Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0003

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/3/ES ze dne 11. března 2009 , kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření (Text s významem pro EHP )

OJ L 114, 7.5.2009, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 056 P. 118 - 121

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/3/oj

7.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 114/10


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/3/ES

ze dne 11. března 2009,

kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 80/181/EHS (3) vyžaduje, aby Spojené království a Irsko stanovily datum pro ukončení výjimek tam, kde se stále používají v souvislosti s jednotkami měření známými jako „pinta“ v případě mléka ve vratných lahvích a čepovaného piva a jablečného vína, „míle“ v případě dopravních značek a označení rychlosti a „trojská unce“ v případě transakcí s drahými kovy. Zkušenost nicméně ukázala, že vzhledem k místní povaze těchto výjimek a omezenému počtu dotčených produktů by zachování těchto výjimek nemělo vést ke vzniku žádné necelní překážky obchodu, a v důsledku toho již není zapotřebí tyto výjimky ukončovat.

(2)

Je vhodné upřesnit, že oblast působnosti směrnice 80/181/EHS je v souladu s cíli uvedenými v článku 95 Smlouvy a není omezena na žádnou konkrétní oblast činnosti Společenství.

(3)

Směrnice 80/181/EHS povoluje používání doplňkových indikací vedle zákonných jednotek stanovených v kapitole I přílohy uvedené směrnice do 31. prosince 2009. Nicméně aby se zamezilo vytváření překážek pro podniky ve Společenství vyvážející zboží do některých třetích zemí, které požadují, aby byly produkty označeny jinými jednotkami, než jaké jsou stanoveny v kapitole I, je vhodné zachovat povolení používat doplňkové indikace.

(4)

Směrnice 80/181/EHS podporuje bezproblémové fungování vnitřního trhu prostřednictvím úrovně harmonizace jednotek měření, které stanoví. V této souvislosti je vhodné, aby Komise sledovala vývoj trhu týkající se uvedené směrnice a jejího provádění, zejména pokud jde o možné překážky fungování vnitřního trhu a další harmonizaci, které je k překonání těchto překážek zapotřebí.

(5)

Je vhodné, aby Komise nadále intenzivně usilovala v rámci svých obchodních vztahů se třetími zeměmi, včetně Transatlantické hospodářské rady, o to, aby na trzích třetích zemí byly přijímány produkty označené pouze v jednotkách Mezinárodní soustavy jednotek (SI).

(6)

Doplňkové indikace by rovněž mohly umožnit postupné a bezproblémové zavedení nových metrických jednotek, které mohou být vypracovány na mezinárodní úrovni.

(7)

V roce 1995 rozhodla Všeobecná konference pro váhy a míry o vyřazení třídy doplňkových jednotek SI jako samostatné třídy v SI a o výkladu jednotek „radián“ a „steradián“ jako bezrozměrných odvozených jednotek SI, jejichž názvy a značky mohou, ale nemusí být použity při vyjádření ostatních odvozených jednotek SI, jak je to vhodné.

(8)

Všeobecná konference pro váhy a míry v roce 1999 přijala v rámci SI jednotku katalytické aktivity „katal“, jejíž značka je „kat“, jako jednotku SI. Tato nová harmonizovaná jednotka SI měla zajistit ucelenou a jednotnou indikaci jednotek měření v oblastech lékařství a biochemie a v důsledku toho odstranit veškerá rizika nedorozumění pramenící z používání neharmonizovaných jednotek.

(9)

Všeobecná konference pro váhy a míry přijala v roce 2007 za účelem odstranění jednoho z hlavních zdrojů zjištěných rozdílů mezi různými realizacemi trojného bodu vody poznámku k definici jednotky „kelvin“. „Kelvin“ je definován jako díl termodynamické teploty trojného bodu vody. Poznámka odkazuje na vodu se specifickým izotopickým složením.

(10)

Vzhledem k tomu, že se akr již pro účely evidence pozemků ve Spojeném království a Irsku nepoužívá, není zapotřebí v tomto ohledu stanovovat výjimku.

(11)

Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (4) jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Společenství sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily.

(12)

Směrnice 80/181/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny

Směrnice 80/181/EHS se mění takto:

1)

v článku 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

jednotky uvedené v kapitole II přílohy pouze v těch členských státech, v nichž byly povoleny dne 21. dubna 1973;“;

2)

v článku 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Povinnosti vyplývající z článku 1 se týkají používaných měřicích přístrojů, prováděných měření a indikací veličiny vyjádřených v jednotkách měření.“;

3)

v článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Použití doplňkových indikací se povoluje.“;

4)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 6b

Komise sleduje s ohledem na bezproblémové fungování vnitřního trhu a mezinárodního obchodu vývoj trhu týkající se této směrnice a jejího provádění a předloží do 31. prosince 2019 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o tomto vývoji spolu s případnými návrhy.“;

5)

příloha se mění takto:

a)

v kapitole I bodě 1.1 se odstavec nazvaný „Jednotka termodynamické teploty“ nahrazuje tímto:

„Jednotka termodynamické teploty

Kelvin, jednotka termodynamické teploty, je 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody.

