EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009H0708(02)

Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) (Text s významem pro EHP)

OJ C 155, 8.7.2009, p. 11–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

8.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 155/11


DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne 18. června 2009

o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET)

(Text s významem pro EHP)

2009/C 155/02

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 149 odst. 4 a čl. 150 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozvoj a uznávání znalostí, dovedností a kompetencí občanů mají zásadní význam pro jejich osobní a profesní rozvoj a pro konkurenceschopnost, zaměstnanost a sociální soudržnost ve Společenství. V tomto ohledu by měly usnadnit nadnárodní mobilitu pracovníků a učících se a přispět ke splnění požadavků spojených s nabídkou a poptávkou na evropském trhu práce. Proto by měla být na úrovni Společenství podporována a zlepšována účast na celoživotním učení bez hranic pro všechny a přenos, uznávání a shromažďování výsledků učení jednotlivců dosažených ve formálním, neformálním a informálním kontextu.

(2)

Evropská rada na zasedání v Lisabonu v roce 2000 dospěla k závěru, že zvýšená průhlednost kvalifikací by měla být jednou z hlavních složek nutných k tomu, aby byly systémy vzdělávání a odborné přípravy ve Společenství přizpůsobeny požadavkům znalostní společnosti. Kromě toho Evropská rada na zasedání v Barceloně v roce 2002 zdůraznila význam zlepšení průhlednosti a metod uznávání v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

(3)

Systémy odborného vzdělávání a přípravy, jedna z hlavních oblastí celoživotního učení, jsou přímo spojeny s všeobecným a vysokoškolským vzděláváním i s politikou zaměstnanosti a sociální politikou každého členského státu. Svým meziodvětvovým vlivem podporují nejen konkurenceschopnost evropského hospodářství a uspokojení potřeb trhu práce, ale i sociální soudržnost, rovnost a zapojení občanů.

(4)

Význam systému přenosu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu zdůrazňuje usnesení Rady ze dne 19. prosince 2002 o podpoře posílené evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (4) („kodaňský proces“) i společná průběžná zpráva Rady a Komise z roku 2004 o provádění pracovního programu nazvaná „Vzdělávání a odborná příprava 2010“ (5), zatímco společná zpráva Rady a Komise pro rok 2008 o pokroku (6) zdůrazňuje, že je třeba udělat více pro zlepšení kvality a atraktivnosti odborného vzdělávání a přípravy.

(5)

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 15. listopadu 2004 o budoucích prioritách posílené evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy označily za priority rozvoj a uplatňování evropského systému přenosu kreditů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy tak, aby učící se mohli při přechodu z jednoho systému odborné přípravy do jiného navázat na výsledky, jichž dosáhli během své dosavadní vzdělávací dráhy.

(6)

Účelem tohoto doporučení je vytvořit evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (dále jen „ECVET“), který má usnadnit přenos, uznávání a shromažďování ohodnocených výsledků učení jednotlivců, kteří hodlají získat určitou kvalifikaci. Tím se zlepší obecná srozumitelnost výsledků učení občanů a jejich průhlednost, mezinárodní mobilita a přenosnost mezi členskými státy a případně i v rámci jednotlivých členských států v prostoru celoživotního učení bez hranic a zlepší se i mobilita a přenosnost kvalifikací na vnitrostátní úrovni mezi různými odvětvími hospodářství a v rámci trhu práce; přispěje to také k rozvoji a rozšíření evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

(7)

ECVET by se měl opírat o zásady a technické specifikace stanovené v příloze II. Kromě toho by měl vycházet ze společných zásad zajišťování kvality, které jsou stanoveny v závěrech Rady ze dne 28. května 2004 o zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy a doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009 o zavedení evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (7).

(8)

ECVET je použitelný pro všechny výsledky učení, jichž by v zásadě mělo být možné dosáhnout různými vzdělávacími a učebními cestami na všech úrovních evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení (dále jen „ERK“) a které by následně mělo být možné přenést a uznat. Toto doporučení tudíž přispívá k obecnějším cílům, které spočívají v podpoře celoživotního učení a ve zvýšení zaměstnatelnosti, otevřenosti vůči mobilitě a sociálního začlenění pracovníků a učících se. Usnadňuje zejména rozvoj pružných a individualizovaných cest a uznávání výsledků učení získaných neformálním a informálním učením.

