EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1249

Nařízení Komise (EU) č. 1249/2010 ze dne 22. prosince 2010 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 498/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu

OJ L 341, 23.12.2010, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 320 - 327

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1249/oj

23.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1249/2010

ze dne 22. prosince 2010,

kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 498/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu (1), a zejména na článek 102 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 70 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1198/2006 stanoví, že členské státy by měly být odpovědné za předcházení nesrovnalostem, jejich odhalování a nápravu a získávání neoprávněně vyplacených částek zpět, oznamování těchto nesrovnalostí Komisi a její informování o postupu správních a soudních řízení.

(2)

S ohledem na zkušenosti, které získala Komise a členské státy při uplatňování nařízení Komise (ES) č. 1681/94 ze dne 11. července 1994 o nesrovnalostech a navrácení neoprávněně vyplacených částek v souvislosti s financováním strukturálních politik a organizaci informačního systému v této oblasti (2), by měly být postupy podávání hlášení o následných krocích prováděných v návaznosti na nesrovnalosti zjednodušeny. Kromě toho je nezbytné v zájmu snížení administrativní zátěže pro členské státy přesněji stanovit, které informace Komise požaduje. Za tímto účelem by ve výročním výkazu, který má být předložen Komisi podle článku 46 nařízení Komise (ES) č. 498/2007 (3), měly být doplněny informace o částkách, které nelze získat zpět, a o souhrnných částkách souvisejících s nahlášenými nesrovnalostmi.

(3)

Postupy pro hlášení částek, které nelze získat zpět, by měly přesně zohledňovat povinnosti členských států stanovené v článku 70 nařízení (ES) č. 1198/2006, a zejména pak povinnost zajistit, aby byly účinně zpět získávány vyplacené částky. Rovněž je vhodné zjednodušit postupy, kterými Komise sleduje plnění těchto povinností, s cílem zvýšit jejich účinnost a hospodárnost.

(4)

Na základě článku 60 nařízení (ES) č. 1198/2006 by mělo být jasně stanoveno, že certifikační orgán odpovídá za vedení úplných účetních záznamů, především pokud jde o údaje o částkách nahlášených Komisi jako neoprávněně vyplacené v souladu s článkem 55 nařízení (ES) č. 498/2007.

(5)

V zájmu zajištění efektivní výměny informací o nesrovnalostech a zabránění duplicitě jednotlivých kontaktních míst je vhodné uvést ustanovení o spolupráci s členskými státy v jediném článku.

(6)

Nařízení (ES) č. 498/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský rybářský fond,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 498/2007 se mění takto:

1)

V článku 40 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.   V účetních záznamech vedených v souladu s čl. 60 písm. f) základního nařízení musí být každá částka související s nesrovnalostí nahlášenou Komisi podle článku 55 identifikována pomocí referenčního čísla přiděleného dané nesrovnalosti nebo pomocí jiné vhodné metody.“

2)

Článek 46 se mění takto:

a)

Odstavec 2 se mění takto:

i)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„Každý rok do 31. března předloží certifikační orgán Komisi výkaz v souladu se vzorem uvedeným v příloze X, který u každé prioritní osy operačního programu uvede:“,

ii)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„(b)

částky získané zpět, jež byly odečteny z výkazů výdajů předložených v předchozím roce;“,

iii)

doplňuje se nové písmeno d), které zní:

„(d)

seznam částek, v jejichž případě bylo v předchozím roce stanoveno, že nemohou být získány zpět, nebo v jejichž případě se neočekává, že budou získány zpět, a které jsou klasifikovány podle roku, v němž byly vydány příkazy k inkasu.“,

iv)

doplňují se nové pododstavce, které zní:

„Pro účely prvního pododstavce písm. a), b) a c) se u každé prioritní osy uvedou souhrnné částky související s nesrovnalostmi nahlášenými Komisi podle článku 55. Pro účely prvního pododstavce písm. d) musí být každá částka související s nesrovnalostí nahlášenou Komisi podle článku 55 identifikována pomocí referenčního čísla dané nesrovnalosti nebo pomocí jiné vhodné metody.“

„Pro účely prvního pododstavce písm. a), b) a c) se u každé prioritní osy uvedou souhrnné částky související s nesrovnalostmi nahlášenými Komisi podle článku 55. Pro účely prvního pododstavce písm. d) musí být každá částka související s nesrovnalostí nahlášenou Komisi podle článku 55 identifikována pomocí referenčního čísla dané nesrovnalosti nebo pomocí jiné vhodné metody.“

b)

