Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0051

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května 2008 , kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní

OJ L 179, 8.7.2008, p. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 126 - 132

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/51/oj

8.7.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 179/5


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/51/ES

ze dne 21. května 2008,

kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 95 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 91/477/EHS (3) zavedla doprovodné opatření k vnitřnímu trhu. Vytváří rovnováhu mezi závazkem zajistit určitou volnost pohybu pro některé střelné zbraně ve Společenství na jedné straně a nutností kontroly této volnosti prostřednictvím určitých bezpečnostních záruk, vhodných pro tento typ produktů, na straně druhé.

(2)

V souladu s rozhodnutím Rady 2001/748/ES ze dne 16. října 2001 o podpisu jménem Evropského společenství Protokolu o nedovolené výrobě a distribuci střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva, připojeného k Úmluvě Organizace spojených národů o boji proti mezinárodnímu organizovanému zločinu (4), Komise uvedený protokol (dále jen „protokol“) podepsala jménem Společenství dne 16. ledna 2002.

(3)

Přistoupení Společenství k protokolu vyžaduje změny některých ustanovení směrnice 91/477/EHS. Je totiž třeba zajistit jednotné, účinné a rychlé uplatňování mezinárodních závazků, které mají na uvedenou směrnici dopad. Dále je nutné využít příležitosti, kterou tato revize poskytuje ke zlepšení uvedené směrnice, aby se tak vyřešily některé problémy, zejména ty, které byly zjištěny ve zprávě Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 15. prosince 2000 o provádění směrnice 91/477/EHS.

(4)

Poznatky zpravodajských služeb ukazují nárůst používání zbraní uschopněných ke střelbě ve Společenství. Je proto nutné zajistit, aby byly zbraně, které lze uschopnit ke střelbě, pro účely směrnice 91/477/EHS zahrnuty do definice střelných zbraní.

(5)

Na střelné zbraně, jejich součásti a střelivo se při jejich dovozu z třetích zemí vztahují právní předpisy Společenství, a tedy i požadavky směrnice 91/477/EHS.

(6)

V této souvislosti je třeba pro účely směrnice 91/477/EHS vymezit pojmy nedovolené výroby střelných zbraní, jejich součástí a střeliva a nedovoleného obchodování s nimi a také vymezit pojem sledování.

(7)

Protokol mimo jiné stanoví povinnost označování zbraní při jejich výrobě a při jejich převodu z vládních zásob na trvalé civilní použití, zatímco směrnice 91/477/EHS povinnosti označování naznačuje pouze nepřímo. Za účelem jednoduššího sledování zbraní je nutné používat alfanumerické kódy a začlenit do označení také rok výroby zbraně (pokud není součástí sériového čísla). Jako výchozí bod pro systém značení v celém Společenství by měla v největším možném rozsahu sloužit Úmluva o vzájemném uznávání ověřovacích značek ručních palných zbraní ze dne 1. července 1969.

(8)

Kromě toho, ačkoli je v protokolu stanoveno, že doba vedení evidence informací o zbraních musí být prodloužena na nejméně deset let, je vzhledem k nebezpečné povaze a dlouhé životnosti zbraní nezbytné tuto dobu prodloužit nejméně na dvacet let, aby bylo možné střelné zbraně řádně sledovat. Je také nezbytné, aby členské státy vedly počítačový systém evidence údajů, centralizovaný nebo decentralizovaný, který oprávněným orgánům zajistí přístup k systémům evidence údajů, v nichž jsou uvedeny potřebné informace o každé střelné zbrani. Přístup policie, justičních orgánů a dalších oprávněných orgánů k informacím obsaženým v počítačovém systému evidence údajů musí být v souladu s článkem 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

(9)

Kromě toho by měly být pro účely směrnice 91/477/EHS definovány činnosti zprostředkovatelů uvedené v článku 15 protokolu.

(10)

V určitých závažných případech vyžaduje soulad s články 5 a 6 protokolu uplatňování trestů a konfiskaci zbraní.

(11)

Pokud se jedná o znehodnocování střelných zbraní, bod III písm. a) přílohy I směrnice 91/477/EHS pouze odkazuje na vnitrostátní právní předpisy. Protokol stanoví přesnější obecné zásady znehodnocování zbraní. Příloha I směrnice 91/477/EHS by proto měla být upravena.

(12)

Vzhledem ke zvláštní povaze činnosti podnikatelů v oboru zbraní je nezbytné, aby členské státy tuto činnost přísně kontrolovaly, zejména pro ověření profesní bezúhonnosti a způsobilosti těchto podnikatelů.

