EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0275

2007/275/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 1547) (Text s významem pro EHP)

OJ L 116, 4.5.2007, p. 9–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 29 - 53

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Zrušeno 32021R0632 . Latest consolidated version: 14/12/2019

?: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/275/oj

4.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/9


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 17. dubna 2007

o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES

(oznámeno pod číslem K(2007) 1547)

(Text s významem pro EHP)

(2007/275/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a zejména na čl. 4 odst. 5 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (2), a zejména na čl. 3 odst. 5 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (3), a zejména na čl. 8 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 91/496/EHS stanoví veterinární kontroly zvířat ze třetích zemí vstupujících na území Společenství, které mají členské státy provádět v souladu s uvedenou směrnicí.

(2)

Směrnice 97/78/ES stanoví veterinární kontroly některých produktů živočišného původu a některých rostlinných produktů, které jsou dováženy do Společenství ze třetích zemí.

(3)

Rozhodnutí Komise 2002/349/ES ze dne 26. dubna 2002, kterým se stanoví seznam produktů, které je třeba vyšetřovat na stanovištích hraniční kontroly podle směrnice Rady 97/78/ES (4) stanoví, že produkty živočišného původu na seznamu v příloze uvedeného rozhodnutí podléhají veterinární kontrole na stanovištích hraniční kontroly v souladu s ustanoveními směrnice 97/78/ES.

(4)

Vzhledem k tomu, že veterinární kontroly na stanovištích hraniční kontroly jsou prováděny v úzké spolupráci s celními úředníky, je vhodné použít jako prvotní základ pro výběr zásilek seznam produktů, který odkazuje na kombinovanou nomenklaturu (dále jen „KN“) stanovenou nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (5). Seznamy produktů v rozhodnutí 2002/349/ES by proto měly být nahrazeny seznamem v příloze I tohoto rozhodnutí.

(5)

V zájmu přehlednosti právních předpisů Společenství je vhodné, aby seznam v příloze I tohoto rozhodnutí zahrnoval rovněž zvířata, která vstupují na území Společenství ze třetích zemí.

(6)

Aby se usnadnily kontroly prováděné příslušnými orgány na stanovištích hraniční kontroly, měl by seznam v příloze I tohoto rozhodnutí uvádět co nejpřesnější popis zvířat a produktů, na něž se vztahují veterinární kontroly podle směrnice 97/78/ES. Navíc u některých kódů KN toto rozhodnutí stanoví veterinární kontroly pouze pro malou část produktů, které patří do příslušné kapitoly či čísla. V takových případech by měl sloupec 3 v příloze I tohoto rozhodnutí odkazovat na použitelný kód KN a uvádět podrobný popis produktů, na něž se uvedené veterinární kontroly vztahují.

(7)

Rozhodnutí 2002/349/ES stanoví, že na směsné potravinářské produkty, které obsahují pouze omezené množství produktů živočišného původu, se i nadále vztahují vnitrostátní předpisy.

(8)

Aby se však předešlo rozdílům ve výkladu mezi členskými státy, jež by vedly k narušení obchodu a k případným veterinárním rizikům, měla by být stanovena pravidla na úrovni Společenství, která by se týkala směsných produktů, které mohou být vyňaty z veterinárních kontrol podle směrnice 97/78/ES.

(9)

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (6), obsahuje definice některých produktů. V zájmu soudržnosti právních předpisů Společenství je vhodné přihlédnout k uvedeným definicím i v tomto rozhodnutí.

(10)

Mezi veterinárními riziky spojenými s dovozem různých druhů produktů živočišného původu do Společenství existují rozdíly. Proto by toto rozhodnutí mělo stanovit, že všechny směsné produkty obsahující masné výrobky by měly podléhat veterinárním kontrolám, avšak na směsné produkty obsahující jiné produkty živočišného původu by se měla uplatňovat jiná kritéria, a to na základě potřeby harmonizovaných pravidel na úrovni Společenství.

(11)

Některé směsné produkty jsou během výroby ošetřeny, což u nich snižuje případné veterinární riziko. Proto by se měly jako charakteristické rysy pro příslušné orgány, které mají rozhodnout o nutnosti veterinární kontroly u směsných produktů, používat vzhled, skladovatelnost a fyzické vlastnosti.

(12)

V zájmu soudržnosti veterinárních kontrol na stanovištích hraniční kontroly v případě směsných produktů dovážených do Společenství je vhodné stanovit rovněž seznam některých potravin a směsných produktů, které mohou být z veterinárních kontrol podle směrnice 97/78/ES vyňaty.

(13)

V zájmu soudržnosti právních předpisů Společenství je vhodné zrušit rozhodnutí 2002/349/ES a nahradit ho tímto rozhodnutím.

(14)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí stanoví pravidla pro zvířata a produkty, na něž se vztahují veterinární kontroly podle směrnic 91/496/EHS a 97/78/ES na stanovištích hraniční kontroly při dovozu do Společenství.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se:

a)

„směsnými produkty“ rozumí potraviny určené k lidské spotřebě, které obsahují jak zpracované produkty živočišného původu, tak i produkty rostlinného původu, včetně těch, u nichž zpracování primárního produktu je nedílnou součástí výroby konečného produktu;

b)

„masnými výrobky“ rozumí výrobky podle definice v bodě 7.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

c)

„zpracovanými výrobky“ rozumí zpracované výrobky uvedené v bodě 7 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

d)

„mléčnými výrobky“ rozumí výrobky podle definice v bodě 7.2 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 3

Veterinární kontroly zvířat a produktů uvedených v příloze I

1.   Zvířata a produkty uvedené na seznamu v příloze I tohoto rozhodnutí podléhají veterinárním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly v souladu se směrnicemi 91/496/EHS a 97/78/ES.

