009, s. 3.

(4)  Vědecké stanovisko k hodnocení bezpečnosti látky bis(2,6-diisopropylfenyl)karbodiimid pro použití v materiálech pro styk s potravinami. The EFSA Journal (2010); 8(12):1928.

(5)  Stanovisko Vědecké komise pro potravinářské přídatné látky, látky určené k aromatizaci, pomocné látky a materiály přicházející do styku s potravinami, vypracované na žádost Komise týkající se 7. seznamu látek pro materiály přicházející do styku s potravinami. The EFSA Journal (2005) 201, 1–28.

(6)  Stanovisko Vědecké komise pro potravinářské přídatné látky, látky určené k aromatizaci, pomocné látky a materiály přicházející do styku s potravinami vypracované na základě žádosti týkající se 18. seznamu látek pro materiály přicházející do styku s potravinami. The EFSA Journal (2008) 628-633, 1–19.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) č. 10/2011 se mění takto:

1)

V tabulce 1 se vkládají tyto řádky v pořadí podle čísel příslušných materiálů pro styk s potravinami:

Materiál pro styk s potravinami – č. látky

Ref. č.

Č. CAS

Název látky

Použití jako přísada nebo pomocná látka pro výrobu polymerů

(ano/ne)

Použití jako monomer nebo jiná výchozí látka nebo makro-molekula získaná mikrobiální fermentací

(ano/ne)

Použití faktoru FRF

(ano/ne)

SML

(mg/kg)

SML (T)

(mg/kg)

(č. skupinového omezení)

Omezení a specifikace

Poznámky týkající se ověření shody

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

855

40560

 

kopolymer butadienu, styrenu a methyl-methakrylátu zesítěný butan-1,3-diol-dimethakrylátem

ano

ne

ne

 

 

K použití pouze v pevném polyvinylchloridu (PVC) v maximální úrovni 12 % při pokojové teplotě nebo nižší než pokojové teplotě.

 

856

40563

 

kopolymer butadienu, styrenu, methyl-methakrylátu a butyl-akrylátu zesítěný divinylbenzenem nebo butan-1,3-diol-dimethakrylátem

ano

ne

ne

 

 

K použití pouze v pevném polyvinylchloridu (PVC) v maximální úrovni 12 % při pokojové teplotě nebo nižší než pokojové teplotě.

 

857

66765

0037953-21-2

kopolymer methyl-methakrylátu, butyl-akrylátu, styrenu a glycidyl-methakrylátu

ano

ne

ne

 

 

K použití pouze v pevném polyvinylchloridu (PVC) v maximální úrovni 2 % při pokojové teplotě nebo nižší než pokojové teplotě.

 

863

15260

0000646-25-3

1,10-dekandiamin

ne

ano

ne

0,05

 

K použití pouze jako komonomer při výrobě předmětů z polyamidu pro opakované použití ve styku s vodnatými, kyselými a mléčnými potravinami při pokojové teplotě nebo při krátkodobém styku při teplotě až 150 °C.

 

873

93460

 

produkt reakce oxidu titaničitého a triethoxy(oktyl)silanu

ano

ne

ne

 

 

Produkt reakce oxidu titaničitého s nejvýše 2 % (hmot.) látky pro povrchovou úpravu triethoxy(oktyl)silan, který se zpracovává při vysokých teplotách.

 

894

93360

0016545-54-3

ditetradecyl-(3,3'-thiodipropionát)

ano

ne

ne

 

(14)

 

 

895

47060

0171090-93-0

estery kyseliny 3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanové s rozvětvenými a lineárními alkoholy (C13–C15)

ano

ne

ne

0,05

 

K použití pouze v polyolefinech ve styku s potravinami jinými, než jsou tučné výrobky, výrobky s vysokým obsahem alkoholu a mléčné výrobky.

 

896

71958

0958445-44-8

kyselina 3H-perfluor-3-[(3-methoxy-propoxy) propanová], amonná sůl

ano

ne

ne

 

 

K použití pouze při polymerizaci fluoropolymerů, které:

jsou zpracovávány při teplotách vyšších než 280 °C po dobu alespoň 10 minut,

jsou zpracovávány při teplotách vyšších než 190 °C až do 30 % (hmot.) a mají být použity ve směsích s polymery polyoxymethylenu a jsou určeny pro předměty pro opakované použití.

