Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0442

2009/442/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. června 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o sledování a podávání zpráv (oznámeno pod číslem K(2009) 4199) (Text s významem pro EHP)

OJ L 148, 11.6.2009, p. 18–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 27 - 35

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/442/oj

11.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 148/18


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 5. června 2009,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o sledování a podávání zpráv

(oznámeno pod číslem K(2009) 4199)

(Text s významem pro EHP)

(2009/442/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (1), a zejména na čl. 21 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2007/2/ES musí členské státy sledovat zavádění a využití svých infrastruktur pro prostorové informace a podat zprávu o provádění uvedené směrnice.

(2)

V zájmu zajištění soudržného přístupu k tomuto sledování a podávání zpráv by členské státy měly vypracovat seznam souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES, uspořádaných podle jednotlivých témat a příloh, a síťových služeb uvedených v čl. 11 odst. 1 směrnice 2007/2/ES, uspořádaných podle druhu služby, a předat tento seznam Komisi.

(3)

Sledování by mělo být založeno na souboru ukazatelů vypočítaných podle údajů získaných od příslušných zúčastněných stran na různých úrovních orgánů veřejné správy.

(4)

Údaje získané pro účely výpočtu těchto ukazatelů pro sledování by měly být předány Komisi.

(5)

Výsledky sledování a podávané zprávy by měly být předloženy Komisi a zpřístupněny veřejnosti.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 22 směrnice 2007/2/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí stanoví prováděcí pravidla, podle nichž mají členské státy sledovat zavádění a využití infrastruktur pro prostorové informace a podle nichž se mají podávat zprávy o provádění směrnice 2007/2/ES.

Článek 2

Společná ustanovení pro sledování a podávání zpráv

1.   Členské státy vytvoří seznam souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES, uspořádaných podle jednotlivých témat a příloh, a síťových služeb uvedených v čl. 11 odst. 1 uvedené směrnice, uspořádaných podle druhu služby.

Členské státy předají tento seznam Komisi a každoročně jej aktualizují.

2.   Při shromažďování údajů pro sledování a podávání zpráv se členské státy opírají o koordinační strukturu uvedenou v čl. 19 odst. 2 směrnice 2007/2/ES.

3.   Kontaktní místa členských států předloží Komisi výsledky sledování podle čl. 21 odst. 1 směrnice 2007/2/ES a zprávu podle čl. 21 odst. 2 a 3 uvedené směrnice.

4.   Veškeré výsledky sledování a podávané zprávy jsou zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím internetu nebo pomocí jiného vhodného telekomunikačního prostředku.

KAPITOLA II

SLEDOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ POŽADAVKŮ NA METADATA

Článek 3

Sledování existence metadat

1.   K posouzení existence metadat pro soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES se použijí tyto ukazatele:

a)

obecný ukazatel (MDi1), který posuzuje existenci metadat pro soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES;

b)

tyto specifické ukazatele:

i)

MDi1.1, který posuzuje existenci metadat pro soubory prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze I směrnice 2007/2/ES,

ii)

MDi1.2, který posuzuje existenci metadat pro soubory prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze II směrnice 2007/2/ES,

iii)

MDi1.3, který posuzuje existenci metadat pro soubory prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze III směrnice 2007/2/ES,

iv)

MDi1.4, který posuzuje existenci metadat pro služby založené na prostorových datech odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES.

2.   Členské státy pro každý soubor prostorových dat a pro každou službu založenou na prostorových datech uvedenou na seznamu podle čl. 2 odst. 1 určí, zda existují metadata, a souboru prostorových dat nebo službě založené na prostorových datech přidělí tyto hodnoty:

a)

hodnotu 1, pokud metadata existují;

b)

hodnotu 0, pokud metadata neexistují.

3.   Členské státy vypočítají obecný ukazatel MDi1 vydělením počtu souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES, pro něž existují metadata, celkovým počtem souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech odpovídajících tématům uvedeným v těchto přílohách.

4.   Členské státy vypočítají specifické ukazatele takto:

a)

počet souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze I směrnice 2007/2/ES, pro něž existují metadata, vydělený celkovým počtem souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v této příloze (MDi1.1);

b)

počet souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze II směrnice 2007/2/ES, pro něž existují metadata, vydělený celkovým počtem souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v této příloze (MDi1.2);

c)

počet souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze III směrnice 2007/2/ES, pro něž existují metadata, vydělený celkovým počtem souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v této příloze (MDi1.3);

d)

počet služeb založených na prostorových datech odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES, pro něž existují metadata, vydělený celkovým počtem služeb založených na prostorových datech odpovídajících tématům uvedeným v těchto přílohách (MDi1.4).