Vkládají se nové odstavce 2a a 2b, které znějí:

„2a.   U každé částky uvedené v odst. 2 písm. d) uvede certifikační orgán, zda požaduje, aby byl podíl Společenství uhrazen ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Podíl Společenství je uhrazen ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, pokud Komise do jednoho roku od data předložení výkazu:

a)

nepožádá o informace pro účely čl. 70 odst. 2 základního nařízení;

b)

neinformuje písemně daný členský stát o svém záměru zahájit šetření v souvislosti s danou částkou;

c)

nevyzve daný členský stát k pokračování v řízení o zpětném získání vyplacených částek.

V případech, kdy se jedná o podezření na podvod nebo zjištěný podvod, se lhůta v délce jednoho roku nepoužije.

2b.   Pro účely výkazu podle odstavce 2 členské státy, které ke dni předložení výkazu nepřijaly euro jako svou měnu, přepočítají částky v národní měně na euro ve směnném kurzu podle čl. 95 odst. 3 základního nařízení. Pokud se částky týkají výdajů zapisovaných do účetnictví certifikačního orgánu během delší doby než jeden měsíc, může se použít směnný kurs platný v měsíci, v němž byly výdaje naposledy zaúčtovány.“

3)

Článek 55 se mění takto:

a)

V odst. 1 druhém pododstavci se písmena l) až o) nahrazují tímto:

„l)

celkové výši způsobilých výdajů a příspěvku z veřejných zdrojů schválených na danou operaci a o odpovídající částce příspěvku Společenství;

m)

výdajích a příspěvku z veřejných zdrojů potvrzených Komisi, kterých se nesrovnalost týká, a výši příslušného ohroženého příspěvku Společenství;

n)

částkách, které by bývaly byly neoprávněně vyplaceny, pokud by nesrovnalost nebyla zjištěna, v případě podezření na podvod a v případech, kdy nebyl vyplacen příspěvek z veřejných zdrojů osobám ani jiným subjektům uvedeným v písmenu k);

o)

kódu regionu nebo oblasti, kde je operace umístěna nebo kde se provádí, uvedením úrovně NUTS nebo jiného údaje;“.

b)

V odst. 2 prvním pododstavci se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

případy, na něž příjemce dobrovolně upozornil řídící nebo certifikační orgán dříve, než je některý z těchto orgánů sám zaznamenal, ať již před zahrnutím daných výdajů do certifikovaného výkazu předloženého Komisi, nebo po něm;

c)

případy zjištěné a opravené řídícím nebo certifikačním orgánem před zahrnutím daných výdajů do výkazu výdajů předloženého Komisi.“

c)

Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Pokud některé z údajů uvedených v odstavci 1, zejména ty, které se týkají praktik použitých při spáchání nesrovnalosti a způsobu, jakým byla nesrovnalost odhalena, nejsou dostupné nebo musí být opraveny, členské státy doplní chybějící nebo správné údaje, pokud možno při předložení následující čtvrtletní zprávy o nesrovnalostech Komisi.“

4)

Článek 57 se nahrazuje tímto:

„Článek 57

Podávání hlášení o následných krocích

1.   Kromě podávání informací podle čl. 55 odst. 1 informují členské státy Komisi do dvou měsíců od konce každého čtvrtletí, s odvoláním na případné předchozí zprávy vypracované podle uvedeného článku, o skutečnostech týkajících se zahájení či ukončení řízení nebo upuštění od řízení pro uložení správních nebo trestních sankcí v souvislosti s nahlášenými nesrovnalostmi a o výsledcích takových řízení.

Členské státy dále v souvislosti s nesrovnalostmi, kvůli nimž byly uloženy sankce, uvedou následující informace:

a)

zda jsou sankce správní nebo trestní povahy;

b)

zda sankce vyplývají z porušování práva Společenství nebo vnitrostátního práva;

c)

odkaz na předpisy, kterými se příslušné sankce stanoví;

d)

zda byl zjištěn podvod.

2.   Členský stát na písemnou žádost Komise poskytne informace týkající se konkrétní nesrovnalosti nebo skupiny nesrovnalostí.“

5)

Článek 60 se mění takto:

a)

Nadpis se nahrazuje tímto:

„Spolupráce s členskými státy“.

b)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Aniž jsou dotčeny kontakty uvedené v odstavci 1, pokud se Komise domnívá, že vzhledem k povaze nesrovnalosti by ke stejným nebo podobným praktikám mohlo dojít v jiných členských státech, postoupí tuto záležitost Poradnímu výboru pro koordinaci boje proti podvodům zřízenému rozhodnutím Komise 94/140/ES (4).

