Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0068

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/68/ES ze dne 13. července 2009 o schvalování typu konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

OJ L 203, 5.8.2009, p. 52–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 056 P. 135 - 140

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Zrušeno 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/68/oj

5.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 203/52


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/68/ES

ze dne 13. července 2009

o schvalování typu konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 79/532/EHS ze dne 17. května 1979 o sbližování právních předpisů týkajících se schvalování typu konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů (3) byla několikrát podstatně změněna (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

Směrnice 79/532/EHS je jednou ze zvláštních směrnic pro postup ES schvalování typu stanovený směrnicí Rady 74/150/EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů, která byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků (5) a stanoví technické požadavky týkající se projektování a konstrukce zemědělských a lesnických traktorů z hlediska zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci. Uvedené technické požadavky se týkají sbližování právních předpisů členských států tak, aby umožnily postup ES schvalování typu stanovený směrnicí 2003/37/ES pro každý typ traktoru. Proto se ustanovení směrnice 2003/37/ES týkající se zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických předpisů vztahují na tuto směrnici.

(3)

Ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/61/ES ze dne 13. července 2009 o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory (6) byly stanoveny společné požadavky na montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory. Zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci mají tytéž vlastnosti jako obdobná zařízení montovaná na motorová vozidla. Je možné na traktorech také používat zařízení, která získala značku ES schválení typu konstrukční části podle směrnic, které již byly k tomuto předmětu přijaty ve spojitosti se schvalováním ES typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.

(4)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost uvedených v části B přílohy II,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1.   Pro účely této směrnice se „traktorem“ (zemědělským nebo lesnickým) rozumí každé motorové vozidlo vybavené koly nebo pásy, které má alespoň dvě nápravy, jehož hlavní funkcí je vyvíjet tažnou sílu a které je zvláště konstruováno k tažení, tlačení, nesení nebo pohonu určitých nářadí, strojů nebo přípojných vozidel určených pro užití v zemědělství nebo lesnictví. Může být vybaveno pro přepravu nákladu a osob.

2.   Tato směrnice se vztahuje pouze na traktory definované v odstavci 1, které jsou vybaveny pneumatikami a které mají maximální konstrukční rychlost od 6 do 40 km/h .

Článek 2

Členské státy nesmějí odmítnout udělit ES schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu traktoru z důvodů týkajících se následujících zařízení, pokud jsou opatřena značkou ES schválení typu konstrukční části podle přílohy I a jsou namontována podle požadavků stanovených směrnicí 2009/61/ES:

a)

světlometů působících jako dálkové nebo potkávací světlomety nebo žhavených elektrických žárovek pro takové světlomety;

b)

doplňkových obrysových svítilen;

c)

předních obrysových svítilen;

d)

zadních obrysových svítilen;

e)

brzdových svítilen;

f)

směrových svítilen;

g)

odrazek;

h)

svítilen zadní registrační tabulky;

i)

předních mlhových světlometů a žárovek pro takové světlomety;

j)

zadních mlhových svítilen;

k)

zpětných světlometů;

l)

parkovacích svítilen.

Článek 3

Členské státy nesmějí odmítnout registraci nebo zakázat prodej, uvedení do provozu nebo užívání traktorů z důvodů týkajících se následujících zařízení, pokud jsou opatřena značkou ES schválení typu konstrukční části podle přílohy I a jsou namontována podle požadavků stanovených směrnicí 2009/61/ES:

a)

světlometů působících jako dálkové nebo potkávací světlomety nebo žhavených elektrických žárovek pro takové světlomety;

b)

doplňkových obrysových svítilen;

c)

předních obrysových svítilen;

d)

zadních obrysových svítilen;

e)

brzdových svítilen;

f)

směrových svítilen;

g)

odrazek;

h)

svítilen zadní registrační tabulky;

i)

předních mlhových světlometů a žárovek pro takové světlomety;

j)

zadních mlhových svítilen;

k)

zpětných světlometů;

l)

parkovacích svítilen.

Článek 4

Změny nezbytné pro přizpůsobení požadavků přílohy I technickému pokroku se přijímají postupem podle čl. 20 odst. 3 směrnice 2003/37/ES.

Článek 5

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 6

Směrnice 79/532/EHS ve znění směrnic uvedených v části A přílohy II se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost uvedených v části B přílohy II.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 7

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Tato směrnice se použije ode dne 1. ledna 2010.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. července 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

E. ERLANDSSON


(1)  Úř. věst. C 162, 25.6.2008, s. 40.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 22. června 2009.

(3)  Úř. věst. L 145, 13.6.1979, s. 16.

(4)  Viz část A přílohy II.

