Help Print this page 

Document 32010D0409

Title and reference
2010/409/: Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2010 o společných bezpečnostních cílech podle článku 7 směrnice 2004/49/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 4889) Text s významem pro EHP
OJ L 189, 22.7.2010, p. 19–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/409/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: bulharština, španělština, čeština, dánština, němčina, estonština, řečtina, angličtina, francouzština, italština, lotyština, litevština, maďarština, maltština, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, slovenština, slovinština, finština, švédština
Dates
  • Date of document: 19/07/2010
  • Date of effect: 01/01/1001; Použitelnost Den oznámení
  • Date of notification: 01/01/1001
  • Date of end of validity: 23/04/2012; Zrušeno 32012D0226
Miscellaneous information
  • Author: Evropská komise
  • Form: Rozhodnutí
  • Addressee: Členské státy – vlády
  • Additional information: Význam pro EHP
Relationship between documents
Text

22.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 189/19


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. července 2010

o společných bezpečnostních cílech podle článku 7 směrnice 2004/49/ES

(oznámeno pod číslem K(2010) 4889)

(Text s významem pro EHP)

(2010/409/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Směrnice o bezpečnosti železnic) (1), a zejména na článek 7 uvedené směrnice,

s ohledem na doporučení Evropské agentury pro železnice k prvnímu souboru společných bezpečnostních cílů, doručené Komisi dne 18. září 2009,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu se směrnicí 2004/49/ES by měly být postupně zaváděny společné bezpečnostní cíle (CST), aby bylo zajištěno udržování a podle potřeby a proveditelnosti i zvyšování vysoké úrovně bezpečnosti. Tyto ukazatele by měly poskytnout nástroj pro posuzování úrovně bezpečnosti a výkonů provozovatelů na úrovni Unie i na úrovni členských států.

(2)

Ustanovení čl. 3 písm. e) směrnice 2004/49/ES definuje CST jako úrovně bezpečnosti, jichž musí jednotlivé části železničního systému (např. konvenční železniční systém, vysokorychlostní železniční systém, dlouhé železniční tunely nebo tratě používané výhradně pro nákladní dopravu) a systém jako celek alespoň dosáhnout, vyjádřené v kritériích přijatelnosti rizika. Nicméně 7. bod odůvodnění rozhodnutí Komise 2009/460/ES ze dne 5. června 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody posuzování stupně dosažení bezpečnostních cílů podle článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES (2) stanoví, že vzhledem k nedostatku harmonizovaných a spolehlivých údajů o výkonu jednotlivých částí železničních systémů, které jsou v jednotlivých členských státech v provozu, dosahovaném v oblasti bezpečnosti, není vypracování prvního souboru CST pro části železničního systému (např. konvenční železniční systém, vysokorychlostní železniční systém, dlouhé železniční tunely nebo tratě používané výhradně pro nákladní dopravu) v současné době možné.

(3)

Ustanovení čl. 7 odst. 3 směrnice 2004/49/ES požaduje, aby byl první soubor návrhů CST založen na posouzení stávajících cílů a na výkonech železničních systémů v členských státech dosahovaných v oblasti bezpečnosti. Podle metody stanovené rozhodnutím 2009/460/ES má být první soubor CST založen na vnitrostátních referenčních hodnotách (NRV). Tyto hodnoty byly vypočítány s pomocí řad údajů založených na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy (3) a poskytnutých Eurostatem dne 6. března 2009 pro období 2004–2007. V souladu s oddílem 3 přílohy rozhodnutí 2009/460/ES by pro každou kategorii železničního rizika měla být maximální přípustná úroveň rizika v daném členském státě 1) NRV, pokud se NRV rovná příslušnému CST nebo je nižší, nebo 2) CST, pokud je NRV vyšší než příslušný CST.

(4)

První soubor CST by měl být považován za první fázi procesu. Tímto prvním souborem se vytváří harmonizovaný a transparentní rámec pro účinné sledování a zachování evropského výkonu železnic dosahovaného v oblasti bezpečnosti.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 27 odst. 1 směrnice 2004/49/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět a definice

Toto rozhodnutí stanoví hodnoty prvního souboru společných bezpečnostních cílů založených na vnitrostátních referenčních hodnotách v souladu s čl. 7 odst. 3 směrnice 2004/49/ES a podle metody stanovené rozhodnutím 2009/460/ES.

