Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0894

2009/894/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství dřevěnému nábytku (oznámeno pod číslem K(2009) 9522) (Text s významem pro EHP)

OJ L 320, 5.12.2009, p. 23–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 015 P. 133 - 142

No longer in force, Date of end of validity: 28/07/2016; Zrušeno 32016D1332

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/894/oj

5.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/23


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2009,

kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství dřevěnému nábytku

(oznámeno pod číslem K(2009) 9522)

(Text s významem pro EHP)

(2009/894/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze dne 17. července 2000 o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem Evropské unie pro ekoznačku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 1980/2000 může být ekoznačka Společenství udělena výrobku, který se vyznačuje vlastnostmi, které mu umožňují významně přispívat ke zlepšování klíčových aspektů životního prostředí.

(2)

Nařízení (ES) č. 1980/2000 stanoví, že zvláštní kritéria ekoznačky, navržená na základě kritérií sestavených Výborem Evropské unie pro ekoznačku, se určují podle skupin výrobků.

(3)

Ekologická kritéria, jakož i související požadavky na posuzování a ověřování, by měly být platné čtyři roky ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

(4)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 17 nařízení (ES) č. 1980/2000,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Skupina výrobků „dřevěný nábytek“ zahrnuje samostatné nebo vestavěné jednotky domácího nábytku, které se používají k ukládání, zavěšení, položení, sezení, práci a stolování, ať už pro používání uvnitř, nebo venku, nebo používané uvnitř pro účely podnikání. Účely podnikání zahrnují kancelářský a školní nábytek a také nábytek pro restaurace a hotely.

Musí být splněny následující podmínky:

a)

Výrobek musí být vyroben z nejméně 90 % hmotnostních materiálů z masivního dřeva nebo z materiálů na bázi dřeva. Pokud se sklo v případě poškození nebo rozbití dá snadno nahradit, lze ho ve výpočtu hmotnosti vynechat podobně jako technické zařízení a spojovací prvky.

b)

Hmotnost každého jednotlivého materiálu, kromě materiálů z masivního dřeva a materiálů na bázi dřeva, nesmí překročit 3 % celkové hmotnosti výrobku. Celková hmotnost těchto materiálů nesmí překročit 10 % celkové hmotnosti výrobku.

Článek 2

Aby byla jakémukoli kusu dřevěného nábytku udělena ekoznačka Společenství podle nařízení (ES) č. 1980/2000, musí tento výrobek spadat do skupiny výrobků „dřevěný nábytek“ definované v článku 1 tohoto rozhodnutí a musí splňovat ekologická kritéria stanovená v příloze.

Článek 3

Ekologická kritéria pro skupinu výrobků „dřevěný nábytek“ a související požadavky na posuzování a ověřování platí čtyři roky ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Pro správní účely se skupině výrobků „dřevěný nábytek“ přiděluje číselný kód „36“.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 237, 21.9.2000, s. 1.


PŘÍLOHA

RÁMCOVÝ PLÁN

Cíle kritérií

Cílem těchto kritérií je zejména podpora a snížení dopadu dřevěného nábytku na životní prostředí a na lidské zdraví v průběhu celého jeho životního cyklu.

Konkrétněji:

používání materiálů vyráběných udržitelnějším způsobem,

snížení používání nebezpečných látek a emisí znečišťujících látek,

výrobek zkoušený na trvanlivost.

Požadavky na posuzování a ověřování

Zvláštní požadavky na posuzování a ověřování se uvádějí pro každé kritérium. V případě potřeby lze použít jiné zkušební metody než ty, které se uvádějí pro každé kritérium, pokud je příslušný subjekt, který posuzuje žádost, uzná za rovnocenné.

V případech, kdy se požaduje, aby žadatel předložil dokumentaci, rozbory, zprávy o zkoušce nebo jiné doklady dosvědčující splnění kritérií, mohou tyto doklady pocházet od žadatele a/nebo jeho dodavatele (dodavatelů), případně jejich dodavatelů, atd.

Posouzení shody musejí provádět příslušné akreditované laboratoře (je-li to možné), které splňují obecné požadavky normy EN ISO 17025.

V případě potřeby mohou příslušné subjekty vyžadovat doplňkovou dokumentaci a provádět nezávislá ověřování.