(9)

Průhledné zásady zajišťování kvality, výměna informací a vytváření partnerství mezi institucemi příslušnými pro udělování kvalifikací, poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy a dalšími zúčastněnými subjekty by měly přispět k nastolení vzájemné důvěry a měly by usnadnit provádění tohoto doporučení.

(10)

Toto doporučení by mělo usnadnit slučitelnost, srovnatelnost a doplňkovost různých systémů kreditů používaných v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a evropského systému pro přenos a shromažďování kreditů (ECTS), který se používá v oblasti vysokoškolského vzdělávání, a tudíž by mělo v souladu s vnitrostátními právními předpisy a praxí přispět k vyšší prostupnosti mezi různými úrovněmi vzdělávání a odborné přípravy.

(11)

V souladu se závěry Rady ze dne 28. května 2004 o společných evropských zásadách pro identifikaci a validaci neformálního a informálního učení by měla být podporována validace ohodnocených výsledků neformálního a informálního učení.

(12)

Toto doporučení doplňuje doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení (8), které členským státům doporučuje, aby podporovaly úzké vazby mezi ERK a stávajícími či budoucími evropskými systémy pro přenos a shromažďování kreditů v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy. Zatímco hlavním cílem ERK je zvýšit průhlednost, srovnatelnost a přenosnost získaných kvalifikací, cílem ECVET je usnadnit přenos, uznávání a shromažďování výsledků učení jednotlivců na cestě k získání kvalifikace.

(13)

Toto doporučení zohledňuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004 o jednotném rámci Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (Europass) (9) a doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o nadnárodní mobilitě uvnitř Společenství pro účely všeobecného a odborného vzdělávání: Evropská charta kvality mobility (10).

(14)

Toto doporučení by mělo tam, kde to připadá v úvahu, usnadnit zapojení příslušných místních a regionálních orgánů do propojování vnitrostátních nebo jiných rámců a systémů kvalifikací s ECVET.

(15)

Toto doporučení by se nemělo dotknout směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (11), která přiznává určitá práva a ukládá určité povinnosti jak příslušnému vnitrostátním orgánu, tak migrující osobě. Používání ECVET by nemělo mít vliv na přístup na trh práce, na němž jsou profesní kvalifikace uznávány v souladu se směrnicí 2005/36/ES. Kromě toho ECVET nepředstavuje pro občany žádný nový nárok na automatické uznávání výsledků učení nebo bodů.

(16)

Zavedení a uplatňování ECVET je s ohledem na články 149 a 150 Smlouvy dobrovolné, a proto může být uskutečněno pouze v souladu se stávajícími vnitrostátními právními předpisy.

(17)

Jelikož cílů tohoto doporučení, totiž podpory a doplnění činnosti členských států, usnadnění spolupráce mezi nimi, zvýšení průhlednosti a podpory mobility a celoživotního učení, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu jejich rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto doporučení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů, jelikož nenahrazuje ani nedefinuje vnitrostátní systémy kvalifikací nebo kvalifikace samotné nebo vnitrostátní systémy kreditů, nestanoví specifické výsledky učení nebo kompetence jednotlivce a nemá za cíl ani nepožaduje fragmentaci ani harmonizaci systémů kvalifikací,

DOPORUČUJÍ ČLENSKÝM STÁTŮM, ABY:

1)

na všech úrovních ERK odkazujících na kvalifikace získané odborným vzděláváním a přípravou podporovaly evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (dále jen „ECVET“), jak je stanoven v přílohách I a II, s cílem usnadnit nadnárodní mobilitu a uznávání výsledků učení v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a celoživotní učení bez hranic;

2)

vytvořily nezbytné podmínky a přijaly vhodná opatření, aby ECVET mohl být – v souladu s vnitrostátními právními předpisy a praxí a na základě experimentů a testování – od roku 2012 postupně uplatňován na kvalifikace odborného vzdělávání a přípravy na všech úrovních ERK a využíván pro účely přenosu, uznávání a shromažďování výsledků učení jednotlivců dosažených ve formálním a případně neformálním a informálním kontextu;

3)

podporovaly vytváření vnitrostátních a evropských partnerství a sítí, na nichž se podílejí instituce a orgány příslušné pro kvalifikace a diplomy, poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy, sociální partneři a další zúčastněné subjekty a které se zaměřují na experimentování, uplatňování a podporu ECVET;