Článek 4

Sledování souladu metadat

1.   K posouzení souladu metadat pro soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice se použijí tyto ukazatele:

a)

obecný ukazatel (MDi2), který posuzuje soulad metadat pro soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice;

b)

tyto specifické ukazatele:

i)

MDi2.1, který posuzuje soulad metadat pro soubory prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze I směrnice 2007/2/ES s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice,

ii)

MDi2.2, který posuzuje soulad metadat pro soubory prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze II směrnice 2007/2/ES s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice,

iii)

MDi2.3, který posuzuje soulad metadat pro soubory prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze III směrnice 2007/2/ES s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice,

iv)

MDi2.4, který posuzuje soulad metadat pro služby založené na prostorových datech odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice.

2.   Členské státy pro každý soubor prostorových dat a každou službu založenou na prostorových datech uvedenou na seznamu podle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení určí, zda jsou odpovídající metadata v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 5 odst. 4 směrnice 2007/2/ES, a přidělí souboru prostorových dat nebo službě založené na prostorových datech tyto hodnoty:

a)

hodnotu 1, jsou-li odpovídající metadata v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 5 odst. 4 směrnice 2007/2/ES;

b)

hodnotu 0, nejsou-li odpovídající metadata v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 5 odst. 4 směrnice 2007/2/ES.

3.   Členské státy vypočítají obecný ukazatel MDi2 vydělením počtu souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES, u nichž jsou metadata v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice, celkovým počtem souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech odpovídajících tématům uvedeným v těchto přílohách.

4.   Členské státy vypočítají specifické ukazatele takto:

a)

počet souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze I směrnice 2007/2/ES, u nichž jsou metadata v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice, vydělený celkovým počtem souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v této příloze (MDi2.1);

b)

počet souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze II směrnice 2007/2/ES, u nichž jsou metadata v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 5 odst. 4 směrnice 2007/2/ES, vydělený celkovým počtem souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v této příloze (MDi2.2);

c)

počet souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze III směrnice 2007/2/ES, u nichž jsou metadata v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 5 odst. 4 směrnice 2007/2/ES, vydělený celkovým počtem souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v této příloze (MDi2.3);

d)

počet služeb založených na prostorových datech odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES, u nichž jsou metadata v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 5 odst. 4 směrnice 2007/2/ES, vydělený celkovým počtem služeb založených na prostorových datech (MDi2.4).

KAPITOLA III

SLEDOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ POŽADAVKŮ NA INTEROPERABILITU SOUBORŮ PROSTOROVÝCH DAT

Článek 5

Sledování zeměpisného pokrytí soubory prostorových dat

1.   K posouzení zeměpisného pokrytí soubory prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES se použijí tyto ukazatele:

a)

obecný ukazatel (DSi1), který posuzuje rozsah území členských států pokrytého soubory prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES;

b)

tyto specifické ukazatele:

i)

DSi1.1, který posuzuje rozsah území členských států pokrytého soubory prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze I směrnice 2007/2/ES,

ii)

DSi1.2, který posuzuje rozsah území členských států pokrytého soubory prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze II směrnice 2007/2/ES,

iii)

DSi1.3, který posuzuje rozsah území členských států pokrytého soubory prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze III směrnice 2007/2/ES.

2.   Pro soubory prostorových dat uvedené na seznamu podle čl. 2 odst. 1 členské státy určí:

a)

oblast, která má být pokryta daným souborem prostorových dat (dále jen „příslušná oblast“), vyjádřenou v km2;

b)

oblast, která je pokryta daným souborem prostorových dat (dále „skutečná oblast“), vyjádřenou v km2.

3.   Členské státy vypočítají obecný ukazatel DSi1 vydělením součtu skutečných oblastí pokrytých všemi soubory prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES součtem příslušných oblastí pro všechny soubory prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v těchto přílohách.