Příslušným subjektům se doporučuje, aby při posuzování žádostí a kontrole dodržování kritérií braly v úvahu provádění uznaných systémů řízení z hlediska ochrany životního prostředí, jako jsou EMAS nebo ISO 14001 a deklarace o výrobcích, které jsou šetrné k životnímu prostředí. (Poznámka: tyto deklarace a systémy řízení jsou doporučené, nikoli povinné.)

KRITÉRIA

Výjimky

Uplatňují se tyto výjimky z některých kritérií pro materiály:

i)

Materiály, kromě materiálů z masivního dřeva a na bázi dřeva a materiálů zahrnutých do kritéria pro povrchovou úpravu a pro montáž nábytku, které tvoří méně než 3 % celkové hmotnosti výrobku, jemuž byla udělena ekoznačka, mohou být vyjmuty z povinnosti dodržovat „požadavky na materiály ze dřeva a na bázi dřeva“.

ii)

Montážní prostředky jako šrouby a hřebíky a železářské vybavení pro posuvné dveře a zásuvky jsou vyjmuty z povinnosti dodržovat všechna kritéria pro materiály.

Posuzování a ověřování: Poskytnou se příslušné informace o materiálech, které jsou vyjmuty z povinnosti dodržovat některá kritéria. Výpočet procenta materiálů, které lze vyjmout z povinnosti dodržovat některá kritéria, zahrnuje množství těchto materiálů v kompozitních materiálech, ať je procento kompozitního materiálu v konečném nábytku, kterému byla udělena ekoznačka, jakékoli. Výpočet celkové hmotnosti nezahrnuje hmotnost spojovacích prvků.

1.   Popis Výrobku

Předloží se popis výrobku (funkční popis, název výrobku nebo referenční kód; jsou-li k dispozici různé typy stejného výrobku, předloží se popis podtypů, na které se vztahuje použití). Poskytnou se informace o celkové hmotnosti výrobku, materiálů použitých ve výrobku, včetně montážních prostředků a spojovacích prvků a jejich odpovídající hmotnosti.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží příslušnému subjektu popis výrobku, do kterého budou zahrnuty výše uvedené informace.

2.   Nebezpečné Látky

a)

Do výrobku ze dřeva se nesmějí přidávat žádné látky nebo přípravky, kterým se při podání žádosti přiděluje nebo může být přiděleno některé z následujících označení rizik (nebo kombinace těchto označení):

R23: (toxický při vdechování),

R24: (toxický při styku s kůží),

R25: (toxický při požití),

R26: (vysoce toxický při vdechování),

R27: (vysoce toxický při styku s kůží),

R28: (vysoce toxický při požití),

R39 (nebezpečí velmi vážných nevratných účinků),

R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku),

R42 (může vyvolat senzibilizaci při vdechování),

R43 (může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží),

R45 (může vyvolat rakovinu),

R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností),

R48 (při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví),

R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování),

R50 (vysoce toxický pro vodní organismy),

R51 (toxický pro vodní organismy),

R52 (škodlivý pro vodní organismy),

R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí),

R60 (může poškodit reprodukční schopnost),

R61 (může poškodit plod v těle matky),

R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti),

R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky),

R68 (možné nebezpečí nevratných účinků),

jak jsou definovány ve směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (1) (směrnice o nebezpečných látkách), ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES (2) (směrnice o nebezpečných přípravcích).

Případně lze klasifikaci posoudit podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (3). V tomto případě se do surovin nesmějí přidávat žádné látky nebo přípravky, které jsou nebo v okamžiku podání žádosti mohou být označeny některou z těchto standardních vět o nebezpečnosti (nebo jejich kombinací): H300, H301, H310, H311, H317, H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.

b)

Výrobek nesmí obsahovat halogenovaná organická pojiva, azidirin a polyazidirin a také pigmenty a aditivní látky na bázi:

olova, kadmia, chrómu (VI), rtuti a jejich sloučenin,

arzénu, boru a mědi,

organického cínu.

c)

Ve výrobku mohou být použity pouze takové látky zpomalující hoření, které jsou chemicky vázány na pojivo/materiál nebo na povrch pojiva/materiálu (reaktivní látky zpomalující hoření). Pokud jsou použité látky zpomalující hoření označeny kteroukoli z níže uvedených R-vět (vět vyjadřujících specifickou rizikovost), musejí tyto reaktivní látky při použití změnit svou chemickou povahu tak, že již nevyžadují označení žádnou z těchto R-vět. (Ve formě stejné jako před použitím smí na pojivu/materiálu zůstat méně než 0,1 % látky zpomalující hoření.)