4)

zaručily přístup zúčastněných subjektů a jednotlivců v oblasti odborného vzdělávání a přípravy k informacím a pokynům týkajícím se používání ECVET a usnadnily výměnu informací mezi členskými státy. Kromě toho by měly zaručit, že příslušné orgány dostatečně propagují používání ECVET pro kvalifikace a že související dokumenty „Europassu“ vydané příslušnými orgány obsahují jasné a relevantní informace;

5)

při používání ECVET uplatňovaly v souladu s vnitrostátními právními předpisy a praxí obecné zásady zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy stanovené v závěrech Rady ze dne 28. května 2004 o zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy, zejména při hodnocení, validaci a uznávání výsledků učení;

6)

zajistily, že jsou na vhodných úrovních v souladu s právními předpisy, strukturami a požadavky jednotlivých členských států zavedeny funkční mechanismy pro koordinaci a sledování, aby se zaručila kvalita, průhlednost a soudržnost iniciativ přijatých za účelem uplatňování ECVET,

SCHVALUJÍ ZÁMĚR KOMISE:

1)

podporovat členské státy při plnění úkolů uvedených v bodech 1 až 6 a při používání zásad a technických specifikací ECVET, jak jsou stanoveny v příloze II, zejména usnadněním testování a podporou spolupráce, vzájemného učení, propagace a zahajování informačních a konzultačních procesů a zároveň zajištěním přístupu k poradenským materiálům pro všechny občany, kteří o to mají zájem;

2)

ve spolupráci s členskými státy, vnitrostátními a evropskými odborníky a uživateli vytvořit příručky a nástroje a přizpůsobit příslušné dokumenty Europassu; ve spolupráci s odborníky z oblasti odborného vzdělávání a přípravy a vysokoškolského vzdělávání a s uživateli na evropské a vnitrostátní úrovni rozvíjet odborné znalosti pro zvýšení slučitelnosti a doplňkovosti ECVET a ECTS, který se používá ve vysokoškolském vzdělávání; a pravidelně poskytovat informace o vývoji ECVET;

3)

podporovat evropskou síť ECVET, v níž budou zastoupeny příslušné zúčastněné subjekty v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a příslušné vnitrostátní instituce, a zapojit se do ní společně s členskými státy za účelem šíření a podpory ECVET v členských státech a vytvoření udržitelné platformy pro výměnu informací a zkušeností mezi členskými státy; v rámci této sítě zřídit skupinu uživatelů ECVET, jejímž úkolem bude přispívat k aktualizaci příručky pro uživatele a ke kvalitě a celkové soudržnosti spolupráce při uplatňování ECVET;

4)

sledovat a ověřovat přijatá opatření, včetně výsledků experimentů a testování, a po hodnocení a evaluaci těchto opatření, provedených ve spolupráci s členskými státy, podat Evropskému parlamentu a Radě do 18. června 2014 zprávu o získaných zkušenostech a důsledcích pro budoucnost, včetně případného přezkumu a úpravy tohoto doporučení, zahrnující aktualizaci příloh a poradenských materiálů ve spolupráci s členskými státy.

V Bruselu dne 18. června 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

Štefan FÜLE


(1)  Úř. věst. C 100, 30.4.2009, s. 140.

(2)  Úř. věst. C 325, 19.12.2008, s. 48.

(3)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 11. května 2009.

(4)  Úř. věst. C 13, 18.1.2003, s. 2.

(5)  Úř. věst. C 104, 30.4.2004, s. 1.

(6)  Úř. věst. C 86, 5.4.2008, s. 1.

(7)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.

(8)  Úř. věst. C 111, 6.5.2008, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 6.

(10)  Úř. věst. L 394, 30.12.2006, s. 5.

(11)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.