4.   Členské státy vypočítají specifické ukazatele takto:

a)

součet skutečných oblastí pokrytých soubory prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze I směrnice 2007/2/ES vydělený součtem příslušných oblastí souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v této příloze (DSi1.1);

b)

součet skutečných oblastí pokrytých soubory prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze II směrnice 2007/2/ES vydělený součtem příslušných oblastí souborů prostorových dat odpovídající tématům uvedeným v této příloze (DSi1.2);

c)

součet skutečných oblastí pokrytých soubory prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze III směrnice 2007/2/ES vydělený součtem příslušných oblastí souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v této příloze (DSi1.3).

Článek 6

Sledování souladu souborů prostorových dat

1.   K posouzení souladu souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice a k posouzení souladu jejich odpovídajících metadat s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice se použijí tyto ukazatele:

a)

obecný ukazatel (DSi2), který posuzuje soulad souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice a soulad odpovídajících metadat s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice;

b)

tyto specifické ukazatele:

i)

DSi2.1, který posuzuje soulad souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze I směrnice 2007/2/ES s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice a soulad jejich odpovídajících metadat s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice,

ii)

DSi2.2, který posuzuje soulad souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze II směrnice 2007/2/ES s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice a soulad jejich odpovídajících metadat s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice,

iii)

DSi2.3, který posuzuje soulad souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze III směrnice 2007/2/ES s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice a soulad jejich odpovídajících metadat s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice.

2.   Členské státy určí, zda každý soubor prostorových dat uvedený na seznamu podle čl. 2 odst. 1 tohoto rozhodnutí je v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/2/ES a zda jeho odpovídající metadata jsou v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice, a přidělí souboru dat tyto hodnoty:

a)

hodnotu 1 v případě souladu souboru prostorových dat s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/2/ES a jeho odpovídajících metadat s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice;

b)

hodnotu 0 v případě nesouladu souboru prostorových dat s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/2/ES a jeho odpovídajících metadat s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice.

3.   Členské státy vypočítají obecný ukazatel DSi2 vydělením počtu souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES, které jsou v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice a jejichž odpovídající metadata jsou v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice, celkovým počtem souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v těchto přílohách.

4.   Členské státy vypočítají specifické ukazatele takto:

a)

počet souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze I směrnice 2007/2/ES, které jsou v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 7 odst. 1 směrnice a jejichž odpovídající metadata jsou v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice, vydělený celkovým počtem souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v této příloze (DSi2.1);

b)

počet souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze II směrnice 2007/2/ES, které jsou v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 7 odst. 1 směrnice a jejichž odpovídající metadata jsou v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice, vydělený celkovým počtem souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v této příloze (DSi2.2);

c)

počet souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze III směrnice 2007/2/ES, které jsou v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 7 odst. 1 směrnice a jejichž odpovídající metadata jsou v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice, vydělený celkovým počtem souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v této příloze (DSi2.3).

KAPITOLA IV

SLEDOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ POŽADAVKŮ NA SÍŤOVÉ SLUŽBY

Článek 7

Sledování zpřístupnění metadat prostřednictvím vyhledávacích služeb

1.   K posouzení zpřístupnění metadat pro soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES prostřednictvím vyhledávacích služeb uvedených v čl. 11 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice se použijí tyto ukazatele:

a)

obecný ukazatel (NSi1), který posuzuje, v jakém rozsahu je možné vyhledávat soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES na základě jejich odpovídajících metadat prostřednictvím vyhledávacích služeb;

b)

tyto specifické ukazatele:

i)

NSi1.1, který posuzuje, v jakém rozsahu je možné vyhledávat soubory prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES na základě jejich odpovídajících metadat prostřednictvím vyhledávacích služeb,

ii)

NSi1.2, který posuzuje, v jakém rozsahu je možné vyhledávat služby založené na prostorových datech odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES na základě jejich odpovídajících metadat prostřednictvím vyhledávacích služeb.

2.   Členské státy pro každý soubor prostorových dat a každou službu založenou na prostorových datech uvedenou na seznamu podle čl. 2 odst. 1 určí, zda existuje vyhledávací služba, a přidělí souboru dat nebo službě tyto hodnoty:

a)

hodnotu 1, pokud vyhledávací služba existuje;

b)

hodnotu 0, pokud vyhledávací služba neexistuje.

