EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1178

Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011 , kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 Text s významem pro EHP

OJ L 311, 25.11.2011, p. 1–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 015 P. 102 - 294

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1178/oj

25.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 311/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1178/2011

ze dne 3. listopadu 2011,

kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 7 odst. 6, čl. 8 odst. 5 a čl. 10 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení (ES) č. 216/2008 je stanovit a udržovat vysokou a jednotnou úroveň bezpečnosti civilního letectví v Evropě. Uvedené nařízení stanoví prostředky k dosažení tohoto cíle a dalších cílů v oblasti bezpečnosti civilního letectví.

(2)

Piloti zapojení do provozu některých letadel a zařízení pro výcvik pomocí letové simulace, osoby a organizace podílející se na výcviku, zkouškách a přezkušování těchto pilotů musí splňovat příslušné hlavní požadavky stanovené v příloze III nařízení (ES) č. 216/2008. Podle uvedeného nařízení by piloti, jakož i osoby a organizace, které se podílejí na jejich výcviku, měli získávat osvědčení, pokud splňují hlavní požadavky.

(3)

Podobně by pilotům mělo být vydáváno osvědčení zdravotní způsobilosti a letečtí lékaři odpovědní za posouzení zdravotní způsobilosti pilotů by měli mít osvědčení, pokud splňují příslušné hlavní požadavky. Nařízení (ES) č. 216/2008 však stanoví možnost, aby všeobecní lékaři za určitých podmínek zastávali funkci leteckých lékařů, pokud to dovoluje vnitrostátní právo.

(4)

Palubní průvodčí zapojení do provozu některých letadel musí splňovat příslušné hlavní požadavky stanovené v příloze IV nařízení (ES) č. 216/2008. Podle uvedeného nařízení by měli palubní průvodčí pravidelně absolvovat posouzení zdravotní způsobilosti pro bezpečné plnění jim přidělených bezpečnostních povinností. Splnění těchto požadavků musí být prokázáno na základě odpovídajícího posouzení založeného na osvědčených postupech leteckého lékařství.

(5)

Nařízení (ES) č. 216/2008 požaduje, aby Komise přijala nezbytná prováděcí pravidla pro stanovení podmínek pro vydávání osvědčení pilotům i osobám, které se podílejí na jejich výcviku, zkouškách a přezkušování, pro vydávání osvědčení palubním průvodčím a pro posouzení jejich zdravotní způsobilosti.

(6)

Měly by být stanoveny požadavky a postupy pro změnu vnitrostátních průkazů způsobilosti pilota a vnitrostátních průkazů způsobilosti palubního technika na průkaz způsobilosti pilota, aby bylo zajištěno, že mohou své činnosti vykonávat podle harmonizovaných podmínek; v souladu s tímto nařízením by měla být změněna i kvalifikace na zkušební lety.

(7)

Členské státy by měly mít možnost přijímat průkazy způsobilosti vydané třetími zeměmi, v nichž lze zaručit úroveň bezpečnosti rovnocennou úrovni stanovené nařízením (ES) č. 216/2008. Měly by být stanoveny podmínky pro přijímání průkazů způsobilosti vydaných třetími zeměmi.

(8)

Aby bylo zajištěno, že výcvik zahájený před datem použitelnosti tohoto nařízení může být zohledněn pro účely získávání průkazů způsobilosti pilotů, měly by být stanoveny podmínky pro uznávání již dokončeného výcviku; rovněž by měly být stanoveny podmínky pro uznávání vojenských průkazů způsobilosti.

(9)

Je nezbytné poskytnout dostatečnou dobu na to, aby se letecký průmysl i správní orgány členských států přizpůsobily novému regulačnímu rámci, aby členské státy mohly pilotům vydat zvláštní druhy průkazů způsobilosti a osvědčení zdravotní způsobilosti, které nejsou upraveny společnými leteckými předpisy a aby mohly za určitých podmínek uznat platnost průkazů způsobilosti a osvědčení vydaných před datem použitelnosti tohoto nařízení a uznat platnost lékařských prohlídek provedených rovněž před datem použitelnosti tohoto nařízení.

(10)

V souladu s čl. 69 odst. 2 nařízení (ES) č. 216/2008 se zrušuje směrnice Rady 91/670/EHS ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (2). Za odpovídající opatření je třeba považovat opatření přijatá tímto nařízením.

(11)

Aby byl zajištěn hladký přechod a vysoká a jednotná úroveň bezpečnosti civilního letectví v Unii, měla by prováděcí opatření odrážet současný stav techniky, včetně osvědčených postupů, vědecký a technický pokrok v oblasti výcviku pilotů a zdravotní způsobilost posádky. Je tudíž třeba zvážit technické požadavky a správní postupy, na kterých se Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a Sdružené letecké úřady dohodly do 30. června 2009, jakož i stávající právní předpisy týkající se specifického vnitrostátního prostředí.

(12)

Agentura připravila návrh prováděcích pravidel a předložila je jako stanovisko Komisi v souladu s čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro:

1)

různé kvalifikace pro průkazy způsobilosti pilotů, podmínky pro vydávání, zachování, změny, omezování, pozastavení nebo zrušení platnosti průkazů způsobilosti, výsadní práva a povinnosti držitelů průkazů způsobilosti, podmínky pro změnu stávajících vnitrostátních průkazů způsobilosti pilota a vnitrostátních průkazů způsobilosti palubního technika na průkaz způsobilosti pilota, jakož i podmínky pro přijímání průkazů způsobilosti ze třetích zemí;

2)

certifikaci osob odpovědných za poskytování leteckého výcviku či výcviku letové simulace nebo osob odpovědných za posuzování dovedností pilotů;

3)

různá osvědčení zdravotní způsobilosti pro piloty, podmínky pro vydávání, zachování, změny, omezování, pozastavení nebo zrušení osvědčení zdravotní způsobilosti, výsadní práva a povinnosti držitelů osvědčení zdravotní způsobilosti, jakož i podmínky pro změnu stávajících vnitrostátních osvědčení zdravotní způsobilosti na běžně uznávaná osvědčení zdravotní způsobilosti;

4)

certifikaci leteckých lékařů, jakož i podmínky, za nichž všeobecní lékaři mohou zastávat funkci leteckých lékařů;

5)

periodické lékařské prohlídky palubních průvodčích, jakož i kvalifikaci osob odpovědných za uvedené prohlídky.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení platí tyto definice:

1)

„průkazy způsobilosti podle části FCL“ se rozumí průkazy způsobilosti letové posádky, jež jsou v souladu s požadavky přílohy I;

2)

„JAR“ se rozumí společné letecké předpisy přijaté Sdruženými leteckými úřady a platné ke dni 30. června 2009;

3)

„průkazem způsobilosti pilota lehkých letadel (LAPL)“ se rozumí průkaz způsobilosti pilota pro rekreační létání podle článku 7 nařízení (ES) č. 216/2008;

4)

„průkazem způsobilosti podle společných leteckých předpisů“ se rozumí průkaz způsobilosti pilota a připojená zařazení, osvědčení, povolení a/nebo kvalifikace, jež v souladu s vnitrostátními právními předpisy zohledňujícími společné letecké předpisy a postupy vydal či uznal členský stát, který provedl příslušné společné letecké předpisy a který byl v souvislosti s uvedenými společnými leteckými předpisy doporučen k vzájemnému uznání v rámci Sdružených leteckých úřadů;

5)

„průkazem způsobilosti, který není v souladu se společnými leteckými předpisy“ se rozumí průkaz způsobilosti pilota, který v souladu s vnitrostátními právním předpisy vydal či uznal členský stát, jenž v souvislosti s uvedenými společnými leteckými předpisy nebyl doporučen k vzájemnému uznání;

6)

„zápočtem“ se rozumí uznání předcházející praxe či kvalifikace;

7)

„hlášením o zápočtu“ se rozumí hlášení, na jehož základě lze uznat předchozí praxi či kvalifikace;

8)

„hlášením o převodu“ se rozumí hlášení, na jehož základě lze převést průkaz způsobilosti na průkaz způsobilosti podle části FCL;

9)

„osvědčením zdravotní způsobilosti pilota a osvědčením leteckých lékařů vydaným podle společných leteckých předpisů“ se rozumí osvědčení, jež v souladu s vnitrostátními právními předpisy zohledňujícími společné letecké předpisy a postupy vydal či uznal členský stát, který provedl příslušné společné letecké předpisy a který byl v souvislosti s uvedenými společnými leteckými předpisy doporučen k vzájemnému uznání v rámci Sdružených leteckých úřadů;

10)

„osvědčením zdravotní způsobilosti pilota a osvědčením leteckých lékařů, které není v souladu se společnými leteckými předpisy“ se rozumí osvědčení, které v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydal či uznal členský stát, jenž v souvislosti s uvedenými společnými leteckými předpisy nebyl doporučen k vzájemnému uznání.

Článek 3

Vydávání průkazů způsobilosti pilota a osvědčení zdravotní způsobilosti

Aniž je dotčen článek 7, splňují piloti letadel uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) a čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 216/2008 technické požadavky a správní postupy uvedené v příloze I a IV tohoto nařízení.

Článek 4

Stávající vnitrostátní průkazy způsobilosti pilotů

1.   Průkazy způsobilosti podle společných leteckých předpisů vydané či uznané členským státem před 8. dubnem 2012 se považují za průkazy vydané v souladu s tímto nařízením. Nejpozději do 8. dubna 2017 nahradí členské státy tyto průkazy způsobilosti průkazy vydanými podle formátu stanoveného v části ARA.

2.   Průkazy způsobilosti, které nejsou v souladu se společnými leteckými předpisy, včetně všech souvisejících zařazení, osvědčení, povolení a/nebo kvalifikace, které byly vydány či uznány členským státem před datem použitelnosti tohoto nařízení, budou změněny na průkazy způsobilosti podle části FCL členským státem, který průkaz způsobilosti vydal.

3.   Průkazy způsobilosti, které nejsou v souladu se společnými leteckými předpisy, budou změněny na průkazy způsobilosti podle části FCL a související zařazení či osvědčení v souladu s:

a)

ustanoveními přílohy II nebo

b)

náležitostmi stanovenými v hlášení o převodu.

4.   Hlášení o převodu:

a)

je vypracováno členským státem, který vydal průkaz způsobilosti pilota v konzultaci s Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“);

b)

uvádí vnitrostátní požadavky, na jejichž základě byly vydány průkazy způsobilosti pilota;

c)

uvede rozsah působnosti výsadních práv, které byly pilotům uděleny;

d)

uvede, které požadavky přílohy I je třeba započíst;

e)

uvede všechna omezení, která je třeba zařadit do průkazů způsobilosti podle části FCL, a všechny požadavky, které musí pilot dodržet, aby tato omezení byla odstraněna.

5.   Hlášení o převodu obsahuje kopie všech dokladů nezbytných k prokázání náležitostí stanovených v odst. 4 písm. a) až e), včetně kopií příslušných vnitrostátních požadavků a postupů. Při vypracování hlášení o převodu usilují členské státy o to, aby pilotům bylo co možná nejvíce umožněno zachovat si současný rozsah činností.

6.   Bez ohledu na odstavce 1 a 3 se držitelům osvědčení instruktora pro třídní kvalifikaci či osvědčení examinátora, kteří mají výsadní práva pro jednopilotní složitá letadla s vysokým výkonem, tato výsadní práva změní na osvědčení instruktora pro typovou kvalifikaci či osvědčení examinátora pro jednopilotní letouny.

7.   Členský stát může pilotu-žákovi povolit, aby požíval omezených výsadních práv bez dohledu do té doby, než splní všechny potřebné požadavky pro vydání průkazu LAPL, a to za těchto podmínek:

a)

výsadní práva jsou omezena na státní území členského státu či jeho část;

b)

výsadní práva jsou omezena na omezenou zeměpisnou oblast, jednomotorový pístový letoun s maximální vzletovou hmotností nepřesahující 2 000 kg a netýkají se přepravy cestujících;

c)

uvedená povolení se vydávají na základě individuálních posouzení bezpečnostního rizika vypracovaných instruktorem poté, co členský stát provedl koncepční posouzení bezpečnostního rizika;

d)

členský stát předkládá Komisi a agentuře každé tři roky periodické zprávy.

Článek 5

Stávající vnitrostátní osvědčení zdravotní způsobilosti pilota a osvědčení leteckých lékařů

1.   Osvědčení zdravotní způsobilosti pilota a osvědčení leteckých lékařů vydaná podle společných leteckých předpisů, jež byla vydána či uznána členským státem před datem použitelnosti tohoto nařízení, se považují za osvědčení vydaná v souladu s tímto nařízením.

2.   Nejpozději do 8. dubna 2017 nahradí členské státy osvědčení zdravotní způsobilosti pilota a osvědčení leteckých lékařů osvědčeními vydanými podle formátu stanoveného v části ARA.

3.   Osvědčení zdravotní způsobilosti pilota a osvědčení leteckých lékařů, která nejsou v souladu se společnými leteckými předpisy, vydaná členským státem před datem použitelnosti tohoto nařízení zůstávají v platnosti až do data prodloužení jejich platnosti nebo do 8. dubna 2017, podle toho, které datum nastane první.

4.   Prodloužení platnosti osvědčení uvedených v odstavci 1 a 2 je v souladu s ustanoveními přílohy IV.

Článek 6

Změna kvalifikace na zkušební lety

1.   Pilotům, kteří před datem použitelnosti tohoto nařízení prováděli zkušební lety kategorií 1 a 2 podle přílohy nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 (3) nebo kteří poskytovali výcvik pilotům zkušebních letů, se kvalifikace pro zkušební lety změní na kvalifikaci pro zkušební létání v souladu s přílohou I tohoto nařízení a případně na osvědčení instruktora pro zkušební lety, přičemž změnu provede členský stát, který kvalifikaci pro zkušební lety vydal.

2.   Tato změna se provede v souladu s náležitostmi stanovenými v hlášení o převodu, které splňuje požadavky stanovené v čl. 4 odst. 4 a 5.

Článek 7

Stávající vnitrostátní průkazy způsobilosti palubních techniků

1.   O změnu průkazů způsobilosti palubních techniků vydaných v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy na průkazy způsobilosti podle části FCL požádají jejich držitelé členský stát, který průkaz způsobilosti vydal.

2.   Průkazy způsobilosti palubních techniků se změní na průkazy způsobilosti podle části FCL v souladu s hlášením o převodu, které splňuje požadavky stanovené v čl. 4 odst. 4 a 5.

3.   U žádosti o průkaz způsobilosti dopravního pilota (ATPL) pro letouny je třeba dodržet ustanovení o zápočtu v čl. FCL.510.A písm. c) odst. 2) přílohy I.

Článek 8

Podmínky pro přijímání průkazů ze třetích zemí

1.   Aniž je dotčen článek 12 nařízení (ES) č. 216/2008 a pokud mezi Unií a třetí zemí nebyly uzavřeny žádné dohody o udělování průkazů způsobilosti pilotů, mohou v souladu s přílohou III tohoto nařízení členské státy přijmout průkazy způsobilosti třetích zemí a související osvědčení zdravotní způsobilosti vydaná třetími zeměmi nebo jejich jménem.

2.   Žadatelé o průkazy způsobilosti podle části FCL, kteří jsou již držiteli alespoň rovnocenného průkazu způsobilosti, zařazení či osvědčení vydaného třetí zemí v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy, splňují všechny požadavky přílohy I tohoto nařízení, přičemž požadavky na trvání kursu, počet hodin a hodiny zvláštního výcviku lze snížit.

3.   Zápočet udělený žadateli určí členský stát, u nějž si pilot požádá, na základě doporučení schválené organizace pro výcvik.

4.   Držitelům průkazů ATPL vydaných třetí zemí nebo jejím jménem v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy, kteří splňují požadavky na praxi pro vydání průkazu ATPL v příslušné kategorii letadla podle hlavy F přílohy I tohoto nařízení, lze udělit plný zápočet v případě požadavku absolvovat před zkouškou z teoretických znalostí a zkouškou dovednosti výcvikový kurs za předpokladu, že průkaz způsobilosti třetí země obsahuje platnou typovou kvalifikaci pro letadlo, které se použije ve zkoušce dovednosti pro vydání průkazu ATPL.

5.   Držitelům průkazů způsobilosti podle části FCL, kteří splňují požadavky na vydání typové kvalifikace pro letadla a vrtulníky stanovené třetí zemí, lze vydat typové kvalifikace pro letadla a vrtulníky. Takové kvalifikace budou omezeny na letadlo registrované v uvedené třetí zemi. Toto omezení lze odstranit, pokud pilot splňuje požadavky v bodu C.1 přílohy III.

Článek 9

Zápočet za výcvik zahájený před datem použitelnosti tohoto nařízení

1.   Pokud jde o vydávání průkazů způsobilosti podle části FCL v souladu s přílohou I, udělí se za výcvik zahájený před datem použitelnosti tohoto nařízení v souladu s požadavky a postupy Sdružených leteckých úřadů pod regulačním dohledem členského státu doporučeného v souvislosti s příslušnými společnými leteckými předpisy k vzájemnému uznání v rámci Sdružených leteckých úřadů plný zápočet za předpokladu, že výcvik a zkoušení byly dokončeny nejpozději do 8. dubna 2016.

2.   Výcvik zahájený před datem použitelnosti tohoto nařízení v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy se započte pro účely vydání průkazu způsobilosti podle části FCL na základě hlášení o zápočtu vypracovaného členským státem v konzultaci s agenturou.

3.   Hlášení o zápočtu popíše rozsah výcviku, uvede, které požadavky průkazů způsobilosti podle části FCL se započítávají a případně které požadavky musí žadatelé splňovat, aby jim byly vydány průkazy způsobilosti podle části FCL. Hlášení obsahuje kopie všech dokladů nezbytných k prokázání rozsahu výcviku a kopie všech vnitrostátních předpisů a postupů, podle nichž byl výcvik zahájen.

Článek 10

Zápočet za průkazy způsobilosti pilota získané ve vojenské službě

1.   O získání průkazů způsobilosti podle části FCL si držitelé vojenských průkazů způsobilosti letové posádky žádají u členského státu, v němž konali vojenskou službu.

2.   Znalosti, praxe a dovednosti získané ve vojenské službě se započítávají pro účely příslušných požadavků přílohy I v souladu s náležitostmi hlášení o zápočtu vypracovaného členským státem v konzultaci s agenturou.

3.   Hlášení o zápočtu:

a)

uvede vnitrostátní požadavky, na jejichž základě byly vydány vojenské průkazy způsobilosti, zařazení, osvědčení, povolení a/nebo kvalifikace;

b)

uvede rozsah působnosti výsadních práv, která byla pilotům udělena;

c)

uvede, které požadavky přílohy I se započtou;

d)

uvede všechna omezení, která je třeba zařadit do průkazů způsobilosti podle části FCL, a všechny požadavky, které musí piloti dodržet, aby tato omezení byla odstraněna;

e)

zahrnuje kopie všech dokladů nezbytných k prokázání výše uvedených náležitostí i kopie příslušných vnitrostátních požadavků a postupů.

Článek 11

Zdravotní způsobilost palubních průvodčích

1.   Palubní průvodčí zapojení do provozu letadel uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 216/2008 splňují technické požadavky a správní postupy uvedené v příloze IV.

2.   Lékařské prohlídky nebo lékařská posouzení palubních průvodčích, které byly provedeny v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 3922/91 (4) a jsou ke dni použitelnosti tohoto nařízení stále platné, se považují za platné v souladu s tímto nařízením až do data, které nastane jako první:

a)

až do konce doby platnosti určené příslušným orgánem podle nařízení (EHS) č. 3922/91 nebo

b)

do konce doby platnosti stanovené v článku MED.C.005 přílohy IV.

Doba platnosti se počítá od data poslední lékařské prohlídky nebo lékařského posouzení.

Do konce doby platnosti se všechny následné lékařské prohlídky provádí v souladu s přílohou IV.

Článek 12

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 8. dubna 2012.

2.   Odchylně od odstavce 1 se členské státy mohou rozhodnout, že do 8. dubna 2015 nebudou uplatňovat následující ustanovení přílohy I:

a)

ustanovení týkající se průkazů způsobilosti pilota letadel s pohonem vztlaku, vzducholodí, balónů a kluzáků;

b)

ustanovení hlavy B;

c)

ustanovení článků FCL.800, FCL.805, FCL.815 a FCL.820;

d)

v případě vrtulníků ustanovení oddílu 8 hlavy J;

e)

ustanovení oddílů 10 a 11 hlavy J.

3.   Odchylně o odstavce 1 se členské státy mohou rozhodnout, že nezmění průkazy způsobilosti pro letouny a vrtulníky, které nejsou v souladu se společnými leteckými předpisy, vydané před 8. dubnem 2014.

4.   Odchylně od odstavce 1 se členské státy mohou rozhodnout, že až do 8. dubna 2014 nebudou uplatňovat ustanovení tohoto nařízení u pilotů, kteří jsou držiteli průkazu způsobilosti a souvisejícího osvědčení zdravotní způsobilosti vydaného třetí zemí a kteří se podílí na neobchodním provozu letadla uvedeného v čl. 4 odst. 1 písm. b) či c) nařízení (ES) č. 216/2008.

5.   Odchylně od odstavce 1 se členské státy mohou rozhodnout, že až do 8. dubna 2015 nebudou uplatňovat ustanovení oddílu 3 hlavy B přílohy IV.

6.   Odchylně od odstavce 1 se členské státy mohou rozhodnout, že až do 8. dubna 2014 nebudou uplatňovat ustanovení hlavy C přílohy IV.

7.   Pokud členský stát použije odstavce 2 až 6, oznámí to Komisi a agentuře. V oznámení uvede důvody takové odchylky, jakož i program provádění obsahující plánované akce a jejich časový harmonogram.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. listopadu 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 21.

(3)  Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 6.

(4)  Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4.


PŘÍLOHA 1

[ČÁST FCL]

HLAVA A

OBECNÉ POŽADAVKY

FCL.001   Příslušný úřad

Pro účely této části se příslušným úřadem rozumí orgán určený členským státem, který daná osoba žádá o vydání průkazu způsobilosti pilota či souvisejících kvalifikací nebo osvědčení.

FCL.005   Oblast působnosti

V této části jsou stanoveny požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pilota a souvisejících kvalifikací a osvědčení a podmínky jejich platnosti a použití.

FCL.010   Definice

Pro účely této části platí tyto definice:

 

„Akrobatickým letem“ se rozumí úmyslný manévr zahrnující náhlou změnu polohy letadla, neobvyklou polohu nebo neobvyklé zrychlení, který není nutný pro normální let nebo není prováděn v rámci výcviku pro získání průkazů způsobilosti nebo kvalifikací, s výjimkou kvalifikace pro akrobatické lety.

 

„Letounem“ se rozumí motorové letadlo s nepohyblivými křídly, těžší než vzduch, které je schopno letu působením aerodynamických sil na jeho křídla.

 

„Letounem, který musí být provozován s druhým pilotem“ se rozumí typ letounu, který musí být provozován s druhým pilotem, jak je stanoveno v letové příručce nebo osvědčením leteckého provozovatele.

 

„Letadlem“ se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu.

 

„Pilotní dovedností“ se rozumí důsledné uplatňování dobrého úsudku, rozvinutých znalostí, dovedností a postojů k provádění letových úkolů.

 

„Vzducholodí“ se rozumí letadlo lehčí než vzduch s pohonem, s výjimkou horkovzdušných vzducholodí, které jsou pro účely této části zahrnuty do definice balónu.

 

„Balónem“ se rozumí letadlo lehčí než vzduch, které není poháněno motorem a které se udržuje v letu buď pomocí plynu, nebo palubního hořáku. Pro účely této části se za balón považuje i horkovzdušná vzducholoď, přestože je poháněna motorem.