R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku),

R45 (může vyvolat rakovinu),

R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností),

R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování),

R50 (vysoce toxický pro vodní organismy),

R51 (toxický pro vodní organismy),

R52 (škodlivý pro vodní organismy),

R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí),

R60 (může poškodit reprodukční schopnost),

R61 (může poškodit plod v těle matky),

R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti),

R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky),

R68 (možné nebezpečí nevratných účinků),

jak jsou definovány ve směrnici 67/548/EHS, ve znění pozdějších předpisů.

Použití látek zpomalujících hoření, které jsou pouze fyzikálně přimíšeny do pojiva/materiálu (aditivní látky zpomalující hoření), je zakázáno.

Případně lze klasifikaci posoudit podle nařízení (ES) č. 1272/2008. V tomto případě se do surovin nesmějí přidávat žádné látky nebo přípravky, které jsou nebo v okamžiku podání žádosti mohou být označeny některou z těchto standardních vět o nebezpečnosti (nebo jejich kombinací): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu se seznamem složek a související dokumentací, jako jsou bezpečnostní listy.

3.   Požadavky Na Materiály Ze Dřeva A Na Bázi Dřeva

a)   Udržitelné obhospodařování lesů

Výrobce musí mít politiku udržitelného získávání dřeva a také systém umožňující zjistit a ověřit původ dřeva a sledovat jej z lesa až do prvního bodu převzetí.

Původ veškerého dřeva musí být zdokumentován. Výrobce musí zajistit, aby veškeré dřevo pocházelo z legálních zdrojů. Dřevo nesmí pocházet z chráněných oblastí nebo z oblastí, u kterých probíhá oficiální proces prohlášení za chráněnou oblast, z pralesních porostů a lesů, které jsou vysoce hodnotné z hlediska ochrany přírody a které jsou zahrnuty v procesech celostátního zájmu, pokud nejsou tyto nákupy jednoznačně v souladu s vnitrostátními předpisy o ochraně přírody.

Do 30. června 2011 musí u výrobků ze dřeva uváděných na trh, kterým byla udělena ekoznačka, nejméně 50 % materiálů z masivního dřeva a 20 % materiálů na bázi dřeva pocházet buď z udržitelně obhospodařovaných lesů, které jsou certifikovány nezávislými třetími stranami v rámci systému certifikace lesů splňujícího kritéria uvedená v odstavci 15 usnesení Rady ze dne 15. prosince 1998 o strategii EU v oblasti lesního hospodářství a jejím dalším rozvoji, nebo z recyklovaných materiálů.

Od 1. července 2011 do 31. prosince 2012 musí u výrobků ze dřeva uváděných na trh, kterým byla udělena ekoznačka, nejméně 60 % materiálů z masivního dřeva a 30 % materiálů na bázi dřeva pocházet buď z udržitelně obhospodařovaných lesů, které jsou certifikovány nezávislými třetími stranami v rámci systému certifikace lesů splňujícího kritéria uvedená v odstavci 15 usnesení Rady ze dne 15. prosince 1998 o strategii EU v oblasti lesního hospodářství a jejím dalším rozvoji, nebo z recyklovaných materiálů.

Od 1. ledna 2013 musí u výrobků ze dřeva uváděných na trh, kterým byla udělena ekoznačka, nejméně 70 % materiálů z masivního dřeva a 40 % materiálů na bázi dřeva pocházet buď z udržitelně obhospodařovaných lesů, které jsou certifikovány nezávislými třetími stranami v rámci systému certifikace lesů splňujícího kritéria uvedená v odstavci 15 usnesení Rady ze dne 15. prosince 1998 o strategii EU v oblasti lesního hospodářství a jejím dalším rozvoji, nebo z recyklovaných materiálů.