Komise uvedený výbor a výbor uvedený v článku 101 základního nařízení každý rok informuje o řádovém rozsahu nesrovnalostí týkajících se fondu, které byly zjištěny, a o různých kategoriích nesrovnalostí rozdělených podle typu a počtu.

6)

Článek 62 se zrušuje.

7)

Článek 63 se mění takto:

a)

V odstavci 1 se druhý, třetí a čtvrtý pododstavec zrušují.

b)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy, které ke dni předložení zprávy podle čl. 55 odst. 1 nepřijaly euro jako svou měnu, přepočítají částky v národní měně na euro ve směnném kurzu podle čl. 95 odst. 3 základního nařízení.

Pokud se částky týkají výdajů zapisovaných do účetnictví certifikačního orgánu během delší doby než jeden měsíc, může se použít směnný kurs platný v měsíci, v němž byly výdaje naposledy zaúčtovány. Nebyly-li výdaje zapsány do účetnictví certifikačního orgánu, použije se aktuální účetní směnný kurs, který Komise zveřejňuje elektronicky.“

8)

Příloha X se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 223, 15.8.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 12.7.1994, s. 43.

(3)  Úř. věst. L 120, 10.5.2007, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 61, 4.3.1994, s. 27.“


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA X

VÝROČNÍ VÝKAZ ČÁSTEK, JEŽ BYLY ODEJMUTY NEBO ZÍSKÁNY ZPĚT, ČÁSTEK, KTERÉ JE TŘEBA VYBRAT, A ČÁSTEK, KTERÉ NELZE ZÍSKAT ZPĚT PODLE ČL. 46 ODST. 2

1.   Částky, jež byly odejmuty za rok 20…, odečtené z výkazu výdajů pro regiony způsobilé:

Odejmuté částky (1)

podle cíle „Konvergence“

a

b

c

d

e

f

g

Prioritní osa

Celková výše odejmutých výdajů vynaložených příjemci v EUR (2)

Odpovídající odejmutý příspěvek z veřejných zdrojů v EUR

Odpovídající odejmutý příspěvek z ERF v EUR (3)

Celková výše odejmutých výdajů v souvislosti s nesrovnalostmi nahlášenými podle čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 498/2007 v EUR (4)

Výše odpovídajícího odejmutého příspěvku z veřejných zdrojů v souvislosti s nesrovnalostmi nahlášenými podle čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 498/2007 v EUR

Výše odpovídajícího odejmutého příspěvku z ERF v souvislosti s nesrovnalostmi nahlášenými podle čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 498/2007 v EUR (5)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

mimo cíl „Konvergence“

a

b

c

d

e

f

g

Prioritní osa

Celková výše odejmutých výdajů vynaložených příjemci v EUR (2)

Odpovídající odejmutý příspěvek z veřejných zdrojů v EUR

Odpovídající odejmutý příspěvek z ERF v EUR (3)

Celková výše odejmutých výdajů v souvislosti s nesrovnalostmi nahlášenými podle čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 498/2007 v EUR (4)

Výše odpovídajícího odejmutého příspěvku z veřejných zdrojů v souvislosti s nesrovnalostmi nahlášenými podle čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 498/2007 v EUR

Výše odpovídajícího odejmutého příspěvku z ERF v souvislosti s nesrovnalostmi nahlášenými podle čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 498/2007 v EUR (5)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 


2.   Částky, jež byly získány zpět za rok 20…, odečtené z výkazu výdajů pro regiony způsobilé:

Částky získané zpět (6)

podle cíle „Konvergence“

h

i

j

k

l

m

n

Prioritní osa

Celková výše výdajů vynaložených příjemci v EUR (7)

Příspěvek z veřejných zdrojů získaný zpět v EUR (8)

Odpovídající příspěvek z ERF získaný zpět v EUR (9)

Celková výše výdajů získaných zpět v souvislosti s nesrovnalostmi nahlášenými podle čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 498/2007 v EUR (10)

Výše příspěvku z veřejných zdrojů získaného zpět v souvislosti s nesrovnalostmi nahlášenými podle čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 498/2007 v EUR (11)