PŘÍLOHA I

DEFINICE

Pro účely tohoto doporučení se rozumí:

a)

„kvalifikací“ formální výsledek procesu hodnocení a validace, který je získán poté, co příslušná instituce rozhodla, že dosažené výsledky učení jednotlivce odpovídají daným standardům;

b)

„výsledky učení“ prohlášení o tom, co učící se zná, čemu rozumí a co je schopen po dokončení procesu učení vykonávat, vyjádřeno pomocí znalostí, dovedností a kompetencí;

c)

„jednotkou výsledků učení“ (jednotkou) složka kvalifikace, která je tvořena uceleným souborem znalostí, dovedností a kompetencí, které lze hodnotit a validovat;

d)

„kreditem za výsledky učení“ (kreditem) soubor výsledků učení jednotlivce, které byly ohodnoceny a které lze shromažďovat za účelem dosažení kvalifikace nebo přenést do jiných vzdělávacích programů či kvalifikací;

e)

„příslušnou institucí“ instituce příslušná pro vytváření a udělování kvalifikací nebo pro uznávání jednotek nebo pro výkon jiných funkcí spojených s ECVET, například přidělování bodů ECVET za kvalifikace a jednotky, hodnocení, validace a uznávání výsledků učení na základě pravidel a postupů zúčastněných zemí;

f)

„hodnocením výsledků učení“ metody a postupy, jejichž pomocí je zjišťováno, do jaké míry učící se ve skutečnosti dosáhl daných znalostí, dovedností a kompetencí;

g)

„validací výsledků učení“ proces potvrzení, že dané ohodnocené výsledky učení, jichž učící se dosáhl, odpovídají specifickým výsledkům, které mohou být požadovány pro udělení jednotky nebo kvalifikace;

h)

„uznáním výsledků učení“ postup, při němž jsou udělením jednotek nebo kvalifikací úředně potvrzeny dosažené výsledky učení;

i)

„body ECVET“ číselné vyjádření celkové váhy výsledků učení v rámci kvalifikace a poměrné váhy jednotek ve vztahu ke kvalifikaci.


PŘÍLOHA II

ECVET – ZÁSADY A TECHNICKÉ SPECIFIKACE

ECVET je technickým rámcem pro přenos, uznávání a popřípadě shromažďování výsledků učení jednotlivců za účelem získání kvalifikace. Nástroje a metodika ECVET zahrnují popis kvalifikací vyjádřených v jednotkách výsledků učení s příslušnými body, proces přenosu a shromažďování a doplňující doklady, jako jsou smlouvy o učení, osobní záznamy a příručky pro uživatele ECVET.

ECVET má v rámci mobility usnadnit uznávání výsledků učení v souladu s vnitrostátními právními předpisy za účelem získání kvalifikace. Je třeba poznamenat, že ECVET nepředstavuje pro občany žádný nový nárok na automatické uznání výsledků učení nebo bodů. Jeho uplatnění na určitou kvalifikaci je v souladu s právními předpisy a pravidly použitelnými v členských státech a vychází z následujících zásad a technických specifikací:

1.   Jednotky výsledků učení

Jednotka je složka kvalifikace, která je tvořena uceleným souborem znalostí, dovedností a kompetencí, které lze hodnotit a validovat příslušnými body ECVET. Kvalifikace v zásadě sestává z více jednotek a je tvořena celým souborem jednotek. Učící se tak může získat kvalifikaci shromažďováním požadovaných jednotek, které obdržel v různých zemích a v různých kontextech (formálním, případně neformálním a informálním), při současném dodržování vnitrostátních právních předpisů týkajících se shromažďování jednotek a uznávání výsledků učení.

Jednotky, které tvoří kvalifikaci, by měly být

jasně a srozumitelně popsány pomocí odkazu na znalosti, dovednosti a kompetence, které obsahují,

vytvořeny a uspořádány soudržně ve vztahu k celkové kvalifikaci,

vytvořeny tak, aby umožňovaly samostatně hodnotit a validovat výsledky učení obsažené v jednotce.

Jednotka může být specifická pro jedinou kvalifikaci nebo společná pro více kvalifikací. Očekávaných výsledků učení, které jednotku definují, může být dosaženo kdekoli a jakýmkoli způsobem. Jednotka tedy nesmí být v zásadě zaměňována za složku formálního vzdělávacího programu či odborné přípravy.

Pravidla a postupy pro definování vlastností jednotek výsledků učení a pro kombinování a shromažďování jednotek za účelem získání určité kvalifikace vymezí příslušné instituce a partneři zapojení do odborné přípravy v souladu s celostátními nebo regionálními pravidly.

Specifikace jednotky by měly obsahovat

obecný název jednotky,

připadá-li v úvahu, obecný název kvalifikace nebo kvalifikací, ke kterým se jednotka vztahuje,

odkaz na úroveň dotyčné kvalifikace podle ERK a případně podle vnitrostátního rámce kvalifikací a na kreditové body ECVET, které jsou s touto kvalifikací spojeny,

výsledky učení, které jednotka obsahuje,

postupy a kritéria pro hodnocení těchto výsledků učení,

body ECVET spojené s danou jednotkou,

případnou dobu platnosti jednotky.