2.   Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny kontroly směsných produktů nezbytné pro zajištění jejich souladu s hygienickými požadavky Společenství.

3.   Prvotní výběr produktů pro veterinární kontroly na základě kombinované nomenklatury ve sloupci 1 v příloze je upřesněn odkazem na konkrétní znění veterinárních předpisů uvedených ve sloupci 3.

Článek 4

Směsné produkty, které podléhají veterinárním kontrolám

Veterinárním kontrolám podléhají tyto směsné produkty:

a)

směsné produkty obsahující zpracované masné výrobky;

b)

směsné produkty, u nichž nejméně polovinu hmoty představuje jakýkoli jediný zpracovaný produkt živočišného původu jiný než zpracovaný masný výrobek;

c)

směsné produkty, které neobsahují zpracovaný masný výrobek a u nichž méně než polovinu hmoty představuje zpracovaný mléčný výrobek, pokud konečný produkt nesplňuje požadavky článku 6.

Článek 5

Osvědčení provázející směsné produkty podléhající veterinárním kontrolám

Směsné produkty obsahující zpracované masné výrobky provází při dovozu do Společenství příslušné osvědčení pro masné výrobky stanovené v právních předpisech Společenství, a to bez ohledu na obsah jiných produktů živočišného původu.

Směsné produkty uvedené v čl. 4 písm. b) a c) obsahující zpracované mléčné výrobky provází při dovozu do Společenství příslušné osvědčení stanovené v právních předpisech Společenství.

Směsné produkty obsahující jako produkt živočišného původu pouze zpracované produkty rybolovu nebo vaječné výrobky provází při dovozu do Společenství příslušné osvědčení stanovené v právních předpisech Společenství nebo obchodní doklad v případě, že se osvědčení nevyžaduje.

Článek 6

Odchylka pro některé směsné produkty a potraviny

1.   Odchylně od článku 3 se veterinární kontroly nevztahují na tyto směsné produkty či potraviny určené k lidské spotřebě, které neobsahují žádné masné výrobky:

a)

směsné produkty, u nichž méně než polovinu hmoty představuje jakýkoli jiný zpracovaný výrobek, pokud tyto produkty:

i)

jsou skladovatelné při pokojové teplotě nebo v průběhu výroby jasně prošly úplným procesem vaření nebo tepelného ošetření v celé hmotě tak, že všechny syrové produkty byly denaturovány;

ii)

jsou jasně označeny jako určené k lidské spotřebě;

iii)

jsou bezpečně zabaleny nebo zapečetěny v čistých nádobách;

iv)

provází je obchodní doklad a jsou označeny v úředním jazyce některého členského státu tak, aby uvedený doklad a označení společně poskytovaly informaci o povaze, množství a počtu balení směsného produktu, zemi původu, výrobci a složce;

b)

směsné produkty nebo potraviny uvedené na seznamu v příloze II.

2.   Avšak všechny mléčné výrobky obsažené v jakýchkoli směsných produktech smějí pocházet pouze ze zemí uvedených na seznamu v příloze I rozhodnutí Komise 2004/438/ES (7) a musí být ošetřeny v souladu s uvedeným rozhodnutím.

Článek 7

Zrušení

Rozhodnutí 2002/349/ES se zrušuje.

Článek 8

Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije po měsíci ode dne zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 9

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 17. dubna 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES.

(3)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Úř. věst. L 121, 8.5.2002, s. 6.

(5)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 301/2007 (Úř. věst. L 81, 22.3.2007, s. 11).

(6)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 154, 30.4.2004, s. 72.


PŘÍLOHA I

SEZNAM ZVÍŘAT A PRODUKTŮ, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ VETERINÁRNÍ KONTROLY PODLE ČLÁNKU 3

Tento seznam stanoví zvířata a produkty podle nomenklatury zboží používané ve Společenství s cílem pomoci při výběru zásilek, které musí být podrobeny veterinární kontrole na stanovišti hraniční kontroly

Poznámky:

1.   Sloupec 1:

V případě čtyřčíselného kódu: není-li stanoveno jinak, musí být všechny produkty, jejichž kód začíná tímto čtyřčíslím či které do daného čísla náleží, předloženy příslušnému orgánu k veterinární kontrole.

V případě, že se u daného kódu vyžaduje vyšetření v rámci veterinárních kontrol jen u některých produktů a nomenklatura zboží neuvádí v rámci kódu další podrobnější položky, označuje se kód předponou Ex (např. Ex30 02: veterinární kontroly vyžadovány jen u materiálu získaného ze zvířat a nikoli pro celé číslo).

Číslice v závorkách ve sloupci 1 se do systému TRACES, zřízeného rozhodnutím Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému TRACES a o změně rozhodnutí 92/486/EHS (1), nezadávají.

2.   Sloupec 2:

Popis zboží je uveden ve sloupci s popisem v příloze 1 nařízení (EHS) č. 2658/87. Podrobnější vysvětlení přesného rozsahu společného celního sazebníku naleznete v nejnovější novele uvedené přílohy.

Poznámka: Podrobnější informace o produktech zahrnutých do jednotlivých kapitol a čísel naleznete ve vysvětlivkách harmonizovaného systému Světové celní organizace a, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury (KN), ve vysvětlivkách ke kombinované nomenklatuře.

