EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0284

Nařízení Komise (EU) č. 284/2011 ze dne 22. března 2011 , kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong

OJ L 77, 23.3.2011, p. 25–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 167 - 171

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/284/oj

23.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/25


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 284/2011

ze dne 22. března 2011,

kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na čl. 48 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2002/72/ES (2) obsahuje zvláštní ustanovení týkající se materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami, včetně požadavků na složení a omezení a specifikací pro látky, které se v nich smějí používat.

(2)

Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva podle článku 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (3) obdržel několik oznámení a výstrah ohledně materiálů, které přicházejí do styku s potravinami, dovážených do Unie z Čínské lidové republiky (dále jen „Čína“) a ze zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong (dále jen „Hongkong“), které do potravin nebo simulantů potravin uvolňují taková množství chemických látek, jež nejsou v souladu s právními předpisy Unie.

(3)

Tato oznámení a výstrahy se týkají především plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu, které nesplňuje požadavky ohledně uvolňování primárních aromatických aminů a formaldehydu do potravin stanovené v příloze V části A, respektive v příloze II části A směrnice 2002/72/ES.

(4)

Primární aromatické aminy (dále jen „PAA“) jsou skupinou sloučenin, z nichž některé jsou karcinogenní, zatímco jiné z těchto sloučenin jsou domnělými karcinogeny. PAA mohou v materiálech určených pro styk s potravinami vznikat v důsledku přítomnosti nečistot nebo produktů rozkladu.

(5)

U polyamidového kuchyňského nádobí pocházejícího nebo zasílaného z Číny a Hongkongu bylo hlášeno, že se z něho uvolňuje velké množství PAA do potravin.

(6)

Směrnice 2002/72/ES povoluje používání formaldehydu při výrobě plastů za předpokladu, že tyto plasty neuvolňují do potravin více než 15 mg/kg formaldehydu (specifický migrační limit (SML) vyjádřený jako celkový formaldehyd a hexamethylentetramin).

(7)

U melaminového kuchyňského nádobí pocházejícího nebo zasílaného z Číny a Hongkongu bylo hlášeno, že se z něho do potravin uvolňují množství formaldehydu, která jsou vyšší než povolená maximální množství.

(8)

V posledních několika letech podnikla Komise několik iniciativ včetně školení pro čínské kontrolní orgány a dotyčné výrobní odvětví, aby zvýšila úroveň znalostí o požadavcích stanovených v právních předpisech Unie týkajících se materiálů, jež přicházejí do styku s potravinami, dovážených do Unie.

(9)

I přes tyto iniciativy zjistily mise Potravinového a veterinárního úřadu do Číny a Hongkongu v roce 2009 závažné nedostatky v systému úřední kontroly týkající se plastových materiálů, které přicházejí do styku s potravinami, určených k dovozu do Unie a velké množství kontrolovaného plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Číny a Hongkongu stále nesplňuje požadavky právních předpisů Unie.

(10)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 (4) obsahuje zvláštní ustanovení týkající se materiálů a předmětů určených pro přímý nebo nepřímý styk s potravinami, včetně některých obecných a zvláštních požadavků, jež by tyto materiály a předměty měly splňovat. Podle článku 24 uvedeného nařízení provádějí členské státy úřední kontrolu s cílem vynutit dodržování uvedeného nařízení v souladu s odpovídajícími právními předpisy Unie, které upravují úřední kontrolu potravin a krmiv. Tyto předpisy jsou obsaženy v nařízení (ES) č. 882/2004.

(11)

Konkrétně čl. 48 odst. 1 nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví, že pokud nejsou v právních předpisech Unie stanoveny podmínky a podrobné postupy, které mají být dodržovány při dovozu zboží ze třetích zemí, může je v případě potřeby stanovit Komise.

(12)

Ustanovení čl. 48 odst. 2 nařízení (ES) č. 882/2004 umožňuje uložit zvláštní dovozní podmínky na určité výrobky pocházející z určitých třetích zemí s ohledem na rizika, jež jsou s těmito výrobky spojena.

(13)

Aby se minimalizovala zdravotní rizika, která mohou vyplývat z plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Číny nebo Hongkongu, měla by být každá zásilka těchto výrobků doprovázena příslušnými doklady včetně výsledků analýz, které prokazují, že splňuje požadavky ohledně uvolňování PAA a formaldehydu stanovené ve směrnici 2002/72/ES.