(13)

Nabývání střelných zbraní soukromými osobami pomocí prostředků komunikace na dálku, například internetu, by mělo, pokud je povoleno, podléhat pravidlům stanoveným ve směrnici 91/477/EHS a nabývání střelných zbraní osobami, které byly v minulosti pravomocně odsouzeny za určité závažné trestné činy, by mělo být zakázáno.

(14)

Evropský zbrojní pas funguje vcelku uspokojivým způsobem a měl by být považován za hlavní dokument, který potřebují lovci a sportovní střelci při držení střelné zbraně během cestování do jiného členského státu. Členské státy by neměly uznávání evropského zbrojního pasu podmiňovat uhrazením jakéhokoli poplatku nebo platby.

(15)

Za účelem snadnějšího sledování střelných zbraní a účinného boje proti nedovolenému obchodování a výrobě střelných zbraní, jejich součástí a střeliva je nezbytné, aby se zlepšila výměna informací mezi členskými státy.

(16)

Zpracovávání informací podléhá směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (5) a nedotýká se úrovně ochrany fyzických osob z hlediska zpracování osobních údajů podle práva Společenství a vnitrostátního práva, a zejména nemění povinnosti a práva stanovené ve směrnici 95/46/ES.

(17)

Opatření nezbytná k provedení směrnice 91/477/EHS by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (6).

(18)

Některé členské státy zjednodušily způsob dělení střelných zbraní do čtyř kategorií a zachovaly pouze dvě kategorie: zakázané střelné zbraně a střelné zbraně podléhající povolení. Členské státy by měly své členění uvést do souladu s tímto zjednodušeným rozdělením, avšak ty členské státy, které používají dělení střelných zbraní do další skupiny kategorií, mohou v souladu se zásadou subsidiarity své stávající rozdělení zachovat.

(19)

Povolení nabýt a povolení držet střelnou zbraň by mělo být pokud možno uděleno v jediném správním řízení.

(20)

Ustanovení čl. 2 odst. 2 směrnice 91/477/EHS mimo jiné v souladu s vnitrostátními právními předpisy vylučuje z působnosti uvedené směrnice nabývání nebo držení zbraní a střeliva sběrateli a subjekty s kulturním a historickým zaměřením v oblasti zbraní, které jsou jaké takové uznány členským státem, na jehož území jsou usazeny.

(21)

V souladu s bodem 34 interinstitucionální dohody o zlepšení tvorby právních předpisů (7) by členské státy měly jak pro sebe, tak i v zájmu Společenství sestavit vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a zveřejnit je.

(22)

Směrnice 91/477/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 91/477/EHS

Směrnice 91/477/EHS se mění takto:

1)

Článek 1 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Pro účely této směrnice se ‚střelnou zbraní‘ rozumí jakákoli ruční zbraň s hlavní, která vystřeluje nebo je konstruována či může být upravena tak, aby vystřelovala jednotnou, hromadnou nebo plynovou střelu (obecně projektil) působením okamžitého uvolnění chemické energie, není-li vyloučena z některého z důvodů uvedených v části III přílohy I. Střelné zbraně se dělí do kategorií podle části II přílohy I.

Pro účely této směrnice se má za to, že zbraň lze uschopnit ke střelbě projektilem působením okamžitého uvolnění chemické energie, jestliže

má vzhled střelné zbraně a

v důsledku své konstrukce nebo materiálu, z něhož je vyrobena, může být uschopněna ke střelbě.“;

b)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„1a.   Pro účely této směrnice se ‚součástí‘ rozumí jakákoli součást nebo náhradní součást zvlášť zkonstruovaná pro střelnou zbraň a nezbytná pro její funkci včetně hlavně, rámu, pouzdra závěru, závěru nebo nábojového válce revolveru, závorníku, nosiče závorníku a jakéhokoli zařízení zkonstruovaného nebo upraveného k utlumení hluku výstřelu.

1b.   Pro účely této směrnice se ‚hlavní částí‘ rozumí mechanismus závěru, nábojová komora a hlaveň střelné zbraně, které se, jako oddělené předměty, zahrnují do kategorie těch střelných zbraní, kterých jsou nebo mají být součástí.

1c.   Pro účely této směrnice se ‚střelivem‘ rozumí kompletní náboj nebo jeho komponenty, jako jsou nábojnice, zápalky, výmetné náplně nebo projektily, které se používají ve střelných zbraních, za podmínky, že tyto komponenty samotné podléhají v příslušném členském státě povolení.

