Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0378

Nařízení Rady (ES) č. 378/2007 ze dne 27. března 2007 o pravidlech pro dobrovolné odlišení přímých plateb podle nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a o změně nařízení (ES) č. 1290/2005

OJ L 4M , 8.1.2008, p. 325–328 (MT)
OJ L 95, 5.4.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 192 - 195

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/378/oj

5.4.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 95/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 378/2007

ze dne 27. března 2007

o pravidlech pro dobrovolné odlišení přímých plateb podle nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a o změně nařízení (ES) č. 1290/2005

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro některé členské státy je značně obtížné financovat jejich programy rozvoje venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (1). V zájmu posílení jejich politiky rozvoje venkova by těmto členským státům mělo být umožněno používat systém dobrovolného odlišení. Tato možnost by měla být nabídnuta těm členským státům, které dobrovolné odlišení již používají podle nařízení Komise (ES) č. 1655/2004 ze dne 22. září 2004 určujícího pravidla pro přechod z volitelného regulačního systému, zavedeného článkem 4 nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, na povinný regulační systém, zavedený nařízením Rady (ES) č. 1782/2003 (2), nebo kterým byla podle čl. 70 odst. 4a nařízení (ES) č. 1698/2005 udělena výjimka z povinnosti spolufinancovat podporu Společenství. Dobrovolné odlišení by mělo mít podobu snížení přímých plateb ve smyslu čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 1782/2003 (3), přičemž by finanční prostředky odpovídající uvedenému snížení byly využity k financování programů rozvoje venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. Snížení přímých plateb použité v rámci dobrovolného odlišení by mělo doplňovat snížení vyplývající z uplatnění povinného odlišení podle článku 10 nařízení (ES) č. 1782/2003.

(2)

S cílem usnadnit jeho administrativní provádění by pravidla použitelná pro dobrovolné odlišení měla být uvedena v soulad s pravidly použitelnými na povinné odlišení podle článku 10 nařízení (ES) č. 1782/2003, včetně základu pro výpočet.

(3)

Za účelem zohlednění zvláštního postavení malých zemědělců by v případě použití dobrovolného odlišení měla být poskytována doplňková částka podpory, stejně jako v případě povinného odlišení. Tato doplňková částka by se měla rovnat částce vyplývající z uplatnění dobrovolného odlišení na prvních 5 000 EUR přímých plateb v rámci limitů, jež stanoví Komise.

(4)

Pokud jde o členské státy, v nichž se dobrovolné odlišení již používá, by nová pravidla v oblasti dobrovolného odlišení stanovená tímto nařízením neměla pokud možno vést k odchylkám od stávajícího mechanismu, aby se zamezilo vytvoření zbytečné administrativní zátěže, ani k narušení prováděcích pravidel, která se již několik let používají a kterým se zemědělci přizpůsobili z praktického i ekonomického hlediska. Z tohoto důvodu se zdá být vhodné, aby členské státy používající dobrovolné odlišení v okamžiku vstupu tohoto nařízení v platnost měly právo zachovat určité zavedené mechanismy svých stávajících systémů, a aby ovšem současně zamezily neodůvodněnému nerovnému zacházení se zemědělci. Kromě toho k zajištění souladu nových pravidel s prováděcími pravidly k režimu jednotné platby by regionálně rozlišené sazby dobrovolného odlišení mohly uplatňovat pouze členské státy, které uplatňují režim jednotné platby na regionální úrovni podle článku 58 nařízení (ES) č. 1782/2003.

(5)

Využití finančních prostředků vyplývajících z uplatnění dobrovolného odlišení nesmí podléhat limitům příspěvků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) podle nařízení (ES) č. 1698/2005. Od uvedeného nařízení by proto měla být stanovena odchylka. Na tyto finanční prostředky by se nemělo vztahovat předběžné financování použitelné pro EZFRV podle nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (4).

(6)

S cílem přijímat informovaná rozhodnutí o používání dobrovolného odlišení by členské státy měly provést důkladné hodnocení možného dopadu tohoto odlišení, zejména s ohledem na hospodářskou situaci zemědělců podléhajících tomuto odlišení, a účinku na jejich postavení v odvětví zemědělství. Dopad provádění dobrovolného odlišení by měly pečlivě sledovat členské státy, které toto dobrovolné odlišení uplatňují. S ohledem na další vývoj politiky by měla být o hodnocení dopadu a výsledcích sledování informována Komise.