3.   Sloupec 3: Tento sloupec obsahuje podrobné informace o uvedených produktech.

V některých případech jsou úřednímu veterinárnímu lékaři zasílána určitá živá zvířata (např. plazi, obojživelníci, hmyz, červi a jiní bezobratlí) či produkty živočišného původu, pro něž nejsou stanoveny harmonizované veterinární podmínky pro dovoz do Společenství, a proto neexistuje harmonizované dovozní osvědčení. Podmínky pro dovoz všech živých zvířat, které nejsou uvedeny jinde, spadají do oblasti působnosti směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (2), avšak u některých zvířat platí vnitrostátní předpisy, pokud jde o doklady, které musí provázet zásilky. Úřední veterinární lékař musí zásilku posoudit a případně vydat společný veterinární vstupní doklad (CVED), který prokazuje, že kontrola proběhla a že zvířata mohou být propuštěna do volného oběhu.

V některých případech týkajících se vedlejších produktů živočišného původu, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (3), není plný rozsah působnosti právních předpisů Společenství, pokud jde o odvozené či zpracované výrobky, přesně vymezen. Veterinární kontroly je třeba provádět u produktů, které jsou sice zpracovány, ale jsou v zásadě surovinou, která bude před obchodní úpravou pro konečného spotřebitele ještě dále zpracovávána.

V těchto případech musí úřední veterinární lékař na stanovišti hraniční kontroly uvést, zda je konkrétní odvozený produkt zpracován tak, že se na něj nevztahují veterinární kontroly podle právních předpisů Společenství.

TABULKA

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů ve sloupci 2 pouze za orientační a rozsah pojmu se pro účely této přílohy určuje rozsahem kódů KN platných ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.

Je-li před kódem KN uvedena v této tabulce předpona „ex“, určuje se působnost společně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.


Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

Kapitola 1:   

Živá zvířata

0101

Živí koně, osli, muly a mezci

Vše

0102

Živý skot

Vše

0103

Živá prasata

Vše

0104 10

Živé ovce

Vše

0104 20

Živé kozy

Vše

0105

Živí kohouti a slepice (drůbež druhu Gallus domesticus), kachny, husy, krocani, krůty a perličky

Vše

0106

Ostatní živá zvířata

Vše

Číslo zahrnuje tato domácí a volně žijící zvířata:

A)

Savci

1.

Primáti

2.

Velryby, delfíni a sviňuchy (savci řádu Cetacea); kapustňáci a dugungové (savci řádu Sirenia)

3.

Ostatní (např. sobi, kočky, psi, lvi, tygři, medvědi, sloni, velbloudi, zebry, králíci, zajíci, jeleni, antilopy, kamzíci, lišky, norkové a další zvířata pro kožešinové farmy)

B)

Plazi (včetně hadů a želv)

C)

Ptáci:

1.

Draví ptáci

2.

Papouškovití (včetně papoušků, drobných druhů papoušků s dlouhým ocasem, makaů (papoušků ara) a kakadu)

3.

Ostatní (např. koroptve, bažanti, křepelky, sluky lesní, bekasíny, holubi, tetřevi, strnadi, divoké kachny, divoké husy, drozdi, kosi, skřivani, pěnkavy, sýkory, kolibříci, pávi, labutě a další ptáci neuvedení v čísle 01.05).

D)

Ostatní, např. včely (též v přepravních skříních nebo koších nebo včelínech), ostatní hmyz, žáby.

Číslo 0106 neobsahuje zvířata, která jsou součástí cirkusů, zvěřinců a podobných kočovných zvířecích atrakcí (číslo 95.08)

0106 11

Primáti

Vše

0106 12

Velryby, delfíni a sviňuchy (savci řádu Cetacea); kapustňáci a dugungové (savci řádu Sirenia)

Vše

0106 19

Ostatní

Domácí králíci a savci jiní než savci čísel 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 a 0106 12. Zahrnuje psy a kočky.

0106 20

Plazi (včetně hadů a želv)

Vše

0106 31

Ptáci: Draví ptáci

Vše

0106 32

Ptáci: Papouškovití (včetně papoušků, drobných druhů papoušků s dlouhým ocasem, makaů (papoušků ara) a kakadu)

Vše

0106 39

Ostatní

Zahrnuje: ptáky jiné než ptáky čísel 0105, 0106 31 a 0106 32, včetně holubů.

0106 90 00

Ostatní

Všechna ostatní živá zvířata jinde neuvedená, jiná než savci, ptáci a plazi. Toto číslo se vztahuje na živé žáby k uchování při životě pro vivária i k usmrcení pro lidskou spotřebu.

Kapitola 2:   

Maso a jedlé droby

 

Do této kapitoly nepatří:

a)

výrobky popsané v číslech 0201 až 0208 nebo 0210, nezpůsobilé nebo nevhodné k lidskému požívání;

b)

střeva, měchýře nebo žaludky zvířat (číslo 0504) nebo zvířecí krev (číslo 0511 nebo 3002);

c)

živočišné tuky, jiné než výrobky čísla 0209 (kapitola 15).

0201

Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené

Vše

0202

Hovězí maso, zmrazené

Vše

0203

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Vše

0204

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Vše

0205 00

Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Vše

0206

Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Vše

0207

Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Vše

0208

Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Nezahrnuje: suroviny, které nejsou určeny k lidské spotřebě.

To se týká kostí a ostatních surovin pro výrobu želatiny či kolagenu určených k lidské spotřebě.

0208 10

Králičí nebo zaječí

Vše

0208 20 (00)

Žabí stehýnka

Vše

0208 30

Z primátů

Vše

0208 40

Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a moronů (savců řádu Sirenia)

Vše

0208 50 (00)

Z plazů (včetně hadů a želv)

Vše

0208 90

Ostatní: z domácích holubů, zvěřiny, jiné než z králíků nebo zajíců

Zahrnuje maso z křepelek, tuleňů, sobů či jakýchkoli jiných savců.