Posuzování a ověřování: Pro splnění těchto podmínek žadatel prokáže, že kterýkoli jeho výrobek ze dřeva, jemuž byla udělena ekoznačka, při prvním uvedení na trh po datech uvedených v kritériu splňuje příslušnou úroveň certifikovaného dřeva. Pokud to nelze prokázat, příslušný subjekt vydá licenci na ekoznačku pouze na období, pro které lze prokázat splnění požadavků. Žadatel předloží příslušnou dokumentaci od dodavatele dřeva s uvedením druhů, množství a přesných původů dřeva použitého ve výrobě nábytku. Žadatel předloží příslušné (příslušná) osvědčení prokazující, že certifikace náležitě splňuje požadavky stanovené v odstavci 15 usnesení Rady ze dne 15. prosince 1998 o strategii EU v oblasti lesního hospodářství.

Definice: Materiály na bázi dřeva se rozumí materiál, který je spojením lepidly a/nebo klihy vyroben z jednoho nebo více těchto materiálů: dřevní vlákna a/nebo odkorněné nebo řezané dřevěné listy a/nebo dřevní odpad z lesa, lesních porostů, řezivo, zbytky z výroby celulózy/papíru a/nebo z recyklovaného dřeva. Materiály na bázi dřeva zahrnují: tvrdé vláknité desky, dřevovláknité desky, polotvrdé dřevovláknité desky, dřevotřískové desky, OSB (konstrukční desky s orientovanými dřevními částicemi z dlouhých třísek), překližky a desky z masivního dřeva. Pojem „materiál na bázi dřeva“ se vztahuje rovněž na kompozitní materiály vyrobené z desek na bázi dřeva opláštěných plasty nebo vrstvenými plasty nebo kovy či jinými povlakovými materiály a na hotové a polohotové desky na bázi dřeva.

Hotové a polohotové materiály na bázi dřeva a materiály na bázi dřeva opláštěné plasty nebo vrstvenými plasty nebo kovy či jinými povlakovými materiály musejí kromě kritérií stanovených v tomto oddíle splňovat také kritéria pro povrchovou úpravu.

b)   Recyklovaná dřevní vlákna

Dřevo od konečného spotřebitele, třísky nebo vlákna používaná ve výrobě materiálů na bázi dřeva (vstup) musejí splňovat alespoň ustanovení průmyslové normy European Panel Federation (EPF) uvedená v odstavci 6 „Norma EPF pro dodací podmínky recyklovaného dřeva“ ze dne 24. října 2002. Tabulka referenční normy je také připojena v dodatku.

Posuzování a ověřování: Musí být předloženo prohlášení, že ve výrobě materiálů na bázi dřeva se používá dřevo od konečného spotřebitele. Kromě toho musejí být předloženy výsledky zkoušky za účelem ověření shody s mezními hodnotami stanovenými v dodatku.

c)   Impregnační a konzervační látky

i)

Vnitřní nábytek se nesmí impregnovat.

Když se u ostatního nábytku používá impregnace nebo konzervační látky, musejí splňovat požadavky na nebezpečné látky (oddíl 2).

ii)

Masivní dřevo po těžbě se nesmí upravovat za pomoci látek nebo přípravků obsahujících látky zařazené na jednom z těchto seznamů:

Doporučená klasifikace pesticidů zařazených podle stupně nebezpečnosti do třídy 1a (mimořádně nebezpečné) Světové zdravotnické organizace (WHO),

Doporučená klasifikace pesticidů zařazených podle stupně nebezpečnosti do třídy 1b (vysoce nebezpečné) WHO.

Kromě toho úprava dřeva musí být v souladu s ustanoveními směrnic Rady 79/117/EHS (4) a 76/769/EHS (5).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení prokazující shodu s tímto kritériem, seznam použitých látek a bezpečnostní list pro každou z nich.

d)   Používání nebezpečných látek a přípravků ve výrobě materiálů na bázi dřeva

Kromě požadavků oddílu 2 na nebezpečné látky musejí všechny látky a přípravky používané ve výrobě materiálu na bázi dřeva splňovat toto:

i)

Primární dřevo se nesmí upravovat za pomoci látek nebo přípravků obsahujících látky zařazené v jakémkoli z těchto seznamů:

Doporučená klasifikace pesticidů zařazených podle stupně nebezpečnosti do třídy 1a (mimořádně nebezpečné) WHO,

Doporučená klasifikace pesticidů zařazených podle stupně nebezpečnosti do třídy 1b (vysoce nebezpečné) WHO.