Pro účely tohoto rozhodnutí se užijí definice směrnice 2004/49/ES, nařízení (ES) č. 91/2003 a rozhodnutí 2009/460/ES.

Článek 2

Vnitrostátní referenční hodnoty

Vnitrostátní referenční hodnoty pro jednotlivé členské státy a pro jednotlivé kategorie rizika jsou stanoveny v kapitole 1 oddílech 1.1 až 1.6 přílohy.

Článek 3

Společné bezpečnostní cíle

První soubor společných bezpečnostních cílů pro jednotlivé kategorie rizika je stanoven v kapitole 2 přílohy.

Článek 4

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 19. července 2010.

Za Komisi

Siim KALLAS

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44.

(2)  Úř. věst. L 150, 13.6.2009, s. 11.

(3)  Úř. věst. L 14, 21.1.2003, s. 1.


PŘÍLOHA

1.   Vnitrostátní referenční hodnoty (NRV)

1.1   NRV pro rizika pro cestující (NRV 1.1 a NRV 1.2)

Členský stát

NRV 1.1 (× 10–9) (1)

NRV 1.2 (× 10–9) (2)

Belgie (BE)

53,60

0,456

Bulharsko (BG)

250,00

2,01

Česká republika (CZ)

40,60

0,688

Dánsko (DK)

7,55

0,0903

Německo (DE)

10,90

0,11

Estonsko (EE)

50,20

0,426

Irsko (IE)

6,22

0,0623

Řecko (EL)

54,00

0,485

Španělsko (ES)

40,90

0,391

Francie (FR)

21,90

0,109

Itálie (IT)

55,00

0,363

Lotyšsko (LV)

50,20

0,426

Litva (LT)

88,60

0,683

Lucembursko (LU)

28,80

0,225

Maďarsko (HU)

250,00

2,01

Nizozemsko (NL)

11,70

0,0941

Rakousko (AT)

29,00

0,335

Polsko (PL)

127,00

0,939

Portugalsko (PT)

33,90

0,267

Rumunsko (RO)

250,00

2,01

Slovinsko (SI)

11,80

0,175

Slovensko (SK)

17,70

0,275

Finsko (FI)

26,80

0,248

Švédsko (SE)

5,70

0,0557

Spojené království (UK)

6,22

0,0623

FWSI se v poznámkách () a () rozumí tak, jak jsou definována v čl. 3 písm. d) rozhodnutí 2009/460/ES.

1.2   NRV pro rizika pro zaměstnance (NRV 2)

Členský stát

NRV 2 (× 10–9) (3)

Belgie (BE)

21,10

Bulharsko (BG)

11,00

Česká republika (CZ)

17,40

Dánsko (DK)

9,10

Německo (DE)

13,30

Estonsko (EE)

17,00

Irsko (IE)

8,33

Řecko (EL)

77,90

Španělsko (ES)

8,33

Francie (FR)

6,68

Itálie (IT)

22,50

Lotyšsko (LV)

55,10

Litva (LT)

36,90

Lucembursko (LU)

13,70

Maďarsko (HU)

11,90

Nizozemsko (NL)

6,69

Rakousko (AT)

25,40

Polsko (PL)

18,60

Portugalsko (PT)

76,00

Rumunsko (RO)

11,00

Slovinsko (SI)

31,00

Slovensko (SK)

1,50

Finsko (FI)

8,28

Švédsko (SE)

3,76

Spojené království (UK)

8,33

FWSI se zde rozumí tak, jak jsou definována v čl. 3 písm. d) rozhodnutí 2009/460/ES.

1.3   NRV pro rizika pro uživatele úrovňových přejezdů (NRV 3.1 a NRV 3.2)

Členský stát

NRV 3.1 (× 10–9) (4)

NRV 3.2 (5)

Belgie (BE)

143,0

neuvedeno

Bulharsko (BG)

124,0

neuvedeno

Česká republika (CZ)

302,0

neuvedeno

Dánsko (DK)

55,9

neuvedeno

Německo (DE)

69,9

neuvedeno

Estonsko (EE)

168,0

neuvedeno

Irsko (IE)

31,4

neuvedeno

Řecko (EL)

743,0

neuvedeno

Španělsko (ES)

131,0

neuvedeno

Francie (FR)

78,9

neuvedeno

Itálie (IT)