3.   Členské státy vypočítají obecný ukazatel NSi1 vydělením počtu souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES, u nichž existuje vyhledávací služba, celkovým počtem souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech odpovídajících tématům uvedeným v těchto přílohách.

4.   Členské státy vypočítají specifické ukazatele takto:

a)

počet souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES, u nichž existuje vyhledávací služba, vydělený celkovým počtem souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v těchto přílohách (NSi1.1);

b)

počet služeb založených na prostorových datech odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES, u nichž existuje vyhledávací služba, vydělený celkovým počtem služeb založených na prostorových datech odpovídajících tématům uvedeným v těchto přílohách (NSi1.2).

Článek 8

Sledování zpřístupnění souborů prostorových dat prostřednictvím prohlížecích služeb a služeb stahování dat

1.   K posouzení zpřístupnění souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES prostřednictvím prohlížecích služeb a služeb stahování dat uvedených v čl. 11 odst. 1 písm. b) a c) uvedené směrnice se použijí tyto ukazatele:

a)

obecný ukazatel (NSi2), který posuzuje, v jakém rozsahu je možné prohlížet a stahovat soubory prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES prostřednictvím prohlížecích služeb a služeb stahování dat;

b)

tyto specifické ukazatele:

i)

NSi2.1, který posuzuje zpřístupnění souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES prostřednictvím prohlížecích služeb,

ii)

NSi2.2, který posuzuje zpřístupnění souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES prostřednictvím služeb stahování dat.

2.   Členské státy pro každý soubor prostorových dat uvedený na seznamu podle čl. 2 odst. 1 určí, zda existuje prohlížecí služba nebo služba stahování dat, popřípadě obě služby, a přidělí souboru dat tyto hodnoty:

a)

hodnotu 1, pokud existuje prohlížecí služba, a hodnotu 0, jestliže takováto služba neexistuje;

b)

hodnotu 1, pokud existuje služba stahování dat, a hodnotu 0, jestliže takováto služba neexistuje;

c)

hodnotu 1, pokud existuje prohlížecí služba i služba stahování dat, a hodnotu 0, jestliže nejméně jedna z těchto služeb neexistuje.

3.   Členské státy vypočítají obecný ukazatel NSi2 vydělením počtu souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES, u nichž existují prohlížecí služby i služby stahování dat, celkovým počtem souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v těchto přílohách (NSi2).

4.   Členské státy vypočítají specifické ukazatele takto:

a)

počet souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES, u nichž existuje prohlížecí služba, vydělený celkovým počtem souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v těchto přílohách (NSi2.1);

b)

počet souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES, u nichž existuje služba stahování dat, vydělený celkovým počtem souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v těchto přílohách (NSi2.2).

Článek 9

Sledování využívání síťových služeb

1.   Využívání síťových služeb uvedených v čl. 11 odst. 1 směrnice 2007/2/ES se sleduje pomocí těchto ukazatelů:

a)

obecný ukazatel (NSi3), který posuzuje využívání síťových služeb;

b)

tyto specifické ukazatele:

i)

NSi3.1, který posuzuje využívání vyhledávacích služeb,

ii)

NSi3.2, který posuzuje využívání prohlížecích služeb,

iii)

NSi3.3, který posuzuje využívání služeb stahování dat,

iv)

NSi3.4, který posuzuje využívání transformačních služeb,

v)

NSi3.5, který posuzuje využívání služeb umožňujících spuštění služeb založených na prostorových datech.

2.   Členské státy pro jednotlivé síťové služby uvedené na seznamu podle čl. 2 odst. 1 určí roční počet žádostí o služby.

3.   Členské státy vypočítají obecný ukazatel NSi3 vydělením součtu ročního počtu žádostí o služby pro všechny síťové služby počtem síťových služeb.

4.   Členské státy vypočítají specifické ukazatele takto:

a)

roční počet žádostí o služby pro všechny vyhledávací služby vydělený počtem vyhledávacích služeb (NSi3.1);

b)

roční počet žádostí o služby pro všechny prohlížecí služby vydělený počtem prohlížecích služeb (NSi3.2);

c)

roční počet žádostí o služby pro všechny služby stahování dat vydělený počtem služeb stahování dat (NSi3.3);

d)

roční počet žádostí o služby pro všechny transformační služby vydělený počtem transformačních služeb (NSi3.4);

e)

roční počet žádostí o služby pro všechny služby umožňující spuštění služeb založených na prostorových datech vydělený počtem těchto služeb (NSi3.5).