0209 00

Vepřový tuk neprorostlý libovým masem a drůbeží tuk, neškvařený nebo jinak neextrahovaný, čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu, sušený nebo uzený

Zahrnuje tuk a zpracovaný tuk.

0210

Maso a jedlé droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů

Vše: Zahrnuje maso, masné výrobky a kosti určené k lidské spotřebě a ostatní produkty živočišného původu.

Toto číslo se vztahuje na zpracovanou bílkovinu živočišného původu, včetně škvarků, určenou k lidské spotřebě. Zahrnuje sušené vepřové uši určené k lidské spotřebě.

Uzenky a salámy jsou zahrnuty v čísle 1601.

Kapitola 3:   

Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí

Do této kapitoly nepatří:

a)

savci čísla 0106;

b)

maso savců čísla 0106 (číslo 0208 nebo 0210);

c)

ryby (včetně jejich jater, jiker a mlíčí) nebo korýši, měkkýši nebo jiní vodní bezobratlí, mrtví a nevhodní k lidskému požívání vzhledem k jejich druhu nebo ke stavu, v jakém se nacházejí (kapitola 5); moučky, prášky nebo pelety z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání (číslo 2301); nebo

d)

kaviár nebo kaviárové náhražky připravené z rybích jiker (číslo 1604).

 

 

Tato kapitola zahrnuje i živé ryby určené na chov a reprodukci, živé ozdobné ryby a živé ryby nebo živé korýše přepravované za živa, ale dovážené k lidské spotřebě.

 

 

Na všechny produkty v tomto oddíle se vztahují veterinární kontroly.

0301

Živé ryby

Vše: Včetně pstruhů, úhořů, kaprů a dalších druhů nebo ryb dovážených na chov či reprodukci.

Na živé ryby dovážené k okamžité lidské spotřebě se pro účely veterinární kontroly nahlíží jako na produkty.

Zahrnuje ozdobné ryby položky 0301 10.

0302

Ryby, čerstvé nebo chlazené, vyjma rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304*.

Vše

0302 70

Játra, jikry a mlíčí

 

0303

Ryby, zmrazené, vyjma rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304

Vše:

Zahrnuje: tichomořský losos, vyjma jater, jiker a mlíčí; losos nerka (červený losos); ostatní lososovití, vyjma jater, jiker a mlíčí; pstruh; losos atlantický; a všechny ostatní ryby.

0304

Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

0305

Ryby sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před nebo během uzení; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání

Vše: zahrnuje ostatní rybí produkty jako např. moučky, prášky a pelety určené k lidské spotřebě vyráběné z ryb, korýšů a jiných vodních bezobratlých.

0306

Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z korýšů, způsobilé k lidskému požívání

Vše: Na živé korýše dovážené k okamžité lidské spotřebě se pro účely veterinární kontroly nahlíží jako na produkty.

0307

Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých, jiných než korýšů, způsobilé k lidskému požívání

Vše:

Zahrnuje Bonamia Ostreae a Martelia refringens, ale i měkkýše a vodní bezobratlé, kteří byli vařeni a pak zchlazeni nebo zmrazeni.

Na živé měkkýše dovážené k okamžité lidské spotřebě se pro účely veterinární kontroly nahlíží jako na produkty.

Zahrnuje i maso plžů.

0307 60 00

Hlemýždi, jiní než mořští plži

Zahrnuje suchozemské plže druhu Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum a druhy čeledi Achatinidae.

Zahrnuje živé hlemýždě k okamžité lidské spotřebě a také maso hlemýžďů k lidské spotřebě.

Zahrnuje mírně předvařené nebo předzpracované hlemýždě.

0307 91 00

Živí vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, živí, čerství či chlazení

Vše

0307 99 90

Ostatní: tato podpoložka zahrnuje moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých, jiných než korýšů, způsobilé k lidskému požívání.

Vše: Zahrnuje rybí prášek určený k lidské spotřebě.

Kapitola 4:   

Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

1.

Výrazem „mléko“ se rozumí plnotučné mléko nebo částečně nebo úplně odstředěné mléko.

2.

Pro účely čísla 0405:

a)

výraz „máslo“ znamená přírodní máslo, syrovátkové máslo nebo rekombinované máslo (čerstvé, solené nebo žluklé, včetně konzervovaného másla) získané výhradně z mléka, o obsahu mléčného tuku 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních, o obsahu mléčné sušiny bez tuku nejvýše 2 % hmotnostní a o obsahu vody nejvýše 16 % hmotnostních. Máslo neobsahuje přidané emulgátory, ale může obsahovat chlorid sodný, potravinářská barviva, neutralizační soli a kultury neškodných bakterií mléčného kvašení;

b)

výraz „mléčné pomazánky“ znamená roztíratelné emulze typu voda-olej, obsahující mléčný tuk jako jediný tuk ve výrobku, o obsahu mléčného tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních.

3.

Výrobky získané zahuštěním syrovátky a přidáním mléka nebo mléčného tuku je třeba zařadit do čísla 0406 jako sýry za předpokladu, že mají tyto tři charakteristické znaky:

a)

obsah mléčného tuku v sušině je 5 % hmotnostních nebo více;

b)

obsah sušiny je nejméně 70 % hmotnostních, avšak nepřesahuje 85 % hmotnostních; a

c)

jsou tvarované nebo tvarovatelné.

4.