50,7

neuvedeno

Lotyšsko (LV)

240,0

neuvedeno

Litva (LT)

530,0

neuvedeno

Lucembursko (LU)

97,3

neuvedeno

Maďarsko (HU)

244,0

neuvedeno

Nizozemsko (NL)

128,0

neuvedeno

Rakousko (AT)

181,0

neuvedeno

Polsko (PL)

264,0

neuvedeno

Portugalsko (PT)

508,0

neuvedeno

Rumunsko (RO)

124,0

neuvedeno

Slovinsko (SI)

365,0

neuvedeno

Slovensko (SK)

249,0

neuvedeno

Finsko (FI)

151,0

neuvedeno

Švédsko (SE)

74,2

neuvedeno

Spojené království (UK)

23,0

neuvedeno

FWSI se v poznámkách () a () rozumí tak, jak jsou definována v čl. 3 písm. d) rozhodnutí 2009/460/ES.

1.4   NRV pro rizika pro osoby spadající do kategorie „ostatní“ (NRV 4)

Členský stát

NRV 4 (× 10–9) (6)

Belgie (BE)

1,90

Bulharsko (BG)

6,45

Česká republika (CZ)

5,28

Dánsko (DK)

10,30

Německo (DE)

4,41

Estonsko (EE)

18,50

Irsko (IE)

6,98

Řecko (EL)

6,45

Španělsko (ES)

4,93

Francie (FR)

6,98

Itálie (IT)

6,98

Lotyšsko (LV)

18,50

Litva (LT)

18,50

Lucembursko (LU)

4,43

Maďarsko (HU)

6,45

Nizozemsko (NL)

3,16

Rakousko (AT)

14,20

Polsko (PL)

18,50

Portugalsko (PT)

4,93

Rumunsko (RO)

6,45

Slovinsko (SI)

7,14

Slovensko (SK)

5,28

Finsko (FI)

10,30

Švédsko (SE)

10,30

Spojené království (UK)

6,98

1.5   NRV pro rizika pro nepovolané osoby v prostoru železnic (NRV 5)

Členský stát

NRV 5 (× 10–9) (7)

Belgie (BE)

75,5

Bulharsko (BG)

190,0

Česká republika (CZ)

657,0

Dánsko (DK)

134,0

Německo (DE)

106,0

Estonsko (EE)

1 850,0

Irsko (IE)

94,7

Řecko (EL)

906,0

Španělsko (ES)

184,0

Francie (FR)

69,7

Itálie (IT)

122,0

Lotyšsko (LV)

1 520,0

Litva (LT)

2 030,0

Lucembursko (LU)

83,7

Maďarsko (HU)

534,0

Nizozemsko (NL)

28,2

Rakousko (AT)

117,0

Polsko (PL)

1 110,0

Portugalsko (PT)

948,0

Rumunsko (RO)

190,0

Slovinsko (SI)

273,0

Slovensko (SK)

477,0

Finsko (FI)

294,0

Švédsko (SE)

98,1

Spojené království (UK)

94,7

1.6   NRV pro rizika pro společnost (NRV 6)

Členský stát

NRV 6 (× 10–9) (8)

Belgie (BE)

273,0

Bulharsko (BG)

364,0

Česká republika (CZ)

1 010,0

Dánsko (DK)

218,0

Německo (DE)

206,0

Estonsko (EE)

2 320,0

Irsko (IE)

131,0

Řecko (EL)

1 820,0

Španělsko (ES)

351,0

Francie (FR)

179,0

Itálie (IT)

235,0

Lotyšsko (LV)

1 850,0

Litva (LT)

2 510,0

Lucembursko (LU)

219,0

Maďarsko (HU)

1 000,0

Nizozemsko (NL)

166,0

Rakousko (AT)

354,0

Polsko (PL)

1 530,0

Portugalsko (PT)

1 510,0

Rumunsko (RO)

364,0

Slovinsko (SI)

697,0

Slovensko (SK)

740,0

Finsko (FI)

461,0

Švédsko (SE)

188,0

Spojené království (UK)

131,0

Celkovým počtem FWSI se zde rozumí součet všech FWSI, které byly brány v úvahu při výpočtu všech ostatních NRV.