Výše odpovídajících výdajů z ERF získaných zpět v souvislosti s nesrovnalostmi nahlášenými podle čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 498/2007 v EUR (12)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

mimo cíl „Konvergence“

h

i

j

k

l

m

n

Prioritní osa

Celková výše výdajů vynaložených příjemci v EUR (7)

Příspěvek z veřejných zdrojů získaný zpět v EUR (8)

Odpovídající příspěvek z ERF získaný zpět v EUR (9)

Celková výše výdajů získaných zpět v souvislosti s nesrovnalostmi nahlášenými podle čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 498/2007 v EUR (10)

Výše příspěvku z veřejných zdrojů získaného zpět v souvislosti s nesrovnalostmi nahlášenými podle čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 498/2007 v EUR (11)

Výše odpovídajících výdajů z ERF získaných zpět v souvislosti s nesrovnalostmi nahlášenými podle čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 498/2007 v EUR (12)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 


3.   Částky, které je třeba vybrat, k 31. prosinci 20…

podle cíle „Konvergence“

a

b

c

d

e

f

g

h

Prioritní osa

Rok, kdy bylo zahájeno řízení o zpětném získání prostředků

Celková výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci v EUR (13)

Příspěvek z veřejných zdrojů, který má být získán zpět, v EUR (14)

Odpovídající příspěvek z ERF, který má být získán zpět, v EUR (15)

Celková výše výdajů v souvislosti s nesrovnalostmi nahlášenými podle čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 498/2007 v EUR (16)

Výše příspěvku z veřejných zdrojů, který má být získán zpět, v souvislosti s nesrovnalostmi nahlášenými podle čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 498/2007 v EUR (17)

Výše odpovídajících výdajů z ERF, které mají být získány zpět, v souvislosti s nesrovnalostmi nahlášenými podle čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 498/2007 v EUR (18)

1

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

mimo cíl „Konvergence“

a

b

c

d

e

f

g

h

Prioritní osa

Rok, kdy bylo zahájeno řízení o zpětném získání prostředků

Celková výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci v EUR (13)

Příspěvek z veřejných zdrojů, který má být získán zpět, v EUR (14)

Odpovídající příspěvek z ERF, který má být získán zpět, v EUR (15)

Celková výše výdajů v souvislosti s nesrovnalostmi nahlášenými podle čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 498/2007 v EUR (16)

Výše příspěvku z veřejných zdrojů, který má být získán zpět, v souvislosti s nesrovnalostmi nahlášenými podle čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 498/2007 v EUR (17)

Výše odpovídajících výdajů z ERF, které mají být získány zpět, v souvislosti s nesrovnalostmi nahlášenými podle čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 498/2007 v EUR (18)

1

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 


4.   Částky, které nelze získat zpět, k 31. prosinci 20..

podle cíle „Konvergence“

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Číslo operace

Prioritní osa

Případné identifikační číslo nesrovnalosti (19)

Rok, kdy bylo zahájeno řízení o zpětném získání prostředků

Celkové výdaje vynaložené příjemci vykázané jako částka, kterou nelze získat zpět, v EUR (20)

Příspěvek z veřejných zdrojů vykázaný jako částka, kterou nelze získat zpět, v EUR (21)

Odpovídající příspěvek z ERF vykázaný jako částka, kterou nelze získat zpět, v EUR (22)

Datum poslední platby příspěvku z veřejných zdrojů příjemci

Datum stanovení nenávratnosti částky

Důvod nenávratnosti částky

Opatření přijatá k získání prostředků zpět včetně data příkazu k inkasu

Uveďte, zda by měl být podíl Společenství uhrazen z rozpočtu Evropské unie (ano/ne)

X

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mimo cíl „Konvergence“

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Číslo operace

Prioritní osa

Případné identifikační číslo nesrovnalosti (19)

Rok, kdy bylo zahájeno řízení o zpětném získání prostředků

Celkové výdaje vynaložené příjemci vykázané jako částka, kterou nelze získat zpět, v EUR (20)

Příspěvek z veřejných zdrojů vykázaný jako částka, kterou nelze získat zpět, v EUR (21)

Odpovídající příspěvek z ERF vykázaný jako částka, kterou nelze získat zpět, v EUR (22)

Datum poslední platby příspěvku z veřejných zdrojů příjemci

Datum stanovení nenávratnosti částky

Důvod nenávratnosti částky

Opatření přijatá k získání prostředků zpět včetně data příkazu k inkasu

Uveďte, zda by měl být podíl Společenství uhrazen z rozpočtu Evropské unie (ano/ne)

X

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Tato tabulka (odejmuté částky) se vyplňuje na základě výdajů již vykázaných Komisi, které byly po zjištění nesrovnalosti odejmuty z programu. Pokud se vyplní tabulka 1, není nutné vyplňovat tabulky 2, 3 a 4 této přílohy.