(14)

Aby byla zajištěna účinnější organizace kontrol plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Číny nebo Hongkongu, měli by dovozci nebo jejich zástupci předem oznamovat doručení a povahu zásilek. Členské státy by také měly mít možnost určit konkrétní místa prvního uvedení, jimiž mohou zásilky těchto předmětů vstupovat do Unie. Tyto informace by měly být veřejně dostupné.

(15)

Aby byl zajištěn určitý stupeň jednotnosti na úrovni Unie, co se týče kontrol plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Číny nebo Hongkongu, měl by být v tomto nařízení vymezen postup úředních kontrol definovaných v článku 2 nařízení (ES) č. 882/2004. Tyto kontroly by měly zahrnovat kontrolu dokladů, kontrolu totožnosti a fyzickou kontrolu.

(16)

Pokud se při fyzické kontrole zjistí nesoulad s příslušnými předpisy, měly by členské státy neprodleně uvědomit Komisi prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva.

(17)

Členské státy by měly mít možnost v určitých případech povolit další přepravu zásilek plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Číny nebo Hongkongu z místa prvního uvedení, pokud budou přijata ujednání s příslušnými orgány v místě určení, aby byla zajištěna sledovatelnost zásilek až do získání výsledků fyzické kontroly, s cílem umožnit příslušnému orgánu řešit postup dovozu těchto zásilek účinně a účelně.

(18)

K uvolnění plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Číny nebo Hongkongu do volného oběhu by mělo dojít teprve poté, co byly dokončeny všechny kontroly a jsou známy jejich výsledky. Za tímto účelem by měl být výsledek kontrol zpřístupněn celním orgánům předtím, než bude zboží uvolněno do volného oběhu.

(19)

Je nutno stanovit postup zaznamenávání informací získaných z těchto kontrol. Tyto informace by měly být pravidelně předkládány Komisi.

(20)

Ustanovení tohoto nařízení je nutno pravidelně přezkoumávat s ohledem na informace obdržené od členských států.

(21)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravní řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky (dále jen „Čína“) a zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong (dále jen „Hongkong“).

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

a)

„plastovým kuchyňským nádobím“ rozumějí materiály z plastů popsané v čl. 1 odst. 1 a 2 směrnice 2002/72/EC kódu ex KN 3924 10 00;

b)

„zásilkou“ rozumí určité množství plastového kuchyňského nádobí z polyamidu nebo melaminu, na něž se vztahuje stejný dokument (dokumenty), přepravuje se stejným dopravním prostředkem a pochází ze stejné třetí země;

c)

„příslušnými orgány“ rozumějí příslušné orgány členských států určené v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 882/2004;

d)

„místem prvního uvedení“ rozumí místo vstupu zásilky do Unie;

e)

„kontrolou dokladů“ rozumí kontrola dokladů uvedených v článku 3 tohoto nařízení;

f)

„kontrolou totožnosti“ rozumí vizuální prověření, že doklady doprovázející zásilku odpovídají obsahu zásilky;

g)

„fyzickou kontrolou“ rozumí odběr vzorků pro analýzu a laboratorní zkoušení a jakoukoli jinou kontrolu nezbytnou k ověření shody s požadavky ohledně uvolňování PAA a formaldehydu stanovenými ve směrnici 2002/72/ES.

Článek 3

Dovozní podmínky

1.   Plastové kuchyňské nádobí z polyamidu a melaminu pocházející nebo zasílané z Číny nebo Hongkongu se dováží do členských států pouze tehdy, pokud dovozce předloží příslušnému orgánu za každou zásilku řádně vyplněné prohlášení, které potvrzuje, že splňuje požadavky ohledně uvolňování primárních aromatických aminů a formaldehydu stanovené v příloze V části A, respektive v příloze II části A směrnice 2002/72/ES.

2.   Vzor prohlášení podle odstavce 1 je uveden v příloze tohoto nařízení. Prohlášení se sepisuje v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, do něhož se zásilka dováží.

3.   K prohlášení podle odstavce 1 se přiloží laboratorní zpráva, která obsahuje:

a)

pokud jde o polyamidové kuchyňské nádobí, výsledky analýzy prokazující, že neuvolňuje do potravin nebo simulantů potravin primární aromatické aminy ve zjistitelném množství. Mez zjistitelnosti se vztahuje na úhrn primárních aromatických aminů. Pro účely analýzy je mez zjistitelnosti pro primární aromatické aminy stanovena na 0,01 mg/kg potravin nebo simulantů potravin;

b)

pokud jde o melaminové kuchyňské nádobí, výsledky analýzy prokazující, že neuvolňuje do potravin nebo simulantů potravin formaldehyd v množství přesahujícím 15 mg/kg potravin.