Tato definice odkazuje na vodu s izotopickým složením vymezeným těmito podíly látkového množství: 0,00015576 mol 2H na mol 1H, 0,0003799 mol 17O na mol 16O a 0,0020052 mol 18O na mol 16O.

(13. CGPM (1967) usnesení 4 a 23. CGPM (2007) usnesení 10)“;

b)

v kapitole I bodě 1.1.1 se název nahrazuje tímto:

c)

v kapitole I bodě 1.2 se nadpis nahrazuje tímto:

d)

v kapitole I se zrušuje bod 1.2.1;

e)

v kapitole I se body 1.2.2 a 1.2.3 nahrazují tímto:

„1.2.2   Obecné pravidlo pro odvozené jednotky SI

Jednotky odvozené systematicky ze základních jednotek SI jsou vyjádřeny jako algebraické výrazy ve tvaru součinů mocnin základních jednotek SI s číselným faktorem rovným 1.

1.2.3   Odvozené jednotky SI se zvláštními názvy a značkami

Veličina

Jednotka

Vyjádření

Název

Značka

V jiných jednotkách SI

Pomocí základních jednotek SI

Rovinný úhel

radian

rad

 

m · m–1

Prostorový úhel

steradian

sr

 

m2 · m–2

Frekvence

hertz

Hz

 

s–1

Síla

newton

N

 

m · kg · s–2

Tlak, napětí

pascal

Pa

N · m–2

m–1 · kg · s–2

Energie, práce; množství tepla

joule

J

N · m

m2 · kg · s–2

Výkon (5), zářivý tok

watt

W

J · s–1

m2 · kg · s–3

Množství elektrické energie, elektrický náboj

coulomb

C

 

s · A

Elektrický potenciál, potenciálový rozdíl, elektromotorická síla

volt

V

W · A–1

m2 · kg · s–3 · A–1

Elektrický odpor

ohm

Ω

V · A–1

m2 · kg · s–3 · A–2

Vodivost

siemens

S

A · V–1

m–2 · kg–1 · s3 · A2

Kapacita

farad

F

C · V–1

m–2 · kg–1 · s4 · A2

Magnetický tok

weber

Wb

V · s

m2 · kg · s–2 · A–1

Magnetická indukce

tesla

T

Wb · m–2

kg · s–2 · A–1

Indukčnost

henry

H

Wb · A–1

m2 · kg · s–2 · A–2

Světelný tok

lumen

lm

cd · sr

cd

Osvětlení

lux

lx

lm · m–2

m–2 · cd

Aktivita (radionuklidu)

becquerel

Bq

 

s–1

Absorbovaná dávka, měrná (hmotnostní) sdělená energie, kerma, index absorbované dávky

gray

Gy

J · kg–1

m2 · s–2

Dávkový ekvivalent

sievert

Sv

J · kg–1

m2 · s–2

Katalytická aktivita

katal

kat

 

mol · s–1

Jednotky odvozené ze základních jednotek SI je možné vyjádřit pomocí jednotek uvedených v kapitole I.

Zejména odvozené jednotky SI lze vyjádřit pomocí speciálních názvů a značek uvedených v tabulce výše; například jednotku SI dynamické viskozity je možné vyjádřit jako m–1 · kg · s–1 or N · s · m–2 or Pa · s.“;

f)

v kapitole II se v tabulce zrušuje tento řádek:

„Evidence pozemků

acre

1 ac = 4 047 m2

ac“

g)

V kapitole II se poslední věta nahrazuje tímto: „Jednotky uvedené v této kapitole je možné kombinovat navzájem nebo s jednotkami uvedenými v kapitole I, čímž se vytvoří složené jednotky.“

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní do 31. prosince 2009 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů.

Budou tyto předpisy používat od 1. ledna 2010.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 11. března 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

A. VONDRA


(1)  Úř. věst. C 120, 16.5.2008, s. 14.

(2)  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2007 (Úř. věst. C 297 E, 20.11.2008, s. 105), společný postoj Rady ze dne 18. listopadu 2008 (Úř. věst. C 330 E, 30.12.2008, s. 1) a postoj Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 39, 15.2.1980, s. 40.

(4)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

(5)  Speciální názvy pro jednotky výkonu: název volt-ampér (značka ‚VA‘), je-li použit, vyjadřuje zdánlivý výkon střídavého elektrického proudu, a var (značka ‚var‘), je-li použit, vyjadřuje jalový elektrický výkon. Jednotka var není zahrnuta v usneseních CGPM.


Top