1d.   Pro účely této směrnice se ‚sledováním‘ rozumí systematické sledování střelných zbraní a tam, kde je to možné, jejich součástí a střeliva od výrobce ke kupujícímu za účelem pomoci příslušným orgánům členských států zjistit, vyšetřit a analyzovat nedovolenou výrobu a nedovolené obchodování.

1e.   Pro účely této směrnice se ‚zprostředkovatelem„ rozumí fyzická nebo právnická osoba kromě podnikatele v oboru zbraní, jejíž podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti tvoří nákup, prodej nebo organizace převodu zbraní.“;

c)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Pro účely této směrnice se ‚podnikatelem v oboru zbraní‘ rozumí fyzická nebo právnická osoba, jejíž podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti tvoří výroba střelných zbraní, jejich součástí a střeliva, obchodování s nimi, jejich výměna, pronájem, opravy nebo úpravy.“;

d)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„2a.   Pro účely této směrnice se ‚nedovolenou výrobou‘ rozumí výroba nebo montáž střelných zbraní, jejich součástí a střeliva

i)

z jakékoli hlavní části těchto střelných zbraní, která je předmětem nedovoleného obchodování,

ii)

bez povolení vydaného v souladu s článkem 4 příslušným orgánem členského státu, ve kterém výroba nebo montáž probíhá, nebo

iii)

bez označení smontovaných střelných zbraní v okamžiku jejich výroby v souladu s čl. 4 odst. 1.

2b.   Pro účely této směrnice se ‚nedovoleným obchodováním‘ rozumí nabývání, prodej, dodávání, přeprava nebo převod střelných zbraní, jejich součástí nebo střeliva z území jednoho členského státu nebo přes jeho území na území jiného členského státu, pokud to některý z dotčených členských států nepovoluje v souladu s touto směrnicí nebo pokud smontované střelné zbraně nejsou označeny v souladu s čl. 4 odst. 1.“;

e)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   ‚Evropský zbrojní pas‘ je doklad, který vydávají orgány členských států na žádost osoby, která se v souladu se zákonem stane držitelem a uživatelem střelné zbraně. Doba jeho platnosti činí nejvýše pět let a může být prodloužena a evropský zbrojní pas obsahuje informace stanovené v příloze II. Evropský zbrojní pas je nepřenosný doklad, v němž je uvedena střelná zbraň nebo střelné zbraně, které drží a užívá držitel zbrojního pasu. Uživatel střelné zbraně musí mít evropský zbrojní pas stále ve svém držení a v tomto pasu se vyznačují změny držení nebo charakteristiky střelné zbraně, jakož i ztráta nebo krádež střelné zbraně. “

2)

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

1.   Členské státy zajistí, aby veškeré střelné zbraně nebo jejich součásti, které jsou uváděny na trh, byly buď označeny a registrovány v souladu s touto směrnicí, anebo znehodnoceny.

2.   Pro účely identifikace a sledování všech smontovaných střelných zbraní členské státy v okamžiku výroby každé střelné zbraně

a)

buď vyžadují jedinečné označení včetně jména výrobce, země nebo místa výroby, sériového čísla a roku výroby (pokud není součástí sériového čísla). Tím není dotčeno možné připojení obchodní značky výrobce. Pro tyto účely se členské státy mohou rozhodnout uplatňovat ustanovení Úmluvy ze dne 1. července 1969 o vzájemném uznávání zkušebních značek na ručních střelných zbraních,

b)

nebo zachovávají jakékoli jiné snadno použitelné jedinečné označení s číselným nebo alfanumerickým kódem, které umožní všem státům snadno zjistit zemi výroby.

Označení se provádí na hlavní části střelné zbraně, jejíž zničení by učinilo zbraň neschopnou ke střelbě.

Členské státy zajistí, aby každé jednotlivé základní balení kompletního střeliva bylo označeno, přičemž toto označení odkazuje na jméno výrobce, identifikační číslo série (šarže), ráži a typ střeliva. Pro tyto účely se členské státy mohou rozhodnout uplatňovat ustanovení Úmluvy ze dne 1. července 1969 o vzájemném uznávání zkušebních značek na ručních střelných zbraních.

Členské státy dále zajistí, aby v okamžiku převodu zbraní z vládních zásob na trvalé civilní použití byly zbraně vhodně jednoznačně označeny, aby státy mohly zjistit zemi tohoto převodu.