Do této kapitoly nepatří:

a)

výrobky získané ze syrovátky, obsahující více než 95 % hmotnostních laktózy, vyjádřené jako bezvodá laktóza, počítáno v sušině, (číslo 1702) nebo

b)

albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových proteinů, počítáno v sušině) (číslo 3502) nebo globuliny (číslo 3504).

0401

Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

Vše: Mléko zahrnuje surové, pasterizované či termizované mléko.

Zahrnuje mléčné frakce.

Mléko určené k výživě zvířat je zařazeno do čísla 2309.

0402

Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

Vše

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

Vše:

Zahrnuje smetanu, máslo a aromatizované a želatinizované, zmrazené a fermentované (kysané) mléko a zahuštěné mléko určené k lidské spotřebě.

Zmrzlina je zařazena do čísla 2105.

0404

Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Vše

0405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky

Vše: Zahrnuje mléčné pomazánky.

0406

Sýry a tvaroh

Vše

0407 00

Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená

Vše: Zahrnuje násadová vejce, vejce prostá specifikovaných patogenních mikroorganismů a vejce určená k lidské spotřebě.

Zahrnuje „stoletá“ vejce.

Vaječný albumin nevhodný k lidské spotřebě je zařazen do čísla 3502.

0408

Ptačí vejce, bez skořápky, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

Vše: Toto číslo obsahuje vaječné výrobky, též tepelně ošetřené.

Toto číslo zahrnuje celá vejce bez skořápek a vaječné žloutky všech ptáků. Výrobky tohoto čísla mohou být čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, tvarované (např. válcovitá „dlouhá vejce“), zmrazené nebo jinak konzervované. Všechny patří do tohoto čísla, bez ohledu na to, zda jsou s přídavkem cukru nebo jiných sladidel a zda jsou určeny k použití jako potravina nebo pro průmyslové účely (např. vyčiňování).

Do tohoto čísla nepatří:

a)

olej z vaječných žloutků (čísla 15.06);

b)

vaječné přípravky obsahující dochucovadla, koření a jiné přísady (čísla 21.06);

c)

lecithin (čísla 29.23);

d)

oddělený vaječný bílek (vaječný albumin) (čísla 35.02).

0409 00 00

Přírodní med

Vše

Toto číslo zahrnuje med produkovaný včelami (Apis Mellifera) nebo jiným hmyzem, odstředěný, v plástvi nebo obsahující kusy pláství, pokud do něj nebyl přidán cukr nebo jiná látka. Tento med může být určen druhem rostliny, původem nebo barvou.

Do čísla nepatří umělý med a směsi přírodního a umělého medu (číslo 17.02).

0410 00 00

Jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Vše

Toto číslo zahrnuje mateří kašičku a propolis a také kosti či jiný materiál získaný ze zvířat určený k lidské spotřebě.

Toto číslo zahrnuje i hmyz a hmyzí vajíčka určené k lidské spotřebě.

Podpoložka 0410 00 00 zahrnuje produkty živočišného původu vhodné pro lidskou spotřebu, jinde neuvedené a nezařazené v kombinované nomenklatuře. Do tohoto čísla patří:

a)

želví vejce;

b)

jedlá „ptačí hnízda“.

Podpoložka 0410 00 00nezahrnuje zvířecí krev, též vhodnou k požívání, tekutou nebo sušenou (čísla 05.11 či 30.02).

Kapitola 5:   

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

 

 

Doplňkové požadavky na výběr pro některé produkty této kapitoly jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VIII kapitole VIII (vlna, chlupy, prasečí štětiny, peří a jeho části).

1.

Do této kapitoly nepatří:

a)

jedlé produkty (jiné než střeva, měchýře a žaludky zvířat, celé nebo jejich části, a tekutá nebo sušená zvířecí krev);

b)

kůže nebo kožky (včetně kožešin), jiné než zboží čísla 0505 a odřezky a podobný odpad ze surových kůží nebo kožek čísla 0511 (kapitola 41 nebo 43);

c)

textilní materiály živočišného původu, jiné než žíně a odpad z nich (třída XI) nebo

d)

připravené svazky nebo chomáče pro výrobu košťat, kartáčů nebo štětců (číslo 9603).

2.

V celé nomenklatuře se za „slonovinu“ považují kly sloní, kly hrocha, mrože, narvala, divokého kance, rohy nosorožce, jakož i zuby všech zvířat.

3.

V celé nomenklatuře se výrazem „žíně“ rozumějí chlupy z hřív nebo ohonů koňovitých zvířat nebo skotu.

0502 10 00

Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat; odpad z těchto štětin a chlupů

Nezpracovanými prasečími štětinami se rozumí prasečí štětiny, které nebyly továrně čištěny, získány z vyčiňování nebo jinak ošetřeny s cílem odstranit veškeré patogeny.

0503 00 00

Žíně a odpad z žíní

Všechny chlupy této podpoložky musí být oznámeny příslušnému veterinárnímu orgánu. Může se vyžadovat doklad týkající se živočišného druhu a provedeného ošetření.

Číslo 0503 nezahrnuje chlupy, které prošly procesem spřádání nebo které mají navázané konce. Toto číslo zahrnuje nejen nezpracované žíně, ale také čištěné, barvené, bělené, zvlněné nebo jinak připravené žíně.

0504 00 00

Střeva, měchýře a žaludky zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

Vše: Zahrnuje čištěné žaludky, měchýře a střeva, solené, sušené nebo tepelně upravené, získané ze skotu, prasat, ovcí, koz či drůbeže.