2.   Hodnoty přiřazené prvnímu souboru CST

Kategorie rizika

Hodnota CST (× 10–9)

Měrné jednotky

Rizika pro cestující

CST 1.1

250,0

Počet FWSI cestujících za rok v důsledku vážných nehod / Počet vlakokilometrů v osobní dopravě za rok

CST 1.2

2,01

Počet FWSI cestujících za rok v důsledku vážných nehod / Počet osobokilometrů za rok

Rizika pro zaměstnance

CST 2

77,9

Počet FWSI zaměstnanců za rok v důsledku vážných nehod / Počet vlakokilometrů za rok

Rizika pro uživatele úrovňových přejezdů

CST 3.1

743,0

Počet FWSI uživatelů úrovňových přejezdů za rok v důsledku vážných nehod / Počet vlakokilometrů za rok

CST 3.2

neuvedeno (9)

Počet FWSI uživatelů úrovňových přejezdů za rok v důsledku vážných nehod / [(Počet vlakokilometrů za rok × počet úrovňových přejezdů)/km kolejí)]

Rizika pro „ostatní“

CST 4

18,5

Roční počet FWSI osob spadajících do kategorie „ostatní“ v důsledku vážných nehod / Počet vlakokilometrů za rok

Rizika pro nepovolané osoby v prostoru železnic

CST 5

2 030,0

Roční počet FWSI nepovolaných osob v prostoru železnic v důsledku vážných nehod / Počet vlakokilometrů za rok

Rizika pro společnost jako celek

CST 6

2 510,0

Celkový počet FWSI za rok v důsledku vážných nehod / Počet vlakokilometrů za rok


(1)  NRV 1.1 vyjádřené jako: Počet úmrtí a vážených vážných zranění (FWSI) cestujících za rok v důsledku vážných nehod / Počet vlakokilometrů v osobní dopravě za rok. Vlakokilometry v osobní dopravě se zde rozumí jednotka dopravy vztahující se výhradně k osobním vlakům.

(2)  NRV 1.2 vyjádřené jako: Počet FWSI cestujících za rok v důsledku vážných nehod / Počet osobokilometrů za rok.

FWSI se v poznámkách () a () rozumí tak, jak jsou definována v čl. 3 písm. d) rozhodnutí 2009/460/ES.

(3)  NRV 2 vyjádřené jako: Počet FWSI zaměstnanců za rok v důsledku vážných nehod/Počet vlakokilometrů za rok.

FWSI se zde rozumí tak, jak jsou definována v čl. 3 písm. d) rozhodnutí 2009/460/ES.

(4)  NRV 3.1 vyjádřené jako: Počet FWSI uživatelů úrovňových přejezdů za rok v důsledku vážných nehod/Počet vlakokilometrů za rok.

(5)  NRV 3.2 vyjádřené jako: Počet FWSI uživatelů úrovňových přejezdů za rok v důsledku vážných nehod / [(Počet vlakokilometrů za rok × počet úrovňových přejezdů)/km kolejí)]. Údaje o počtu úrovňových přejezdů a km kolejí nebyly při výběru dat dostatečné spolehlivé (většina členských států udala společné bezpečnostní ukazatele v km trati namísto km kolejí).

FWSI se v poznámkách () a () rozumí tak, jak jsou definována v čl. 3 písm. d) rozhodnutí 2009/460/ES.

(6)  NRV 4 vyjádřené jako: Roční počet FWSI osob spadajících do kategorie „ostatní“ v důsledku vážných nehod / Počet vlakokilometrů za rok. FWSI se zde rozumí tak, jak jsou definována v čl. 3 písm. d) rozhodnutí 2009/460/ES.

(7)  NRV 5 vyjádřené jako: Roční počet FWSI nepovolaných osob v prostoru železnic v důsledku vážných nehod / Počet vlakokilometrů za rok. FWSI se zde rozumí tak, jak jsou definována v čl. 3 písm. d) rozhodnutí 2009/460/ES.

(8)  NRV 6 vyjádřené jako: Celkový počet FWSI za rok v důsledku vážných nehod / Počet vlakokilometrů za rok.

Celkovým počtem FWSI se zde rozumí součet všech FWSI, které byly brány v úvahu při výpočtu všech ostatních NRV.

(9)  Údaje o počtu úrovňových přejezdů a km kolejí, nezbytné pro výpočet tohoto CST, nebyly při výběru dat dostatečné spolehlivé (např. většina členských států předala údaje vyjádřené v km trati namísto km kolejí, atd.).


Top