 

923

39150

0000120-40-1

N,N-bis(2-hydroxyethyl)dodekanamid

ano

ne

ne

5

 

Zbytkové množství diethanolaminu v plastech jako nečistota a rozkladný produkt látky nesmí vést k migraci diethanolaminu vyšší než 0,3 mg/kg potraviny.

(18)

924

94987

 

tri- a diestery trimethylolpropanu s kyselinou n-oktanovou a n-dekanovou

ano

ne

ne

0,05

 

Pouze pro použití v PET ve styku se všemi druhy potravin jinými, než jsou tučné výrobky, výrobky s vysokým obsahem alkoholu a mléčné výrobky.

 

926

71955

0908020-52-0

kyselina perfluor[(2-ethyloxy-ethoxy)octová], amonná sůl

ano

ne

ne

 

 

K použití pouze při polymerizaci fluoropolymerů, které jsou zpracovávány při teplotách vyšších než 300 °C po dobu alespoň 10 minut.

 

971

25885

0002459-10-1

trimethylester kyseliny trimelitové

ne

ano

ne

 

 

K použití pouze jako komonomer do nejvýše 0,35 % (hmot.) na výrobu modifikovaných polyesterů určených pro použití ve styku s vodnatými a suchými potravinami, které neobsahují na povrchu volné tuky.

(17)

972

45197

0012158-74-6

hydroxid-fosforečnan mědi

ano

ne

ne

 

 

 

 

973

22931

0019430-93-4

(perfluorbutyl)ethylen

ne

ano

ne

 

 

K použití pouze jako komonomer do nejvýše 0,1 % (hmot.) při polymerizaci fluoropolymerů spékaných při vysokých teplotách.

 

974

74050

939402-02-5

směs 2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)fenyltriesterů a 4-(1,1-dimethylpropyl)fenyl triesterů kyseliny fosforité

ano

ne

ano

5

 

SML vyjádřen jako suma fosfitové a fosfátové formy látky a hydrolytického produktu 4-terc-amylfenolu.

Migrace hydrolytického produktu 2,4-di-terc-amylfenolu nesmí překročit 0,05 mg/kg.

 

2)

V tabulce 1 se u následující látky obsah sloupců (2), (5), (6) a (10) nahrazuje tímto:

Materiál pro styk s potravinami – č. látky

Ref. č.

Č. CAS

Název látky

Použití jako přísada nebo pomocná látka pro výrobu polymerů

(ano/ne)

Použití jako monomer nebo jiná výchozí látka nebo makromolekula získaná mikrobiální fermentací

(ano/ne)

Použití faktoru FRF

(ano/ne)

SML

(mg/kg)

SML (T)

(mg/kg)

(č. skupinového omezení)

Omezení a specifikace

Poznámky týkající se ověření shody

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

438

13303

0002162-74-5

bis(2,6-diisopropylfenyl)karbodiimid

ne

ano

ne

0,05

 

Vyjádřeno jako suma bis (2,6-diisopropylfenyl)karbodiimidu a jeho hydrolytického produktu 2,6-diisopropylanilinu.

 

3)

V tabulce 1 se u následující látky obsah sloupce (3) nahrazuje tímto:

Materiál pro styk s potravinami – č. látky

Ref. č.

Č. CAS

Název látky

Použití jako přísada nebo pomocná látka pro výrobu polymerů

(ano/ne)

Použití jako monomer nebo jiná výchozí látka nebo makromolekula získaná mikrobiální fermentací

(ano/ne)

Použití faktoru FRF

(ano/ne)

SML

(mg/kg)

SML (T)

(mg/kg)

(č. skupinového omezení)

Omezení a specifikace

Poznámky týkající se ověření shody

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

797

76807

0073018-26-5

polyester kyseliny adipové s butan-1,3-diolem, propan-1,2-diolem a 2-ethylhexan-1-olem

ano

ne

ano

 

(31)

(32)

 

 

4)

V tabulce 1 se u následujících látek obsah sloupce (8) nahrazuje tímto:

Materiál pro styk s potravinami – č. látky

Ref. č.