(7)

Dobrovolné odlišení je třeba posuzovat v širších souvislostech financování rozvoje venkova ze strany Společenství. Jeho příspěvky by měly být analyzovány mimo jiné s ohledem na hodnocení dopadu vypracovaná členskými státy. Na základě této analýzy by měla Komise předložit do konce roku 2008 zprávu Evropskému parlamentu a Radě, v níž bude informovat o dosavadních zkušenostech s jeho prováděním.

(8)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (5).

(9)

Částky vyplývající z uplatnění dobrovolného odlišení by měly být zohledněny při stanovení ročního limitu pro výdaje financované Evropským zemědělským záručním fondem a do nařízení (ES) č. 1290/2005 by měla být doplněna možnost přijmout prováděcí pravidla týkající se zejména dobrovolného odlišení.

(10)

Nařízení (ES) č. 1290/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

DOBROVOLNÉ ODLIŠENÍ

Článek 1

1.   Aniž je dotčen článek 10 nařízení (ES) č. 1782/2003, členské státy,

a)

které v okamžiku vstupu tohoto nařízení v platnost uplatňují systém dodatečného snížení přímých plateb podle článku 1 nařízení (ES) č. 1655/2004 nebo

b)

kterým byla podle čl. 70 odst. 4a nařízení (ES) č. 1698/2005 udělena výjimka z povinnosti spolufinancovat podporu Společenství,

mohou v průběhu let 2007–2012 použít snížení (dále jen „dobrovolné odlišení“) na všechny částky přímých plateb ve smyslu čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 1782/2003, jež mají být poskytnuty na jejich území v daném kalendářním roce ve smyslu čl. 2 písm. e) uvedeného nařízení.

2.   Čisté částky vyplývající z uplatnění dobrovolného odlišení budou k dispozici v členském státě, v němž byly vytvořeny, jako podpora Společenství pro opatření v rámci programů rozvoje venkova financovaných Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova v souladu s nařízením (ES) č. 1698/2005.

3.   Výpočet snížení v rámci dobrovolného odlišení se provádí na stejném základě jako u odlišení podle článku 10 nařízení (ES) č. 1782/2003. Doplňkové částky poskytnuté zemědělcům podle článku 12 uvedeného nařízení tomuto snížení nepodléhají.

V případě použití snížení v rámci dobrovolného odlišení se zemědělcům, kteří dostávají přímé platby podle nařízení (ES) č. 1782/2003, poskytne doplňková částka podpory, která se rovná částce vyplývající z uplatnění procentního snížení na první přímé platby ve výši 5 000 EUR nebo nižší. Tato doplňková částka nepodléhá snížení v rámci dobrovolného odlišení, ani odlišení podle článku 10 nařízení (ES) č. 1782/2003.

Celková výše doplňkových částek podpory vyplývající z uplatnění druhého pododstavce, která může být poskytnuta v členském státě na jeden kalendářní rok, nepřekročí limity, které stanoví Komise postupem podle čl. 144 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003. Členské státy použijí popřípadě lineární procento snížení na doplňkové částky podpory, aby tyto limity dodržely.

4.   Každý členský stát bude uplatňovat jedinou sazbu dobrovolného odlišení pro kalendářní rok. Sazba může podléhat postupným úpravám podle předem stanovených postupů. Maximální sazba snížení je 20 %.

Článek 2

1.   Do dvou měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost rozhodnou členské státy o roční sazbě dobrovolného odlišení, která se bude uplatňovat v průběhu let 2007–2012, a oznámí ji Komisi.

2.   Členské státy mající v úmyslu použít dobrovolné odlišení provedou hodnocení s cílem posoudit dopad uplatňování dobrovolného odlišení, zejména na hospodářskou situaci dotčených zemědělců, s přihlédnutím k nezbytnosti zamezit neodůvodněnému nerovnému zacházení se zemědělci.

Členské státy mající v úmyslu použít regionálně rozlišené sazby podle čl. 3 odst. 1 rovněž posoudí dopad těchto rozlišených sazeb, s přihlédnutím k nezbytnosti zamezit neodůvodněnému nerovnému zacházení se zemědělci.

Dotčené členské státy předají svá hodnocení dopadu Komisi spolu se sdělením uvedeným v odstavci 1.