 

„Základním přístrojovým výcvikovým zařízením (BITD)“ se rozumí pozemní výcvikové zařízení, které představuje stanoviště pilota-žáka pro určitou třídu letounů. Může být vybaveno panely přístrojů s obrazovkami a pružinami zatěžovaným řízením poskytujícím výcvikovou základnu minimálně pro nácvik postupů letu podle přístrojů.

 

„Kategorií letadel“ se rozumí kategorizace letadel podle specifikovaných základních charakteristik, například letoun, letadlo s pohonem vztlaku, vrtulník, vzducholoď, kluzák, volný balón.

 

„Třídou letounu“ se rozumí kategorizace jednopilotních letounů nevyžadující typovou kvalifikaci.

 

„Třídou balónu“ se rozumí kategorizace balónů, která zohledňuje způsob vyvozování vztlaku použitý k udržení letu.

 

„Obchodní leteckou dopravou“ se rozumí přeprava osob, nákladu či pošty za úplatu nebo nájemné.

 

„Kvalifikovaností“ se rozumí kombinace dovedností, znalostí a postojů vyžadovaných pro provedení úkolu na předepsané úrovni.

 

„Prvkem kvalifikovanosti“ se rozumí jednání, které představuje soubor činností, který začíná a končí událostí vymezující její hranice a který má zjevný výsledek.

 

„Celkem kvalifikovanosti“ se rozumí samostatná úloha skládající se z několika prvků kvalifikovanosti.

 

„Druhým pilotem“ se rozumí další pilot – kromě velitele letadla – v letadle, pro které je požadován více než jeden pilot, avšak s výjimkou pilota, který je na palubě letadla výhradně pro účely získání letového výcviku pro průkaz způsobilosti nebo kvalifikace.

 

„Navigačním letem“ se rozumí let mezi místem odletu a místem příletu po předem naplánované trati pomocí standardních navigačních postupů.

 

„Druhým pilotem střídajícím při cestovním letu“ se rozumí pilot, který od druhého pilota přebírá povinnosti spojené s řízením během cestovní fáze letu ve vícepilotním provozu v letové hladině nad 200.

 

„Dobou výcviku ve dvojím řízení“ se rozumí doba letu nebo pozemní přístrojová doba, v jejímž průběhu se osobě poskytuje letový výcvik řádně oprávněným instruktorem.

 

„Chybou“ se rozumí činnost nebo nečinnost letové posádky, která vede k odchylkám od organizačních nebo letových záměrů nebo očekávání.

 

„Zvládáním chyb“ se rozumí proces odhalování a nápravy chyb pomocí protiopatření, která snižují nebo odstraňují následky chyb a snižují pravděpodobnost výskytu dalších chyb nebo pro letadlo nežádoucích stavů.

 

„Úplným letovým simulátorem (FFS)“ se rozumí replika pilotní kabiny provedená ve skutečné velikosti konkrétního typu nebo provedení, modelu a série, včetně sestavy úplného vybavení a počítačových programů nutných k předvádění letadla v pozemním a letovém provozu, systému vizuální orientace poskytujícího výhled z pilotní kabiny a pohybového systému.

 

„Dobou letu“ se rozumí:

 

u letounů, turistických motorových kluzáků a letadel s pohonem vztlaku celková doba od okamžiku, kdy se dá letadlo poprvé do pohybu s cílem vzletět, do okamžiku, kdy naposledy zastaví na konci tohoto letu;

 

u vrtulníků celková doba od okamžiku, kdy se rotory vrtulníku začnou otáčet, do okamžiku, kdy vrtulník naposledy zastaví na konci tohoto letu a rotory se zastaví;

 

u vzducholodí celková doba od okamžiku, kdy je vzducholoď uvolněna od stožáru s cílem vzletět, do okamžiku, kdy naposledy zastaví na konci tohoto letu a je upevněna ke stožáru;

 

u kluzáků celková doba od okamžiku, kdy kluzák začíná rozjezd v průběhu vzletu, do okamžiku, kdy naposledy zastaví na konci tohoto letu;

 

u balónů celková doba od okamžiku, kdy koš opouští zemi s cílem vzletět, do okamžiku, kdy balón naposledy zastaví na konci tohoto letu.

 

„Dobou letu podle pravidel pro let podle přístrojů (IFR)“ se rozumí celková doba letu, během které je letadlo provozováno podle pravidel pro let podle přístrojů.

 

„Letovým výcvikovým zařízením (FTD)“ se rozumí replika přístrojů konkrétního typu letadla, vybavení, panelů a řízení v otevřeném nebo uzavřeném prostoru pilotní kabiny provedená ve skutečné velikosti, včetně sestavy vybavení a softwarových programů nutných k předvádění letadla v pozemních a letových podmínkách v rozsahu systémů instalovaných v zařízení. Nevyžaduje pohybový systém ani systém vizuální orientace, s výjimkou FTD úrovně 2 a 3 pro vrtulníky, u kterých se systémy vizuální orientace vyžadují.

 

„Trenažérem letových a navigačních postupů (FNPT)“ se rozumí výcvikové zařízení představující prostředí pilotní kabiny nebo pilotního prostoru, včetně sestavy vybavení a počítačových programů nutných k předvádění typu nebo třídy letadla v letovém provozu v rozsahu odpovídajícímu tomu, jak systém funguje v letadle.

 

„Skupinou balónů“ se rozumí kategorizace balónů, která zohledňuje rozměry nebo kapacitu obalu balónu.

 

„Vrtulníkem“ se rozumí letadlo těžší než vzduch, které je schopno letu převážně působením aerodynamických sil na jeden nebo více poháněných rotorů, jejichž osy jsou v podstatě svislé.

 

„Dobou letu podle přístrojů“ se rozumí doba, v jejímž průběhu pilot řídí letadlo za letu s orientací výhradně podle přístrojů.

 

„Pozemní přístrojovou dobou“ se rozumí doba, po kterou je pilotovi poskytován výcvik v simulovaném letu podle přístrojů na zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD).

 

„Přístrojovou dobou“ se rozumí doba letu podle přístrojů nebo pozemní přístrojová doba.

 

„Vícepilotním provozem“ se rozumí:

 

u letounů provoz vyžadující u vícepilotních nebo jednopilotních letounů součinnost vícečlenné posádky složené alespoň ze dvou pilotů;

 

u vrtulníků provoz vyžadující u vícepilotních vrtulníků součinnost vícečlenné posádky složené alespoň ze dvou pilotů.

 

„Součinností vícečlenné posádky (MCC)“ se rozumí činnost letové posádky jako týmu spolupracujících členů vedeného velitelem letadla.

 

„Vícepilotním letadlem“ se rozumí:

 

u letounů letouny certifikované pro provoz s minimální posádkou nejméně dvou pilotů;

 

u vrtulníků, vzducholodí a letadel s pohonem vztlaku typ letadla, který musí být dle letové příručky nebo osvědčení leteckého provozovatele nebo jiného odpovídajícího dokumentu provozován s druhým pilotem.

 

„Nocí“ se rozumí doba mezi koncem občanského soumraku a začátkem občanského svítání nebo jiný časový úsek mezi západem a východem slunce, který může stanovit příslušný úřad určený členským státem.

 

„Jinými výcvikovými zařízeními (OTD)“ se rozumí výcvikové prostředky jiné, než jsou letové simulátory, letová výcviková zařízení nebo trenažéry letových a navigačních postupů, které jsou prostředky výcviku tam, kde není nutné úplné prostředí pilotní kabiny.

 

„Kritérii výkonnosti“ se rozumí jednoduché hodnotící sdělení týkající se požadovaného výsledku prvku kvalifikovanosti, a pokud byla dosažena požadovaná úroveň výkonnosti, popis hodnotícího kritéria.

 

„Velitelem letadla (PIC)“ se rozumí pilot určený k velení a pověřený provedením bezpečného letu.

 

„Velitelem letadla pod dozorem (PICUS)“ se rozumí druhý pilot vykonávající pod dozorem velitele letadla povinnosti a činnosti velitele letadla.

 

„Letadlem s pohonem vztlaku“ se rozumí jakékoli letadlo vyvozující vertikální vztlak a pohon/vztlak za letu z proměnlivé geometrie rotorů nebo motorů/propulzních zařízení, které jsou připojeny k trupu či křídlům nebo jsou v nich zastavěny.

 

„Motorovým kluzákem“ se rozumí letadlo vybavené jedním nebo více motory, které má s nepracujícím(i) motorem (motory) charakteristiky kluzáku.

 

„Soukromým pilotem“ se rozumí pilot, který je držitelem průkazu způsobilosti zakazujícího pilotování letadel při letech za úplatu, s výjimkou činností prováděných v rámci výcviku nebo zkoušek, jak je stanoveno v této části.

 

„Přezkoušením odborné způsobilosti“ se rozumí prokázání dovedností k prodloužení platnosti nebo k obnově kvalifikací, včetně požadované ústní zkoušky.

 

„Obnovou“ (např. kvalifikace nebo osvědčení) se rozumí administrativní úkon, jehož účelem je obnovit po uplynutí doby platnosti kvalifikace nebo osvědčení práva plynoucí z kvalifikace nebo osvědčení pro další vymezené časové období po splnění stanovených požadavků.

 

„Prodloužením platnosti“ (např. kvalifikace nebo osvědčení) se rozumí administrativní úkon, který ještě v období platnosti kvalifikace nebo osvědčení umožňuje držiteli pokračovat ve vykonávání práv plynoucích z kvalifikace nebo osvědčení, po další stanovené časové období po splnění stanovených požadavků.

 

„Úsekem trati“ se rozumí let zahrnující fáze vzletu, odletu, letu na trati ne kratšího než 15 minut, příletu, přiblížení a přistání.

 

„Kluzákem“ se rozumí letadlo těžší než vzduch, které je schopno letu působením aerodynamických sil na jeho nepohyblivé nosné plochy a jehož volný let není závislý na motoru.

 

„Jednopilotním letadlem“ se rozumí letadlo s osvědčením pro provoz s jedním pilotem.

 

„Zkouškou dovednosti“ se rozumí prokázání dovednosti pro vydání průkazu způsobilosti nebo kvalifikace, včetně požadované ústní zkoušky.

 

„Dobou samostatného letu“ se rozumí doba letu, v jejímž průběhu je pilot-žák jedinou osobou v letadle.

 

„Velitelem letadla-žákem (SPIC)“ se rozumí pilot-žák vykonávající činnost velitele letadla za letu s instruktorem, který pouze pozoruje pilota-žáka a nesmí ani ovlivňovat, ani řídit let letadla.

 

„Hrozbou“ se rozumí události nebo chyby, které nastanou bez přičinění letové posádky, zvyšují provozní obtížnost a které musí být zvládány tak, aby byla zachována záloha bezpečnosti.

 

„Zvládáním hrozeb“ se rozumí proces odhalování a nápravy hrozeb pomocí protiopatření, která sníží nebo odstraní následky hrozeb a sníží pravděpodobnost výskytu dalších hrozeb nebo pro letadlo nežádoucích stavů.

 

„Turistickým motorovým kluzákem (TMG)“ se rozumí zvláštní třída motorových kluzáků, vybavených pevně zastavěným motorem a vrtulí, které nelze zatahovat. Musí být schopen vzletu a stoupání vlastní silou v souladu se svou letovou příručkou.

 

„Typem letadla“ se rozumí kategorizace letadel, u nichž se vyžaduje typová kvalifikace v souladu s údaji o provozní způsobilosti letadla podle části 21 a která zahrnují všechna letadla stejné základní konstrukce, včetně všech modifikací, s výjimkou těch, které mají za následek změny v ovládacích nebo letových charakteristikách.

FCL.015   Žádost o vydání průkazů způsobilosti, kvalifikací a osvědčení

a)   Žádost o vydání, prodloužení platnosti a obnovu průkazů způsobilosti a souvisejících kvalifikací a osvědčení se podává příslušnému úřadu formou a způsobem, který tento úřad stanoví. K žádosti musí být přiloženy doklady potvrzující, že žadatel splňuje požadavky pro vydání, prodloužení platnosti či obnovu průkazu způsobilosti nebo osvědčení a souvisejících kvalifikací nebo doložek, stanovených v této části a části Zdravotní způsobilost.

b)   Omezení nebo rozšíření práv udělených průkazem způsobilosti, kvalifikací nebo osvědčením musí být v průkazu způsobilosti nebo osvědčení potvrzeno příslušným úřadem.

c)   Žádná osoba nesmí být zároveň držitelem více než jednoho průkazu způsobilosti pro určitou kategorii letadla vydaného v souladu s touto částí.

d)   Žádost o vydání průkazu způsobilosti pro jinou kategorii letadla nebo o vydání dalších kvalifikací nebo osvědčení, jakož i o změnu, prodloužení platnosti nebo obnovu těchto průkazů způsobilosti, kvalifikací nebo osvědčení se předkládá příslušnému úřadu, který vydal původní průkaz způsobilosti pilota, s výjimkou případů, kdy pilot požádal o změnu příslušného úřadu a o to, aby tomuto úřadu byly převedeny záznamy týkající se jeho průkazu způsobilosti a zdravotního stavu.

FCL.020   Pilot-žák

Pilot-žák nesmí létat samostatně, nemá-li k tomu souhlas letového instruktora, který nad ním vykonává dozor.

Před prvním samostatným letem musí pilot-žák dosáhnout minimálního věku:

 

v případě letounů, vrtulníků a vzducholodí: 16 let;

 

v případě kluzáků a balónů: 14 let.

FCL.025   Zkoušky z teoretických znalostí pro vydání průkazů způsobilosti

a)   Povinnosti žadatele

1)

Žadatelé vykonávají celý soubor zkoušek stanovených pro konkrétní průkaz způsobilosti nebo kvalifikaci v rámci odpovědnosti jednoho členského státu.

2)

Žadatelé se zkoušky účastní pouze na doporučení schválené organizace pro výcvik odpovědné za jejich výcvik, které se vydává na základě uspokojivého dokončení příslušných částí výcvikového kurzu teoretických znalostí.

3)

Doporučení schválené organizace pro výcvik platí dvanáct měsíců. Pokud se během této doby platnosti žadatel nepokusí o vykonání alespoň jedné písemné zkoušky z teoretických znalostí, stanoví schválená organizace pro výcvik na základě potřeb žadatele nutnost dalšího výcviku.

b)   Kritéria úspěšnosti

1)

V písemné zkoušce uspěje žadatel, který za tuto zkoušku získá alespoň 75 % bodů. Systém trestných bodů se neuplatňuje.

2)

Není-li v této části stanoveno jinak, žadatel úspěšně vykoná požadovanou zkoušku z teoretických znalostí pro vydání příslušného průkazu způsobilosti pilota nebo kvalifikace v případě, že uspěje u všech požadovaných písemných zkoušek ve lhůtě osmnácti měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se pokusil o vykonání první zkoušky.

3)

Pokud žadatel neuspěje u některé písemné zkoušky ani na čtvrtý pokus, nebo neuspěje u všech zkoušek buď ani na šestý pokus, nebo ve lhůtě stanovené v odstavci 2, musí vykonat celý soubor písemných zkoušek znovu.

Dříve než se žadatel opět zúčastní zkoušek, musí podstoupit další výcvik ve schválené organizaci pro výcvik. Rozsah a náplň potřebného výcviku stanoví organizace pro výcvik na základě potřeb žadatele.

c)   Doba platnosti

1)

Úspěšné vykonání zkoušek z teoretických znalostí platí:

i)

v případě vydání průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel, průkazu způsobilosti soukromého pilota, průkazu způsobilosti pilota kluzáků nebo průkazu způsobilosti pilota balónů po dobu 24 měsíců,

ii)

v případě vydání průkazu způsobilosti nebo přístrojové kvalifikace (IR) obchodního pilota po dobu 36 měsíců,

iii)

období uvedená v bodech i) a ii) se počítají ode dne, kdy pilot úspěšně vykoná zkoušku z teoretických znalostí v souladu s písm. b) odst. 2).

2)

Vykonání zkoušek z teoretických znalostí pro získání průkazu způsobilosti dopravního pilota (ATPL) zůstává pro účely vydání ATPL v platnosti po dobu 7 let od posledního data platnosti:

i)

zapsání přístrojové kvalifikace do průkazu způsobilosti nebo

ii)

v případě vrtulníků od data zapsání typové kvalifikace vrtulníku do průkazu způsobilosti.

FCL.030   Zkouška praktické dovednosti

a)   Před zkouškou dovednosti pro vydání průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení musí žadatel úspěšně vykonat požadovanou zkoušku z teoretických znalostí, s výjimkou žadatelů navštěvujících kurz integrovaného letového výcviku.

Před vykonáním zkoušek dovednosti musí být každopádně ukončena výuka teoretických znalostí.

b)   Až na případy, kdy se vydává průkaz způsobilosti dopravního pilota, musí být žadatel o zkoušku dovednosti k této zkoušce doporučen organizací/osobou odpovědnou za výcvik po dokončení výcviku. Examinátorovi jsou dány k dispozici záznamy o výcviku.

FCL.035   Započtení doby letu a teoretických znalostí

a)   Započtení doby letu

1)

Není-li v této části stanoveno jinak, musí být doba letu, která má být započtena pro účely získání průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení, odlétána ve stejné kategorii letadel, pro kterou se průkaz způsobilosti nebo kvalifikace požaduje.

2)

Velitel letadla nebo pilot ve výcviku

i)

Žadateli o průkaz způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení se do celkové doby letu požadované pro vydání průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení započítává celá doba všech samostatných letů, doba výcviku ve dvojím řízení nebo doba letu ve funkci velitele letadla.

ii)

Absolvent integrovaného výcvikového kurzu pro získání průkazu způsobilosti dopravního pilota má nárok na započtení až 50 hodin přístrojové doby velitele letadla-žáka do doby ve funkci velitele letadla požadované pro vydání průkazu způsobilosti dopravního pilota, průkazu způsobilosti obchodního pilota a kvalifikace pro vícemotorový typ nebo třídu.

iii)

Absolvent integrovaného výcvikového kurzu pro získání průkazu způsobilosti/přístrojové kvalifikace obchodního pilota má nárok na započtení až 50 hodin přístrojové doby velitele letadla-žáka do doby ve funkci velitele letadla požadované pro vydání průkazu způsobilosti obchodního pilota a kvalifikace pro vícemotorový typ nebo třídu.

3)

Doba letu ve funkci druhého pilota. Není-li v této části stanoveno jinak, má držitel průkazu způsobilosti pilota v případě, že vykonává funkci druhého pilota nebo velitele letadla pod dozorem, nárok na plné započtení doby ve funkci druhého pilota do celkové doby letu požadované pro vyšší stupeň průkazu způsobilosti pilota.

b)   Započtení teoretických znalostí

1)

Žadateli, který složil příslušnou zkoušku z teoretických znalostí pro získání průkazu způsobilosti dopravního pilota, se tyto teoretické znalosti započtou do požadavků na získání průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel, průkazu způsobilosti soukromého pilota, průkazu způsobilosti obchodního pilota a – s výjimkou vrtulníků – přístrojové kvalifikace pro stejnou kategorii letadla.

2)

Žadateli, který složil příslušnou zkoušku z teoretických znalostí pro získání průkazu způsobilosti obchodního pilota, se tyto teoretické znalosti započtou do požadavků na získání průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel nebo průkazu způsobilosti soukromého pilota pro stejnou kategorii letadla.

3)

Držiteli přístrojové kvalifikace nebo žadateli, který složil příslušnou zkoušku z teoretických znalostí přístrojů pro určitou kategorii letadla, se tato zkouška započte do požadavků na výuku teoretických znalostí a zkoušky z teoretických znalostí pro získání přístrojové kvalifikace pro jinou kategorii letadla.

4)

Držiteli průkazu způsobilosti pilota se započte výuka teoretických znalostí a zkoušky z teoretických znalostí do požadavků na získání průkazu způsobilosti pro jinou kategorii letadla v souladu s dodatkem 1 k této části.

Zápočet se rovněž vztahuje na žadatele o průkaz způsobilosti pilota, kteří již úspěšně složili zkoušky z teoretických znalostí pro vydání tohoto průkazu způsobilosti pro jinou kategorii letadla, pokud je dodržena doba platnosti stanovená v čl. FCL.025 písm. c).

FCL.040   Vykonávání práv udělených průkazem způsobilosti

Vykonávání práv udělených průkazem způsobilosti závisí na platnosti kvalifikací v něm uvedených a případně na platnosti osvědčení zdravotní způsobilosti.

FCL.045   Povinnost mít u sebe doklady a předkládat je

a)   Pilot je po dobu výkonu práv udělených průkazem způsobilosti povinen mít u sebe platný průkaz způsobilosti a osvědčení zdravotní způsobilosti.

b)   Pilot musí mít u sebe rovněž doklad totožnosti se svou fotografií.

c)   Pilot nebo pilot-žák předloží neprodleně na požádání pověřeného zástupce příslušného úřadu ke kontrole své záznamy o době letu.

d)   Pilot-žák je všech samostatných navigačních letech povinen mít u sebe doklad o schválení v souladu s požadavkem čl. FCL.020 písm. a).

FCL.050   Vedení záznamů o době letu

Pilot je povinen vést spolehlivé a podrobné záznamy o všech odlétaných letech, a to ve formě a způsobem, které stanoví příslušný úřad.

FCL.055   Jazykové znalosti

a)   Obecné. Piloti letounů, vrtulníků, letadel s pohonem vztlaku a vzducholodí, u nichž se vyžaduje, aby obsluhovali radiotelefonní zařízení, nesmějí vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti a kvalifikacemi, pokud nemají ve svém průkazu způsobilosti uvedenu jazykovou doložku buď v anglickém jazyce, nebo v jazyce používaném při radiotelefonní komunikaci příslušného letu. V doložce musí být uveden jazyk, úroveň způsobilosti a datum platnosti.

b)   Žadatel o jazykovou doložku musí v souladu s dodatkem 2 k této části prokázat alespoň provozní úroveň jazykových znalostí jak v používání frazeologie, tak v obecné řeči. Dále musí žadatel prokázat schopnost:

1)

efektivně komunikovat pouze hlasem i při osobním styku;

2)

přesně a jasně komunikovat o běžných a pracovních tématech;

3)

používat vhodnou komunikační strategii pro výměnu zpráv a pro rozpoznání a odstraňování nedorozumění v obecném nebo pracovním kontextu;

4)

úspěšně řešit jazykové problémy vznikající při komplikacích nebo neočekávaném vývoji událostí, k nimž dochází v běžných pracovních situacích nebo v rámci komunikačního úkolu, s nímž je jinak obeznámen, a

5)

používat dialekt či akcent srozumitelný letecké veřejnosti.

c)   S výjimkou pilotů, kteří prokázali jazykové znalosti na odborné úrovni podle dodatku 2 k této části, se provádí přezkoušení znalostí pro získání jazykové doložky:

1)

každé čtyři roky, pokud byla prokázána provozní úroveň jazykových znalostí, nebo

2)

každých šest let, pokud byla prokázána rozšířená úroveň jazykových znalostí.

d)   Specifické požadavky pro držitele přístrojové kvalifikace (IR). Aniž jsou dotčena ustanovení předchozích odstavců, držitelé přístrojové kvalifikace musí prokázat schopnost používat anglický jazyk na úrovni, která jim umožňuje:

1)

porozumět veškerým informacím potřebným k dokončení všech fází letu, včetně předletové přípravy;

2)

používat radiotelefon během všech fází letu, včetně nouzových situací;

3)

komunikovat s ostatními členy letové posádky během všech fází letu, včetně předletové přípravy.

e)   Prokázání jazykových znalostí a používání anglického jazyka u držitelů přístrojové kvalifikace se provádí hodnotící metodou, kterou stanoví příslušný úřad.

