Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0825

2011/825/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o vnitrostátní opatření pro prevenci zavlečení některých nákaz vodních živočichů do částí Irska, Finska a Švédska (oznámeno pod číslem K(2011) 9002) Text s významem pro EHP

OJ L 328, 10.12.2011, p. 53–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 292 - 294

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/825/oj

10.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/53


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. prosince 2011,

kterým se mění rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o vnitrostátní opatření pro prevenci zavlečení některých nákaz vodních živočichů do částí Irska, Finska a Švédska

(oznámeno pod číslem K(2011) 9002)

(Text s významem pro EHP)

(2011/825/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropského unie,

s ohledem na směrnici Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (1), a zejména na čl. 43 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2010/221/EU ze dne 15. dubna 2010, kterým se schvalují vnitrostátní opatření pro omezení dopadu některých nákaz živočichů pocházejících z akvakultury a volně žijících vodních živočichů podle článku 43 směrnice Rady 2006/88/ES (2), umožňuje některým členským státům uplatnit omezení na zásilky uvedených živočichů za účelem prevence zavlečení některých nákaz na jejich území za předpokladu, že buď prokázaly, že jejich území nebo určité vymezené části jejich území jsou prosty dotčených nákaz, nebo zavedly program eradikace nebo program pro dozor, aby status území prostého nákazy získaly.

(2)

Pevninské části území Finska a Švédska jsou příloze II rozhodnutí 2010/221/EU uvedeny jako území se schváleným programem eradikace týkajícím se bakteriálního onemocnění ledvin (BKD).

(3)

Pobřežní části území Švédska jsou v příloze II rozhodnutí 2010/221/EU uvedeny jako území, která mají schválený program eradikace týkající se infekční nekrózy slinivky (IPN).

(4)

Rozhodnutím 2010/221/EU byla proto schválena některá vnitrostátní opatření Finska a Švédska týkající se zásilek živočichů pocházejících z akvakultury náležejících k vnímavým druhům do uvedených oblastí. Aby se však umožnilo opětovné vyhodnocení vhodnosti těchto vnitrostátních opatření, je povolení k jejich použití časově omezeno do 31. prosince 2011.

(5)

Finsko předložilo Komisi zprávy o fungování svého vnitrostátního programu eradikace týkajícího se BKD, v nichž uvádí, že eradikace BKD dosud nebyla úspěšná. I když se v řadě oblastí dosáhlo úspěchu, některé oblasti stále zůstávají BKD nakaženy. Finsko proto požádalo, aby se zeměpisné vymezení programu omezilo na dvě souvislé zóny pokrývající 19 povodí. V uvedených dvou zónách se omezení související s BKD vztahují pouze na čtyři chovy a ve všech těchto chovech probíhá proces likvidace nakažených ryb a čištění a dezinfekce zařízení.

(6)

Švédsko předložilo Komisi zprávu o fungování svého vnitrostátního programu eradikace týkajícího se BKD a IPN. Počet ohlášených případů se výrazně snížil a eradikace obou nákaz v oblastech, kde je program použit, je téměř dokončena. Pevninské části Švédska jsou již IPN prosty a vnitrostátní program eradikace v pobřežních vodách proto rovněž slouží jako nárazník k ochraně oblastí, které již byly vyhlášeny za nákazy prosté.

(7)

Vzhledem k informacím, které poskytlo Finsko a Švédsko, je vhodné v uvedených vnitrostátních opatřeních pokračovat. S ohledem na skutečnost, že eradikace nebylo dosud zcela dosaženo ani přes mnohaleté používání vnitrostátních programů eradikace, je nutné vhodnost a potřebnost vnitrostátních opatření v náležité době znovu vyhodnotit. Proto by mělo být povolení k použití uvedených vnitrostátních opatření omezeno na dva další roky, do 31. prosince 2013.

(8)

Příloha III rozhodnutí 2010/221/EU v současnosti uvádí devět jednotek na území Irska se schváleným programem pro dozor, pokud jde o Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar).

(9)

Irsko Komisi oznámilo zjištění OsHV-1 μνar ve dvou z uvedených jednotek, a to v zálivu Gweendore v rámci jednotky 1 a v zálivu Ballinakill v rámci jednotky 4. Zeměpisné vymezení těchto dvou území v příloze III rozhodnutí 2010/221/EU by se tudíž mělo změnit.

(10)

Rozhodnutí 2010/221/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2010/221/EU se mění takto:

(1)

V čl. 3 odst. 2 se datum „31. prosince 2011“ nahrazuje datem „31. prosince 2013“.

(2)

Přílohy II a III se nahrazují zněním přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. prosince 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  Úř. věst. L 98, 20.4.2010, s. 7.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA II

Členské státy a části jejich území s programy eradikace v souvislosti s některými nákazami živočichů pocházejících z akvakultury, jimž bylo schváleno přijmout vnitrostátní opatření pro tlumení těchto nákaz v souladu s čl. 43 odst. 2 směrnice 2006/88/ES

Nákaza

Členský stát

Kód

Zeměpisné vymezení území, pro něž byla schválena vnitrostátní opatření

Bakteriální onemocnění ledvin (BKD)

Finsko

FI

Tato povodí:

Kymijoki, Juustilanjoki, Hounijoki, Tervajoki, Vilajoki, Urpalanjoki, Vaalimaanjoki, Virojoki, Vehkajoki, Summajoki, Vuoksi, Jänisjoki, Kiteenjoki-Tohmajoki, Hiitolanjoki, Tenojoki, Näätämöjoki, Uutuanjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki.

Švédsko

SE

Pevninské části území

Infekční nekróza slinivky (IPN)

Švédsko

SE

Pobřežní části území

PŘÍLOHA III

Členské státy a území s programy pro dozor nad ostreid herpesvirem 1 μνar (OsHV-1 μνar), jimž bylo schváleno přijmout vnitrostátní opatření pro tlumení této nákazy v souladu s čl. 43 odst. 2 směrnice 2006/88/ES

Nákaza

Členský stát

Kód

Zeměpisné vymezení území, pro něž byla schválena vnitrostátní opatření (členské státy, oblasti a jednotky)

Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Irsko

IE

Jednotka 1: záliv Sheephaven.

Jednotka 2: záliv Gweebara.

Jednotka 3: zálivy Drumcliff, Killala, Broadhaven a Blacksod.

Jednotka 4: záliv Streamstown.

Jednotka 5: zálivy Bertraghboy a Galway.

Jednotka 6: ústí řeky Shannon a zálivy Poulnasharry, Askeaton a Ballylongford.

Jednotka 7: záliv Kenmare.

Jednotka 8: záliv Dunmanus.

Jednotka 9: zálivy Kinsale a Oysterhaven.

Spojené království

UK

Území Velké Británie s výjimkou zálivu Whitestable (Kent).

Území Severního Irska s výjimkou zálivu Killough, Lough Foyle a Carlingford Lough.

Území Guernsey.


Top