Článek 3

1.   Každý členský stát, v němž je v okamžiku vstupu tohoto nařízení v platnost uplatňován systém dodatečného snížení přímých plateb podle článku 1 nařízení (ES) č. 1655/2004, a uplatňován režim jednotné platby na regionální úrovni podle článku 58 nařízení (ES) č. 1782/2003 se může pro období let 2007–2012 rozhodnout:

a)

odchylně od čl. 1 odst. 3 nepoužít ustanovení druhého pododstavce uvedeného odstavce nebo

b)

odchylně od čl. 1 odst. 4 použít regionálně rozlišené sazby podle objektivních kritérií. Maximální sazba použitelná pro kterýkoliv z regionů dotčených členských států je 20 %.

2.   Odchylně od čl. 2 odst. 1 každý členský stát uplatňující regionálně rozlišené sazby dobrovolného odlišení podle odstavce 1 tohoto článku předloží Komisi do dvou měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost pro období let 2007–2012 tyto informace podléhající přezkumu ze strany Komise:

a)

roční sazby dobrovolného odlišení pro každý region a pro celé území;

b)

celkové roční částky, jež mají být sníženy v rámci dobrovolného odlišení;

c)

popřípadě celkové roční doplňkové částky nezbytné k pokrytí doplňkové částky podpory uvedené v čl. 1 odst. 3 druhém pododstavci;

d)

statistické a jiné podkladové údaje používané ke stanovení částek uvedených v písmenech b) a c).

3.   V případě potřeby předloží členské státy Komisi aktualizované údaje týkající se částek uvedených v odst. 2 písm. b) a c). Tyto aktualizované údaje se odešlou Komisi do 31. prosince roku předcházejícího kalendářnímu roku, k němuž se částky vztahují, a to ve smyslu čl. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 1782/2003.

4.   Pokud Komise požádá o objasnění ohledně údajů předložených v souladu s odstavci 2 a 3, členské státy na tuto žádost odpoví do jednoho měsíce.

Článek 4

1.   Čisté částky vyplývající z uplatnění dobrovolného odlišení stanoví Komise na základě:

a)

výpočtu, a to v případě jednotné vnitrostátní sazby dobrovolného odlišení;

b)

v případě členských států uplatňujících regionálně rozlišené sazby, částky sdělené členskými státy podle čl. 3 odst. 2 nebo aktualizované částky podle čl. 3 odst. 3.

Uvedené čisté částky se začlení do ročního rozpisu částek podle jednotlivých členských států uvedenému v čl. 69 odst. 4 a odst. 5 nařízení (ES) č. 1698/2005.

2.   Členské státy se mohou rozhodnout, že limity uvedené v čl. 70 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005 neuplatní na čisté částky začleněné do ročního rozpisu částek podle jednotlivých členských států v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

Článek 25 nařízení (ES) č. 1290/2005 se nepoužije na čisté částky začleněné do ročního rozpisu částek podle jednotlivých členských států v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

Článek 5

Členské státy uplatňující dobrovolné odlišení a Komise pečlivě sledují dopad provádění dobrovolného odlišení, zejména s ohledem na hospodářskou situaci zemědělských podniků, s přihlédnutím k nezbytnosti zamezit neodůvodněnému nerovnému zacházení se zemědělci. Uvedené členské státy předloží Komisi do 30. září 2008 za tímto účelem zprávu.

Článek 6

Prováděcí pravidla k této kapitole se přijmou:

a)

postupem podle čl. 90 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005, zejména pokud jde o ustanovení pro začlenění dobrovolného odlišení do programů rozvoje venkova, nebo případně

b)

postupem podle čl. 41 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005, zejména pokud jde o ustanovení o finančním řízení dobrovolného odlišení a začlenění systémů dodatečného snížení přímých plateb podle článku 1 nařízení (ES) č. 1655/2004 do režimu stanoveného tímto nařízením.

Článek 7

Do 31. prosince 2008 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o používání dobrovolného odlišení, v případě potřeby doplněnou o vhodné návrhy.

KAPITOLA II

ZMĚNA NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1290/2005 A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Článek 8

Nařízení (ES) č. 1290/2005 se mění takto:

1.

V článku 12 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Komise stanoví částky, které jsou podle čl. 10 odst. 2, článků 143d a 143e nařízení (ES) č. 1782/2003 a čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 378/2007 (6) vyčleněny pro EZFRV.

2.

V úvodu článku 42 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Tato pravidla zahrnují zejména:“.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. března 2007.

Za Radu

předseda

P. STEINBRÜCK


(1)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2012/2006 (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 8).

(2)  Úř. věst. L 298, 23.9.2004, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2013/2006 (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 13).

(4)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 320/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 42).

(5)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Úř. věst. L 95, 5.4.2007, s. 1.“.


Top