FCL.060   Nedávná praxe

a)   Balóny. Pilot nesmí provozovat balón v obchodní letecké dopravě ani balón přepravující cestující, pokud za posledních 180 dnů neuskutečnil:

1)

alespoň tři lety ve funkci pilota balónu a z nich alespoň jeden v balónu příslušné třídy nebo skupiny, nebo

2)

jeden let v příslušné třídě nebo skupině balónů pod dozorem instruktora kvalifikovaného v souladu s hlavou J.

b)   Letouny, vrtulníky, letadla s pohonem vztlaku, vzducholodě a kluzáky. Pilot nesmí provozovat letadlo v obchodní letecké dopravě ani letadlo přepravující cestující:

1)

jako velitel letadla ani jako druhý pilot, pokud za posledních 90 dnů neuskutečnil nejméně tři vzlety, přiblížení a přistání v letadle stejného typu nebo třídy nebo na FFS představujícím stejný typ nebo třídu letadla. Tyto tři lety a přistání musí být provedeny buď ve vícepilotním, nebo v jednopilotním provozu podle práv, jichž je pilot držitelem, a

2)

jako velitel letadla v noci, pokud:

i)

za posledních 90 dnů neuskutečnil nejméně jeden vzlet, přiblížení a přistání v noci ve funkci pilota letadla stejného typu nebo třídy nebo na FFS představujícím stejný typ nebo třídu letadla, nebo

ii)

není držitelem přístrojové kvalifikace;

3)

jako druhý pilot střídající při cestovním letu, pokud:

i)

nesplňuje požadavky uvedené v písm. b) odst. 1) nebo

ii)

za posledních 90 dnů neuskutečnil jako druhý pilot střídající při cestovním letu nejméně tři úseky trati ve stejném typu nebo třídě letadla nebo

iii)

neabsolvoval výcvik k udržení pilotních dovedností a rozlétanosti na FFS v intervalech nejvýše 90 dnů. Tento udržovací výcvik může být kombinován s udržovacím výcvikem provozovatele předepsaným v části OR.OPS.

4)

Pokud má pilot právo k provozování více než jednoho typu letounu s podobnými ovládacími a provozními charakteristikami, lze tři vzlety, přiblížení a přistání požadované v odstavci 1) uskutečnit podle definice v údajích o provozní způsobilosti stanovených v souladu s částí 21.

5)

Pokud má pilot právo k provozování více než jednoho typu nesložitých vrtulníků s podobnými ovládacími a provozními charakteristikami definovanými v údajích o provozní způsobilosti stanovených v souladu s částí 21, lze tři vzlety, přiblížení a přistání požadované v odstavci 1) uskutečnit pouze v jednom z typů, jestliže pilot během předchozích šesti měsíců uskutečnil alespoň dvě hodiny letu v každém z typu vrtulníků.

c)   Specifické požadavky pro obchodní leteckou dopravu

1)

V případě obchodní letecké dopravy může být 90denní lhůta předepsaná v písm. b) odst. 1) a 2) výše prodloužena až na 120 dní, jestliže pilot podnikne traťový let pod dozorem instruktora nebo examinátora pro typovou kvalifikaci.

2)

Pokud pilot nesplňuje požadavky uvedené v odstavci 1), musí za účelem výkonu svých práv vykonat v letadle nebo na FFS příslušného typu letadla cvičný let, a to alespoň v rozsahu požadavků stanovených v písm. b) odst. 1) a 2).

FCL.065   Omezení práv držitelů průkazu způsobilosti ve věku 60 let a více v obchodní letecké dopravě

a)   Věk 60–64 let. Letouny a vrtulníky. Držitel průkazu způsobilosti pilota, který dosáhl věku 60 let, nesmí vykonávat funkci pilota letadla v obchodní letecké dopravě, s výjimkou případu:

1)

kdy je členem vícepilotní posádky a

2)

za předpokladu, že tento držitel je jediným pilotem v letové posádce, který dosáhl věku 60 let.

b)   Věk 65 let. Držitel průkazu způsobilosti pilota, který dosáhl věku 65 let, nesmí vykonávat funkci pilota letadla v obchodní letecké dopravě.

FCL.070   Zrušení, pozastavení a omezení platnosti průkazů způsobilosti, kvalifikací a osvědčení

a)   Platnost průkazů způsobilosti, kvalifikací a osvědčení vydaných v souladu s touto částí může příslušný úřad omezit, pozastavit nebo zrušit, pokud pilot nesplňuje požadavky této části, části Zdravotní způsobilost nebo platné provozní požadavky v souladu s podmínkami a postupy stanovenými v části ARA.

b)   Pokud je platnost průkazu způsobilosti pilota pozastavena nebo zrušena, je pilot povinen okamžitě vrátit průkaz způsobilosti nebo osvědčení příslušnému orgánu.

HLAVA B

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI PILOTA LEHKÝCH LETADEL – LAPL

ODDÍL 1

Obecné požadavky

FCL.100   LAPL – minimální věk

Žadatelům o průkaz LAPL musí být:

a)

v případě letounů a vrtulníků alespoň 17 let;

b)

v případě vzducholodí a balónů alespoň 16 let.

FCL.105   LAPL – práva a podmínky

a)   Obecné. Držitel průkazu LAPL má práva k bezúplatnému výkonu funkce velitele letadla v neobchodním provozu v odpovídající kategorii letadel.

b)   Podmínky. Žadatel o průkaz LAPL musí splňovat požadavky pro příslušnou kategorii letadla a případně pro třídu a typ letadla použitého při zkoušce dovednosti.

FCL.110   LAPL – započtení za stejnou kategorii letadla

a)   Žadatelům o průkaz LAPL, kteří vlastní průkaz způsobilosti pro stejnou kategorii letadla, se tento průkaz plně započte do požadavků na získání průkazu LAPL v této kategorii letadel.

b)   Aniž jsou dotčena ustanovení předchozího odstavce, pokud platnost průkazu způsobilosti už uplynula, musí žadatel vykonat pro vydání průkazu LAPL v příslušné kategorii letadel zkoušku dovednosti v souladu s článkem FCL.125.

FCL.115   LAPL – výcvikový kurz

Žadatelé o průkaz LAPL podstoupí výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik. Kurz zahrnuje výuku teoretických znalostí a letový výcvik odpovídající uděleným právům.

FCL.120   LAPL – zkouška z teoretických znalostí

Žadatelé o průkaz LAPL musí prokázat úroveň teoretických znalostí odpovídající uděleným právům prostřednictvím zkoušek z těchto předmětů:

a)

obecné předměty:

právní předpisy v oblasti letectví,

lidská výkonnost,

meteorologie a

komunikace;

b)

specifické předměty týkající se různých kategorií letadel:

letové zásady,

provozní postupy,

provedení a plánování letu,

obecné znalosti o letadlech a

navigace.

FCL.125   LAPL – zkouška dovednosti

a)   Žadatelé o průkaz LAPL musí vykonáním zkoušky dovednosti prokázat schopnost provádět příslušné postupy a manévry v příslušné kategorii letadel ve funkci velitele letadla s kvalifikovaností odpovídající uděleným právům.

b)   Žadatelé o zkoušky dovednosti musí absolvovat letový výcvik ve stejné třídě nebo typu letadla, které má být použito při zkoušce dovednosti. Práva budou omezena na třídu nebo typ letadla použitý při zkoušce dovednosti, dokud nebudou do průkazu způsobilosti doplněna další rozšíření v souladu s touto hlavou.

c)   Požadované minimum

1)

Zkouška dovednosti je rozdělena do různých oddílů, které představují všechny různé fáze letu odpovídající kategorii použitého letadla.

2)

Pokud žadatel neuspěje v některé úloze určitého oddílu, neuspěje v celém oddílu. Pokud žadatel neuspěje pouze v jednom oddílu, opakuje zkoušku pouze z tohoto oddílu. Pokud žadatel neuspěje ve více než jednom oddílu, opakuje celou zkoušku.

3)

Je-li zkoušku třeba v souladu s odstavcem 2) opakovat a pokud žadatel neuspěje v některém z oddílů, včetně těch, v nichž při předchozím pokusu uspěl, neuspěje u celé zkoušky.

4)

Pokud žadatel neuspěje ve všech oddílech zkoušky na dva pokusy, musí podstoupit další praktický výcvik.

ODDÍL 2

Specifické požadavky na průkaz způsobilosti pilota lehkých letadel pro letouny – LAPL(A)

FCL.105.A   LAPL(A) – práva a podmínky

a)   Držitel průkazu LAPL(A) má práva k výkonu funkce velitele letadla v jednomotorových pístových pozemních letounech nebo TMG s maximální certifikovanou vzletovou hmotností 2 000 kg nebo nižší, přičemž smí přepravovat nejvíce tři cestující, takže počet osob na palubě letadla nikdy nepřesáhne čtyři osoby.

b)   Držitelé průkazu LAPL(A) mohou přepravovat cestující až poté, co po vydání průkazu způsobilosti absolvují dobu letu odpovídající deseti hodinám ve funkci velitele letadla v letounech nebo TMG.

FCL.110.A   LAPL(A) – požadavky na praxi a započtení praxe

a)   Žadatelé o průkaz LAPL(A) musí absolvovat alespoň 30 hodin letového výcviku v letounech nebo TMG, včetně alespoň:

1)

patnácti hodin letového výcviku ve dvojím řízení ve třídě letounu, ve kterém se bude provádět zkouška dovednosti;

2)

šestihodinové doby samostatného letu pod dozorem, zahrnující dobu samostatného navigačního letu odpovídající alespoň třem hodinám, přičemž alespoň jeden navigační let je uskutečněn v délce 150 km (80 NM) a je během něj provedeno jedno přistání s úplným zastavením na jiném letišti, než je letiště odletu.

b)   Specifické požadavky pro žadatele, kteří jsou držiteli průkazu LAPL(S) s rozšířením pro TMG. Žadatelé o průkaz LAPL(A), kteří jsou držiteli průkazu LAPL(S) s rozšířením pro TMG, musí po udělení doložky rozšíření pro TMG absolvovat dobu letu odpovídající alespoň 21 hodinám v TMG a splňovat požadavky čl. FCL.135.A písm. a) o letounech.

c)   Započtení. Žadatelům, kteří mají předchozí praxi ve funkci velitele letadla, může být tato praxe započtena do požadavků uvedených v písmeni a).

O rozsahu, v němž je praxe započtena, rozhodne schválená organizace pro výcvik, ve které pilot podstupuje výcvikový kurz, na základě výsledků předvstupní letové zkoušky, v žádném případě však nesmí:

1)

přesáhnout celkovou dobu letu ve funkci velitele letadla;

2)

přesáhnout 50 % hodin požadovaných v písmeni a);

3)

zahrnovat požadavky uvedené v písm. a) odst. 2).

FCL.135.A   LAPL(A) – rozšíření práv na jinou třídu nebo verzi letounu

a)   Práva udělená průkazem LAPL(A) jsou omezena na třídu a verzi letounu nebo TMG, v níž byla vykonána zkouška dovednosti. Toto omezení může být odstraněno, pokud pilot splnil v jiné třídě níže uvedené požadavky:

1)

tři hodiny letového výcviku, který zahrnuje:

i)

deset vzletů a přistání ve dvojím řízení a

ii)

deset samostatných vzletů a přistání pod dozorem.

2)

zkoušku dovednosti, která prokáže odpovídající úroveň praktických dovedností v nové třídě. Během zkoušky dovednosti musí žadatel rovněž examinátorovi prokázat odpovídající úroveň teoretických znalostí pro tuto jinou třídu v těchto předmětech:

i)

provozní postupy,

ii)

provedení a plánování letu,

iii)

obecné znalosti o letadle.

b)   Dříve než může držitel průkazu LAPL vykonávat práva udělená tímto průkazem způsobilosti k jiné verzi letounu, než jaká byla použita během zkoušky dovednosti, musí pilot podstoupit rozdílový nebo seznamovací výcvik. Údaje o rozdílovém výcviku se zanesou do zápisníku letů pilota nebo rovnocenného dokumentu a instruktor je potvrdí podpisem.

FCL.140.A   LAPL(A) – požadavky na rozlétanost

a)   Držitelé průkazu LAPL(A) smějí vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti, jen pokud za posledních 24 měsíců uskutečnili ve funkci pilota letounů nebo TMG:

1)

dobu letu odpovídající alespoň dvanácti hodinám ve funkci velitele letadla, včetně dvanácti vzletů a přistání, a

2)

udržovací výcvik v délce alespoň jedné hodiny celkové doby letu s instruktorem.

b)   Držitelé průkazu LAPL(A), kteří nesplňují požadavky uvedené v písmeni a), musí:

1)

projít přezkoušením odborné způsobilosti s examinátorem dříve, než obnoví výkon práv udělených jejich průkazem způsobilosti, nebo

2)

uskutečnit dodatečnou dobu letu nebo vzlety a přistání, lety ve dvojím řízení nebo samostatné lety pod dozorem instruktora s cílem splnit požadavky uvedené v písmeni a).

ODDÍL 3

Specifické požadavky na průkaz způsobilosti pilota lehkých letadel pro vrtulníky – LAPL(H)

FCL.105.H   LAPL(H) – práva

Držitel průkazu LAPL pro vrtulníky má práva k výkonu funkce velitele letadla v jednomotorových vrtulnících s maximální certifikovanou vzletovou hmotností 2 000 kg nebo nižší, přičemž smí přepravovat nejvíce tři cestující, takže počet osob na palubě letadla nikdy nepřesáhne čtyři osoby.

FCL.110.H   LAPL(H) – požadavky na praxi a započtení praxe

a)   Žadatelé o vydání průkazu LAPL (H) musí absolvovat 40 hodin letového výcviku ve vrtulnících. Alespoň 35 hodin musí být nalétáno v typu vrtulníku, který bude použit při zkoušce dovednosti. Letový výcvik musí zahrnovat alespoň:

1)

dvacet hodin letového výcviku ve dvojím řízení a

2)

dobu samostatného letu pod dozorem odpovídající deseti hodinám, zahrnující dobu samostatného navigačního letu odpovídající pěti hodinám, přičemž alespoň jeden navigační let je uskutečněn v délce 150 km (80 NM) a je během něj provedeno jedno přistání s úplným zastavením na jiném letišti, než je letiště odletu.

b)   Započtení. Žadatelům, kteří mají předchozí praxi ve funkci velitele letadla, může být tato praxe započtena do požadavků uvedených v písmeni a).

O rozsahu, v němž bude praxe započtena, rozhodne schválená organizace pro výcvik, ve které pilot podstupuje výcvikový kurz, na základě výsledků předvstupní letové zkoušky, v žádném případě však nesmí:

1)

přesáhnout celkovou dobu letu ve funkci velitele letadla;

2)

přesáhnout 50 % hodin požadovaných v písmeni a);

3)

zahrnovat požadavky uvedené v písm. a) odst. 2).

FCL.135.H   LAPL(H) – rozšíření práv na jinou třídu nebo verzi vrtulníku

a)   Práva udělená průkazem LAPL(H) jsou omezena na konkrétní typ a verzi vrtulníku, v níž byla vykonána zkouška dovednosti. Toto omezení může být odstraněno, pokud pilot vykoná:

1)

pět hodin letového výcviku, který zahrnuje:

i)

patnáct vzletů, přiblížení a přistání ve dvojím řízení,

ii)

patnáct samostatných vzletů, přiblížení a přistání pod dozorem,

2)

zkoušku dovednosti, která prokáže odpovídající úroveň praktických dovedností v novém typu. Během této zkoušky dovednosti musí žadatel rovněž examinátorovi prokázat odpovídající úroveň teoretických znalostí pro tento jiný typ v těchto předmětech:

provozní postupy,

provedení a plánování letu,

obecné znalosti o letadle.

b)   Dříve než může držitel průkazu LAPL(H) vykonávat práva udělená tímto průkazem způsobilosti k jiné verzi vrtulníku, než jaká byla použita během zkoušky dovednosti, musí pilot podstoupit rozdílový nebo seznamovací výcvik, jak je uvedeno v údajích o provozní způsobilosti stanovených v souladu s částí 21. Údaje o rozdílovém výcviku se zanesou do zápisníku letů pilota nebo rovnocenného dokumentu a instruktor je potvrdí podpisem.

FCL.140.H   LAPL(H) – požadavky na rozlétanost

a)   Držitelé průkazu LAPL(H) smějí vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti v konkrétním typu vrtulníku, jen pokud za posledních dvanáct měsíců uskutečnili ve vrtulníku tohoto typu:

1)

dobu letu odpovídající alespoň šesti hodinám ve funkci velitele letadla, včetně šesti vzletů, přiblížení a přistání, a

2)

udržovací výcvik v délce alespoň jedné hodiny celkové doby letu s instruktorem.

b)   Držitelé průkazu LAPL(H), kteří nesplňují požadavky uvedené v písmeni a), musí:

1)

projít přezkoušením odborné způsobilosti s examinátorem v konkrétním typu dříve, než obnoví výkon práv udělených jejich průkazem způsobilosti, nebo

2)

uskutečnit dodatečnou dobu letu nebo vzlety a přistání, lety ve dvojím řízení nebo samostatné lety pod dozorem instruktora s cílem splnit požadavky uvedené v písmeni a).

ODDÍL 4

Specifické požadavky na průkaz způsobilosti pilota lehkých letadel pro kluzáky – LAPL(S)

FCL.105.S   LAPL(S) – práva a podmínky

a)   Držitel průkazu LAPL pro kluzáky má práva k výkonu funkce velitele letadla v kluzácích a motorových kluzácích. Aby držitel průkazu mohl vykonávat práva v TMG, musí splňovat požadavky uvedené v článku FCL.135.S.

b)   Držitelé průkazu LAPL(S) mohou přepravovat cestující až poté, co po vydání průkazu způsobilosti absolvují dobu letu odpovídající deseti hodinám nebo 30 vypuštění ve funkci velitele letadla v kluzácích nebo motorových kluzácích.

FCL.110.S   LAPL(S) – požadavky na praxi a započtení praxe

a)   Žadatelé o průkaz LAPL(S) musí absolvovat alespoň patnáct hodin letového výcviku v kluzácích nebo motorových kluzácích, včetně alespoň:

1)

deseti hodin letového výcviku ve dvojím řízení;

2)

doby samostatného letu pod dozorem odpovídající dvěma hodinám;

3)

45 vypuštění a přistání;

4)

jednoho samostatného navigačního letu v délce alespoň 50 km (27 NM) nebo jednoho samostatného navigačního letu ve dvojím řízení v délce alespoň 100 km (55 NM).

b)   Z patnácti hodin požadovaných v písmeni a) smí být nejvýše sedm hodin uskutečněno v TMG.

c)   Započtení. Žadatelům, kteří mají předchozí praxi ve funkci velitele letadla, může být tato praxe započtena do požadavků uvedených v písmeni a).

O rozsahu, v němž bude praxe započtena, rozhodne schválená organizace pro výcvik, ve které pilot podstupuje výcvikový kurz, na základě výsledků předvstupní letové zkoušky, v žádném případě však nesmí:

1)

přesáhnout celkovou dobu letu ve funkci velitele letadla;

2)

přesáhnout 50 % hodin požadovaných v písmeni a);

3)

zahrnovat požadavky uvedené v písm. a) odst. 2) až 4).

FCL.130.S   LAPL(S) – způsoby vypouštění

a)   Práva udělená průkazem LAPL(S) jsou omezena na způsob vypouštění, kterým byla vykonána zkouška dovednosti. Toto omezení může být odstraněno, pokud pilot uskuteční:

1)

v případě vypouštění navijákem nebo vozidlem nejméně deset vypuštění v rámci letového výcviku ve dvojím řízení a pět samostatných vypuštění pod dozorem;

2)

v případě vypouštění aerovlekem či samostatného vypouštění nejméně pět vypuštění v rámci letového výcviku ve dvojím řízení a pět samostatných vypuštění pod dozorem. V případě samostatného vypouštění může být letový výcvik ve dvojím řízení proveden v TMG;

3)

v případě vypouštění pružným lanem nejméně tři vypuštění v rámci letového výcviku ve dvojím řízení nebo samostatně pod dozorem.

b)   Údaje o dodatečných cvičných vypouštěních se zanesou do zápisníku letů pilota a instruktor je potvrdí podpisem.

c)   Pro zachování práv ke každému způsobu vypouštění musí piloti za posledních 24 měsíců absolvovat alespoň pět vypuštění, s výjimkou vypouštění pružným lanem, kdy vykonají pouze dvě vypuštění.

d)   Pokud piloti nesplňují požadavky uvedené v písmeni c), musí za účelem obnovy svých práv vykonat dodatečný počet vypuštění ve dvojím řízení nebo samostatných startů pod dozorem instruktora.

FCL.135.S   LAPL(S) – rozšíření práv na TMG

Práva udělená průkazem LAPL(S) se rozšíří na TMG, pokud pilot vykoná ve schválené organizaci pro výcvik alespoň:

a)

šest hodin letového výcviku v TMG, který zahrnuje:

1)

čtyři hodiny letového výcviku ve dvojím řízení;

2)

jeden samostatný navigační let v délce alespoň 150 km (80 NM), během kterého je provedeno alespoň jedno přistání s úplným zastavením na jiném letišti, než je letiště odletu;

b)

zkoušku dovednosti, která prokáže odpovídající úroveň praktických dovedností v TMG. Během zkoušky dovednosti musí žadatel rovněž examinátorovi prokázat odpovídající úroveň teoretických znalostí pro TMG v těchto předmětech:

letové zásady,

provozní postupy,

provedení a plánování letu,

obecné znalosti o letadle,

navigace.

FCL.140.S   LAPL(S) – požadavky na rozlétanost

a)   Kluzáky a motorové kluzáky. Držitelé průkazu LAPL(S) smějí vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti v kluzácích nebo motorových kluzácích, jen pokud za posledních 24 měsíců uskutečnili v kluzácích nebo motorových kluzácích s výjimkou TMG alespoň:

1)

dobu letu odpovídající pěti hodinám ve funkci velitele letadla, včetně patnácti vypuštění;

2)

dva cvičné lety s instruktorem;

b)   TMG. Držitelé průkazu LAPL(S) smějí vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti v TMG, jen pokud:

1)

vykonali v TMG za posledních 24 měsíců:

i)

dobu letu odpovídající alespoň dvanácti hodinám ve funkci velitele letadla, včetně dvanácti vzletů a přistání, a

ii)

udržovací výcvik v délce alespoň jedné hodiny celkové doby letu s instruktorem.

2)

Má-li držitel průkazu LAPL(S) rovněž práva pro lety v letounech, mohou být požadavky uvedené v odstavci 1) provedeny v letounech.

c)   Držitelé průkazu LAPL(S), kteří nesplňují požadavky v písmeni a) nebo b), musí dříve, než obnoví výkon svých práv:

1)

projít přezkoušením odborné způsobilosti s examinátorem v kluzáku, případně v TMG, nebo

2)

uskutečnit dodatečnou dobu letu nebo vzlety a přistání, lety ve dvojím řízení nebo samostatné lety pod dozorem instruktora s cílem splnit požadavky uvedené v písmeni a) nebo b).

ODDÍL 5

Specifické požadavky na průkaz způsobilosti pilota lehkých letadel pro balóny – LAPL(B)

FCL.105.B   LAPL(B) – práva

Držitel průkazu LAPL pro balóny má práva k výkonu funkce velitele letadla v horkovzdušných balónech nebo horkovzdušných vzducholodích s maximální kapacitou obalu 3 400 m3 nebo v balónech plněných plynem s maximální kapacitou obalu 1 200 m3, přičemž smí přepravovat nejvíce tři cestující, takže počet osob na palubě letadla nikdy nepřesáhne čtyři osoby.

FCL.110.B   LAPL(B) – požadavky na praxi

a)   Žadatelé o průkaz LAPL(B) musí absolvovat alespoň šestnáct hodin letového výcviku v balónech stejné třídy, včetně alespoň:

1)

dvanácti hodin letového výcviku ve dvojím řízení;

2)

deseti nafouknutí a dvaceti vzletů a přistání a

3)

jednoho samostatného letu pod dozorem s minimální dobou letu alespoň 30 minut.

b)   Započtení. Žadatelům, kteří mají předchozí praxi ve funkci velitele letadla v balónech, může být tato praxe započítána do požadavků uvedených v písmeni a).