Článek 10

Sledování souladu síťových služeb

1.   K posouzení souladu síťových služeb uvedených v čl. 11 odst. 1 směrnice 2007/2/ES s prováděcími pravidly stanovenými v článku 16 uvedené směrnice se použijí tyto ukazatele:

a)

obecný ukazatel (NSi4), který posuzuje soulad všech síťových služeb s prováděcími pravidly stanovenými v článku 16 směrnice 2007/2/ES;

b)

tyto specifické ukazatele:

i)

NSi4.1, který posuzuje soulad vyhledávacích služeb s prováděcími pravidly stanovenými v článku 16 směrnice 2007/2/ES,

ii)

NSi4.2, který posuzuje soulad prohlížecích služeb s prováděcími pravidly stanovenými v článku 16 směrnice 2007/2/ES,

iii)

NSi4.3, který posuzuje soulad služeb stahování dat s prováděcími pravidly stanovenými v článku 16 směrnice 2007/2/ES,

iv)

NSi4.4, který posuzuje soulad transformačních služeb s prováděcími pravidly stanovenými v článku 16 směrnice 2007/2/ES,

v)

NSi4.5, který posuzuje soulad služeb umožňujících spuštění služeb založených na prostorových datech s prováděcími pravidly stanovenými v článku 16 směrnice 2007/2/ES.

2.   Členský stát pro každou síťovou službu uvedenou na seznamu podle čl. 2 odst. 1 tohoto rozhodnutí určí, zda je v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v článku 16 směrnice 2007/2/ES, a přidělí síťové službě tyto hodnoty:

a)

hodnotu 1, je-li síťová služba v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v článku 16 směrnice 2007/2/ES;

b)

hodnotu 0, není-li síťová služba v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v článku 16 směrnice 2007/2/ES.

3.   Členské státy vypočítají obecný ukazatel NSi4 vydělením počtu síťových služeb, které jsou v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v článku 16 směrnice 2007/2/ES, celkovým počtem síťových služeb.

4.   Členské státy vypočítají specifické ukazatele takto:

a)

počet vyhledávacích služeb, které jsou v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v článku 16 směrnice 2007/2/ES, vydělený celkovým počtem vyhledávacích služeb (NSi4.1);

b)

počet prohlížecích služeb, které jsou v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v článku 16 směrnice 2007/2/ES, vydělený celkovým počtem prohlížecích služeb (NSi4.2);

c)

počet služeb stahování dat, které jsou v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v článku 16 směrnice 2007/2/ES, vydělený celkovým počtem služeb stahování dat (NSi4.3);

d)

počet transformačních služeb, které jsou v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v článku 16 směrnice 2007/2/ES, vydělený celkovým počtem transformačních služeb (NSi4.4);

e)

počet služeb umožňujících spuštění služeb založených na prostorových datech, které jsou v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v článku 16 směrnice 2007/2/ES, vydělený celkovým počtem těchto služeb (NSi4.5).

Článek 11

Poskytované informace

1.   Členské státy Komisi poskytnou tyto informace:

a)

hodnoty všech obecných a specifických ukazatelů v procentním vyjádření;

b)

čitatele a jmenovatele všech obecných a specifických ukazatelů;

c)

údaje získané podle čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 2 a čl. 10 odst. 2.

2.   Výsledky sledování uvedené v čl. 21 odst. 1 směrnice 2007/2/ES se vztahují na sledování prováděné v průběhu kalendářního roku a zveřejňují se do 15. května následujícího roku. Poté jsou výsledky nejméně jednou ročně aktualizovány.

Výsledky týkající se sledování provedeného v roce 2009 se týkají období začínajícího dnem uvedeným v článku 18 do konce tohoto roku.

KAPITOLA V

PODÁVÁNÍ ZPRÁV

Článek 12

Koordinace a zajištění kvality

1.   Pokud jde o koordinaci, souhrnný popis uvedený v čl. 21 odst. 2 písm. a) směrnice 2007/2/ES obsahuje:

a)

název, kontaktní údaje, úlohu a odpovědnost kontaktního místa daného členského státu;

b)

název, kontaktní údaje, úlohu a odpovědnost, organizační schéma koordinační struktury napomáhající kontaktnímu místu daného členského státu;

c)

popis vztahů s třetími stranami;

d)

přehled pracovních postupů a postupů koordinačního orgánu;

e)

připomínky k procesu sledování a podávání zpráv.