Kromě toho úprava dřeva musí být v souladu s ustanoveními směrnic 79/117/EHS a 76/769/EHS.

ii)

Obsah volného formaldehydu ve výrobcích nebo přípravcích použitých v deskách nesmí překročit 0,3 % hmotnostních. Obsah volného formaldehydu v pojivech, lepidlech a klizích pro překližky nebo vrstvené dřevěné desky nesmí překročit 0,5 % hmotnostních.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží příslušná prohlášení potvrzující, že výše uvedené požadavky jsou splněny. Pro chemické výrobky používané ve výrobě materiálů na bázi dřeva musí být předloženy bezpečnostní listy nebo rovnocenná dokumentace, která obsahuje informace o klasifikaci nebezpečnosti pro lidské zdraví.

e)   Emise formaldehydu z neupravených surovin na bázi dřeva

Materiály na bázi dřeva jsou v jakémkoli kusu nábytku povoleny, pouze když splňují tyto požadavky:

i)

Dřevotřískové desky: emise formaldehydu z dřevotřískových desek v nezpracovaném stavu, tzn. před opracováním nebo povrstvením, nesmí překročit 50 % mezní hodnoty, která by umožňovala zařazení těchto desek do třídy E1 podle normy EN 312.

Posuzování a ověřování: Žadatel a/nebo jeho dodavatel předloží doklad o tom, že materiály na bázi dřeva splňují tento požadavek podle evropské normy EN 312-1.

ii)

Dřevovláknité desky: obsah formaldehydu naměřený v kterékoli použité dřevovláknité desce nesmí překročit 50 % mezní hodnoty, která by umožňovala zařadit ji do jakostní třídy A podle normy EN 622-1. Nicméně dřevovláknité desky zařazené do třídy A smějí být použity pouze v případě, že nepředstavují více než 50 % z celkového dřeva a materiálů na bázi dřeva použitých ve výrobku.

Posuzování a ověřování: Žadatel a/nebo jeho dodavatel předloží doklad o tom, že materiály na bázi dřeva splňují tento požadavek podle evropské normy EN 622-1.

f)   Geneticky modifikované dřevo

Výrobek nesmi obsahovat geneticky modifikované dřevo.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení, že nebylo použito geneticky modifikované dřevo.

4.   Kritéria Pro Povrchové Úpravy

Povrchová úprava se týká procesu povrchové úpravy jednotlivých částí/komponentů nábytku nebo nábytku jako celku.

a)   Povrchová úprava za pomoci plastů a kovů

Plasty a kovy lze použít v procentním množství do 2 % celkové hmotnosti kusu nábytku. Musejí splňovat obecné požadavky na nebezpečné látky uvedené v oddíle 2.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží příslušnou dokumentaci prokazující shodu s těmito kritérii.

b)   Jiné povrchové úpravy kromě plastů a kovů

Kritérium se vztahuje na nátěry nábytku a dřevěných materiálů.

i)   Nebezpečné látky a přípravky (včetně obsahu těkavých organických sloučenin – VOC)

Všechny používané materiály, látky a přípravky musejí splňovat požadavky na nebezpečné látky stanovené v oddíle 2.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu se seznamem složek a související dokumentací, jako jsou materiálové a bezpečnostní listy.

Kromě toho chemické látky, které výrobce/dodavatel zařadil do látek škodlivých pro životní prostředí v souladu se systémem klasifikace Společenství (28. změna směrnice 67/548/EHS), musejí splňovat jeden z těchto 2 limitů:

Chemické látky zařazené do třídy látek škodlivých pro životní prostředí v souladu se směrnicí 1995/45/ES nesmějí být přidávány do látek a přípravků pro povrchovou úpravu. Nicméně výrobky mohou obsahovat maximálně 5 % těkavých organických sloučenin (VOC) definovaných ve směrnici Rady 1999/13/ES (6) (těkavou organickou sloučeninou se rozumí jakákoli sloučenina, která má při teplotě 293,15 K tlak par 0,01 kPa nebo vyšší, nebo která za konkrétních podmínek použití vykazuje odpovídající těkavost.) Vyžaduje-li výrobek ředění, obsah zředěného výrobku nesmí překročit výše uvedené mezní hodnoty.