0505

Kůže a jiné části ptáků s peřím nebo prachovým peřím, peří a části per (též s přistřiženými okraji) a prachové peří, neopracované, pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace; prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí

Vše – kromě zpracovaného dekorativního peří, zpracovaného peří přepravovaného cestujícími k jejich soukromému užití nebo zásilek zpracovaného peří zaslaných soukromým osobám k neprůmyslovému využití.

Číslo 0505 zahrnuje položky neopracované i zpracované tímto způsobem: pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace, ale jinak neopracované a neosazené.

 

 

Peří používané k vycpávání; prachové, surové a ostatní peří.

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše opracované (avšak nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu; prach a odpad z těchto produktů

Zahrnuje kosti pro výrobu želatiny či kolagenu, pokud jsou získány z jatečně upravených těl poražených pro lidskou spotřebu a kostní moučky určené k lidské spotřebě.

Požadavky na výběr jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VIII, kapitole X (Požadavky na kosti a kostní výrobky atd.).

0507

Slonovina, želvovina, kostice (včetně vousů) velryb a jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta, paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše opracované, avšak nepřiříznuté do tvaru; prach a odpad z těchto produktů

Požadavky na výběr pro lovecké trofeje jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VIII, kapitole VII.

Zahrnuje ošetřené lovecké trofeje z ptáků a kopytníků, které se skládají čistě z kostí, rohů, kopyt, drápů, parohů, zubů, kůží či kožek ze třetích zemí.

Ex05100000

Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo, kantaridy, žluč, též sušená;

žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované

Požadavky na výběr jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloha VIII kapitola XI, Vedlejší produkty živočišného původu k výrobě krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a farmaceutických přípravků a jiných technických výrobků.

Tento kód zahrnuje žlázy a jiné produkty živočišného původu a žluč.

Sušené žlázy a produkty jsou zahrnuty do čísla 3501.

0511

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání

Zahrnuje genetický materiál (sperma a embrya živočišného původu, např. skotu, ovcí, koz, koní a prasat).

Zahrnuje rovněž vedlejší produkty živočišného původu kategorie 1 a 2.

0511 10 00

Býčí sperma

 

0511 91

Výrobky z ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých; mrtvá zvířata kapitoly 3

Vše: zahrnuje násadové rybí jikry a mrtvá zvířata. Zahrnuje vedlejší produkty živočišného původu na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a farmaceutických přípravků a jiných technických výrobků.

0511 99 (10)

Šlachy, odřezky a jiný podobný odpad ze surových kůží a kožek

Vše

0511 99 90

Ostatní

Vše: do této položky jsou zahrnuta embrya, vajíčka, sperma a genetický materiál nezařazený do položky 0511 10 a druhů jiných než skotu.

Zahrnuje vedlejší produkty živočišného původu na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a jiných technických výrobků.

Zahrnuje včelí produkty pro použití ve včelařství.

Rovněž zahrnuje mrtvá zvířata kapitoly I (psy a kočky).

Zahrnuje materiál, jehož základní charakteristiky se nezměnily, a zvířecí krev nezískanou z ryb vhodnou k lidské spotřebě.

Kapitola 12:   

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny

 

 

Veterinární kontroly se vztahují jen na některé produkty rostlinného původu.

Ex12130000

Sláma a plevy, nezpracované, též pořezané, pomleté, lisované nebo ve formě pelet

Zahrnuje jen seno a slámu.

Ex12 14 (90)

Tuřín, krmná řepa, jiné krmné kořeny, seno, vojtěška (alfalfa), jetel, vičenec ligrus, kapusta kadeřavá krmná, vlčí bob, vikev a podobné pícniny, též ve formě pelet

Ostatní

Zahrnuje jen seno a slámu.

Kapitola 15:   

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky

1.

Do této kapitoly nepatří:

a)

vepřový tuk nebo drůbeží tuk čísla 0209;

b)

kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej (číslo 1804);

c)

jedlé přípravky obsahující více než 15 % hmotnostních výrobků čísla 0405 (zpravidla kapitola 21);

d)

škvarky (číslo 2301) a odpady čísel 2304 až 2306;

2.

Do čísla 1518 nepatří tuky, oleje nebo jejich frakce pouze denaturované, které se zařazují do čísel, do kterých patří odpovídající nedenaturované tuky a oleje a jejich frakce.

3.

Mýdlové kaly, olejové sedliny a kaly, stearinová smola, smola z tuku ovčí vlny a glycerolová smola patří do čísla 1522.

 

 

Všechny oleje získané ze zvířat.

Doplňkové požadavky na výběr jsou stanoveny v těchto částech nařízení (ES) č. 1774/2002:

Příloha VII, kapitola IV; tavené tuky a rybí tuk;

Příloha VIII, kapitola XII; Tavené/škvařené tuky z materiálu kategorie 2 určené ke zpracování v tukovém zařízení;

Příloha VIII, kapitola XIII; Tukové deriváty.

Tukové deriváty zahrnují výrobky po prvotním zpracování získané z tuků a olejů v čistém stavu vyprodukované postupem podle nařízení (ES) č. 1774/2002, přílohy VI, kapitoly III. Deriváty smísené s jinými materiály nejsou zahrnuty.

1501 00

Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503

Vše

1502 00

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503

Vše

1503 00

Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarín a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené

Vše

1504

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené

Oleje z ryb a z mořských savců

Různé jedlé přípravky jsou zahrnuty do kapitoly 21.

1506 00 00

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

Neštěpené tuky a oleje a jejich prvotní frakce vyprodukované postupem podle nařízení (ES) č. 1774/2002, přílohy VI, kapitoly III.

Deriváty smísené s jinými materiály nejsou zahrnuty.