O rozsahu, v němž bude praxe započtena, rozhodne schválená organizace pro výcvik, ve které pilot podstupuje výcvikový kurz, na základě výsledků předvstupní letové zkoušky, v žádném případě však nesmí:

1)

přesáhnout celkovou dobu letu ve funkci velitele letadla v balónech;

2)

přesáhnout 50 % hodin požadovaných v písmeni a);

3)

zahrnovat požadavky uvedené v písm. a) odst. 2) a 3).

FCL.130.B   LAPL(B) – rozšíření práv na upoutané lety

a)   Práva udělená průkazem LAPL(B) jsou omezena na neupoutané lety. Toto omezení může být odstraněno, pokud pilot uskuteční alespoň tři upoutané výcvikové lety.

b)   Údaje o dodatečném výcviku se zanesou do zápisníku letů pilota a instruktor je potvrdí podpisem.

c)   Pro zachování tohoto práva musí piloti vykonat za posledních 24 měsíců nejméně dva upoutané lety.

d)   Piloti, kteří nesplňují požadavky uvedené v písmeni c), musí za účelem obnovení svých práv vykonat dodatečný počet upoutaných letů ve dvojím řízení nebo samostatných letů pod dozorem instruktora.

FCL.135.B   LAPL(B) – rozšíření práv na jinou třídu balónů

Práva udělená průkazem LAPL(B) jsou omezena na třídu balónů, v níž byla vykonána zkouška dovednosti. Toto omezení může být odstraněno, pokud pilot ve schválené organizaci pro výcvik vykoná v této jiné třídě alespoň:

a)

pět letů v rámci výcviku ve dvojím řízení nebo

b)

v případě držitelů průkazu LAPL(B) pro horkovzdušné balóny, kteří chtějí rozšířit svá práva na horkovzdušné vzducholodi, pět hodin letového výcviku ve dvojím řízení a

c)

zkoušku dovednosti, během které žadatel examinátorovi prokáže odpovídající úroveň teoretických znalostí pro tuto jinou třídu v těchto předmětech:

letové zásady,

provozní postupy,

provedení a plánování letu,

obecné znalosti o letadle.

FCL.140.B   LAPL(B) – požadavky na rozlétanost

a)   Držitelé průkazu LAPL(B) smějí vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti, jen pokud za posledních 24 měsíců vykonali v jedné třídě balónů alespoň:

1)

dobu letu odpovídající šesti hodinám ve funkci velitele letadla, včetně deseti vzletů a přistání, a

2)

jeden cvičný let s instruktorem;

3)

kromě toho pilot, který je kvalifikovaný pro létání ve více než jedné třídě balónů, musí za účelem výkonu svých práv v jiné třídě uskutečnit za posledních 24 měsíců dobu letu odpovídající alespoň třem hodinám v uvedené třídě, včetně tří vzletů a přistání.

b)   Držitelé průkazu LAPL(B), kteří nesplňují požadavky uvedené v písmeni a), musí dříve, než obnoví výkon svých práv:

1)

projít přezkoušením odborné způsobilosti s examinátorem v odpovídající třídě nebo

2)

uskutečnit dodatečnou dobu letu nebo vzlety a přistání, lety ve dvojím řízení nebo samostatné lety pod dozorem instruktora s cílem splnit požadavky uvedené v písmeni a).

HLAVA C

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI SOUKROMÉHO PILOTA (PPL), PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI PILOTA KLUZÁKŮ (SPL) A PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI PILOTA BALÓNŮ (BPL)

ODDÍL 1

Obecné požadavky

FCL.200   Minimální věk

a)   Žadatel o průkaz PPL musí dosáhnout alespoň 17 let věku.

b)   Žadatel o průkaz BPL a SPL musí dosáhnout alespoň 16 let věku.

FCL.205   Podmínky

Žadatel o vydání průkazu PPL musí splňovat požadavky na třídní nebo typovou kvalifikaci pro letadlo použité při zkoušce dovednosti, jak je stanoveno v hlavě H.

FCL.210   Výcvikový kurz

Žadatelé o průkaz BPL, SPL nebo PPL podstoupí výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik. Kurz zahrnuje výuku teoretických znalostí a letový výcvik, jež odpovídají uděleným právům.

FCL.215   Zkouška z teoretických znalostí

Žadatelé o průkaz BPL, SPL nebo PPL musí prokázat úroveň teoretických znalostí odpovídající uděleným právům vykonáním zkoušky z těchto předmětů:

a)

obecné předměty:

právní předpisy v oblasti letectví,

lidská výkonnost,

meteorologie a

komunikace;

b)

specifické předměty týkající se různých kategorií letadel:

letové zásady,

provozní postupy,

provedení a plánování letu,

obecné znalosti o letadlech a

navigace.

FCL.235   Zkouška dovednosti

a)   Žadatelé o průkaz BPL, SPL nebo PPL musí vykonáním zkoušky dovednosti prokázat schopnost provádět příslušné postupy a manévry v příslušné kategorii letadel ve funkci velitele letadla s kvalifikovaností odpovídající uděleným právům.

b)   Žadatel o zkoušku dovednosti musí absolvovat letový výcvik ve stejné třídě nebo typu letadla nebo stejné skupině balónů, která se má použít při zkoušce dovednosti.

c)   Požadované minimum

1)

Zkouška dovednosti je rozdělena do různých oddílů, které představují všechny různé fáze letu odpovídající kategorii použitého letadla.

2)

Pokud žadatel neuspěje v některé úloze určitého oddílu, neuspěje v celém oddílu. Pokud žadatel neuspěje ve více než jednom oddílu, opakuje celou zkoušku. Pokud žadatel neuspěje pouze v jednom oddílu, opakuje zkoušku pouze z tohoto oddílu.

3)

Je-li zkoušku třeba opakovat v souladu s odstavcem 2) a pokud žadatel neuspěje v některém z oddílů, včetně těch, v nichž při předchozím pokusu uspěl, neuspěje u celé zkoušky.

4)

Pokud žadatel neuspěje ve všech oddílech zkoušky na dva pokusy, musí podstoupit další výcvik.

ODDÍL 2

Specifické požadavky na průkaz způsobilosti soukromého pilota pro letouny – PPL(A)

FCL.205.A   PPL(A) – práva

a)   Držitel průkazu PPL(A) má práva k bezúplatnému výkonu funkce velitele letadla nebo druhého pilota v letounech nebo TMG v neobchodním provozu.

b)   Aniž jsou dotčena ustanovení předchozího odstavce, může držitel průkazu PPL(A) s právy instruktora nebo examinátora obdržet úplatu za:

1)

poskytování letového výcviku pro získání průkazu LAPL(A) nebo PPL(A);

2)

provádění zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro získání těchto průkazů způsobilosti;

3)

kvalifikace a osvědčení související s těmito průkazy způsobilosti.

FCL.210.A   PPL(A) – požadavky na praxi a započtení praxe

a)   Žadatelé o průkaz PPL(A) musí absolvovat alespoň 45 hodin letového výcviku v letounech, z nichž pět hodin může být vykonáno na FSTD, včetně alespoň:

1)

25 hodin letového výcviku ve dvojím řízení a

2)

doby samostatného letu pod dozorem odpovídající deseti hodinám, zahrnující dobu samostatného navigačního letu odpovídající alespoň pěti hodinám, přičemž alespoň jeden navigační let je uskutečněn v délce alespoň 270 km (150 NM) a je během něj provedeno přistání s úplným zastavením na jiných dvou letištích, než je letiště odletu.

b)   Specifické požadavky pro žadatele, kteří jsou držiteli průkazu LAPL(A). Žadatelé o průkaz PPL(A), kteří jsou držiteli průkazu LAPL(A), musí od vydání průkazu způsobilosti LAPL(A) absolvovat dobu letu odpovídající alespoň patnácti hodinám v letounech, z nichž alespoň deset hodin musí tvořit letový výcvik absolvovaný v rámci výcvikového kurzu ve schválené organizaci pro výcvik. Tento výcvikový kurz musí zahrnovat dobu samostatného letu pod dozorem odpovídající alespoň čtyřem hodinám, včetně doby samostatného navigačního letu odpovídající alespoň dvěma hodinám, přičemž alespoň jeden navigační let je uskutečněn v délce alespoň 270 km (150 NM) a je během něj provedeno přistání s úplným zastavením na jiných dvou letištích, než je letiště odletu.

c)   Specifické požadavky pro držitele průkazu LAPL(S) s rozšířením pro TMG. Žadatelé o průkaz PPL(A), kteří jsou držiteli průkazu LAPL(S) s rozšířením pro TMG, musí absolvovat:

1)

dobu letu odpovídající alespoň 24 hodinám v TMG po udělení doložky o rozšíření pro TMG a

2)

patnáct hodin letového výcviku v letounech v rámci výcvikového kurzu ve schválené organizaci pro výcvik, který splňuje alespoň požadavky písm. a) odst. 2).

d)   Započtení. Žadatelům, kteří jsou držiteli průkazu způsobilosti pilota pro jinou kategorii letadla s výjimkou balónů, se započte 10 % jejich celkové doby letu ve funkci velitele letadla v tomto letadle až do výše deseti hodin. Započtená doba nesmí v žádném případě zahrnovat požadavky uvedené v písm. a) odst. 2).

ODDÍL 3

Specifické požadavky na průkaz způsobilosti soukromého pilota pro vrtulníky – PPL(H)

FCL.205.H   PPL(H) – práva

a)   Držitel průkazu způsobilosti PPL(H) má práva k bezúplatnému výkonu funkce velitele letadla nebo druhého pilota ve vrtulnících v neobchodním provozu.

b)   Aniž jsou dotčena ustanovení předchozího odstavce, může držitel průkazu PPL(H) s právy instruktora nebo examinátora obdržet úplatu za:

1)

poskytování letového výcviku pro získání průkazu LAPL(H) nebo PPL(H);

2)

provádění zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro tyto průkazy způsobilosti;

3)

kvalifikace a osvědčení související s těmito průkazy způsobilosti.

FCL.210.H   PPL(H) – požadavky na praxi a započtení praxe

a)   Žadatelé o průkaz PPL(H) musí absolvovat alespoň 45 hodin letového výcviku ve vrtulnících, z nichž pět hodin může být vykonáno na FNPT nebo FFS, včetně alespoň:

1)

25 hodin letového výcviku ve dvojím řízení a

2)

doby samostatného letu pod dozorem odpovídající deseti hodinám, zahrnující dobu samostatného navigačního letu odpovídající alespoň pěti hodinám, přičemž alespoň jeden navigační let je uskutečněn v délce alespoň 185 km (100 NM) a je během něj provedeno přistání s úplným zastavením na jiných dvou letištích, než je letiště odletu.

3)

35 z těchto 45 hodin letového výcviku musí být absolvováno ve stejném typu vrtulníku, který byl použit při zkoušce dovednosti.

b)   Specifické požadavky pro žadatele, který je držitelem průkazu LAPL(H). Žadatelé o průkaz způsobilosti PPL(H), kteří jsou držiteli průkazu LAPL(H), musí absolvovat výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik. Tento výcvikový kurz musí zahrnovat alespoň pět hodin letového výcviku ve dvojím řízení a alespoň jeden samostatný navigační let pod dozorem v délce alespoň 185 km (100 NM), během něhož je provedeno přistání s úplným zastavením na jiných dvou letištích, než je letiště odletu.

c)   Žadatelům, kteří jsou držiteli průkazu způsobilosti pilota pro jinou kategorii letadla s výjimkou balónů, se započte 10 % jejich celkové doby letu ve funkci velitele letadla v tomto letadle až do výše šesti hodin. Započtená doba nesmí v žádném případě zahrnovat požadavky uvedené v písm. a) odst. 2).

ODDÍL 4

Specifické požadavky na průkaz způsobilosti soukromého pilota pro vzducholodě – PPL(As)

FCL.205.As   PPL(As) – práva

a)   Držitel průkazu způsobilosti PPL(As) má práva k bezúplatnému výkonu funkce velitele letadla nebo druhého pilota na vzducholodích v neobchodním provozu.

b)   Aniž jsou dotčena ustanovení předchozího odstavce, může držitel průkazu PPL(As) s právy instruktora nebo examinátora obdržet úplatu za:

1)

poskytování letového výcviku pro získání průkazu PPL(As);

2)

provádění zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro tento průkaz způsobilosti;

3)

kvalifikace a osvědčení související s tímto průkazem způsobilosti.

FCL.210.As   PPL(As) – požadavky na praxi a započtení praxe

a)   Žadatelé o průkaz PPL(As) musí absolvovat alespoň 35 hodin letového výcviku ve vzducholodích, z nichž pět hodin můře být vykonáno na FSTD, včetně alespoň:

1)

25 hodin letového výcviku ve dvojím řízení, který zahrnuje:

i)

tři hodiny výcviku navigačního letu, včetně jednoho navigačního letu v délce alespoň 65 km (35 NM),

ii)

tři hodiny přístrojového výcviku;

2)

osmi vzletů a přistání na letišti, včetně postupů upevnění ke stožáru a odpoutání od stožáru;

3)

doby samostatného letu pod dozorem odpovídající osmi hodinám.

b)   Žadatelům, kteří jsou držiteli průkazu BPL a jsou kvalifikováni pro horkovzdušné vzducholodě, se do praxe započte 10 % jejich celkové doby letu ve funkci velitele letadla na této vzducholodi až do výše pěti hodin.

ODDÍL 5

Specifické požadavky na průkaz způsobilosti pilota kluzáků – SPL

FCL.205.S   SPL – práva a podmínky

a)   Držitel průkazu SPL má práva k výkonu funkce velitele letadla v kluzácích a motorových kluzácích. Pro výkon práv v TMG musí držitel průkazu způsobilosti splňovat požadavky uvedené v článku FCL.135.S.

b)   Držitelé průkazu SPL:

1)

mohou přepravovat cestující až poté, co po vydání průkazu způsobilosti absolvují dobu letu odpovídající alespoň deseti hodinám nebo 30 vypuštění ve funkci velitele letadla v kluzácích nebo motorových kluzácích;

2)

smějí létat pouze bez úplaty a v neobchodním provozu, dokud:

i)

nedosáhne věku 18 let,

ii)

po vydání průkazu způsobilosti neabsolvují dobu letu odpovídající 75 hodinám nebo 200 vypuštění ve funkci velitele letadla v kluzácích nebo motorových kluzácích,

iii)

neprojdou přezkoušením odborné způsobilosti s examinátorem.

c)   Aniž jsou dotčena ustanovení písm. b) odst. 2), může držitel průkazu SPL s právy instruktora nebo examinátora obdržet úplatu za:

 

poskytování letového výcviku pro získání průkaz LAPL(S) nebo SPL;

 

provádění zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro tyto průkazy způsobilosti;

 

kvalifikace a osvědčení související s těmito průkazy způsobilosti.

FCL.210.S   SPL – požadavky na praxi a započtení praxe

a)   Žadatelé o průkaz SPL musí absolvovat alespoň patnáct hodin letového výcviku v kluzácích nebo motorových kluzácích a zároveň splnit alespoň požadavky uvedené v článku FCL.110.S.

b)   Žadatelům o průkaz SPL, kteří jsou držiteli průkazu LAPL(S), se tento průkaz plně započte do požadavků na vydání průkazu SPL.

Žadatelům o průkaz SPL, kteří byli držiteli průkazu LAPL(S) během posledních dvou let před podáním žádosti, se tento průkaz plně započte do požadavků na teoretické znalosti a letový výcvik.

Započtení. Žadatelům, kteří jsou držiteli průkazu způsobilosti pilota pro jinou kategorii letadla s výjimkou balónů, se započte 10 % jejich celkové doby letu ve funkci velitele letadla v tomto letadle až do výše sedmi hodin. Započtená doba nesmí v žádném případě zahrnovat požadavky uvedené v čl. FCL.110.S písm. a) odst. 2) až 4).

FCL.220.S   SPL – způsoby vypouštění

Práva udělená průkazem SPL jsou omezena na způsob vypouštění, kterým byla vykonána zkouška dovednosti. Toto omezení může být odstraněno a lze vykonávat práva nová, pokud pilot splňuje požadavky stanovené v článku FCL.130.S.

FCL.230.S   SPL – požadavky na rozlétanost

Držitelé průkazu SPL smějí vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti, jen pokud splňují požadavky na rozlétanost stanovené v článku FCL.140.S.

ODDÍL 6

Specifické požadavky na udělení průkazu způsobilosti pilota balónů – BPL

FCL.205.B   BPL – práva a podmínky

a)   Držitel průkazu BPL má práva k výkonu funkce velitele letadla v balónech a na horkovzdušných vzducholodích.

b)   Držitelé průkazu BPL smějí létat pouze bez úplaty a v neobchodním provozu, dokud:

1)

nedosáhne věku 18 let;

2)

neabsolvují dobu letu odpovídající 50 hodinám a 50 vzletů a přistání ve funkci velitele letadla v balónu;

3)

neprojdou přezkoušením odborné způsobilosti s examinátorem v balónu konkrétní třídy.

c)   Aniž jsou dotčena ustanovení písmena b), může držitel průkazu BPL s právy instruktora nebo examinátora obdržet úplatu za:

1)

poskytování letového výcviku pro získání průkazu LAPL(B) nebo BPL;

2)

provádění zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro tyto průkazy způsobilosti;

3)

kvalifikace a osvědčení související s těmito průkazy způsobilosti.

FCL.210.B   BPL – požadavky na praxi a započtení praxe

a)   Žadatelé o vydání průkazu BPL musí absolvovat alespoň šestnáct hodin letového výcviku v balónech stejné třídy a skupiny, včetně alespoň:

1)

dvanácti hodin letového výcviku ve dvojím řízení;

2)

deseti nafouknutí a dvaceti vzletů a přistání a

3)

jednoho samostatného letu pod dozorem s minimální dobou letu alespoň 30 minut.

b)   Žadatelům o průkaz BPL, kteří jsou držiteli průkazu LAPL(B), se tento průkaz plně započte do požadavků na vydání průkazu BPL.

Žadatelům o průkaz BPL, kteří byli držiteli průkazu LAPL(B) během posledních dvou let před podáním žádosti, se tento průkaz plně započte do požadavků na teoretické znalosti a letový výcvik.

FCL.220.B   BPL – rozšíření práv na upoutané lety

Práva udělená průkazem BPL jsou omezena na neupoutané lety. Toto omezení může být odstraněno, pokud pilot splňuje požadavky stanovené v článku FCL.130.B.

FCL.225.B   BPL – rozšíření práv na jinou třídu nebo skupinu balónů

Práva udělená průkazem BPL jsou omezena na třídu a skupinu balónů, v níž byla vykonána zkouška dovednosti. Toto omezení může být odstraněno, pokud pilot:

a)

v případě rozšíření na jinou třídu v rámci stejné skupiny splňuje požadavky uvedené v článku FCL.135.B;

b)

v případě rozšíření na jinou skupinu v rámci stejné třídy balónů uskuteční alespoň:

1)

dva výcvikové lety v balónu příslušné skupiny a

2)

tuto dobu letu ve funkci velitele letadla v balónech:

i)

u balónů s kapacitou obalu 3 401 m3 až 6 000 m3 alespoň 100 hodin,

ii)

u balónů s kapacitou obalu 6 001 m3 až 10 500 m3 alespoň 200 hodin,

iii)

u balónů s kapacitou obalu větší než 10 500 m3 alespoň 300 hodin,

iv)

u plynových balónů s kapacitou obalu větší než 1 260 m3 alespoň 50 hodin.

FCL.230.B   BPL – požadavky na rozlétanost

a)   Držitelé průkazu BPL smějí vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti, jen pokud za posledních 24 měsíců vykonali v jedné třídě balónů alespoň:

1)

dobu letu odpovídající šesti hodinám ve funkci velitele letadla, včetně deseti vzletů a přistání, a

2)

jeden cvičný let s instruktorem v balónu odpovídající třídy s maximální kapacitou obalu, pro kterou mají práva;

3)

kromě toho piloti, kteří jsou kvalifikováni pro létání ve více než jedné třídě balónů, musí za účelem výkonu svých práv v jiné třídě uskutečnit za posledních 24 měsíců dobu letu odpovídající alespoň třem hodinám v uvedené třídě, včetně tří vzletů a přistání.

b)   Držitelé průkazu BLP, kteří nesplňují požadavky uvedené v písmeni a), musí dříve, než obnoví výkon svých práv:

1)

projít přezkoušením odborné způsobilosti s examinátorem v balónu odpovídající třídy a s maximální kapacitou obalu, pro kterou mají práva, nebo

2)

uskutečnit dodatečnou dobu letu nebo vzlety a přistání, lety ve dvojím řízení nebo samostatné lety pod dozorem instruktora s cílem splnit požadavky uvedené v písmeni a).

HLAVA D

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI OBCHODNÍHO PILOTA – CLP

ODDÍL 1

Obecné požadavky

FCL.300   CPL – minimální věk

Žadatel o průkaz CPL musí dosáhnout věku alespoň 18 let.

FCL.305   CPL – práva a podmínky

a)   Práva. Držitel průkazu CPL má v rámci odpovídající kategorie letadel práva:

1)

k výkonu všech práv držitele průkazu LAPL a PPL;

2)

k výkonu funkce velitele letadla nebo druhého pilota ve všech letadlech v jiné než obchodní letecké dopravě;

3)

k výkonu funkce velitele letadla v obchodní letecké dopravě ve všech jednopilotních letadlech s výhradou omezení uvedených v článku FCL.060 a v této hlavě;

4)

k výkonu funkce druhého pilota v obchodní letecké dopravě s výhradou omezení uvedených v článku FCL.060.

b)   Podmínky. Žadatel o průkaz CPL musí splňovat požadavky pro třídní nebo typovou kvalifikaci letadla použitého při zkoušce dovednosti.

FCL.310   CPL – zkoušky z teoretických znalostí

Žadatel o průkaz CPL musí prokázat úroveň znalostí odpovídající uděleným právům vykonáním zkoušky z těchto předmětů:

právní předpisy v oblasti letectví,

obecné znalosti o letadle – drak letadla/systémy/pohonná jednotka,

obecné znalosti o letadle – přístroje,

hmotnost a vyvážení,

výkonnost,

plánování a sledování letu,

lidská výkonnost,

meteorologie,

obecná navigace,

radiová navigace,

provozní postupy,

letové zásady,

pravidla letu za viditelnosti (VFR) – komunikace.

FCL.315   CPL – výcvikový kurz

Žadatel o průkaz CPL musí absolvovat výuku teoretických znalostí a letový výcvik ve schválené organizaci pro výcvik v souladu s dodatkem 3 k této části.

FCL.320   CPL – zkouška dovednosti

Žadatel o průkaz CPL musí vykonat zkoušku dovednosti v souladu s dodatkem 4 k této části, a prokázat tak schopnost provádět příslušné postupy a manévry ve funkci velitele letadla odpovídající kategorie letadel s kvalifikovaností odpovídající uděleným právům.

ODDÍL 2

Specifické požadavky na kategorii letounů – CPL(A)

FCL.325.A   CPL(A) – specifické podmínky pro držitele průkazu MPL

Před výkonem práv udělených průkazem CPL(A) musí držitel průkazu MPL uskutečnit v letounech:

a)

dobu letu odpovídající 70 hodinám:

1)

ve funkci velitele letadla nebo

2)

deset hodin ve funkci velitele letadla a dodatečnou dobu letu ve funkci velitele letadla pod dozorem (PICUS).