2.   Přenos a shromažďování výsledků učení; partnerství v ECVET

V ECVET jsou jednotky výsledků učení dosažené v určitém prostředí hodnoceny a při úspěšném hodnocení přeneseny do jiného prostředí. V tomto druhém prostředí jsou validovány a uznány příslušnou institucí jako součást požadavků na kvalifikaci, kterou chce daná osoba získat. Jednotky výsledků učení mohou být poté shromažďovány za účelem získání dané kvalifikace v souladu s celostátními či regionálními pravidly. Příslušné instituce a partneři zapojení do odborné přípravy vypracují postupy a pokyny pro hodnocení, validaci, shromažďování a uznávání jednotek výsledků učení.

Přenos kreditů založený na ECVET a uplatněný na výsledky učení dosažené ve formálních vzdělávacích kontextech by měl být usnadněn vytvořením partnerství a sítí, do nichž jsou zapojeny příslušné instituce zmocněné k tomu, aby pro účely přenosu a validace ve svém prostředí udělovaly kvalifikace nebo jednotky nebo dávaly kredit za dosažené výsledky učení.

Cílem vytváření partnerství je

vytvořit obecný rámec pro spolupráci a tvorbu sítí mezi partnery stanovený v memorandu o porozumění, jímž se nastolí prostředí vzájemné důvěry,

pomoci partnerům při tvorbě specifických opatření pro přenos kreditů pro učící se.

Memorandum o porozumění by mělo potvrdit, že partneři

uznávají navzájem své postavení příslušných institucí,

uznávají navzájem kritéria a postupy zajišťování kvality, hodnocení, validace a uznávání za uspokojivé pro účely přenosu kreditu,

souhlasí s podmínkami fungování partnerství, například s cíli, dobou trvání a opatřeními pro přezkum memoranda o porozumění,

souhlasí se srovnatelností dotčených kvalifikací pro účely přenosu kreditů za použití referenčních úrovní stanovených ERK,

označí další aktéry a příslušné instituce, kteří by se mohli na příslušném procesu podílet, a jejich funkce.

Pro použití ECVET na výsledky učení dosažené v kontextu neformálního a informálního učení nebo mimo rámec memoranda o porozumění by příslušná instituce, která je oprávněna udělovat kvalifikace nebo jednotky nebo dávat kredit, měla stanovit postupy a mechanismy pro identifikaci, validaci a uznávání těchto výsledků učení udělením odpovídajících jednotek a s nimi spojených bodů ECVET.

3.   Smlouva o učení a osobní záznam

Za účelem přenosu kreditů, jehož se účastní dva partneři a jeden mobilní učící se, je mezi oběma příslušnými institucemi zapojenými do odborné přípravy a procesu validace a učícím se v rámci memoranda o porozumění uzavřena smlouva o učení. Tato smlouva by měla

rozlišovat mezi příslušnou „domácí“ a „hostitelskou“ institucí (1),

upřesňovat konkrétní podmínky pro období mobility, například totožnost učícího se, dobu trvání mobility, výsledky učení, jichž má být dosaženo, a s nimi spojené body ECVET.

Smlouva o učení by měla stanovit, že dosáhne-li učící se očekávaných výsledků učení a tyto výsledky jsou „hostitelskou“ institucí kladně ohodnoceny, měla by „domácí“ instituce v souladu s pravidly a postupy, které tato příslušná instituce stanoví, tyto výsledky validovat a uznat jako součást požadavků na určitou kvalifikaci.

Přenos mezi partnery se může týkat výsledků učení, jichž bylo dosaženo ve formálním, popřípadě neformálním a informálním kontextu. Přenos kreditu za dosažené výsledky učení má tudíž tři fáze:

„hostitelská“ instituce ohodnotí dosažené výsledky učení a učícímu se udělí kredit. Dosažené výsledky učení a odpovídající body ECVET jsou zapsány do „osobního záznamu“ (2) učícího se,

„domácí“ instituce validuje kredit jakožto vhodný záznam o výsledcích daného učícího se,

„domácí“ instituce poté uzná výsledky učení, jichž bylo dosaženo. Toto uznání je předpokladem k udělení jednotek a odpovídajících bodů ECVET v souladu s pravidly „domácího“ systému.