(5)  Úř. věst. L 171, 9.7.2003, s. 1.

(6)  Viz strana 19 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA I

1.

Světlomety působící jako dálkové nebo potkávací světlomety a žhavené elektrické žárovky pro takové světlomety:

 

Značka ES schválení typu konstrukční části je uvedena ve směrnici Rady 76/761/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové nebo potkávací světlomety, a zdrojů světla (žárovek a jiných zdrojů) užitých ve schválených světlometech nebo svítilnách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (1).

 

Směrnice 76/761/EHS se rovněž vztahuje na schvalování typu konstrukční části zvláštních světlometů pro zemědělské nebo lesnické traktory konstruovaných jak pro dálkové, tak potkávací světlomety s průměrem D menším než 160 mm, s těmito úpravami:

a)

minimální hodnoty svítivosti určené v bodě 2.1 příloh II až VI, VIII a IX směrnice 76/761/EHS se snižují v poměru

((D – 45)/(160 – 45))2

přičemž nesmí být nižší než následující absolutní minimální hodnoty:

3 lux, buď v bodě 75 R nebo v bodě 75 L,

5 lux, buď v bodě 50 R nebo v bodě 50 L,

1,5 lux, v pásmu IV.

Poznámka: Pokud přivrácená plocha odrážeče není kruhová, bere se v úvahu průměr kruhu, jehož obsah je stejný jako přivrácená plocha odrážeče;

b)

namísto značky CR podle bodu 5.2.3.5 přílohy I směrnice 76/761/EHS se umístí na světlomet značka M uvnitř trojúhelníku obráceného vrcholem dolů.

2.

Doplňkové obrysové svítilny, přední obrysové svítilny, zadní obrysové svítilny a brzdové svítilny:

Značka ES schválení typu konstrukční části je uvedena ve směrnici Rady 76/758/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňkových obrysových svítilen, předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen, denních svítilen a bočních obrysových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (2).

3.

Směrové svítilny:

Značka ES schválení typu konstrukční části je uvedena ve směrnici Rady 76/759/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (3).

4.

Odrazky:

Značka ES schválení typu konstrukční části je uvedena ve směrnici Rady 76/757/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odrazek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (4).

5.

Svítilny zadní registrační tabulky:

Značka ES schválení typu konstrukční části je uvedena ve směrnici Rady 76/760/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se svítilen zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (5).

6.

Přední mlhové světlomety:

Značka ES schválení typu konstrukční části je uvedena ve směrnici Rady 76/762/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se předních mlhových světlometů motorových vozidel (6).

7.

Zadní mlhové svítilny:

Značka ES schválení typu konstrukční části je uvedena ve směrnici Rady 77/538/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zadních mlhových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (7).

8.

Zpětné světlomety:

Značka ES schválení typu konstrukční části je uvedena ve směrnici Rady 77/539/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (8).

9.

Parkovací svítilny:

Značka ES schválení typu konstrukční části je uvedena ve směrnici Rady 77/540/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se parkovacích svítilen motorových vozidel (9).


(1)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 96.

(2)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 54.

(3)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 71.

(4)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 32.

(5)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 85.

(6)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 122.

(7)  Úř. věst. L 220, 29.8.1977, s. 60.

(8)  Úř. věst. L 220, 29.8.1977, s. 72.

(9)  Úř. věst. L 220, 29.8.1977, s. 83.


PŘÍLOHA II

ČÁST A

Zrušená směrnice a seznam jejích následných změn

(uvedený v článku 6)

Směrnice Rady 79/532/EHS

(Úř. věst. L 145, 13.6.1979, s. 16)

 

Směrnice Rady 82/890/EHS

(Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 45)

pouze pokud jde o odkaz na směrnici 79/532/EHS v čl. 1 odst. 1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/54/ES

(Úř. věst. L 277, 10.10.1997, s. 24)

pouze pokud jde o odkaz na směrnici 79/532/EHS v čl. 1 první odrážce

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a použitelnost

(uvedené v článku 6)

Směrnice

Lhůta pro provedení

Datum použitelnosti

79/532/EHS

21. listopadu 1980

82/890/EHS

21. června 1984

97/54/ES

22. září 1998

23. září 1998


PŘÍLOHA III

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 79/532/EHS

Tato směrnice

Článek 1

Článek 1

Článek 2 návětí a dovětí

Článek 2 návětí

Článek 2 odrážky

Čl. 2 písm. a) až l)

Článek 3 návětí a dovětí

Článek 3 návětí

Článek 3 odrážky

Čl. 3 písm. a) až l)

Článek 4

Článek 4

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 2

Článek 5

Článek 6

Článek 7

Článek 6

Článek 8

Příloha

Příloha I

Příloha II

Příloha III


Top