4.   Příslušný orgán v prohlášení uvedeném v příloze k tomuto nařízení označí, zda je zboží vyhovující či nevyhovující pro uvolnění do volného oběhu podle toho, zda splňuje pravidla a podmínky podle směrnice 2002/72/EC, jak jsou stanoveny v odstavci 1.

Článek 4

Předběžné oznamování zásilek

Dovozci nebo jejich zástupci oznámí příslušnému orgánu v místě prvního uvedení alespoň dva pracovní dny před předpokládaným datem a dobou fyzického doručení zásilek pocházejících nebo zasílaných z Číny a Hongkongu.

Článek 5

Oznámení místa prvního uvedení

Pokud se členský stát rozhodne určit konkrétní místa prvního uvedení pro zásilky pocházející nebo zasílané z Číny a Hongkongu, zveřejní na internetu aktuální seznam těchto míst a sdělí příslušnou internetovou adresu Komisi.

Komise na svých internetových stránkách pro informační účely uvede odkazy na vnitrostátní seznam konkrétních míst prvního uvedení.

Článek 6

Kontroly v místě prvního uvedení

1.   Příslušný orgán v místě prvního uvedení provede:

a)

kontrolu dokladů u všech zásilek, a to do dvou pracovních dnů od okamžiku jejich doručení;

b)

kontrolu totožnosti a fyzickou kontrolu, včetně laboratorní analýzy 10 % zásilky, a to takovým způsobem, aby dovozci ani jejich zástupci nemohli předvídat, zda nějaká zásilka bude podrobena těmto kontrolám, přičemž výsledky fyzické kontroly musí být k dispozici, co nejdříve je to technicky možné.

2.   Pokud laboratorní analýza podle odst. 1 písm. b) zjistí nesoulad s předpisy, příslušné orgány výsledky neprodleně oznámí Komisi prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva zřízeného na základě článku 50 nařízení (ES) č. 178/2002.

Článek 7

Další doprava

Příslušný orgán v místě prvního uvedení může povolit další přepravu zásilek, pocházejících nebo zasílaných z Číny a Hongkongu ještě předtím, než budou k dispozici výsledky kontrol uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b).

Pokud příslušný orgán udělí povolení uvedené v prvním odstavci, vyrozumí příslušný orgán v místě určení a poskytne kopii prohlášení uvedené v příloze a řádně vyplněné, jak stanoví článek 3, spolu s výsledky kontrol uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b), jakmile jsou tyto k dispozici.

Členské státy zajistí, aby byla zavedena vhodná opatření, která zajistí, že zásilky zůstanou pod stálým dohledem příslušných orgánů a nelze s nimi žádným způsobem manipulovat, dokud nebudou k dispozici výsledky kontrol uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b). Plastové kuchyňské nádobí z polyamidu a melaminu pocházející nebo zasílané z Číny a Hongkongu se uvolní do volného oběhu, jakmile jsou provedeny všechny kontroly požadované podle článku 6 a všechny získané výsledky jsou příznivé.

Článek 8

Uvolnění zboží do volného oběhu

Uvolnění plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Číny a Hongkongu do oběhu je podmíněno tím, že je celním orgánům předloženo prohlášení uvedené v příloze, a to řádně vyplněné, jak stanoví článek 3.

Článek 9

Podávání zpráv Komisi

1.   Při provádění kontrol uvedených v čl. 6 odst. 1 zaznamenávají příslušné orgány tyto informace:

a)

podrobnosti o každé kontrolované zásilce včetně:

i)

velikosti zásilky vyjádřené počtem předmětů,

ii)

země původu;

b)

počet zásilek, které byly podrobeny odběru vzorků a analýze;

c)

výsledky kontrol uvedených v článku 6.

2.   Členské státy jednou za čtvrt roku předloží Komisi zprávu obsahující informace podle odstavce 1, a to vždy do konce měsíce následujícího po každém čtvrtletí.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 1. července 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech v souladu se smlouvami.

V Bruselu dne 22. března 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 220, 15.8.2002, s. 18.

(3)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.


PŘÍLOHA

Prohlášení, které je nutno předložit za každou zásilku plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong

Image


Top