(2)  Tato částka je celková výše výdajů již vykázaných Komisi, jichž se týkaly nesrovnalosti a které byly odejmuty.

(3)  Tato částka je část výdajů z ERF již vykázaných Komisi, jichž se týkaly nesrovnalosti a které byly odejmuty.

(4)  Tato částka je součástí částky uvedené ve sloupci b, která byla nahlášena jako neoprávněná v rámci postupů pro hlášení stanovených v článku 55 nařízení (ES) č. 498/2007.

(5)  Tato částka je součástí částky uvedené ve sloupci d, která byla nahlášena jako neoprávněná v rámci postupů pro hlášení stanovených v článku 55 nařízení (ES) č. 498/2007.

(6)  Tato tabulka (částky získané zpět) se vyplňuje na základě výdajů, které byly prozatím ponechány v programu do doby, než budou známy výsledky řízení o zpětném získání prostředků, a které byly odečteny v návaznosti na zpětné získání prostředků. Pokud se vyplní tabulka 2, není nutné vyplňovat tabulky 1, 3 a 4 této přílohy.

(7)  Tato částka je celková výše výdajů již vykázaných Komisi, jichž se týkaly nesrovnalosti a u nichž byl získán zpět odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů.

(8)  Tato částka je výše příspěvku z veřejných zdrojů, která byla úspěšně získána zpět od příjemce.

(9)  Tato částka je odpovídající část výdajů z ERF již vykázaných Komisi, jichž se týkaly nesrovnalosti a které byly získány zpět.

(10)  Tato částka se vztahuje k části částky uvedené ve sloupci i, která byla nahlášena jako neoprávněná v rámci postupů pro hlášení stanovených v článku 55 nařízení (ES) č. 498/2007.

(11)  Tato částka je součástí částky uvedené ve sloupci j, která byla nahlášena jako neoprávněná v rámci postupů pro hlášení stanovených v článku 55 nařízení (ES) č. 498/2007.

(12)  Tato částka je součástí částky uvedené ve sloupci k, která byla nahlášena jako neoprávněná v rámci postupů pro hlášení stanovených v článku 55 nařízení (ES) č. 498/2007.

(13)  Jedná se o výši výdajů vynaložených příjemcem, odpovídající příspěvku z veřejných zdrojů uvedenému ve sloupci d.

(14)  Jedná se o příspěvek z veřejných zdrojů, jehož se týká řízení o zpětném získání prostředků na úrovni příjemce.

(15)  Jedná se o příspěvek z ERF, jehož se týká řízení o zpětném získání prostředků na úrovni příjemce.

(16)  Tato částka se vztahuje k části částky uvedené ve sloupci c, která byla nahlášena jako neoprávněná v rámci postupů pro hlášení stanovených v článku 55 nařízení (ES) č. 498/2007.

(17)  Tato částka se vztahuje k části částky uvedené ve sloupci d, která byla nahlášena jako neoprávněná v rámci postupů pro hlášení stanovených v článku 55 nařízení (ES) č. 498/2007.

(18)  Tato částka se vztahuje k části částky uvedené ve sloupci e, která byla nahlášena jako neoprávněná v rámci postupů pro hlášení stanovených v článku 55 nařízení (ES) č. 498/2007.

(19)  Jedná se o referenční číslo přidělené dané nesrovnalosti nebo o jiný způsob identifikace podle čl. 40 odst. 4 nařízení (ES) č. 498/2007.

(20)  Tato částka je výše výdajů vynaložených příjemcem, odpovídající příspěvku z veřejných zdrojů uvedenému ve sloupci f.

(21)  Jedná se o uhrazenou výši příspěvku z veřejných zdrojů, v jejímž případě bylo stanoveno, že ji nelze získat zpět, nebo v jejímž případě se neočekává, že bude získána zpět.

(22)  Jedná se o uhrazenou výši příspěvku z ERF, v jejímž případě bylo stanoveno, že ji nelze získat zpět, nebo v jejímž případě se neočekává, že bude získána zpět.“


Top