Z těchto 70 hodin musí být uskutečněna doba navigačního letu podle VFR odpovídající dvaceti hodinám ve funkci velitele letadla nebo doba navigačního letu odpovídající alespoň deseti hodinám ve funkci velitele letadla a doba navigačního letu odpovídající alespoň deseti hodinám ve funkci velitele letadla pod dozorem. Tato doba musí zahrnovat navigační let podle VFR v délce alespoň 540 km (300 NM), během kterého je ve funkci velitele letadla provedeno přistání s úplným zastavením na dvou odlišných letištích;

b)

prvky modulového výcviku pro získání průkazu CPL(A) v souladu s bodem 10 písm. a) a bodem 11 části E dodatku 3 k této části a

c)

zkoušku dovednosti pro získání průkazu CPL(A) v souladu s článkem FCL.320.

HLAVA E

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI PILOTA VE VÍCEČLENNÉ POSÁDCE – MPL

FCL.400.A   MPL – minimální věk

Žadatel o průkaz MPL musí dosáhnout věku alespoň 18 let.

FCL.405.A   MPL – práva

a)   Držitel průkazu MPL má práva k výkonu funkce druhého pilota v letounu, který musí být provozován s druhým pilotem.

b)   Držitel průkazu MPL může získat dodatečná práva:

1)

držitele průkazu PPL(A) za předpokladu, že jsou splněny požadavky pro udělení průkazu PPL(A) uvedené v hlavě C;

2)

udělená průkazem CPL(A) za předpokladu, že jsou splněny požadavky uvedené v článku FCL.325.A.

c)   Držitel průkazu MPL má práva udělená jeho kvalifikací IR(A), jež jsou omezena na letouny, které musí být provozovány s druhým pilotem. Práva udělená kvalifikací IR(A) mohou být rozšířena na jednopilotní provoz v letounech za předpokladu, že držitel průkazu způsobilosti absolvoval výcvik potřebný k výkonu funkce velitele letadla v jednopilotním provozu s orientací výhradně podle přístrojů a že vykonal zkoušku dovednosti pro získání kvalifikace IR(A) pro jednopilotní provoz.

FCL.410.A   MPL – výcvikový kurz a zkoušky z teoretických znalostí

a)   Kurz. Žadatel o průkaz MPL musí absolvovat výcvikový kurz teoretických znalostí a letový výcvik ve schválené organizaci pro výcvik v souladu s dodatkem 5 k této části.

b)   Zkouška. Žadatel o průkaz MPL musí prokázat úroveň znalostí odpovídající úrovni držitele průkazu ATPL(A) v souladu s článkem FCL.515 a typové kvalifikaci pro vícepilotní provoz.

FCL.415.A   MPL – praktické dovednosti

a)   Žadatel o průkaz MPL musí prostřednictvím průběžného hodnocení prokázat dovednosti požadované ke splnění všech celků kvalifikovanosti uvedených v dodatku 5 k této části, a to jako pilot řídící i pilot neřídící ve vícemotorových vícepilotních letounech s turbínovým pohonem v rámci letu podle VFR a IFR.

b)   Po dokončení výcvikového kurzu musí žadatel vykonat zkoušku dovednosti v souladu s dodatkem 9 k této části, a prokázat tak schopnost provádět příslušné postupy a manévry s kvalifikovaností odpovídající uděleným právům. Zkouška dovednosti musí být vykonána v typu letounu, který je použit v pokročilé fázi integrovaného výcvikového kurzu pro získání průkazu MPL nebo na FFS představujícím stejný typ.

HLAVA F

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI DOPRAVNÍHO PILOTA – ATPL

ODDÍL 1

Obecné požadavky

FCL.500   ATPL – minimální věk

Žadatelé o průkaz ATPL musí dosáhnout věku alespoň 21 let.

FCL.505   ATPL – práva

a)   Držitel průkazu ATPL má v rámci odpovídající kategorie letadel práva:

1)

k výkonu všech práv držitele průkazu LAPL, PPL a CPL;

2)

k výkonu funkce velitele letadla v obchodní letecké dopravě.

b)   Žadatelé o průkaz ATPL musí splňovat požadavky pro typovou kvalifikaci letadla použitého při zkoušce dovednosti.

FCL.515   ATPL – výcvikový kurz a zkoušky z teoretických znalostí

a)   Kurz. Žadatelé o průkazu ATPL musí absolvovat výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik. Kurz probíhá buď jako integrovaný výcvikový kurz nebo jako modulový kurz v souladu s dodatkem 3 k této části.

b)   Zkouška. Žadatelé o průkaz ATPL musí prokázat úroveň znalostí odpovídající uděleným právům vykonáním zkoušky z těchto předmětů:

právní předpisy v oblasti letectví,

obecné znalosti o letadle – drak letadla/systémy/pohonná jednotka,

obecné znalosti o letadle – přístroje,

hmotnost a vyvážení,

výkonnost,

plánování a sledování letu,

lidská výkonnost,

meteorologie,

obecná navigace,

radiová navigace,

provozní postupy,

letové zásady,

pravidla letu za viditelnosti (VFR) – komunikace,

pravidla pro let podle přístrojů (IFR) – komunikace.

ODDÍL 2

Specifické požadavky na kategorii letounů – ATPL(A)

FCL.505.A   ATPL(A) – omezení práv pilotů, kteří byli dříve držiteli průkazu MPL

Jestliže byl držitel průkazu ATPL(A) dříve pouze držitelem průkazu MPL, práva udělená průkazem způsobilosti jsou omezena na vícepilotní provoz, pokud držitel nesplňuje požadavky čl. FCL.405.A písm. b) odst. 2) a čl. FCL.405.A písm. c) pro jednopilotní provoz.

FCL.510.A   ATPL(A) – předpoklady, praxe a započtení

a)   Předpoklady. Žadatelé o průkaz ATPL(A) musí být držiteli:

1)

průkazu MPL nebo

2)

průkazu CPL(A) a přístrojové kvalifikace pro vícemotorové letouny. V tomto případě musí žadatel rovněž absolvovat výcvik součinnosti vícečlenné posádky.

b)   Praxe. Žadatelé o průkaz ATPL(A) musí absolvovat dobu letu odpovídající nejméně 1 500 hodin v letounech, včetně alespoň:

1)

500 hodin vícepilotního provozu v letounech;

2)

i)

500 hodin ve funkci velitele letadla pod dozorem nebo

ii)

250 hodin ve funkci velitele letadla nebo

iii)

250 hodin, zahrnujících alespoň 70 hodin ve funkci velitele letadla a zbývající dobu ve funkci velitele letadla pod dozorem;

3)

doby navigačního letu odpovídající 200 hodin, z níž se alespoň 100 hodin uskuteční ve funkci velitele letadla nebo velitele letadla pod dozorem;

4)

75 hodin přístrojové doby, z nichž nejvýše 30 hodin připadá na pozemní přístrojovou dobu; a

5)

100 hodin letů v noci ve funkci velitele letadla nebo druhého pilota.

Z doby letu odpovídající 1 500 hodin může být doba letu odpovídající nejvýše 100 hodin uskutečněna na FFS a na FNPT. Z těchto 100 hodin smí být na trenažéru letových a navigačních postupů uskutečněno nejvýše 25 hodin.

c)   Započtení.

1)

Držitelům průkazů způsobilosti pilota pro jiné kategorie letadel se započte doba letu až do výše:

i)

v případě TMG nebo kluzáků 30 hodin ve funkci velitele letadla,

ii)

v případě vrtulníků 50 % celkových požadavků na dobu letu uvedenou v písmeni b).

2)

Držitelům průkazu způsobilosti palubního inženýra vydaného v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy se započte 50 % doby ve funkci palubního inženýra až do výše 250 hodin. Těchto 250 hodin může být započteno do požadavku na 1 500 hodin uvedeného v písmeni a) a do požadavku na 500 hodin uvedeného v písm. b) odst. 1) za předpokladu, že celková doba započtená do požadavků uvedených v těchto písmenech nepřesahuje 250 hodin.

d)   Praxe požadovaná v písmeni b) musí být splněna před vykonáním zkoušky dovednosti pro získání průkazu ATPL(A).

FCL.520.A   ATPL(A) – zkouška dovednosti

Žadatelé o průkaz ATPL(A) musí vykonat zkoušku dovednosti v souladu s dodatkem 9 k této části a prokázat schopnost provádět příslušné postupy a manévry ve funkci velitele letadla ve vícepilotním letounu podle IFR s kvalifikovaností odpovídající uděleným právům.

Zkouška dovednosti se provádí v letounu nebo na FFS představujícím stejný typ, který je pro tento účel náležitě kvalifikován.

ODDÍL 3

Specifické požadavky pro kategorii vrtulníků – ATPL(H)

FCL.510.H   ATPL(H) – předpoklady, praxe a započtení

Žadatelé o průkaz ATPL(H) musí:

a)

být držiteli průkazu CPL(H) a typové kvalifikace pro vícepilotní vrtulníky a absolvovat výcvik součinnosti vícečlenné posádky;

b)

absolvovat ve funkci pilota vrtulníku dobu letu odpovídající nejméně 1 000 hodin včetně alespoň:

1)

350 hodin ve vícepilotních vrtulnících;

2)

i)

250 hodin ve funkci velitele letadla nebo

ii)

100 hodin ve funkci velitele letadla a 150 hodin ve funkci velitele letadla pod dozorem nebo

iii)

250 hodin ve funkci velitele letadla pod dozorem provozu ve vícepilotních vrtulnících. V tomto případě jsou práva udělená průkazem ATPL(H) omezena pouze na vícepilotní provoz, dokud žadatel neabsolvuje 100 hodin ve funkci velitele letadla;

3)

doby navigačního letu odpovídající 200 hodin, z níž se alespoň 100 hodin uskuteční ve funkci velitele letadla nebo velitele letadla pod dozorem;

4)

30 hodin přístrojové doby, z nichž nejvýše deset hodin připadá na pozemní přístrojovou dobu, a

5)

100 hodin letů v noci ve funkci velitele letadla nebo druhého pilota.

Z uvedených 1 000 hodin může být nejvýše 100 hodin absolvováno na FSTD, z nichž smí být nejvýše 25 hodin vykonáno na FNPT.

c)

Doba letu v letounech se započte až do výše 50 % do požadavků na dobu letu uvedených v písmeni b).

d)

Praxe požadovaná v písmeni b) musí být splněna před vykonáním zkoušky dovednosti pro získání průkazu ATPL(H).

FCL.520.H   ATPL(H) – zkouška dovednosti

Žadatel o průkaz ATPL(H) musí vykonat zkoušku dovednosti v souladu s dodatkem 9 k této části, a prokázat tak schopnost provádět příslušné postupy a manévry ve funkci velitele letadla ve vícepilotním vrtulníku s kvalifikovaností odpovídající uděleným právům.

Zkouška dovednosti se provádí ve vrtulníku nebo na FFS představujícím stejný typ, který je pro tento účel náležitě kvalifikován.

HLAVA G

PŘÍSTROJOVÁ KVALIFIKACE – IR

ODDÍL 1

Obecné požadavky

FCL.600   IR – obecné

Provoz podle IFR v letounu, ve vrtulníku, na vzducholodi nebo v letadle s pohonem vztlaku mohou vykonávat pouze držitelé průkazu PPL, CPL, MPL a ATPL s přístrojovou kvalifikací odpovídající kategorii letadla, nebo pokud vykonávají zkoušku dovednosti nebo výcvik ve dvojím řízení.

FCL.605   IR – práva

a)   Držitel přístrojové kvalifikace má práva k letu s letadlem podle IFR s minimální relativní výškou rozhodnutí 60 m (200 stop).

b)   V případě přístrojové kvalifikace pro vícemotorové letouny mohou být tato práva rozšířena na relativní výšku rozhodnutí nižší než 60 m (200 stop), pokud žadatel podstoupil specifický výcvik ve schválené organizaci pro výcvik a absolvoval oddíl 6 zkoušky dovednosti předepsané v dodatku 9 k této části ve vícepilotním letadle.

c)   Držitelé přístrojové kvalifikace mohou vykonávat svá práva v souladu s podmínkami stanovenými v dodatku 8 k této části.

d)   Pouze vrtulníky. Držitel přístrojové kvalifikace IR(H) může vykonávat práva ve funkci velitele letadla podle IFR ve vícepilotních vrtulnících, pokud absolvuje alespoň 70 hodin přístrojové doby, z nichž smí nejvýše 30 hodin připadnout na pozemní přístrojovou dobu.

FCL.610   IR – předpoklady a započtení

Žadatelé o přístrojovou kvalifikaci musí:

a)

být držitelem:

1)

alespoň průkazu PPL pro odpovídající kategorii letadla a:

i)

práv létat v noci v souladu s čl. FCL.810, nebo

ii)

průkazu ATPL pro jinou kategorii letadla, nebo

2)

průkazu CPL pro odpovídající kategorii letadla.

b)

absolvovat dobu navigačního letu odpovídající alespoň 50 hodinám ve funkci velitele letadla v letounech, ve vrtulnících nebo na vzducholodích, z nichž alespoň deset hodin – nebo v případě vzducholodí dvacet hodin – musí být nalétáno v příslušné kategorii letadla.

c)

Pouze vrtulníky. Žadatelé, kteří absolvovali integrovaný výcvikový kurz pro získání průkazů ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR nebo CPL(H), jsou požadavku uvedeného v písmeni b) zproštěni.

FCL.615   IR – teoretické znalosti a letový výcvik

a)   Kurz. Žadatelé o přístrojovou kvalifikace musí absolvovat kurz teoretických znalostí a letového výcviku ve schválené organizaci pro výcvik. Tento kurz musí zahrnovat:

1)

integrovaný výcvikový kurz, který zahrnuje výcvik pro získání přístrojové kvalifikace v souladu s dodatkem 3 k této části, nebo

2)

modulový kurz v souladu s dodatkem 6 k této části.

b)   Zkouška. Žadatelé musí prokázat úroveň teoretických znalostí odpovídající uděleným právům vykonáním zkoušky z těchto předmětů:

právní předpisy v oblasti letectví,

obecné znalosti o letadle – přístroje,

provedení a sledování letu,

lidská výkonnost,

meteorologie,

radiová navigace,

pravidla pro let podle přístrojů (IFR) – komunikace.

FCL.620   IR – zkouška dovednosti

a)   Žadatelé o přístrojovou kvalifikaci musí vykonat zkoušku dovednosti v souladu s dodatkem 7 k této části a prokázat schopnost provádět příslušné postupy a manévry se stupněm kvalifikovanosti odpovídající uděleným právům.

b)   V případě přístrojové kvalifikace pro vícemotorové letouny se zkouška dovednosti skládá ve vícemotorovém letadle. V případě přístrojové kvalifikace pro jednomotorové letouny se zkouška dovednosti skládá v jednomotorovém letadle. Vícemotorové letouny v tažně-tlačném uspořádání jsou pro účely tohoto odstavce považovány za letouny jednomotorové.

FCL.625   IR – platnost, prodloužení platnosti a obnova

a)   Platnost. Přístrojová kvalifikace platí jeden rok.

b)   Prodloužení platnosti.

1)

Platnost přístrojové kvalifikace se prodlužuje do třech měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti kvalifikace.

2)

Žadatelé, kteří před skončením platnosti přístrojové kvalifikace neprojdou příslušným oddílem přezkoušení odborné způsobilosti pro získání přístrojové kvalifikace, nesmějí vykonávat práva udělená přístrojovou kvalifikací, dokud přezkoušení odborné způsobilosti úspěšně neprojdou.

c)   Obnova. Chtějí-li žadatelé obnovit svá práva po skončení platnosti přístrojové kvalifikace, musí:

1)

projít udržovacím výcvikem ve schválené organizaci pro výcvik s cílem dosáhnout úrovně odborné způsobilosti nutné k absolvování přístrojové části zkoušky dovednosti v souladu s dodatkem 9 k této části a

2)

absolvovat přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této části v příslušné kategorii letadla.

d)   Pokud platnost přístrojové kvalifikace nebyla prodloužena ani obnovena za posledních sedm let, musí držitel této kvalifikace opět vykonat zkoušku z teoretických znalostí a zkoušku dovednosti pro získání přístrojové kvalifikace.

ODDÍL 2

Specifické požadavky pro kategorii letounů

FCL.625.A   IR(A) – prodloužení platnosti

a)   Prodloužení platnosti. Žadatelé o prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace IR(A):

1)

v kombinaci s prodloužením platnosti třídní nebo typové kvalifikace musí absolvovat přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této části;

2)

pokud se prodloužení platnosti této kvalifikace nekombinuje s prodloužením platnosti třídní nebo typové kvalifikace, musí:

i)

u jednopilotních letounů absolvovat oddíl 3b a ty části oddílu 1 přezkoušení odborné způsobilosti stanoveného v dodatku 9 k této části, které odpovídají zamýšlenému letu, a

ii)

u vícemotorových letounů absolvovat oddíl 6 přezkoušení odborné způsobilosti pro jednomotorové letouny v souladu s dodatkem 9 k této části výhradně podle přístrojů.

3)

V případě uvedeném v odstavci 2) mohou být použity FNPT II nebo FFS představující příslušnou třídu nebo typ letounu, avšak alespoň každé druhé přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace IR(A) se za těchto okolností provádí v letounu.

b)   Vzájemné zápočty se udělují v souladu s dodatkem 8 k této části.

ODDÍL 3

Specifické požadavky pro kategorii vrtulníků

FCL.625.H   IR(H) – prodloužení platnosti

a)   Žadatelé o prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace IR(H):

1)

v kombinaci s prodloužením platnosti typové kvalifikace musí absolvovat přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této části pro příslušný typ vrtulníku;

2)

pokud se prodloužení platnosti této kvalifikace nekombinuje s prodloužením platnosti typové kvalifikace, musí absolvovat pouze oddíl 5 a příslušné části oddílu 1 přezkoušení odborné způsobilosti stanoveného v dodatku 9 k této části pro příslušný typ vrtulníku. V tomto případě mohou být použity FNPT II/III nebo FFS představující příslušný typ vrtulníku, avšak alespoň každé druhé přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace IR(H) se za těchto okolností provádí ve vrtulníku.

b)   Vzájemné zápočty se udělují v souladu s dodatkem 8 k této části.

FCL.630.H   IR(H) – rozšíření práv z jednomotorových na vícemotorové vrtulníky

Držitelé přístrojové kvalifikace IR(H) pro jednomotorové vrtulníky, kteří si chtějí poprvé rozšířit přístrojovou kvalifikaci IR(H) na vícemotorové vrtulníky, musí absolvovat:

a)

výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik zahrnující alespoň pět hodin doby přístrojového výcviku ve dvojím řízení, z nichž lze tři hodiny vykonat na FFS nebo FTD 2/3 nebo FNPT II/III; a

b)

oddíl 5 zkoušky dovednosti ve vícemotorových vrtulnících v souladu s dodatkem 9 k této části.

ODDÍL 4

Specifické požadavky pro kategorii vzducholodí

FCL.625.As   IR(As) – prodloužení platnosti

Žadatelé o prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace IR(As):

a)

v kombinaci s prodloužením platnosti typové kvalifikace musí absolvovat přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této části pro příslušný typ vzducholodě;

b)

pokud se prodloužení platnosti této kvalifikace nekombinuje s prodloužením platnosti typové kvalifikace, musí absolvovat oddíl 5 a ty části oddílu 1 přezkoušení odborné způsobilosti pro vzducholodě stanoveného v dodatku 9 k této části, které odpovídají zamýšlenému letu. V tomto případě mohou být použity FTD 2/3 nebo FFS představující příslušný typ, avšak alespoň každé druhé přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace IR(As) se za těchto okolností provádí na vzducholodi.

HLAVA H

TŘÍDNÍ A TYPOVÁ KVALIFIKACE

ODDÍL 1

Obecné požadavky

FCL.700   Okolnosti, za kterých se vyžaduje třídní nebo typová kvalifikace

a)   S výjimkou průkazů LAPL, SPL a BPL nesmějí držitelé průkazu způsobilosti pilota pracovat jako piloti letadla, pokud nemají platnou a odpovídající třídní nebo typovou kvalifikaci, s výjimkou případů, kdy podstupují zkoušku dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti pro obnovu třídní nebo typové kvalifikace nebo letový výcvik.

b)   Aniž je dotčeno písmeno a), může příslušný úřad vydat pilotům v případě letů souvisejících se zavedením nebo změnou typu letadla zvláštní osvědčení, které je opravňují k provedení letu. Platnost tohoto oprávnění je omezena na konkrétní lety.

c)   Aniž jsou dotčena písmena a) a b), platí, že nemohou-li být požadavky této hlavy splněny v případě letů souvisejících se zavedením nebo změnou typu letadla prováděných konstrukční nebo výrobní organizací v rámci jejich práv, jakož i v případě výcvikových letů pro vydání kvalifikace pro zkušební létání, může být pilotům vydána kvalifikace pro zkušební létání v souladu s článkem FCL.820.

FCL.705   Práva držitele třídní nebo typové kvalifikace

Držitel třídní nebo typové kvalifikace má práva k výkonu funkce pilota letadla třídy nebo typu, které jsou uvedeny v kvalifikaci.

FCL.710   Třídní a typová kvalifikace – verze

a)   Pokud chce pilot rozšířit svá práva na jinou verzi letadla v rámci jedné třídní nebo typové kvalifikace, musí absolvovat rozdílový nebo seznamovací výcvik. V případě verzí v rámci typové kvalifikace musí rozdílový nebo seznamovací výcvik zahrnovat příslušné prvky vymezené v údajích o provozní způsobilosti letadla stanovených v souladu s částí 21.

b)   Jestliže po absolvování rozdílového výcviku pilot v dané verzi letadla nelétal po dobu dvou let, musí pro účely zachování svých práv absolvovat v této verzi další rozdílový výcvik nebo přezkoušení odborné způsobilosti, s výjimkou typů nebo verzí v rámci třídních kvalifikací pro jednomotorové pístové letouny a TMG.

c)   Údaje o rozdílovém výcviku se zanesou do zápisníku letů pilota nebo rovnocenného dokumentu a instruktor je případně potvrdí podpisem.

FCL.725   Požadavky na vydání třídní a typové kvalifikace

a)   Výcvikový kurz. Žadatel o třídní nebo typovou kvalifikaci podstoupí výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik. Výcvikový kurz pro získání typové kvalifikace musí obsahovat povinné prvky výcviku pro příslušný typ vymezené v údajích o provozní způsobilosti letadla stanovených v souladu s částí 21.

b)   Zkouška z teoretických znalostí. Žadatel o třídní nebo typovou kvalifikaci musí vykonat zkoušku z teoretických znalostí, kterou uspořádá schválená organizace pro výcvik, a prokázat tak úroveň teoretických znalostí potřebnou pro bezpečný provoz příslušné třídy nebo typu letadla.

1)

Pro vícepilotní letadla se vyžaduje písemná zkouška z teoretických znalostí, obsahující alespoň 100 otázek s možností výběru z několika odpovědí, které přiměřeně pokrývají hlavní předměty učebních osnov.

2)

Pro jednopilotní vícemotorová letadla se vyžaduje písemná zkouška z teoretických znalostí, přičemž počet otázek s možností výběru z několika odpovědí závisí na složitosti letadla.

3)

Pro jednomotorová letadla se teoretická zkouška skládá ústně a provádí ji examinátor během zkoušky dovednosti s cílem stanovit, zda je úroveň znalostí uspokojivá, či nikoli.

4)

Pro jednopilotní letouny klasifikované jako letouny s vysokou výkonností se vyžaduje písemná zkouška z teoretických znalostí, obsahující alespoň 60 otázek s možností výběru z několika odpovědí, které přiměřeně pokrývají hlavní předměty učebních osnov.

c)   Zkouška dovednosti. Žadatel o třídní nebo typovou kvalifikaci musí vykonat zkoušku dovednosti v souladu s přílohou 9 k této části, a prokázat tak dovednost potřebnou pro bezpečný provoz příslušné třídy nebo typu letadla.