Číslo 1516 zahrnuje živočišné i rostlinné tuky a oleje, které prošly zvláštní níže uvedenou chemickou přeměnou, ale které nebyly dále upraveny.

Číslo rovněž zahrnuje podobně zpracované frakce živočišných či rostlinných tuků a olejů.

Hydrogenace, k níž dochází při styku produktu s čistým vodíkem při vhodné teplotě a tlaku za přítomnosti katalyzátoru (obvykle jemně rozptýleného niklu) zvyšuje teplotu tání tuků a zvyšuje konzistenci olejů tím, že přemění nenasycené glyceridy na nasycené s vyšší teplotou tání.

1516 10

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené

Pouze živočišné tuky a oleje. Deriváty smísené s jinými materiály nejsou do veterinárních kontrol zahrnuty.

Pro veterinární účely zahrnují tukové deriváty výrobky po prvotním zpracování získané z živočišných tuků a olejů v čistém stavu vyprodukované postupem podle nařízení (ES) č. 1774/2002, přílohy VI, kapitoly III.

Ex15 18 00

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky z nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo z frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Pouze živočišné tuky a oleje

Jen tavené tuky

Tukové deriváty vyrobené postupem podle nařízení (ES) č. 1774/2002, přílohy VI, kapitoly III.

Deriváty smísené s jinými materiály nejsou zahrnuty.

1518 00 (91)

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516

Pouze živočišné tuky a oleje

Požadavky na výběr jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VIII, kapitole XIII (pro tukové deriváty) a v příloze VIII, kapitole XII pro tavené/škvařené tuky z materiálů kategorie 2 určené ke zpracování v tukovém zařízení.

1518 00 (95)

Směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo živočišných a rostlinných tuků a olejů a jejich frakcí

Přípravky z tuků a olejů získané ze zvířat

1521 90 (91)

Surový včelí vosk a jiné hmyzí vosky, též rafinované

Včelí vosk pro technické účely

Doplňkové požadavky na výběr jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VIII, kapitole IX – Včelařské výrobky.

1521 90 (99)

Ostatní

Včelí produkty pro použití ve včelařství

Doplňkové požadavky na výběr jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VIII, kapitole IX – Včelařské výrobky. Včelařské výrobky jiné než včelí výrobky pro použití ve včelařství musí být vykázány v rámci položky 0511 99„Ostatní“.

Kapitola 16:   

Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

1.

Do této kapitoly nepatří maso, droby, ryby, korýši, měkkýši ani jiní vodní bezobratlí, připravení nebo konzervovaní způsoby uvedenými v kapitole 2 nebo 3 nebo v čísle 0504.

2.

Potravinové přípravky patří do této kapitoly, obsahují-li uzenku, salám, maso, droby, krev, ryby nebo korýše, měkkýše nebo jiné vodní bezobratlé nebo jejich kombinaci v množství větším než 20 % hmotnostních. Obsahují-li tyto přípravky dva nebo více výše uvedených výrobků, zařazují se do čísla kapitoly 16, odpovídajícího složce nebo složkám, jejichž hmotnost převládá. Tato ustanovení se nevztahují na nadívané výrobky čísla 1902 ani na přípravky čísel 2103 nebo 2104.

 

 

Tato kapitola zahrnuje směsné produkty obsahující zpracovaný produkt živočišného původu.

1601 00

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto výrobků

Zahrnuje konzervované maso různých forem.

1602

Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve

Zahrnuje konzervované maso různých forem.

1603 00

Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

Vše: zahrnuje Surimi, rybí bílkovinu v želatinové formě, chlazené i zmrazené.

1604

Přípravky nebo konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker; ryby, celé nebo v kusech, vyjma drcených

Vše: vařené či předvařené pokrmy obsahující měkkýše či ryby.

Zahrnuje rybí konzervy a konzervovaný kaviár ve vzduchotěsných nádobách.

Rybí výrobky smísené s těstovinami jsou zahrnuty v čísle 1902.

1605

Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách

Vše. Toto číslo zahrnuje i zcela připravené či předpřipravené hlemýždě.

Zahrnuje konzervované korýše či jiné vodní bezobratlé.

Kapitola 17:   

Cukr a cukrovinky

 

Tato kapitola nezahrnuje chemicky čisté cukry, jiné než sacharóza, laktóza, maltóza, glukóza a fruktóza.

 

1702 11 00

Laktóza a laktózový sirup obsahující 99 % hmotnostních nebo více laktózy, vyjádřené jako bezvodá laktóza v sušině

 

Kapitola 19:   

Přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo

Tato kapitola nezahrnuje, s výjimkou nadívaných výrobků čísla 1902, potravinové přípravky obsahující uzenku, salám, maso, droby, krev, ryby nebo korýše, měkkýše nebo jiné vodní bezobratlé nebo jakoukoliv jejich kombinaci v množství větším než 20 % hmotnostních (kapitola 16).

 

 

Tato kapitola zahrnuje směsné produkty obsahující zpracované produkty živočišného původu.

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Pokrmy jsou zahrnuty v kapitolách 16 a 21.

Ex19 02

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak připravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též připravený

Zahrnuje vařené a předvařené pokrmy obsahující produkty živočišného původu.

1902 20 (10)

Obsahující více než 20 % hmotnostních ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

Vše

1902 20 (30)

Obsahující více než 20 % hmotnostních uzenek, salámů a podobných uzenářských výrobků, z masa a drobů jakéhokoliv druhu, včetně tuků všeho druhu nebo původu

Vše

1902 20 (91)

Vařené

Vše

1902 20 (99)

Ostatní (ostatní plněné těstoviny, nevařené)

Vše

Ex19 05

Jemné pečivo

Zahrnuje přípravky obsahující maso.