3.   Členské státy podmíní výkon činnosti podnikatele v oboru zbraní na svém území povolením uděleným alespoň na základě kontroly osobní a odborné bezúhonnosti a způsobilosti podnikatele v oboru zbraní. Jedná-li se o právnickou osobu, provede se kontrola osoby, která podnik řídí.

4.   Členské státy zajistí do 31. prosince 2014 zřízení a údržbu počítačového systému evidence údajů, centralizovaného nebo decentralizovaného, který oprávněným orgánům zajistí přístup k systémům evidence údajů, v nichž je zaznamenána každá střelná zbraň v působnosti této směrnice. V tomto evidenčním systému se zaznamenávají a po dobu nejméně dvaceti let uchovávají informace o druhu, výrobní značce výrobce, modelu, ráži a sériovém čísle střelné zbraně a jména a adresy jejího dodavatele a nabyvatele nebo držitele.

Podnikatelé v oboru zbraní musí během své činnosti uchovávat evidenci, v níž jsou zaznamenány všechny střelné zbraně v působnosti této směrnice a jejich vstupy a výstupy, spolu s údaji, které umožní identifikaci a sledování střelné zbraně, zejména typ, značku výrobce, model, ráži a sériové číslo a jména a adresy dodavatelů a nabyvatelů. Po ukončení činnosti předá podnikatel evidenci vnitrostátnímu orgánu příslušnému pro systém evidence údajů stanovený v prvním pododstavci.

5.   Členské státy zajistí, aby u všech střelných zbraní mohl být kdykoliv zjištěn jejich majitel. Pokud však jde o střelné zbraně kategorie D, zavedou členské státy od 28. července 2010 vhodná opatření ke sledování, včetně od 31. prosince 2014 opatření umožňujících kdykoliv zjistit majitele střelných zbraní uvedených na trh po 28. července 2010.“

3)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 4a

Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy nabývání a držení střelných zbraní pouze osobám, které obdržely licenci nebo, v případě kategorií C nebo D, které k tomu mají zvláštní povolení v souladu s vnitrostátním právem.

Článek 4b

Členské státy zváží zavedení systému regulace činnosti zprostředkovatelů. Takový systém může zahrnovat jedno nebo více opatření, jako například:

a)

povinnou registraci zprostředkovatelů činných na jejich území;

b)

povinnou licenci nebo povolení ke zprostředkování.“

4)

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy nabývání a držení střelných zbraní pouze osobám, které pro to mají řádný důvod a které

a)

dosáhly věku 18 let, s výjimkou nabývání jinak než koupí a držení střelných zbraní k loveckým účelům a zbraní pro lov nebo sportovní střelbu za předpokladu, že v tomto případě má osoba mladší 18 let povolení rodičů nebo je pod jejich vedením či pod vedením dospělé osoby s platnou licencí k držení střelné zbraně či licencí k lovu anebo provádí střelbu v rámci licencovaného či jinak schváleného tréninkového střediska;

b)

nepředstavují nebezpečí pro sebe, veřejný pořádek ani veřejnou bezpečnost. Odsouzení za úmyslný násilný trestný čin se považuje za příznak, že takové nebezpečí existuje.

Členské státy mohou odejmout povolení k držení střelné zbraně, přestane-li být plněna některá z podmínek, na jejichž základě bylo uděleno.

Členské státy mohou osobám s bydlištěm na svém území zakázat držení zbraně nabyté v jiném členském státě, pouze pokud zakazují nabytí stejné zbraně na svém území.“

5)

V článku 6 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Členské státy zajistí, že s výjimkou podnikatelů v oboru zbraní je nabývání střelných zbraní a jejich součástí a střeliva pomocí prostředků komunikace na dálku definovaných v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku (8), pokud je povoleno, přísně kontrolováno.

6)

V článku 7 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„4.   Členské státy mohou zvážit udělení víceleté licence pro nabývání a držení veškerých střelných zbraní podléhajících povolení osobě, která splňuje podmínky pro udělení povolení pro střelné zbraně, aniž jsou dotčeny

a)

povinnost oznámit převody příslušným úřadům;

b)

pravidelné ověřování, že tato osoba nadále splňuje podmínky, a

c)

maximální limity pro držení zbraní stanovené vnitrostátním právem.