Zkoušku dovednosti musí žadatel vykonat během šesti měsíců od zahájení výcvikového kurzu pro získání třídní nebo typové kvalifikace a během šesti měsíců předcházejících podání žádosti o vydání třídní nebo typové kvalifikace.

d)   Pokud žadatel, který je držitelem typové kvalifikace pro určitý typ letadla s právem pro jednopilotní nebo vícepilotní provoz, žádá o dodatečné právo k jiné formě provozu na stejném typu letadla, má se za to, že splňuje požadavky na teoretické znalosti.

e)   Aniž jsou dotčeny předchozí odstavce, piloti, kteří jsou držiteli kvalifikace pro zkušební létání vydané v souladu s článkem FCL.820 a kteří se podílejí na zkušebních letech v rámci vývoje, osvědčování nebo výroby určitého typu letadla a absolvovali buď celkovou dobu letu odpovídající 50 hodinám, nebo dobu letu odpovídající deseti hodinám ve funkci velitele letadla během zkušebních letů v uvedeném typu, mají právo požádat o vydání příslušné typové kvalifikace za předpokladu, že splňují požadavky na praxi a předpoklady pro vydání dané typové kvalifikace stanovené v této hlavě pro příslušnou kategorii letadla.

FCL.740   Platnost a obnova třídní a typové kvalifikace

a)   Doba platnosti třídní a typové kvalifikace je jeden rok, s výjimkou jednopilotních jednomotorových třídních kvalifikací, jejichž doba platnosti je dva roky, není-li v údajích o provozní způsobilosti letadla stanovených v souladu s částí 21 uvedeno jinak.

b)   Obnova. Po skončení platnosti třídní nebo typové kvalifikace, žadatel musí:

1)

absolvovat udržovací výcvik ve schválené organizaci pro výcvik, pokud je to nezbytné k dosažení úrovně odborné způsobilosti potřebné k bezpečnému provozu příslušné třídy nebo typu letadla a

2)

projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této části.

ODDÍL 2

Specifické požadavky pro kategorii letounů

FCL.720.A   Požadavky na praxi a předpoklady pro vydání třídní nebo typové kvalifikace – letouny

Není-li v údajích o provozní způsobilosti letadla stanovených v souladu s částí 21 uvedeno jinak, musí žadatel o třídní nebo typovou kvalifikaci splňovat následující požadavky na praxi a předpoklady pro vydání příslušné kvalifikace:

a)

Jednopilotní vícemotorové letouny. Žadatel o první třídní nebo typovou kvalifikaci pro jednopilotní vícemotorový letoun musí absolvovat alespoň 70 hodin ve funkci velitele letadla v letounech.

b)

Jednopilotní nesložité letouny s vysokou výkonností. Žadatel o první třídní nebo typovou kvalifikaci pro jednopilotní letoun klasifikovaný jako letoun s vysokou výkonností musí ještě před zahájením letového výcviku:

1)

absolvovat alespoň 200 hodin celkové praxe v létání, z nichž 70 hodin absolvuje ve funkci velitele letadla v letounech, a

2)

i)

mít osvědčení o úspěšném zakončení kurzu dodatečných teoretických znalostí ve schválené organizaci pro výcvik, nebo

ii)

vykonat zkoušky z teoretických znalostí pro získání průkazu ATPL(A) v souladu s touto částí, nebo

iii)

mít kromě průkazu způsobilosti vydaného v souladu s touto částí i průkaz ATPL(A) nebo CPL(A)/IR se zápočtem teoretických znalostí pro průkaz ATPL(A) vydaný v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy;

3)

piloti, kteří chtějí získat právo k provozování letounu ve vícepilotním provozu, musí navíc splňovat požadavky písm. d) odst. 4).

c)

Jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností. Žadatelé o vydání první třídní nebo typové kvalifikace pro jednopilotní složitý letoun klasifikovaný jako letoun s vysokou výkonností musí kromě toho, že splňují požadavky písmena b), splňovat požadavky na získání přístrojové kvalifikace IR(A) pro vícemotorové letouny, stanovené v hlavě G.

d)

Vícepilotní letouny. Žadatel o první kurz pro získání třídní nebo typové kvalifikace pro vícepilotní letoun musí být pilot-žák, který právě podstupuje výcvikový kurz pro získání průkazu MPL, nebo musí splňovat tyto požadavky:

1)

mít alespoň 70 hodin praxe v létání ve funkci velitele letadla v letounech;

2)

být držitelem přístrojové kvalifikace IR(A) pro vícemotorové letouny;

3)

vykonat zkoušky z teoretických znalostí pro získání průkazu ATPL(A) v souladu s touto částí a

4)

s výjimkou případů, kdy je kurz pro získání typové kvalifikace kombinován s kurzem MCC:

i)

být držitelem osvědčení o úspěšném zakončení kurzu MCC v letounech, nebo

ii)

být držitelem osvědčení o úspěšném zakončení kurzu MCC ve vrtulnících a mít více než 100 hodin praxe v létání ve funkci pilota ve vícepilotních vrtulnících, nebo

iii)

mít nalétáno alespoň 500 hodin ve funkci pilota ve vícepilotních vrtulnících, nebo

iv)

mít nalétáno alespoň 500 hodin ve funkci pilota ve vícepilotním provozu v jednopilotních vícemotorových letounech v obchodní letecké dopravě v souladu s platnými požadavky v oblasti letového provozu.

e)

Aniž je dotčeno písmeno d), může členský stát vydat pro vícepilotní letoun typovou klasifikaci s omezenými právy, která svému držiteli umožňuje pracovat jako druhý pilot střídající při cestovním letu v letové hladině nad 200, za předpokladu, že další dva členové posádky mají typovou klasifikaci vydanou v souladu s písmenem d).

f)

Dodatečné typové kvalifikace pro vícepilotní a jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností. Žadatel o vydání dodatečných typových kvalifikací pro vícepilotní a jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností musí být držitelem přístrojové kvalifikace IR(A) pro vícemotorové letouny.

g)

Je-li tak uvedeno v údajích o provozní způsobilosti letadla stanovených v souladu s částí 21, může být výkon práv udělených typovou kvalifikací zpočátku omezen na lety pod dozorem instruktora. Údaje o době letu pod dozorem se zanesou do zápisníku letů pilota nebo rovnocenného dokumentu a instruktor je potvrdí podpisem. Omezení se odstraní, jakmile pilot prokáže, že absolvoval dobu letu pod dozorem, která je požadována v údajích o provozní způsobilosti letadla.

FCL.725.A   Teoretické znalosti a letový výcvik pro vydání třídní a typové kvalifikace – letouny

Není-li v údajích o provozní způsobilosti letadla stanovených v souladu s částí 21 uvedeno jinak:

a)

Jednopilotní vícemotorové letouny.

1)

Kurz teoretických znalostí pro získání třídní kvalifikace pro jednopilotní vícemotorové letouny zahrnuje alespoň sedm hodin výcviku v provozu ve vícemotorovém letounu.

2)

Kurz letového výcviku pro získání třídní nebo typové kvalifikace pro jednopilotní vícemotorové letouny zahrnuje alespoň 2 hodiny a 30 minut letového výcviku ve dvojím řízení za normálních podmínek provozu vícemotorového letounu a nejméně 3 hodiny 30 minut letového výcviku ve dvojím řízení s nácvikem postupů při poruše motoru a technik asymetrického letu.

b)

Jednopilotní vodní letouny. Výcvikový kurz pro získání kvalifikace pro jednopilotní vodní letouny zahrnují výuku teoretických znalostí a letový výcvik. Letový výcvik pro získání třídní nebo typové kvalifikace pro jednopilotní vodní letouny zahrnuje alespoň osm hodin letového výcviku ve dvojím řízení, jestliže je žadatel držitelem třídní nebo typové kvalifikace pro pozemní verzi příslušného letounu, nebo deset hodin, pokud žadatel není držitelem této kvalifikace.

FCL.730.A   Specifické požadavky pro piloty, kteří absolvují kurz pro získání typové kvalifikace s nulovou dobou letu (ZFTT) – letouny

a)   Pilot absolvující kurz ZFTT musí mít nalétáno na vícepilotním proudovém letounu s osvědčením podle standardů CS-25 nebo rovnocenného předpisu letové způsobilosti nebo na vícepilotním turbovrtulovém letounu s maximální certifikovanou vzletovou hmotností nejméně 10 tun nebo se schválenou konfigurací sedadel pro více než 19 cestujících alespoň:

1)

dobu letu odpovídající 1 500 hodin nebo 250 traťových úseků, je-li v kurzu použit FFS kvalifikovaný pro úroveň CG, C nebo prozatímní C;

2)

dobu letu odpovídající 500 hodin nebo 100 traťových úseků, je-li v kurzu použit FFS kvalifikovaný pro úroveň DG nebo D.

b)   Pokud pilot přechází z turbovrtulového na proudový letoun nebo z proudového na turbovrtulový letoun, musí absolvovat dodatečný výcvik na simulátoru.

FCL.735.A   Kurz součinnosti vícečlenné posádky (MCC) – letouny

a)   Výcvikový kurz MCC musí zahrnovat alespoň:

1)

25 hodin výuky teoretických znalostí a úloh a

2)

dvacet hodin praktického výcviku MCC nebo patnáct hodin, pokud pilot-žák navštěvuje integrovaný kurz pro získání průkazu ATP.

Použije se FNPT II MCC nebo FFS. Pokud je výcvik MCC kombinován s úvodním výcvikem pro získání typové kvalifikace, může se praktický výcvik MCC omezit nejméně na deset hodin, pokud je pro výcvik MCC i výcvik pro získání typové kvalifikace použit stejný FSS.

b)   Výcvikový kurz MCC musí být absolvován do šesti měsíců ve schválené organizaci pro výcvik.

c)   Pokud není kurz MCC kombinován s kurzem pro získání typové kvalifikace, obdrží žadatel po absolvování výcvikového kurzu MCC osvědčení o úspěšném zakončení kurzu.

d)   Žadatel, který absolvoval výcvik MCC pro některou jinou kategorii letadla, je požadavků uvedených v písm. a) odst. 1) zproštěn.

FCL.740.A   Prodloužení platnosti třídní a typové kvalifikace – letouny

a)   Prodloužení platnosti třídní kvalifikace a typové kvalifikace pro vícemotorové letouny. Za účelem prodloužení platnosti třídní kvalifikace a typové kvalifikace pro vícemotorové letouny musí žadatel:

1)

do třech měsíců bezprostředně před datem skončení platnosti kvalifikace projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této části v příslušné třídě nebo typu letounu nebo na FSTD představujícím tuto třídu nebo typ a

2)

v době platnosti kvalifikace vykonat alespoň:

i)

deset traťových úseků ve funkci pilota příslušné třídy nebo typu letounu nebo

ii)

jeden traťový úsek ve funkci pilota příslušné třídy nebo typu letounu nebo na FFS společně s examinátorem. Let na tomto traťovém úseku může být vykonán v rámci přezkoušení odborné způsobilosti.

3)

Pilot pracující pro provozovatele obchodní letecké dopravy schváleného v souladu s platnými požadavky v oblasti letového provozu, který absolvoval přezkoušení odborné způsobilosti provozovatele společně s přezkoušením odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti třídní nebo typové kvalifikace, je povinnosti splnit požadavek uvedený v odstavci 2) zproštěn.

4)

Pokud je pilot držitelem přístrojové kvalifikace IR(A), může být prodloužení její platnosti provedeno v kombinaci s přezkoušením odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti třídní nebo typové kvalifikace.

b)   Prodloužení platnosti třídní kvalifikace pro jednopilotní jednomotorové letouny.

1)

Třídní kvalifikace pro jednomotorové pístové letouny a pro TMG. Za účelem prodloužení platnosti třídní kvalifikace pro jednopilotní jednomotorové pístové letouny nebo třídní kvalifikace pro TMG musí žadatel:

i)

do třech měsíců před datem skončení platnosti kvalifikace projít přezkoušením odborné způsobilosti v příslušné třídě v souladu s dodatkem 9 k této části s examinátorem; nebo

ii)

do dvanácti měsíců před datem skončení platnosti kvalifikace absolvovat dobu letu odpovídající dvanácti hodinám v příslušné třídě, která musí zahrnovat:

šest hodin ve funkci velitele letadla;

dvanáct vzletů a dvanáct přistání a

cvičný let v délce alespoň jedné hodiny s letovým instruktorem (FI) nebo instruktorem pro třídní kvalifikaci (CRI). Žadatelé jsou povinnosti vykonat tento let zproštěni, pokud prošli přezkoušením odborné způsobilosti pro získání třídní nebo typové kvalifikace nebo zkoušku dovednosti ve kterékoli jiné třídě nebo typu letounu.

2)

Jsou-li žadatelé držiteli třídní kvalifikace pro jednomotorové pístové pozemní letouny i kvalifikace pro TMG, mohou splnit požadavky stanovené v odstavci 1) v jedné z obou tříd a získat prodloužení platnosti pro obě kvalifikace.

3)

Jednopilotní jednomotorové turbovrtulové letouny. Za účelem prodloužení platnosti třídní kvalifikace pro jednomotorové turbovrtulové letouny musí žadatelé do třech měsíců před datem skončení platnosti kvalifikace projít přezkoušením odborné způsobilosti v příslušné třídě v souladu s dodatkem 9 k této části s examinátorem.

c)   Žadatelé, kteří před skončením platnosti třídní nebo typové kvalifikace úspěšně neprojdou všemi oddíly přezkoušení odborné způsobilosti, nesmějí vykonávat práva udělená touto kvalifikací, dokud přezkoušením odborné způsobilosti úspěšně neprojdou.

ODDÍL 3

Specifické požadavky pro kategorii vrtulníků

FCL.720.H   Požadavky na praxi a předpoklady pro vydání třídní nebo typové kvalifikace – vrtulníky

Není-li v údajích o provozní způsobilosti letadla stanovených v souladu s částí 21 uvedeno jinak, musí žadatel o vydání první typové kvalifikace pro vrtulníky splňovat následující požadavky na praxi a předpoklady pro vydání příslušné kvalifikace:

a)

Vícepilotní vrtulníky. Žadatel o kurz pro získání první typové kvalifikace pro vícepilotní vrtulník musí:

1)

mít nalétáno alespoň 70 hodin ve funkci velitele letadla ve vrtulnících;

2)

s výjimkou případů, kdy je kurz pro získání typové kvalifikace kombinován s kurzem MCC:

i)

být držitelem osvědčení o úspěšném zakončení kurzu MCC ve vrtulnících, nebo

ii)

mít nalétáno alespoň 500 hodin ve funkci pilota ve vícepilotních letounech, nebo

iii)

mít nalétáno alespoň 500 hodin ve funkci pilota ve vícepilotním provozu ve vícemotorových vrtulnících;

3)

vykonat zkoušky z teoretických znalostí pro získání průkazu ATPL(H).

b)

Žadateli o kurz pro získání první typové kvalifikace pro vícepilotní vrtulníky, který absolvoval integrovaný kurz pro získání průkazu ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR nebo CPL(H) a který nesplňuje požadavek písm. a) odst. 1), je vydána typová kvalifikace s právy omezenými výhradně na výkon funkce druhého pilota. Toto omezení se odstraní, pokud pilot:

1)

absolvuje 70 hodin ve funkci velitele letadla nebo ve funkci velitele letadla pod dozorem ve vrtulnících;

2)

absolvuje vícepilotní zkoušku dovednosti v příslušném typu vrtulníku ve funkci velitele letadla.

c)

Jednopilotní vícemotorové vrtulníky. Žadatel o vydání první typové kvalifikace pro jednopilotní vícemotorový vrtulník musí:

1)

před zahájením letového výcviku:

i)

vykonat zkoušky z teoretických znalostí pro získání průkazu ATPL(H) nebo

ii)

být držitelem osvědčení o úspěšném zakončení předvstupního kurzu pořádaného schválenou organizací pro výcvik. Kurz musí zahrnovat následující předměty kurzu teoretických znalostí pro získání průkazu ATPL(H):

obecné znalosti o letadle: drak letadla/systémy/pohonná jednotka a přístroje/elektronika,

provedení a plánování letu: hmotnost a vyvážení, výkonnost;

2)

žadatelé, kteří neabsolvovali integrovaný výcvikový kurz pro získání průkazu ATP(H)/IR, ATP(H) nebo CPL(H)/IR, musí absolvovat alespoň 70 hodin ve funkci velitele letadla ve vrtulnících.

FCL.735.H   Kurz součinnosti vícečlenné posádky (MCC) – vrtulníky

a)   Výcvikový kurz MCC musí zahrnovat alespoň:

1)

pro MCC/IR:

i)

25 hodin výuky teoretických znalostí a úloh a

ii)

dvacet hodin praktického výcviku MCC nebo patnáct hodin, pokud pilot-žák navštěvuje integrovaný kurz pro získání ATP(H)/IR. Pokud je výcvik MCC kombinován s úvodním výcvikem pro získání typové kvalifikace pro vícepilotní vrtulník, může se praktický výcvik MCC omezit nejméně na deset hodin, pokud je pro MCC i pro získání typové kvalifikace použit stejný FSTD;

2)

pro MCC/VFR:

i)

25 hodin výuky teoretických znalostí a úloh a

ii)

patnáct hodin praktického výcviku MCC nebo deset hodin, pokud pilot-žák navštěvuje integrovaný kurz pro získání průkazu ATP(H)/IR. Pokud je výcvik MCC kombinován s úvodním výcvikem pro získání typové kvalifikace pro vícepilotní vrtulník, může se praktický výcvik MCC omezit nejméně na sedm hodin, pokud je pro MCC i pro získání typové kvalifikace použit stejný FSTD.

b)   Výcvikový kurz MCC musí být absolvován do šesti měsíců ve schválené organizaci pro výcvik.

Použije se FNPT II nebo III kvalifikovaný pro MCC, FTD 2/3 nebo FFS.

c)   Pokud není kurz MCC kombinován s kurzem pro získání typové kvalifikace pro vícepilotní provoz, obdrží žadatel po absolvování výcvikového kurzu MCC osvědčení o úspěšném zakončení kurzu.

d)   Žadatel, který absolvoval výcvik MCC pro některou jinou kategorii letadla, je požadavku uvedeného v písm. a) odst. 1) odst. i), případně písm. a) odst. 2) bodě i) zproštěn.

e)   Žadatel o výcvik MCC/IR, který absolvoval výcvik MCC/VFR, je požadavku uvedeného v písm. a) odst. 1) bodě i) zproštěn a musí absolvovat pět hodin praktického výcviku MCC/IR.

FCL.740.H   Prodloužení platnosti typové kvalifikace – vrtulníky

a)   Prodloužení platnosti. Za účelem prodloužení platnosti typové kvalifikace pro vrtulníky musí žadatel:

1)

do třech měsíců bezprostředně před datem skončení platnosti kvalifikace projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této části v příslušném typu vrtulníku nebo na FSTD představujícím uvedený typ a

2)

absolvovat v době platnosti kvalifikace alespoň dvě hodiny ve funkci pilota příslušného typu vrtulníku. Do těchto dvou hodin může být započtena doba přezkoušení odborné způsobilosti.

3)

Pokud jsou žadatelé držiteli více než jedné typové kvalifikace pro jednomotorové pístové vrtulníky, může jim být prodloužena platnost všech příslušných typových kvalifikací na základě přezkoušení odborné způsobilosti pouze v jednom příslušném typu, k němuž mají kvalifikaci, pokud v době platnosti kvalifikace absolvují dobu letu odpovídající alespoň dvěma hodinám ve funkci velitele letadla na ostatních typech.

Přezkoušení odborné způsobilosti se provádí pokaždé v jiném typu.

4)

Pokud jsou žadatelé držiteli více než jedné typové kvalifikace pro vrtulníky s jednomotorovým turbínovým pohonem s maximální certifikovanou vzletovou hmotností do 3 175 kg, může jim být prodloužena platnost všech příslušných typových kvalifikací na základě přezkoušení odborné způsobilosti pouze v jednom příslušném typu, k němuž mají kvalifikaci, pokud absolvují:

i)

300 hodin ve funkci velitele letadla ve vrtulnících,

ii)

patnáct hodin v každém z typů, k nimž mají kvalifikaci a

iii)

dobu letu odpovídající alespoň dvěma hodinám ve funkci velitele letadla v každém z ostatních typů v době platnosti kvalifikace.

Přezkoušení odborné způsobilosti se provádí pokaždé v jiném typu.

5)

Pilot, který úspěšně absolvuje zkoušku dovednosti pro vydání dodatečné typové kvalifikace, získá prodloužení platnosti příslušné typové kvalifikace ve společných skupinách v souladu s odstavci 3) a 4).

6)

Pokud je pilot držitelem přístrojové kvalifikace IR(H), může být prodloužení její platnosti provedeno v kombinaci s přezkoušením odborné způsobilosti pro získání typové kvalifikace.

b)   Žadatel, který před skončením platnosti typové kvalifikace neprojde úspěšně všemi oddíly přezkoušení odborné způsobilosti, nesmí vykonávat práva udělená touto kvalifikací, dokud přezkoušením odborné způsobilosti úspěšně neprojde. V případech uvedených v písm. a) odst. 3) a 4) nesmí žadatel vykonávat svá práva v žádném z typů.

ODDÍL 4

Specifické požadavky pro kategorii letadel s pohonem vztlaku

FCL.720.PL   Požadavky na praxi a předpoklady pro vydání třídní nebo typové kvalifikace – letadla s pohonem vztlaku

Není-li v údajích o provozní způsobilosti letadla stanovených v souladu s částí 21 uvedeno jinak, musí žadatel o vydání první typové kvalifikace pro letadla s pohonem vztlaku splňovat následující požadavky na praxi a předpoklady:

a)

pro piloty letounů:

1)

být držitelem průkazu CPL/IR(A) s teoretickými znalostmi pro průkaz ATPL nebo průkazu ATPL(A);

2)

být držitelem osvědčení o zakončení kurzu MCC;

3)

mít nalétáno více než 100 hodin ve funkci pilota ve vícepilotních letounech;

4)

absolvovat 40 hodin letového výcviku ve vrtulnících;

b)

pro piloty vrtulníků:

1)

být držitelem průkazu CPL/IR(H) s teoretickými znalostmi pro průkaz způsobilosti ATPL nebo průkazu ATPL/IR(H);

2)

být držitelem osvědčení o zakončení kurzu MCC;

3)

mít nalétáno více než 100 hodin ve funkci pilota ve vícepilotních vrtulnících;

4)

absolvovat 40 hodin letového výcviku v letounech;

c)

pro piloty, kteří jsou kvalifikováni pro let jak v letounech, tak ve vrtulnících:

1)

být alespoň držitelem průkazu CPL(H);

2)

být držitelem přístrojové kvalifikace s teoretickými znalostmi pro průkaz ATPL nebo průkazu ATPL pro letouny nebo vrtulníky;

3)

být držitelem osvědčení o úspěšném zakončení kurzu MCC buď ve vrtulnících, nebo v letounech;

4)

mít nalétáno alespoň 100 hodin ve funkci pilota ve vícepilotních vrtulnících nebo letounech;

5)

absolvovat 40 hodin letového výcviku v letounech, případně vrtulnících, pokud nemá pilot praxi jako dopravní pilot nebo ve vícepilotních letadlech.

FCL.725.PL   Letový výcvik pro vydání třídní nebo typové kvalifikace – letadla s pohonem vztlaku

Letový výcvik, který je součástí výcvikového kurzu pro získání kvalifikace pro letadla s pohonem vztlaku, se provádí jak v letadle, tak na FSTD představujícím daný typ letadla a dostatečně kvalifikovaným pro tento účel.

FCL.740.PL   Prodloužení platnosti typové kvalifikace – letadla s pohonem vztlaku

a)   Prodloužení platnosti. Za účelem prodloužení platnosti typové kvalifikace pro letadla s pohonem vztlaku musí žadatel:

1)

do třech měsíců bezprostředně před datem skončení platnosti kvalifikace projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této části v příslušném typu letadla s pohonem vztlaku;

2)

v době platnosti kvalifikace vykonat alespoň:

i)

deset traťových úseků ve funkci pilota příslušného typu letadla s pohonem vztlaku, nebo

ii)

jeden traťový úsek ve funkci pilota příslušného typu letadla s pohonem vztlaku nebo na FFS společně s examinátorem. Let na tomto traťovém úseku může být vykonán v rámci přezkoušení odborné způsobilosti.