Č. CAS

Název látky

Použití jako přísada nebo pomocná látka pro výrobu polymerů

(ano/ne)

Použití jako monomer nebo jiná výchozí látka nebo makromolekula získaná mikrobiální fermentací

(ano/ne)

Použití faktoru FRF

(ano/ne)

SML

(mg/kg)

SML (T)

(mg/kg)

(č. skupinového omezení)

Omezení a specifikace

Poznámky týkající se ověření shody

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

239

19975

0000108-78-1

1,3,5-trazin-2,4,6,-triamin melamin

ano

ano

ne

2,5

 

 

 

25420

93720

376

66905

0000872-50-4

N-methylpyrrolidon

ano

ne

ne

60

 

 

 

5)

V tabulce 1 se u následující látky obsah sloupců (8) a (10) nahrazuje tímto:

Materiál pro styk s potravinami – č. látky

Ref. č.

Č. CAS

Název látky

Použití jako přísada nebo pomocná látka pro výrobu polymerů

(ano/ne)

Použití jako monomer nebo jiná výchozí látka nebo makromolekula získaná mikrobiální fermentací

(ano/ne)

Použití faktoru FRF

(ano/ne)

SML

(mg/kg)

SML (T)

(mg/kg)

(č. skupinového omezení)

Omezení a specifikace

Poznámky týkající se ověření shody

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

452

38885

0002725-22-6

2,4-bis(2,4-dimethylfenyl)-6-[2-hydroxy-4-(oktyloxy)fenyl]-1,3,5-triazin

ano

ne

ne

5

 

 

 

6)

V tabulce 1 se u následujících látek obsah sloupce (10) nahrazuje tímto:

Materiál pro styk s potravinami – č. látky

Ref. č.

Č. CAS

Název látky

Použití jako přísada nebo pomocná látka pro výrobu polymerů

(ano/ne)

Použití jako monomer nebo jiná výchozí látka nebo makromolekula získaná mikrobiální fermentací

(ano/ne)

Použití faktoru FRF

(ano/ne)

SML

(mg/kg)

SML (T)

(mg/kg)

(č. skupinového omezení)

Omezení a specifikace

Poznámky týkající se ověření shody

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

794

18117

0000079-14-1

kyselina glykolová

ne

ano

ne

 

 

K použití pouze pro výrobu kyseliny polyglykolové (PGA) pro i) nepřímý styk s potravinami za vrstvou polyesterů, např. polyethylentereftalátu (PET) nebo kyseliny polyaktové (PLA) a ii) přímý styk s potravinami směsi PGA do nejvýše 3 % (hmot.) s PET nebo PLA.

 

812

80350

0124578-12-7

produkt reakce 12-hydroxystearové kyseliny a poly(ethyleniminu)

ano

ne

ne

 

 

K použití pouze v plastech do nejvýše 0,1 % (hmot.).

Příprava reakcí kyseliny 12-hydroxystearové s poly(ethyleniminem).

 

7)

V tabulce 1 se u následující látky obsah sloupců (10) a (11) nahrazuje tímto:

Materiál pro styk s potravinami – č. látky

Ref. č.

Č. CAS

Název látky

Použití jako přísada nebo pomocná látka pro výrobu polymerů

(ano/ne)

Použití jako monomer nebo jiná výchozí látka nebo makromolekula získaná mikrobiální fermentací

(ano/ne)

Použití faktoru FRF

(ano/ne)

SML

(mg/kg)

SML (T)

(mg/kg)

(č. skupinového omezení)

Omezení a specifikace

Poznámky týkající se ověření shody

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

862

15180

0018085-02-4

3,4-diacetoxybut-1-en

ne

ano

ne

0,05

 

SML včetně hydrolytického produktu 3,4-dihydroxy-1-butenu.

K použití pouze jako komonomer pro kopolymery ethylvinylalkoholu (EVOH) a polyvinylalkoholu (PVOH).

(17)

(19)

8)

V tabulce 2 se u následujícího skupinového omezení obsah sloupců (2) a (4) nahrazuje tímto:

Č. skupinového omezení

Materiál pro styk s potravinami – č. látky

SML (T)

(mg/kg)

Specifikace skupinového omezení

(1)

(2)

(3)

(4)

14

294

5

Vyjádřeno jako suma těchto látek a jejich oxidačních produktů.

368

894

9)

V tabulce 3 se v číselném pořadí doplňují tyto poznámky týkající se ověření shody:

Poznámka č.

Poznámky týkající se ověření shody

(1)

(2)

(18)

Existuje riziko překročení SML u polyethylenu malé hustoty (LDPE).

(19)

Existuje riziko překročení celkového migračního limitu při přímém styku s vodnatými potravinami u kopolymerů ethylvinylalkoholu (EVOH) a polyvinylalkoholu (PVOH).


Top