2.   Pokud jde o způsob zajištění kvality, souhrnný popis uvedený v čl. 21 odst. 2 písm. a) směrnice 2007/2/ES obsahuje:

a)

popis postupů zajištění kvality, včetně údržby infrastruktury pro prostorové informace;

b)

analýzu problémů týkajících se zajištění kvality, které souvisí s rozvojem infrastruktury pro prostorové informace, s přihlédnutím k obecným a specifickým ukazatelům;

c)

popis přijatých opatření, zdokonalujících zajištění kvality infrastruktury;

d)

pokud byl vytvořen certifikační mechanismus, popis tohoto mechanismu.

Článek 13

Příspěvek k fungování a koordinaci infrastruktury

Souhrnný popis uvedený v čl. 21 odst. 2 písm. b) směrnice 2007/2/ES obsahuje:

a)

přehled jednotlivých zúčastněných stran přispívajících k zavedení infrastruktury pro prostorové informace podle této typologie: uživatelé, tvůrci dat, poskytovatelé služeb, koordinační orgány;

b)

popis úlohy jednotlivých zúčastněných stran při rozvoji a údržbě infrastruktury pro prostorové informace, včetně jejich úlohy při koordinaci úkolů, poskytování dat a metadat a řízení, rozvoji a hostingu služeb;

c)

obecný popis hlavních opatření přijatých s cílem usnadnit sdílení souborů prostorových dat a služeb mezi orgány veřejné správy a popis, jak se v jejich důsledku sdílení zlepšilo;

d)

popis spolupráce zúčastněných stran;

e)

popis přístupu ke službám prostřednictvím geoportálu INSPIRE, jak je uvedeno v čl. 15 odst. 2 směrnice 2007/2/ES.

Článek 14

Využití infrastruktury pro prostorové informace

Informace o využití infrastruktury pro prostorové informace uvedené v čl. 21 odst. 2 písm. c) směrnice 2007/2/ES zahrnují:

a)

využití služeb založených na prostorových datech v rámci infrastruktury pro prostorové informace s přihlédnutím k obecným a specifickým ukazatelům;

b)

využití souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES orgány veřejné správy, přičemž je zvláštní pozornost věnována vhodným příkladům v oblasti politiky ochrany životního prostředí;

c)

jsou-li k dispozici, důkazy o využití infrastruktury pro prostorové informace širokou veřejností;

d)

příklady přeshraničního využití a úsilí vynaloženého ke zlepšení přeshraniční konzistentnosti souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES;

e)

způsoby, jak jsou transformační služby využívány k dosažení interoperability dat.

Článek 15

Dohody o sdílení dat

Souhrnný popis uvedený v čl. 21 odst. 2 písm. d) směrnice 2007/2/ES obsahuje:

a)

přehled dohod o sdílení dat, které byly nebo budou uzavřeny mezi orgány veřejné správy;

b)

přehled dohod o sdílení dat, které byly nebo budou uzavřeny mezi orgány veřejné správy a orgány a subjekty Společenství, včetně příkladů dohod o sdílení dat pro konkrétní soubor prostorových dat;

c)

seznam překážek sdílení souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech mezi orgány veřejné správy a mezi orgány veřejné správy a orgány a subjekty Společenství, a rovněž popis opatření, která jsou přijata k odstranění těchto překážek.

Článek 16

Náklady a přínosy

Souhrnný popis uvedený v čl. 21 odst. 2 písm. e) směrnice 2007/2/ES obsahuje:

a)

odhad nákladů vyplývajících z provádění směrnice 2007/2/ES;

b)

příklady zaznamenaných přínosů, včetně příkladů kladných dopadů na vypracování, provádění a hodnocení politik, příklady lepších služeb pro občany a rovněž příklady přeshraniční spolupráce.

Článek 17

Aktualizace zpráv

Zpráva uvedená v čl. 21 odst. 3 směrnice 2007/2/ES zahrnuje tři kalendářní roky předcházející roku, pro nějž se zpráva podává.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Použití

Toto rozhodnutí se použije ode dne 5. června 2009.

Článek 19

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 5. června 2009.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1.


Top