3)

Pilot pracující pro provozovatele obchodní letecké dopravy schváleného v souladu s platnými požadavky v oblasti letového provozu, který prošel přezkoušením odborné způsobilosti provozovatele společně s přezkoušením odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti typové kvalifikace, je povinnosti splnit požadavek uvedený v odstavci 2) zproštěn.

b)   Žadatel, který před skončením platnosti typové kvalifikace neprojde úspěšně všemi oddíly přezkoušení odborné způsobilosti, nesmí vykonávat práva udělená touto kvalifikací, dokud přezkoušením odborné způsobilosti úspěšně neprojde.

ODDÍL 5

Specifické požadavky pro kategorii vzducholodí

FCL.720.As   Požadavky na vydání typové kvalifikace – vzducholodě

Není-li v údajích o provozní způsobilosti letadla stanovených v souladu s částí 21 uvedeno jinak, musí žadatel o vydání první typové kvalifikace pro vzducholodě splňovat následující požadavky na praxi a předpoklady:

a)

pro vícepilotní vzducholodě:

1)

absolvovat dobu letu odpovídající 70 hodinám ve funkci velitele letadla na vzducholodích;

2)

být držitelem osvědčení o úspěšném zakončení kurzu MCC na vzducholodích.

3)

Pokud žadatel nesplňuje požadavek v odstavci 2), je mu vydána typová kvalifikace s právy omezenými pouze na výkon funkce druhého pilota. Omezení se odstraní, jakmile pilot absolvuje na vzducholodích dobu letu odpovídající 100 hodin ve funkci velitele letadla nebo velitele letadla pod dozorem.

FCL.735.As   Kurz součinnosti vícečlenné posádky (MCC) – vzducholodě

a)   Výcvikový kurz MCC musí zahrnovat alespoň:

1)

dvanáct hodin výuky teoretických znalostí a úloh a

2)

pět hodin praktického výcviku MCC;

3)

Použije se FNPT II nebo III kvalifikovaný pro MCC, FTD 2/3 nebo FFS.

b)   Výcvikový kurz MCC musí být absolvován do šesti měsíců ve schválené organizaci pro výcvik.

c)   Pokud není kurz MCC kombinován s kurzem pro získání typové kvalifikace pro vícepilotní provoz, obdrží žadatel po absolvování výcvikového kurzu MCC osvědčení o úspěšném zakončení kurzu.

d)   Žadatel, který absolvoval výcvik MCC pro jinou kategorii letadla, je požadavků uvedených v písmeni a) zproštěn.

FCL.740.As   Prodloužení platnosti typové kvalifikace – vzducholodě

a)   Prodloužení platnosti. Za účelem prodloužení platnosti typové kvalifikace pro vzducholodě musí žadatel:

1)

do třech měsíců bezprostředně před datem skončení platnosti kvalifikace projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této části na příslušném typu vzducholodě a

2)

absolvovat v době platnosti kvalifikace alespoň dvě hodiny ve funkci pilota příslušného typu vzducholodě. Do těchto dvou hodin může být započtena doba přezkoušení odborné způsobilosti.

3)

Pokud je pilot držitelem přístrojové kvalifikace IR(As), může být prodloužení její platnosti provedeno v kombinaci s přezkoušením odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti třídní nebo typové kvalifikace.

b)   Žadatel, který před skončením platnosti typové kvalifikace neprojde úspěšně všemi oddíly přezkoušení odborné způsobilosti, nesmí vykonávat práva udělená touto kvalifikací, dokud přezkoušením odborné způsobilosti úspěšně neprojde.

HLAVA I

DODATEČNÉ KVALIFIKACE

FCL.800   Kvalifikace pro akrobatické lety

a)   Držitelé průkazu způsobilosti pilota pro letouny, TMG nebo kluzáky mohou provádět akrobatické lety pouze v případě, že jsou držiteli odpovídající kvalifikace.

b)   Žadatelé o kvalifikaci pro akrobatické lety musí absolvovat:

1)

po vydání průkazu způsobilosti dobu letu odpovídající alespoň 40 hodinám nebo v případě kluzáků 120 vypuštění ve funkci velitele letadla v příslušné kategorii letadla;

2)

výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik, který zahrnuje:

i)

výuku teoretických znalostí odpovídající kvalifikaci,

ii)

alespoň pět hodin nebo dvacet letů v rámci akrobatického výcviku v příslušné kategorii letadla.

c)   Práva udělená kvalifikací pro akrobatické lety jsou omezena na kategorii letadla, v němž byl absolvován letový výcvik. Práva budou rozšířena na jinou kategorii letadla v případě, že je pilot držitelem průkazu způsobilosti pro tuto kategorii letadla a že úspěšně absolvuje alespoň tři lety v rámci výcviku ve dvojím řízení obsahující kompletní osnovu akrobatického výcviku v této kategorii letadla.

FCL.805   Kvalifikace pro vlečení kluzáků a transparentů

a)   Držitelé průkazů způsobilosti pilota s právy létat v letounech nebo TMG mohou vlekat kluzáky a transparenty pouze v případě, že jsou držiteli odpovídající kvalifikace pro vlečení kluzáků a transparentů.

b)   Žadatelé o kvalifikaci pro vlečení kluzáků musí absolvovat:

1)

po vydání průkazu způsobilosti dobu letu odpovídající alespoň 30 hodinám ve funkci velitele letadla a 60 vzletů a přistání v letounech, pokud má být tato činnost prováděna v letounech, nebo v TMG, pokud má být tato činnost prováděna v TMG.

2)

výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik, který zahrnuje:

i)

výuku teoretických znalostí postupů a provozu při vlečení,

ii)

alespoň deset výcvikových letů zahrnujících vlečení kluzáku, včetně alespoň pěti letů v rámci výcviku ve dvojím řízení, a

iii)

s výjimkou držitelů průkazů LAPL(S) nebo SPL, pět seznamovacích letů v kluzáku vypuštěného pomocí letadla.

c)   Žadatelé o kvalifikaci pro vlečení transparentů musí absolvovat:

1)

po vydání průkazu způsobilosti dobu letu odpovídající alespoň 100 hodin a 200 vzletů a přistání ve funkci velitele letadla v letounu nebo TMG. Nejméně 30 těchto hodin je třeba provést v letounech, pokud má být tato činnost prováděna v letounech, nebo v TMG, pokud má být tato činnost prováděna v TMG;

2)

výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik, který zahrnuje:

i)

výuku teoretických znalostí postupů a provozu při vlečení,

ii)

alespoň deset výcvikových letů zahrnujících vlečení transparentu, včetně alespoň pěti letů ve dvojím řízení.

d)   Práva udělená kvalifikací pro vlečení kluzáků a transparentů jsou omezena na letouny nebo TMG podle toho, ve kterém letadle byl proveden letový výcvik. Práva budou rozšířena v případě, že je pilot držitelem průkazu způsobilosti pro letouny nebo TMG a že úspěšně absolvuje alespoň tři lety v rámci výcviku ve dvojím řízení obsahující kompletní osnovu výcviku ve vlečení pro příslušnou kategorii letadla.

e)   Podmínkou pro výkon práv udělených kvalifikací pro vlečení kluzáků a transparentů je, že držitel kvalifikace musí za posledních 24 měsíců uskutečnit nejméně pět vlečení.

f)   Pokud pilot nesplňuje požadavek uvedený v písmeni e), musí za účelem opětovného výkonu svých práv uskutečnit chybějící počet vlečení pod dozorem instruktora nebo společně s ním.

FCL.810   Kvalifikace pro let v noci

a)   Letouny, TMG, vzducholodě.

1)

Za účelem výkonu práv udělených průkazem LAPL nebo PPL pro letouny, TMG nebo vzducholodě podle VFR v noci musí žadatelé absolvovat výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik. Tento kurz musí zahrnovat:

i)

výuku teoretických znalostí,

ii)

dobu letu odpovídající alespoň pěti hodinám v příslušné kategorii letadla v noci, zahrnující alespoň tři hodiny výcviku ve dvojím řízení, včetně alespoň jedné hodiny navigačního letu s nejméně jedním navigačním letem ve dvojím řízení v délce alespoň 50 km a pěti samostatnými vzlety a pěti samostatnými přistáními s úplným zastavením.

2)

Před absolvováním výcviku v noci musí držitelé průkazu LAPL absolvovat základní výcvik v letu podle přístrojů požadovaný pro vydání průkazu PPL.

3)

Jestliže jsou žadatelé držiteli třídní kvalifikace pro (pozemní) jednomotorové pístové letouny a třídní kvalifikace pro TMG, mohou splnit požadavky uvedené v odstavci 1) v jedné z obou tříd nebo v obou třídách.

b)   Vrtulníky. Za účelem výkonu práv udělených průkazem PPL pro vrtulníky podle VFR v noci musí žadatel:

1)

po vydání průkazu způsobilosti absolvovat dobu letu odpovídající alespoň 100 hodin ve funkci pilota vrtulníku, včetně alespoň 60 hodin ve funkci velitele letadla ve vrtulnících a dvacet hodin navigačního letu;

2)

absolvovat výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik. Kurz musí být absolvován během šesti měsíců a zahrnuje:

i)

pět hodin výuky teoretických znalostí,

ii)

deset hodin přístrojového výcviku ve dvojím řízení ve vrtulnících a

iii)

dobu letu v noci odpovídající pěti hodinám, zahrnující alespoň tři hodiny výcviku ve dvojím řízení, včetně alespoň jedné hodiny navigačního letu a pěti samostatných nočních okruhů. Každý okruh musí zahrnovat vzlet a přistání.

3)

Uchazeči, který je nebo byl držitelem přístrojové kvalifikace pro letouny nebo TMG, se započte pět hodin do požadavků uvedených v odst. 2) bodě ii) výše.

c)   Balóny. Za účelem výkonu práv udělených průkazem LAPL pro balóny nebo BPL podle VFR v noci musí žadatelé absolvovat alespoň dva výcvikové lety v noci, z nichž každý trvá alespoň jednu hodinu.

FCL.815   Kvalifikace pro let v horském terénu

a)   Práva. Držitel kvalifikace pro let v horském terénu má práva k provádění letů s letouny nebo TMG se vzletem z povrchu a přistáním na povrchu, který příslušné úřady určené členskými státy označily za povrch, jenž tuto kvalifikaci vyžaduje.

První kvalifikace pro let v horském terénu může být získána buď pro:

1)

kola s cílem udělit právo ke vzletu z povrchu nebo přistání na povrch, který není pokrytý sněhem, nebo

2)

lyže s cílem udělit právo ke vzletu z povrchu nebo přistání na povrch, který je pokrytý sněhem.

3)

Práva první kvalifikace mohou být rozšířena na práva buď pro kola, nebo pro lyže, jestliže pilot absolvuje s instruktorem pro let v horském terénu odpovídající dodatečný seznamovací kurz, včetně výuky teoretických znalostí a letového výcviku.

b)   Výcvikový kurz. Žadatelé o kvalifikaci pro let v horském terénu musí během 24 měsíců absolvovat kurz výuky teoretických znalostí a letový výcvik ve schválené organizace pro výcvik. Náplň kurzu musí odpovídat právům, o jejichž získání žadatel usiluje.

c)   Zkouška dovednosti. Po skončení výcviku musí žadatel absolvovat zkoušku dovednosti s letovým examinátorem kvalifikovaným k tomuto účelu. Zkouška dovednosti musí obsahovat:

1)

ústní zkoušku z teoretických znalostí;

2)

šest přistání alespoň na dvou různých površích jiných než povrch odletu, označených za povrch, který vyžaduje kvalifikaci pro let v horském terénu.

d)   Platnost. Kvalifikace pro let v horském terénu je platná po dobu 24 měsíců.

e)   Prodloužení platnosti. Za účelem prodloužení platnosti kvalifikace pro let v horském terénu musí žadatel:

1)

absolvovat alespoň šest přistání v horském terénu za posledních 24 měsíců, nebo

2)

projít přezkoušením odborné způsobilosti. Přezkoušení odborné způsobilosti musí být v souladu s požadavky v písmeni c).

f)   Obnova. Po skončení platnosti kvalifikace musí žadatel splňovat požadavek v písm. e) odst. 2).

FCL.820   Kvalifikace pro zkušební létání

a)   Držitelé průkazu způsobilosti pilota pro letouny nebo vrtulníky mohou létat ve funkci velitele letadla při zkušebních letech kategorie 1 nebo 2 definovaných v části 21, pokud jsou držiteli kvalifikace pro zkušební létání.

b)   Povinnost pilota být držitelem kvalifikace pro zkušební létání stanovená v písmeni a) se vztahuje pouze na zkušební lety prováděné:

1)

ve vrtulnících s osvědčením – nebo vrtulnících, které mají získat osvědčení – v souladu se standardy CS-27 či CS-29 nebo rovnocennými předpisy letové způsobilosti; nebo

2)

v letounech s osvědčením – nebo letounech, které mají získat osvědčení – v souladu se:

i)

standardy CS-25 nebo rovnocennými předpisy letové způsobilosti nebo

ii)

standardy CS-23 nebo rovnocennými předpisy letové způsobilosti, s výjimkou letounů s maximální vzletovou hmotností nižší než 2 000 kg.

c)   Držitel kvalifikace pro zkušební létání v rámci příslušné kategorie letadla má práva:

1)

v případě kvalifikace pro zkušební létání kategorie 1 k provádění zkušebních letů všech kategorií definovaných v části 21 ve funkci velitele letadla nebo druhého pilota;

2)

v případě kvalifikace pro zkušební létání kategorie 2:

i)

k provádění zkušebních letů kategorie 1 definovaných v části 21:

ve funkci druhého pilota nebo

ve funkci velitele letadla v případě letounů uvedených v písm. b) odst. 2) bodě ii), s výjimkou letounů v kategorii sběrné dopravy, letounů s návrhovou rychlostí strmého letu větší než Mach 0,6 nebo s maximálním dostupem přes 25 000 stop,

ii)

k provádění zkušebních letů všech ostatních kategorií definovaných v části 21 ve funkci velitele letadla nebo druhého pilota;

3)

navíc v případě kvalifikace pro zkušební létání obou kategorií 1 nebo 2 k provádění letů specificky souvisejících s činností konstrukčních a výrobních organizací v rámci jejich práv, kdy nemusí být splněny požadavky hlavy H.

d)   Žadatelé o vydání první kvalifikace pro zkušební létání musí:

1)

být alespoň držiteli průkazu CPL a přístrojové kvalifikace v příslušné kategorii letadla;

2)

absolvovat dobu letu odpovídající alespoň 1 000 hodin v příslušné kategorii letadla, v jejímž rámci je alespoň 400 hodin uskutečněno ve funkci velitele letadla;

3)

absolvovat výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik odpovídající zamýšlenému letadlu a kategorii letů. Výcvik zahrnuje alespoň tyto předměty:

výkonnost,

stabilita a řízení / ovládací vlastnosti;

systémy;

řízení zkušebních letů;

řízení rizik/bezpečnosti.

e)   Práva držitelů kvalifikace pro zkušební létání mohou být rozšířena na jinou kategorii zkušebních letů a jinou kategorii letadla poté, co absolvují dodatečný výcvikový kurz v některé schválené organizaci pro výcvik.

HLAVA J

INSTRUKTOŘI

ODDÍL 1

Obecné požadavky

FCL.900   Osvědčení instruktora

a)   Obecné. Osoba může vykonávat:

1)

letový výcvik v letadle, pouze pokud je držitelem:

i)

průkazu způsobilosti pilota vydaného nebo přijímaného v souladu s tímto nařízením,

ii)

osvědčení instruktora odpovídajícího poskytovanému výcviku a vydaného v souladu s touto hlavou;

2)

výcvik syntetického létání nebo výcvik MCC, pouze pokud je držitelem osvědčení instruktora odpovídajícího poskytovanému výcviku a vydaného v souladu s touto hlavou.

b)   Zvláštní podmínky

1)

V případě, že při zavedení nového letadla do členského státu nebo letového parku provozovatele není možné dosáhnout souladu s požadavky stanovenými v této hlavě, může příslušný úřad vydat zvláštní osvědčení udílející práva k letovému výcviku. Toto osvědčení musí být omezeno na výcvikové lety nutné k zavedení nového typu letadla a jeho platnost nesmí v žádném případě přesáhnout jeden rok.

2)

Držitelé osvědčení vydaného v souladu s písm. b) odst. 1), kteří chtějí požádat o vydání osvědčení instruktora, musí splňovat předpoklady a požadavky na prodloužení platnosti stanovené pro danou kategorii instruktora. Aniž je dotčen čl. FCL.905.TRI písm. b), obsahuje osvědčení TRI vydané v souladu s tímto (pod)odstavcem právo k poskytování výcviku pro získání osvědčení TRI nebo SFI pro příslušný typ.

c)   Výcvik mimo území členských států

1)

Aniž je dotčeno písmeno a), v případě letového výcviku poskytovaného ve schválené organizaci pro výcvik se sídlem mimo území členských států může příslušný úřad vydat osvědčení instruktora žadateli, který je držitelem průkazu způsobilosti pilota vydaného ve třetí zemi v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy za předpokladu, že žadatel:

i)

je držitelem průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení alespoň rovnocenného průkazu způsobilosti, kvalifikaci nebo osvědčení, pro které je oprávněn poskytovat výcvik, avšak přinejmenším průkazu CPL,

ii)

splňuje požadavky stanovené v této hlavě pro vydání příslušného osvědčení instruktora,

iii)

prokáže příslušnému úřadu odpovídající úroveň znalostí evropských předpisů v oblasti bezpečnosti letectví, které mu umožňují vykonávat práva na poskytování výcviku v souladu s touto částí.

2)

Osvědčení je omezeno na poskytování letového výcviku:

i)

ve schválených organizacích pro výcvik mimo území členských států,

ii)

pilotům-žákům, kteří mají dostatečnou znalost jazyka letového výcviku.

FCL.915   Obecné předpoklady a požadavky na instruktory

a)   Obecné. Žadatel o osvědčení instruktora musí dosáhnout alespoň 18 let věku.

b)   Dodatečné požadavky pro instruktory poskytující letový výcvik v letadlech. Žadatel o osvědčení instruktora nebo držitel tohoto osvědčení s právy provádět letový výcvik v letadle musí:

1)

být alespoň držitelem průkazu způsobilosti, případně kvalifikace, pro jejichž získání má být letový výcvik poskytnut;

2)

s výjimkou instruktora pro zkušební lety musí:

i)

absolvovat alespoň patnáctihodinovou dobu letu ve funkci pilota ve třídě nebo typu letadla, v němž má být poskytnut letový výcvik, z níž nanejvýš sedm hodin může být vykonáno na FSTD představujícím příslušnou třídu, případně typ letadla, nebo

ii)

projít hodnocením odborné způsobilosti pro příslušnou kategorii instruktora v dané třídě nebo typu letadla;

3)

být oprávněn pracovat během tohoto letového výcviku jako velitel letadla.

c)   Zápočet do dalších kvalifikací a pro účely prodloužení platnosti

1)

Žadatelům o další osvědčení instruktora mohou být započteny pedagogické dovednosti již prokázané pro získání osvědčení instruktora, jehož jsou držitelem.

2)

Nalétané hodiny ve funkci examinátora v rámci zkoušek dovednosti nebo přezkoušení odborné způsobilosti se plně započtou do požadavků na prodloužení platnosti pro všechna osvědčení instruktora, jichž je examinátor držitelem.

FCL.920   Odborná způsobilost instruktora a hodnocení

Všichni instruktoři musí být vyškoleni tak, aby dosáhli této odborné způsobilosti:

příprava materiálů,

vytváření prostředí vhodného pro výuku,

předávání znalostí,

začlenění zvládání nebezpečí a chyb (TEM) a optimalizace činnosti posádky,

organizace času s cílem dosáhnout cílů výcviku,

postupy vedoucí k usnadnění učení,

hodnocení výkonnosti účastníka výcviku,

sledování a revize dosaženého pokroku,

vyhodnocování výcvikových lekcí,

podávání zpráv o výsledcích.

FCL.925   Dodatečné požadavky na instruktory pro průkaz MPL

a)   Instruktoři, kteří poskytují výcvik pro získání průkazu MPL, musí:

1)

úspěšně absolvovat výcvikový kurz instruktora MPL ve schválené organizaci pro výcvik; a

2)

navíc pro základní, středně pokročilou a pokročilou fázi integrovaného výcvikového kurzu pro získání průkazu MPL:

i)

musí mít zkušenosti s vícepilotním provozem a

ii)

musí absolvovat úvodní výcvik v optimalizaci činnosti posádky u provozovatele obchodní letecké dopravy schváleného v souladu s platnými požadavky v oblasti letového provozu.

b)   Výcvikový kurz instruktora MPL

1)

Výcvikový kurz instruktora MPL musí zahrnovat alespoň čtrnáct hodin výcviku.

Po absolvování výcvikového kurzu podstoupí žadatel hodnocení odborné způsobilosti instruktora a znalostí přístupu na základě kvalifikovanosti.

2)

Hodnocení spočívá v praktické ukázce letového výcviku v příslušné fázi výcvikového kurzu pro získání průkazu MPL. Toto hodnocení provádí examinátor kvalifikovaný v souladu s hlavou K.

3)

Po úspěšném zakončení výcvikového kurzu pro získání průkazu MPL vydá schválená organizace pro výcvik žadateli osvědčení instruktora MPL.

c)   Za účelem zachování práv musí instruktor během předchozích dvanácti měsíců uskutečnit v rámci výcvikového kurzu pro získání průkazu MPL:

1)

jednu lekci na simulátoru v délce alespoň tří hodin nebo

2)

jednu letovou úlohu v délce alespoň jedné hodiny zahrnující alespoň dva vzlety a přistání.

d)   Pokud instruktor nesplnil požadavky písmena c), musí za účelem výkonu práv k provádění letového výcviku pro získání průkazu MPL:

1)

podstoupit udržovací výcvik ve schválené organizaci pro výcvik k dosažení úrovně odborné způsobilosti nezbytné k tomu, aby prošel hodnocením odborné způsobilosti instruktora, a

2)

projít hodnocením odborné způsobilosti instruktora v souladu s ustanoveními písm. b) odst. 2).

FCL.930   Výcvikový kurz

Žadatelé o osvědčení instruktora musí absolvovat kurz teoretických znalostí a letový výcvik ve schválené organizaci pro výcvik. Kromě specifických prvků předepsaných v této části pro každou kategorii instruktora musí kurz obsahovat prvky požadované v článku FCL.920.

FCL.935   Hodnocení odborné způsobilosti

a)   S výjimkou instruktorů pro součinnost vícečlenné posádky (MCCI), instruktorů syntetického výcviku (STI), instruktorů pro kvalifikaci pro let v horském terénu (MI) a instruktorů pro zkušební lety (FTI) musí žadatel o osvědčení instruktora projít hodnocením odborné způsobilosti v příslušné kategorii letadla s cílem prokázat examinátorovi kvalifikovanému v souladu s hlavou K schopnost vyučovat piloty-žáky na úrovni potřebné k vydání příslušného průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení.

b)   Toto hodnocení zahrnuje:

1)

prokázání odborné způsobilosti popsané v článku FCL.920 během předletového a poletového výcviku a výuky teoretických znalostí;

2)

ústní zkoušky z teoretických znalostí probíhající na zemi, předletovou a poletovou instruktáž, názorné ukázky za letu v příslušné třídě, typu nebo FSTD letadla;

3)

úlohy potřebné k hodnocení odborné způsobilosti instruktora.

c)   Hodnocení se provádí ve stejné třídě, typu nebo FSTD letadla, které jsou použity při letovém výcviku.

d)   Jestliže se pro prodloužení platnosti osvědčení instruktora vyžaduje hodnocení odborné způsobilosti a žadateli se nepodaří toto hodnocení úspěšně absolvovat před skončením platnosti osvědčení instruktora, nesmí vykonávat práva udělená tímto osvědčením do doby, než hodnocení úspěšně absolvuje.