Použité množství (čerstvá barva/lak) látek škodlivých pro životní prostředí v souladu se směrnicí 1999/45/ES nesmí překročit 14 g/m2 povrchové plochy a použité množství (čerstvá barva/lak) VOC nesmí překročit 35 g/m2.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s příslušnou dokumentací na podporu tohoto prohlášení, včetně:

úplné receptury s uvedením množství a čísel CAS složek,

metod a výsledků zkoušek pro všechny látky, které se vyskytují ve výrobku, podle směrnice 67/548/EHS,

prohlášení, že byly uvedeny všechny složky,

počtu nátěrů a množství použitého na jeden nátěr na metr čtvereční plochy.

Metoda aplikace:

Pro účely výpočtu spotřeby na povrchovou úpravu výrobku a použitého množství se používají tyto standardní stupně efektivnosti: stříkací zařízení bez recyklace 50 %, stříkací zařízení s recyklací 70 %, stříkání v elektrostatickém poli 65 %, zvon/disk 80 %, válečkový nátěr 95 %, celoplošný nátěr 95 %, nátěr nanesený ve vakuu 95 %, máčení 95 %, oplachování 95 %.

c)   Formaldehyd

Emise formaldehydu z látek a přípravků pro povrchovou úpravu uvolňujících formaldehyd nesmí překročit 0,05 ppm.

Posuzování a ověřování: Žadatel a/nebo jeho dodavatel předloží prohlášení, že výše uvedený požadavek je splněn, spolu s informací o složení přípravku pro povrchovou úpravu (např. bezpečnostní listy materiálu).

d)   Změkčovadla

Používá-li se ve výrobním procesu jakýkoli změkčovací prostředek, musejí ftaláty splňovat požadavky na nebezpečné látky stanovené v oddíle 2.

Kromě toho není ve výrobku povolen DNOP (di-n-oktyl ftalát), DINP (di-isononyl ftalát), DIDP (di-isodecyl ftalát).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria.

e)   Biocidy

Používat se mohou pouze biocidní výrobky obsahující biocidní aktivní látky zařazené do přílohy IA směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (7) a povolené pro používání v nábytku.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení, že požadavky tohoto kritéria byly splněny, spolu se seznamem použitých biocidních výrobků.

5.   Kritéria Pro Montáž Nábytku

Toto kritérium se vztahuje na lepení komponentů v rámci montáže nábytku, tj. na lepidla.

a)   Nebezpečné látky v přísadách a pojivech

Musejí splňovat požadavky na nebezpečné látky uvedené v oddíle 2.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží příslušná prohlášení potvrzující, že výše uvedené požadavky jsou splněny. Pro každý chemický výrobek používaný v montáži nábytku musejí být předloženy bezpečnostní listy nebo rovnocenná dokumentace, která obsahuje informace o klasifikaci nebezpečnosti pro lidské zdraví. Předloží se zprávy o zkouškách nebo prohlášení dodavatele týkající se obsahu volných formaldehydů.

b)   VOC

Obsah VOC v lepidlech používaných při montáži nábytku nesmí překročit 5 % hmotnostních. (Těkavou organickou sloučeninou – VOC se rozumí jakákoli organická sloučenina, která má při teplotě 293,15 tlak par 0,01 kPa nebo vyšší, nebo která za konkrétních podmínek použití vykazuje odpovídající těkavost.)

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení s uvedením všech lepidel použitých v montáži nábytku a splnění tohoto kritéria.

6.   Kritéria Pro Konečný Výrobek

a)   Trvanlivost a bezpečnost

Výrobek musí splňovat požadavky na trvanlivost, pevnost, bezpečnost a stabilitu uvedené v normách EN vztahujících se na používání výrobku. Pokud neexistuje žádná norma EN, použijí se požadavky stanovené v normách ISO. Pokud neexistuje žádná norma EN ani ISO, musí nezávislá zkušební organizace uskutečnit hodnocení trvanlivosti, pevnosti, bezpečnosti a stability výrobku na základě konstrukce a výběru materiálů.

V uživatelské příručce bude uveden seznam norem a standardů, které se použijí pro posouzení trvanlivosti.

Vzhledem k důležitosti kritéria trvanlivosti a s cílem zlepšit posouzení trvanlivosti výrobku vyvine Výbor Evropské unie pro ekoznačku iniciativu na podporu přijetí norem EN týkajících se trvanlivosti, které musejí být k dispozici pro příští revizi současných kritérií.

Posuzování a ověřování: Výrobce předloží prohlášení doplněné o dokumentaci týkající se metod zkoušek provedených akreditovanou organizací a výsledků zkoušek.

b)   Údržba

Údržba výrobku musí být možná bez organických rozpouštědel.