Validace a uznání příslušnou „domácí“ institucí závisí na úspěšném hodnocení výsledků učení příslušnou „hostitelskou“ institucí v souladu s dojednanými postupy a kritérii pro zajišťování kvality.

4.   Body ECVET

Body ECVET poskytují v číselné podobě doplňující informace o kvalifikacích a jednotkách. Tyto body nemají žádnou hodnotu bez vztahu k získaným výsledkům učení vedoucím k určité kvalifikaci, na něž odkazují, a odrážejí dosažení a shromáždění jednotek. K umožnění společného přístupu při používání bodů ECVET slouží konvence, podle níž bude výsledkům učení, jichž má být podle očekávání dosaženo během jednoho roku formálního celodenního odborného vzdělávání a přípravy, přiděleno 60 bodů.

V rámci ECVET se body zpravidla přidělují ve dvou etapách: Nejprve jsou body ECVET přiděleny kvalifikaci jako celku, poté jejím jednotkám. Pro danou kvalifikaci je jedno formální vzdělávací prostředí použito jako referenční a na základě konvence je této kvalifikaci přidělen celkový počet bodů. Z tohoto celkového počtu jsou následně každé jednotce přiděleny body ECVET podle její poměrné váhy v rámci kvalifikace.

V případě kvalifikací, které nemají referenční formální vzdělávací cestu, lze body ECVET přidělit na základě odhadu podle srovnání s jinou kvalifikací, u níž je k dispozici formální referenční prostředí. Za účelem srovnatelnosti kvalifikací by příslušná instituce měla učinit odkaz na rovnocennou úroveň v ERK nebo případně na úroveň ve vnitrostátním rámci kvalifikací nebo na podobnost výsledků učení v blízkém oboru.

Poměrná váha jednotky výsledků učení ve vztahu ke kvalifikaci by měla být stanovena podle následujících kritérií nebo jejich kombinace:

poměrného významu výsledků učení, které tvoří jednotku, pro účast na trhu práce, pro postup na další úrovně kvalifikace nebo pro sociální začlenění,

složitosti, rozsahu a objemu výsledků učení v dané jednotce,

úsilí, které musel učící se vynaložit, aby získal znalosti, dovednosti a kompetence požadované u dané jednotky.

V bodech ECVET vyjádřená poměrná váha kterékoli jednotky, která je společná pro několik kvalifikací, se mezi těmito kvalifikacemi může lišit.

Přidělování bodů ECVET je zpravidla součástí struktury kvalifikací a jednotek. Jsou vytvářeny příslušnými institucemi, které jsou pověřeny vytvářením a udržováním kvalifikací nebo jim byly za tímto účelem uděleny specifické pravomoci. V zemích, které již uplatňují vnitrostátní systém bodů, příslušné instituce stanoví opatření pro přepočet vnitrostátních kreditových bodů na body ECVET.

Úspěšné dosažení kvalifikace nebo jednotky je podnětem k udělení s nimi spojených bodů ECVET, a to nezávisle na skutečné době potřebné k jejich dosažení.

Při přenosu jednotek jsou v souladu s celostátními nebo regionálními pravidly obvykle přeneseny také odpovídající body ECVET tak, aby mohly být zohledněny při uznávání přenesených výsledků učení. Příslušná instituce může sama zvážit, zda mají být body ECVET brány v úvahu, pokud jsou pravidla a metody, jež byly za tímto účelem stanoveny, průhledné a v souladu se zásadami zajišťování kvality.

Neformálním či informálním učením získávaná kvalifikace, pro niž lze identifikovat referenční formální vzdělávací cestu, a odpovídající jednotky dostávají stejný počet bodů ECVET jako u referenční cesty, protože jsou získávány stejné výsledky učení.


(1)  „Domácí“ instituce je instituce, která bude ověřovat a uznávat výsledky učení, jichž učící se dosáhl. „Hostitelská“ instituce je instituce, která poskytuje odbornou přípravu, v jejímž rámci jsou příslušné výsledky učení dosaženy, a která dosažené výsledky učení hodnotí.

(2)  Osobní záznam je dokument, v němž jsou popsány ohodnocené výsledky učení učícího se a udělené jednotky a body ECVET.


Top