FCL.940   Platnost osvědčení instruktora

S výjimkou kvalifikace MI, a aniž jsou dotčena ustanovení čl. FCL.900 písm. b) odst. 1), je osvědčení instruktora platné tři roky.

ODDÍL 2

Specifické požadavky na letové instruktory – FI

FCL.905.FI   FI – práva a podmínky

Letový instruktor (FI) má práva k provádění letového výcviku pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu:

a)

průkazu PPL, SPL, BPL a LAPL příslušné kategorie letadla;

b)

třídních a typových kvalifikací pro jednopilotní jednomotorová letadla, s výjimkou jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností; rozšíření tříd a skupin pro balóny a rozšíření tříd pro kluzáky;

c)

typové kvalifikace pro jednopilotní nebo vícepilotní vzducholodě;

d)

průkazu CPL v příslušné kategorii letadla za předpokladu, že instruktor FI absolvoval dobu letu odpovídající alespoň 500 hodin jako pilot v této kategorii letadla, včetně alespoň 200 hodin letového výcviku;

e)

kvalifikace pro let v noci, jestliže instruktor FI:

1)

je kvalifikován pro let v noci v příslušné kategorii letadla;

2)

prokázal schopnost poskytovat výcvik v noci letovému instruktorovi kvalifikovanému v souladu s písmenem i) níže a

3)

splňuje požadavky na praxi v letu v noci stanovené v čl. FCL.060 písm. b) odst. 2).

f)

kvalifikace pro vlečení nebo akrobatické lety za předpokladu, že tato práva instruktor FI má a že prokázal schopnost poskytovat výcvik pro uvedené kvalifikace instruktorovi FI kvalifikovanému v souladu s písmenem i) níže;

g)

přístrojové kvalifikace pro příslušnou kategorii letadla za předpokladu, že instruktor FI:

1)

absolvoval dobu letu podle IFR odpovídající alespoň 200 hodin, z nichž až 50 hodin může tvořit pozemní přístrojová doba na FFS, FTD 2/3 nebo FNPT II;

2)

absolvoval jako pilot-žák výcvikový kurz IRI a prošel hodnocením odborné způsobilosti pro osvědčení IRI a

3)

kromě toho:

i)

v případě vícemotorových letounů splňuje požadavky pro vydání osvědčení CRI,

ii)

v případě vícemotorových vrtulníků splňuje požadavky pro vydání osvědčení TRI.

h)

třídní nebo typové kvalifikace pro jednopilotní vícemotorové letouny, s výjimkou jednomotorových složitých letounů s vysokou výkonností, za předpokladu, že instruktor FI splňuje:

1)

v případě letounů předpoklady pro výcvikový kurz CRI stanovené v čl. FCL.915.CRI písm. a) a požadavky článků FCL.930.CRI a FCL.935;

2)

v případě vrtulníků požadavky stanovené v čl. FCL.910.TRI písm. c) odst. 1) a předpoklady pro výcvikový kurz TRI(H) stanovené v čl. FCL.915.TRI písm. b) odst. 2);

i)

osvědčení FI, IRI, CRI, STI nebo MI za předpokladu, že instruktor FI:

1)

absolvuje alespoň:

i)

v případě FI(S) 50 hodin nebo 150 vypuštění v rámci letového výcviku v kluzácích,

ii)

v případě FI(B) 50 hodin nebo 50 vzletů v rámci letového výcviku v balónech,

iii)

ve všech ostatních případech 500 hodin letového výcviku v příslušné kategorii letadla;

2)

projde hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935 v příslušné kategorii letadla s cílem prokázat před examinátorem letových instruktorů (FIE) schopnost poskytovat výcvik pro získání osvědčení FI;

j)

průkazu MPL, jestliže instruktor FI:

1)

pro hlavní letovou fázi výcviku absolvoval dobu letu odpovídající alespoň 500 hodin ve funkci pilota letounu, včetně alespoň 200 hodin letového výcviku;

2)

pro základní fázi výcviku:

i)

je držitelem přístrojové kvalifikace pro vícemotorové letouny a má práva k poskytování výcviku pro získání přístrojové kvalifikace a

ii)

absolvoval dobu letu odpovídající alespoň 1 500 hodin ve vícečlenném provozu;

3)

v případě, že instruktor FI je již kvalifikován k poskytování výcviku v integrovaných kurzech pro získání průkazu ATP(A) nebo CPL(A)/IR, může být požadavek uvedený v odst. 2) bodě ii) nahrazen absolvováním strukturovaného výcvikového kurzu, který zahrnuje:

i)

kvalifikaci MCC;

ii)

účast na pěti lekcích letového výcviku ve fázi 3 kurzu pro získání průkazu MPL,

iii)

účast na pěti lekcích letového výcviku ve fázi 4 kurzu pro získání průkazu MPL,

iv)

účast na pěti opakovacích lekcích traťově orientovaného letového výcviku provozovatele,

v)

náplň kurzu instruktora MCCI.

V tomto případě provede instruktor FI svých prvních pět instruktorských lekcí pod dozorem instruktora TRI(A), MCCI(A) nebo SFI(A) kvalifikovaného pro letový výcvik pro získání průkazu MPL.

FCL.910.FI   FI – omezená práva

a)   Práva instruktora FI jsou omezena na provádění letového výcviku pod dozorem instruktora FI pro stejnou kategorii letadla jmenovaného pro tento účel schválenou organizací pro výcvik, a to v těchto případech:

1)

pro vydání průkazu PPL, SPL, BPL a LAPL;

2)

u všech integrovaných kurzů na úrovni PPL v případě letounů a vrtulníků;

3)

u třídní a typové kvalifikace pro jednopilotní jednomotorová letadla; rozšíření tříd a skupin pro balóny a rozšíření tříd pro kluzáky;

4)

kvalifikace pro lety v noci, vlečení a akrobatické lety.

b)   Při provádění výcviku pod dozorem v souladu s písmenem a) nemá instruktor FI právo povolit pilotům-žákům provedení prvního samostatného letu a prvního samostatného navigačního letu.

c)   Omezení uvedená v písmenech a) a b) se z osvědčení FI odstraní, jestliže instruktor FI uskuteční alespoň:

1)

v případě instruktora FI(A) 100 hodin letového výcviku v letounech nebo TMG a dále dohled nad nejméně 25 samostatnými lety pilotů-žáků;

2)

v případě instruktora FI(H) 100 hodin letového výcviku ve vrtulnících a dále dohled nad nejméně 25 samostatnými letovými úlohami pilotů-žáků;

3)

v případě instruktora FI(As), FI(S) a FI(B) patnáct hodin nebo 50 vzletů v rámci letového výcviku zahrnujícího kompletní osnovu výcviku pro vydání průkazu PPL(As), SPL nebo BPL v příslušné kategorii letadla.

FCL.915.FI   FI – předpoklady

Žadatel o vydání osvědčení FI musí:

a)

v případě instruktora FI(A) a FI(H):

1)

absolvovat alespoň deset hodin letového výcviku podle přístrojů v příslušné kategorii letadla, z nichž smí nanejvýš pět hodin připadnout na pozemní přístrojovou dobu na FSTD;

2)

absolvovat dvacet hodin navigačního letu podle VFR v příslušné kategorii letadla ve funkci velitele letadla a

b)

kromě toho v případě instruktora FI(A):

1)

být držitelem alespoň průkazu CPL(A) nebo

2)

být držitelem alespoň průkazu PPL(A) a:

i)

splňovat požadavky na teoretické znalosti pro získání průkazu CPL, s výjimkou instruktora FI(A), který poskytuje pouze výcvik pro získání průkazu LAPL(A), a

ii)

absolvovat dobu letu odpovídající alespoň 200 hodin v letounech nebo TMG, z níž 150 hodin absolvuje ve funkci velitele letadla;

3)

nalétat alespoň 30 hodin v jednomotorových pístových letounech, z nichž alespoň pět hodin musí být uskutečněno během posledních šesti měsíců před předvstupní letovou zkouškou stanovenou v čl. FCL.930.FI písm. a);

4)

absolvovat jeden samostatný navigační let podle VFR ve funkci velitele letadla v délce alespoň 540 km (300 NM), během kterého je provedeno přistání s úplným zastavením na dvou různých letištích;

c)

kromě toho v případě instruktora FI(H) absolvovat celkovou dobu letu odpovídající 250 hodinám ve funkci pilota vrtulníků, z nichž:

1)

je alespoň 100 hodin uskutečněno ve funkci velitele letadla, pokud je žadatel držitelem alespoň průkazu CPL(H), nebo

2)

je alespoň 200 hodin uskutečněno ve funkci velitele letadla, pokud je žadatel držitelem alespoň průkazu PPL(H) a splňuje požadavky na teoretické znalosti pro získání průkazu CPL;

d)

v případě instruktora FI(As) absolvovat dobu letu odpovídající 500 hodin na vzducholodích ve funkci velitele letadla, z nichž 400 hodin musí být uskutečněno ve funkci velitele letadla, který je držitelem průkazu CPL(As);

e)

v případě instruktora FI(S) absolvovat dobu letu odpovídající 100 hodin a 200 vypuštění ve funkci velitele letadla v kluzácích. Dále pokud chce žadatel poskytovat letový výcvik v TMG, musí absolvovat dobu letu odpovídající alespoň 30 hodinám ve funkci velitele letadla v TMG a projít dodatečným hodnocením odborné způsobilosti k řízení TMG v souladu s článkem FCL.935 s instruktorem FI kvalifikovaným v souladu s čl. FCL.905.FI písm. j);

f)

v případě instruktora FI(B) absolvovat dobu letu odpovídající 75 hodinám v balónu ve funkci velitele letadla, z nichž alespoň patnáct hodin musí být uskutečněno ve stejné třídě, ve které má být poskytován výcvik.

FCL.930.FI   FI – výcvikový kurz

a)   Žadatelé o osvědčení FI musí během šesti měsíců před začátkem kurzu absolvovat zvláštní předvstupní letovou zkoušku s instruktorem FI kvalifikovaným v souladu s čl. FCL.905.FI písm. i), který má posoudit jejich schopnost kurz absolvovat. Tato předvstupní letová zkouška je založena na přezkoušení odborné způsobilosti pro třídní a typovou kvalifikaci, jak je stanoveno v dodatku 9 k této části.

b)   Výcvikový kurz FI se skládá z:

1)

25 hodin pedagogické činnosti;

2)

i)

v případě instruktora FI(A), (H) a (As) alespoň 100 hodin výuky teoretických znalostí, včetně zkoušek pokroku,

ii)

v případě instruktora FI(B) nebo FI(S) alespoň 30 hodin výuky teoretických znalostí, včetně zkoušek pokroku;

3)

i)

v případě instruktora FI(A) a (H) alespoň 30 hodin letového výcviku, z nichž 25 hodin tvoří letový výcvik ve dvojím řízení, z nichž pět hodin může být vykonáno na FFS, FNPT I nebo II nebo na FTD 2/3,

ii)

v případě instruktora FI(As) alespoň dvacet hodin letového výcviku, z nichž patnáct hodin tvoří letový výcvik ve dvojím řízení,

iii)

v případě instruktora FI(S) alespoň šest hodin nebo dvacet vzletů v rámci letového výcviku,

iv)

v případě instruktora FI(S) poskytujícího výcvik v TMG alespoň šest hodin letového výcviku ve dvojím řízení v TMG,

v)

v případě instruktora FI(B) alespoň tři hodiny, včetně třech vzletů v rámci letového výcviku.

Při podávání žádostí o osvědčení FI pro jinou kategorii letadla pilotům, kteří jsou nebo byli držiteli osvědčení:

1)

FI(A), (H) nebo (As) se započte 55 hodin do požadavku uvedeného v písm. b) odst. 2) bodě i) nebo osmnáct hodin do požadavků uvedených v písm. b) odst. 2) bodě ii).

FCL.940.FI   FI – prodloužení platnosti a obnova osvědčení

a)   Za účelem prodloužení platnosti osvědčení FI musí držitel splnit dva ze tří níže uvedených požadavků:

1)

absolvovat:

i)

v případě osvědčení FI(A) a (H) alespoň 50 hodin letového výcviku v příslušné kategorii letadla jako instruktor FI, TRI, CRI, IRI, MI nebo jako examinátor v době platnosti osvědčení. Pokud mají být prodloužena práva k poskytování výcviku pro získání přístrojové kvalifikace, musí deset z těchto hodin tvořit letový výcvik pro získání přístrojové kvalifikace a musí být absolvovány během dvanácti měsíců před skončením platnosti osvědčení FI,

ii)

v případě osvědčení FI(As) alespoň dvacet hodin letového výcviku na vzducholodích jako instruktor FI, IRI nebo jako examinátor v době platnosti osvědčení. Pokud mají být prodloužena práva k poskytování výcviku pro získání přístrojové kvalifikace, musí deset z těchto hodin tvořit letový výcvik pro získání přístrojové kvalifikace a musí být absolvovány během dvanácti měsíců před skončením platnosti osvědčení FI,

iii)

v případě osvědčení FI(S) alespoň 30 hodin nebo 60 vzletů v rámci letového výcviku v kluzácích, motorových kluzácích nebo TMG jako instruktor FI nebo jako examinátor v době platnosti osvědčení,

iv)

v případě osvědčení FI(B) alespoň šest hodin letového výcviku v balónech jako instruktor FI nebo jako examinátor v době platnosti osvědčení;

2)

navštěvovat v době platnosti osvědčení FI udržovací seminář pro instruktory;

3)

projít do dvanácti měsíců před skončením lhůty platnosti osvědčení FI hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935.

b)   Alespoň při každém druhém následujícím prodloužení platnosti osvědčení FI(A) nebo FI(H) nebo při každém třetím prodloužení platnosti osvědčení FI(As), (S) a (B) musí jeho držitel projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935.

c)   Obnova. Jestliže platnost osvědčení FI skončí, musí žadatel ve lhůtě dvanácti měsíců před jeho obnovou:

1)

navštěvovat udržovací seminář pro instruktory;

2)

projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935.

ODDÍL 4

Specifické požadavky na instruktory pro typovou kvalifikaci – TRI

FCL.905.TRI   TRI – práva a podmínky

Instruktor pro typovou kvalifikaci (TRI) má práva k poskytování výcviku pro:

a)

prodloužení platnosti a obnovu přístrojové kvalifikace, pokud je instruktor TRI držitelem platné přístrojové kvalifikace;

b)

vydávání osvědčení TRI nebo SFI, pokud má držitel tříletou praxi jako instruktor TRI a

c)

v případě instruktora TRI pro jednopilotní letouny:

1)

vydávání, prodloužení platnosti a obnovu typových kvalifikací pro jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností, pokud žadatel usiluje o práva pro činnost v jednopilotním provozu.

Práva instruktora TRI(SPA) mohou být rozšířena na letový výcvik pro typové kvalifikace pro jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností ve vícepilotním provozu, pokud instruktor TRI:

i)

je držitelem osvědčení MCCI nebo

ii)

je nebo byl držitelem osvědčení TRI pro vícepilotní letouny.

2)

kurz pro získání průkazu MPL v základní fázi, pokud jsou práva žadatele rozšířena na vícepilotní provoz a pokud žadatel je nebo byl držitelem osvědčení FI(A) nebo IRI(A).

d)

v případě instruktora TRI pro vícepilotní letouny:

1)

vydávání, prodloužení platnosti a obnovu typových kvalifikací pro:

i)

vícepilotní letouny,

ii)

jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností, pokud žadatel usiluje o práva pro činnost ve vícepilotním provozu;

2)

kvalifikaci MCC;

3)

kurz pro získání průkazu MPL v základní, středně pokročilé a pokročilé fázi, přičemž pro základní fázi je podmínkou, že žadatel je nebo byl držitelem osvědčení FI(A) nebo IRI(A).

e)

v případě instruktora TRI pro vrtulníky:

1)

vydávání, prodloužení platnosti a obnovu typových kvalifikací pro vrtulníky;

2)

výcvik MCC, pokud je držitelem typové kvalifikace pro vícepilotní vrtulníky;

3)

rozšíření kvalifikace IR(H) pro jednomotorové vrtulníky na kvalifikaci IR(H) pro vícemotorové vrtulníky;

f)

v případě instruktora TRI pro letadla s pohonem vztlaku:

1)

vydávání, prodloužení platnosti a obnovu typových kvalifikací pro letadla s pohonem vztlaku;

2)

kvalifikaci MCC.

FCL.910.TRI   TRI – omezená práva

a)   Obecné. Pokud je výcvik instruktora TRI prováděn pouze na FFS, práva instruktora TRI jsou omezena na výcvik na FFS.

V tomto případě může instruktor TRI provádět linkové lety pod dozorem za předpokladu, že výcvikový kurz instruktora TRI za tímto účelem zahrnoval dodatečný výcvik.

b)   Instruktor TRI pro letouny a letadla s pohonem vztlaku – TRI(A) a TRI(PL). Práva instruktora TRI jsou omezena na typ letounu nebo letadla s pohonem vztlaku, ve kterém byl prováděn výcvik a hodnocení odborné způsobilosti. Práva instruktora TRI se rozšíří na další typy, pokud instruktor TRI:

1)

absolvuje během dvanácti měsíců před podáním žádosti alespoň patnáct traťových úseků, včetně vzletů a přistání na příslušném typu letadla, z nichž může být sedm úseků absolvováno na FFS;

2)

absolvuje technickou a letovou část výcviku příslušného kurzu instruktora TRI;

3)

projde příslušnými oddíly hodnocení odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935 s cílem prokázat před examinátorem FIE nebo TRE kvalifikovaným v souladu s hlavou K svou schopnost vyučovat piloty na úrovni potřebné k vydání typové kvalifikace, včetně předletového a poletového výcviku a výuky teoretických znalostí.

c)   Instruktor TRI pro vrtulníky – TRI(H).

1)

Práva instruktora TRI(H) jsou omezena na typ vrtulníku, na kterém byla vykonána zkouška dovednosti pro získání osvědčení TRI. Práva instruktora TRI se rozšíří na další typy, pokud instruktor TRI:

i)

absolvuje příslušnou technickou část kurzu instruktora TRI v odpovídajícím typu vrtulníku nebo na FSTD představujícím tento typ,

ii)

absolvuje alespoň dvě hodiny letového výcviku v příslušném typu pod dozorem řádně kvalifikovaného instruktora TRI(H) a

iii)

projde příslušnými oddíly hodnocení odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935 s cílem prokázat před examinátorem FIE nebo TRE kvalifikovaným v souladu s hlavou K svou schopnost vyučovat piloty na úrovni potřebné k vydání typové kvalifikace, včetně předletového a poletového výcviku a výuky teoretických znalostí.

2)

Za účelem rozšíření práv instruktora TRI(H) z jednopilotních na vícepilotní pro stejný typ vrtulníku musí držitel absolvovat na tomto typu vrtulníku alespoň 100 hodin ve vícepilotním provozu.

d)   Aniž jsou dotčeny předchozí odstavce, držitelé osvědčení TRI, kteří získali typovou kvalifikaci v souladu s čl. FCL.725 písm. e), mají nárok na rozšíření svých práv instruktora TRI o tento nový typ letadla.

FCL.915.TRI   TRI – předpoklady

Žadatel o osvědčení TRI musí:

a)

být držitelem průkazu způsobilosti pilota CPL, MPL nebo ATPL pro příslušnou kategorii letadla;

b)

v případě osvědčení TRI(MPA):

1)

absolvovat dobu letu odpovídající 1 500 hodin ve funkci pilota vícepilotních letounů a

2)

absolvovat během dvanácti měsíců před podáním žádosti 30 traťových úseků, včetně vzletů a přistání, ve funkci velitele letadla nebo druhého pilota v příslušném typu letounu, z nichž patnáct úseků může být absolvováno na FFS představujícím daný typ;

c)

v případě osvědčení TRI(SPA):

1)

absolvovat během dvanácti měsíců předcházejících podání žádosti 30 traťových úseků, včetně vzletů a přistání, ve funkci velitele letadla v příslušném typu letounu, z nichž patnáct úseků může být absolvováno na FFS představujícím daný typ, a

2)

i)

absolvovat dobu letu odpovídající alespoň 500 hodin ve funkci pilota letounů, včetně 30 hodin ve funkci velitele letadla v příslušném typu letounu, nebo

ii)

být současným nebo bývalým držitelem osvědčení FI pro vícemotorové letouny s právy přístrojové kvalifikace IR(A);

d)

v případě osvědčení TRI(H):

1)

v případě osvědčení TRI(H) pro jednopilotní jednomotorové vrtulníky absolvovat 250 hodin ve funkci pilota vrtulníků;

2)

v případě osvědčení TRI(H) pro jednopilotní vícemotorové vrtulníky absolvovat 500 hodin ve funkci pilota vrtulníků, včetně 100 hodin ve funkci velitele letadla v jednopilotních vícemotorových vrtulnících;

3)

v případě osvědčení TRI(H) pro vícepilotní vrtulníky absolvovat dobu letu odpovídající 1 000 hodin ve funkci pilota vrtulníků, které zahrnují:

i)

350 hodin ve funkci pilota vícepilotních vrtulníků nebo

ii)

u žadatelů, kteří jsou již držiteli osvědčení TRI(H) pro jednopilotní vícemotorové vrtulníky absolvovat 100 hodin ve funkci pilota tohoto typu ve vícepilotním provozu.

4)

Držitelům osvědčení FI(H) se toto osvědčení započítá v plném rozsahu do požadavků odstavců 1) a 2) pro příslušný jednopilotní vrtulník;

e)

v případě osvědčení TRI(PL):

1)

absolvovat dobu letu odpovídající 1 500 hodin ve funkci pilota vícepilotních letounů, letadel s pohonem vztlaku nebo vícepilotních vrtulníků a

2)

absolvovat během dvanácti měsíců před podáním žádosti 30 traťových úseků, včetně vzletů a přistání, ve funkci velitele letadla nebo druhého pilota v příslušném typu letadla s pohonem vztlaku, z nichž patnáct úseků může být absolvováno na FFS představujícím daný typ.

FCL.930.TRI   TRI – výcvikový kurz

a)   Výcvikový kurz instruktora TRI musí zahrnovat alespoň:

1)

25 hodin pedagogické činnosti;

2)

deset hodin technického výcviku, včetně revize technických znalostí, přípravy učebních plánů a rozvoje schopností při poskytování výcviku v učebně nebo na simulátoru;

3)

pěti hodin letového výcviku v příslušném letadle nebo na simulátoru představujícím tento typ letadla v případě jednopilotních letadel a deset hodin v případě vícepilotních letadel nebo simulátoru představujícího tento typ letadla.

b)   Žadatelům, kteří jsou nebo byli držiteli osvědčení instruktora, se toto osvědčení plně započte do požadavku uvedeného v písm. a) odst. 1).

c)   Žadateli o osvědčení TRI, který je držitelem osvědčení SFI pro příslušný typ, se toto osvědčení plně započte do požadavků uvedených v tomto odstavci za účelem vydání osvědčení TRI omezeného na poskytování letového výcviku na simulátorech.

FCL.935.TRI   TRI – Hodnocení odborné způsobilosti

Pokud je hodnocení odborné způsobilosti instruktora TRI prováděno na FFS, osvědčení TRI je omezeno na letový výcvik na FFS.

Omezení se zruší, pokud instruktor TRI projde hodnocením odborné způsobilosti v letadle.

FCL.940.TRI   TRI – prodloužení platnosti a obnova osvědčení

a)   Prodloužení platnosti.

1)