Výrobce zaručí možnost získání náhradních dílů (originální funkční položky nebo položky, které plní rovnocenné funkce) na požádání po celou dobu jejich průmyslové výroby a po dobu 5 let od data, kdy byla výroba příslušného druhu výrobku zastavena.

Posuzování a ověřování: Žadatel a/nebo jeho dodavatel předloží prohlášení doplněné o doklady prokazující splnění tohoto kritéria.

c)   Recyklace a odpad

Výrobek musí být snadno recyklovatelný. Spotřebiteli se poskytne podrobný popis nejlepších způsobů likvidace výrobku (opětovné použití, recyklace, zpětný odběr z iniciativy žadatele, výroba energie), které budou seřazeny podle jejich dopadu na životní prostředí. U každé možnosti musí být jasně uvedena preventivní opatření, která se mají učinit, aby se omezil dopad na životní prostředí.

Posuzování a ověřování: Žadatel a/nebo jeho dodavatel předloží vzor informací, které budou poskytnuty, a zdůvodnění doporučení.

d)   Informace pro spotřebitele

K výrobku, kterému je přidělena ekoznačka, se připojí tyto informace:

informace o vhodnosti pro daný účel podle domácího nebo smluvního používání (slabé nebo intenzivní, uvnitř nebo venku),

informace o čištění a ošetřování,

pokyny k případné výměně poškozeného nebo rozbitého skla na požádání od výrobce nebo prodejce,

pokyny, že by se pro informace o nejlepším způsobu likvidace starého nábytku a materiálů měly kontaktovat místní orgány,

pokyny pro montáž,

případně nejlepší používání z ergonomického hlediska,

název druhů masivního dřeva,

uvedení všech ošetřujících nebo konzervačních prostředků, které byly použity na venkovních výrobcích (chemických, biologických nebo fyzických),

doporučení, aby spotřebitelé pro budoucí konzervaci nábytku používali výrobky, kterým byla udělena ekoznačka EU.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží vzorek informačního materiálu přikládaného k výrobku, kterému byla udělena ekoznačka.

e)   Obal konečného výrobku

Obal musí splňovat tyto požadavky:

i)

Musí být vyroben z jednoho z těchto materiálů:

snadno recyklovatelný materiál,

materiály získané z obnovitelných zdrojů,

materiály určené k opětovnému použití, např. textilní krytiny.

ii)

Všechny materiály musí být snadno ručně oddělitelné na recyklovatelné části složené z jednoho materiálu (např. lepenka, papír, plasty, textilie).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží při podání žádosti popis obalu výrobku s příslušným prohlášením o splnění tohoto kritéria.

f)   Informace uvedené na obalu

Na obalu musí být uveden tento text:

„Více informací o důvodech udělení ekoznačky najdete na webových stránkách: http://www.ecolabel.eu“

Na obalu a v uživatelské příručce se uvede také tento (nebo rovnocenný) text:

„Více informací najdete na internetové stránce o ekoznačce Evropské unie. Další informace lze získat od: jméno/adresa klientského oddělení žadatele.“

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží vzorek obalu výrobku, uživatelské příručky a informací, které se přikládají k výrobku, jakož i prohlášení o shodě s každým bodem tohoto kritéria.

g)   Informace uvedené na ekoznačce

Pole 2 ekoznačky musí obsahovat následující text:

dřevo z dobře obhospodařovaného lesa,

omezené použití nebezpečných látek,

výrobek zkoušený na trvanlivost.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží vzorek té části obalu výrobku, na které je viditelná ekoznačka, spolu s prohlášením o splnění tohoto kritéria.


(1)  Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 33, 8.2.1979, s. 36.

(5)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201.

(6)  Úř. věst. L 85, 29.3.1999, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

Dodatek

Mezní hodnoty složek a látek povolených v recyklovaných dřevních vláknech pro výrobu materiálů na bázi dřeva

Složky a sloučeniny

Mezní hodnoty

(mg/kg recyklovaného materiálu na bázi dřeva)

Arzen

25

Kadmium

50

Chrom

25

Měď

40

Olovo

90

Rtuť

25

Fluor

100

Chlor

1 000

Pentachlorfenol (PCP)

5

Dehtové oleje (benzo(a)pyren)

0,5


Top