5.   Členské státy přijmou pravidla k zajištění toho, aby osoby, které jsou ke dni 28. července 2008 držiteli povolení pro střelné zbraně kategorie B podle vnitrostátního práva, nemusely žádat o licenci nebo povolení pro ty střelné zbraně, které drží v kategoriích C nebo D, v důsledku vstupu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května 2008 (9) v platnost. Avšak jakýkoli další převod střelných zbraní kategorie C nebo D je podmíněn tím, že nabyvatel získá či vlastní licenci nebo mu bude konkrétně povoleno tyto střelné zbraně vlastnit v souladu s vnitrostátním právem.

7)

V čl. 11 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Přede dnem převodu sdělí podnikatel v oboru zbraní orgánům členského státu, ze kterého se má střelná zbraň převést, všechny údaje uvedené v odst. 2 prvním pododstavci. Tyto orgány provedou kontroly, v případě potřeby na místě, za účelem ověření souladu mezi informacemi sdělovanými podnikatelem v oboru zbraní a skutečnou povahou převodu. Podnikatel v oboru zbraní sdělí tyto informace ve lhůtě poskytující dostatek času.“

8)

V čl. 12 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Odchylně od odstavce l mohou lovci v případě střelných zbraní kategorií C a D a sportovní střelci v případě střelných zbraní kategorií B, C a D držet bez předchozího povolení jednu nebo více těchto střelných zbraní během cesty přes dva nebo více členských států s cílem vykonávat svou činnost, pokud jsou držiteli evropského zbrojního pasu, ve kterém je uvedena tato konkrétní zbraň či zbraně, a pokud mohou uvést důvody své cesty, zejména předložením pozvání nebo jiného důkazu jejich lovecké nebo sportovní činnosti v cílovém členském státě.

Členské státy nesmějí uznávání evropského zbrojního pasu podmiňovat uhrazením jakéhokoli poplatku nebo platby. “

9)

V článku 13 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Pro účely účinného uplatňování této směrnice si členské státy pravidelně vyměňují informace. Z tohoto důvodu sestaví Komise do 28. července 2009 kontaktní skupinu pro výměnu informací pro účely uplatňování tohoto článku. Členské státy uvědomí ostatní členské státy a Komisi, které vnitrostátní orgány jsou pověřeny předávat a získávat informace a plnit povinnosti uvedené v čl. 11 odst. 4.“

10)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 13a

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (10) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

11)

Článek 16 se nahrazuje tímto:

„Článek 16

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.“

12)

Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Do 28. července 2015 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o situaci vyplývající z uplatňování této směrnice, popřípadě doprovázenou návrhy.

Do 28. července 2012 provede Komise výzkum a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o možných výhodách a nevýhodách snížení počtu kategorií střelných zbraní na dvě (zakázané a povolené) s cílem dosáhnout lepšího fungování vnitřního trhu pro tyto výrobky prostřednictvím případného zjednodušení.

Do 28. července 2010 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu se závěry studie týkající se uvádění replik střelných zbraní na trh, aby se stanovilo, zda je začlenění těchto výrobků do působnosti této směrnice možné a žádoucí.“

13)

Příloha I se mění takto:

a)

v části I se první odrážka nahrazuje tímto:

„—

střelné zbraně definované v článku 1 směrnice,“;

b)

část III se mění takto:

i)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

byly trvale znehodnoceny způsobem, který zajišťuje, že všechny hlavní části střelné zbraně jsou trvale nepoužitelné a není možné je jakkoli odstranit, nahradit nebo upravit za účelem uschopnění ke střelbě;“,

ii)

za první pododstavec se vkládá nový pododstavec, který zní:

„Členské státy přijmou veškerá opatření, aby znehodnocení uvedené v prvním pododstavci písm. a) zkontroloval příslušný orgán s cílem ověřit, zda je v jeho důsledku tato střelná zbraň nevratně neschopná střelby. Členské státy v rámci uvedené kontroly stanoví vydání osvědčení nebo dokladu, který potvrzuje znehodnocení střelné zbraně, nebo zřetelné odpovídající označení takové zbraně. Komise vydá postupem podle čl. 13a odst. 2 společné pokyny o standardech a technikách znehodnocení, aby bylo zajištěno, že znehodnocené zbraně jsou nevratně neschopné střelby.“

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 28. července 2010. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku 21. května 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 318, 23.12.2006, s. 83.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 17. dubna 2008.

(3)  Úř. věst. L 256, 13.9.1991, s. 51.

(4)  Úř. věst. L 280, 24.10.2001, s. 5.

(5)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(7)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 19. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/29/ES (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22).“

(9)  Úř. věst. L 179, 8.7.2008, s. 5.“

(10)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).“


Top