Kapitola 20:   

Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin

Do této kapitoly nepatří potravinové přípravky obsahující uzenku, salám, maso, droby, krev, ryby nebo korýše, měkkýše nebo jiné vodní bezobratlé nebo jakoukoliv kombinaci těchto výrobků v množství větším než 20 % hmotnostních (kapitola 16).

Ex20 04

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006

Tato kapitola zahrnuje směsné produkty obsahující zpracovaný produkt živočišného původu.

Zahrnuje přípravky obsahující maso.

Ex20 05

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006

Zahrnuje přípravky obsahující maso.

Kapitola 21:   

Různé jedlé přípravky

1.

Tato kapitola nezahrnuje potravinové přípravky, jiné než zboží popsané v číslech 2103 nebo 2104, obsahující uzenku, salám, maso, droby, krev, ryby nebo korýše, měkkýše nebo jiné vodní bezobratlé nebo jejich kombinaci v množství větším než 20 % hmotnostních (kapitola 16).

2.

Pro účely čísla 2104 se výrazem „homogenizované směsi potravinových přípravků“ rozumějí přípravky sestávající z jemně homogenizované směsi dvou nebo více základních složek jako masa, ryb, zeleniny nebo ovoce, v balení pro drobný prodej jako dětská výživa nebo pro dietní účely, v uzavřených obalech o čisté hmotnosti nepřesahující 250 g. Při uplatňování této definice se nepřihlíží k malému množství přísad přidaných pro ochucení, pro účely konzervace nebo z jiných důvodů. Tyto přípravky mohou obsahovat malé množství viditelných kousků přísad.

 

 

Tato kapitola zahrnuje směsné produkty obsahující zpracovaný produkt živočišného původu.

Ex21 03 (90 90)

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a prášek a připravená hořčice

Ostatní

Zahrnuje přípravky obsahující maso.

Ex21 04

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované smíšené potravinové přípravky

Zahrnuje přípravky obsahující maso nebo produkty živočišného původu v souladu s tímto rozhodnutím.

Ex21 05 00

Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa

Zahrnuje přípravky obsahující zpracované mléko v souladu s tímto rozhodnutím.

Ex21 06

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Zahrnuje přípravky obsahující maso nebo produkty živočišného původu v souladu s tímto rozhodnutím.

Ex21 06 10

Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky

Zahrnuje přípravky obsahující produkty živočišného původu v souladu s tímto rozhodnutím.

2106 90 (10)

Sýrové fondue

Vše

2106 90 (98)

Ostatní

Zahrnuje přípravky obsahující maso nebo produkty živočišného původu v souladu s tímto rozhodnutím.

Kapitola 23:   

Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené krmivo

Do čísla 2309 patří výrobky používané k výživě zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté, získané zpracováním rostlinných nebo živočišných látek v takovém rozsahu, že ztratily podstatné charakteristické znaky původní látky, jiné než rostlinné odpady, rostlinné zbytky a vedlejší produkty vzniklé při tomto zpracování.

2301

Moučky, šroty a pelety, z masa, drobů, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání; škvarky

Zahrnuje: zpracovanou bílkovinu živočišného původu, jinou než k lidské spotřebě.

Masová a kostní moučka, moučka z peří, sušené škvarky, vše k jiné než lidské spotřebě.

Požadavky na výběr pro zpracované živočišné bílkoviny jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VII, kapitole II.

Ex23 09

Přípravky používané k výživě zvířat

Zahrnuje krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, žvýkací pamlsky pro psy a směsi prášků.

Požadavky na výběr pro krmivo pro zvířata v zájmovém chovu a žvýkací pamlsky pro psy jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VIII, kapitole II.

2309 10

Výživa pro psy a kočky, v balení pro drobný prodej

Vše

2309 90

Ostatní

Toto číslo zahrnuje produkty obsahující rozpustné výrobky z ryb nebo z mořských savců, mléčné výrobky či jiné sacharidy.

Zahrnuje mlezivo a tekuté mléko jiné než k lidské spotřebě, a produkty obsahující mléko jiné než k lidské spotřebě.

2309 90 (99)

Ostatní

Zahrnuje vaječné výrobky jiné než k lidské spotřebě a jiné zpracované produkty živočišného původu jiné než k lidské spotřebě.

Produkty určené k výživě zvířat, včetně směsí prášků (z rohů, kopyt atd.).

Požadavky na výběr pro vaječné výrobky jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VII, kapitole X.

Kapitola 28:   

Výrobky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví

Ex28 35

Fosfornany (hypofosfity), fosforitany (fosfity) a fosforečnany (fosfáty); polyfosforečnany (polyfosfáty), chemicky definované i nedefinované

Kontroly se vztahují jen na některé fosforečnany vápníku.

2835 (25)

Hydrogenortofosforečnan vápenatý (fosforečnan divápenatý)

Požadavky na výběr pro fosforečnan divápenatý jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloha VII, kapitola VII.

2835 (26)

Ostatní fosforečnany vápníku

Požadavky na výběr pro fosforečnan trivápenatý jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VII, kapitole VIII.

Kapitola 30:   

Farmaceutické výrobky

 

 

Na dovoz hotových léčivých přípravků se veterinární předpisy nevztahují. Meziprodukty získané z materiálu kategorie 3 a určené k technickému využití v lékařských přístrojích, diagnostice in vitro, jako laboratorní činidla a kosmetické přípravky, jsou zahrnuty.

3001

Žlázy a jiné orgány k organoterapeutickým účelům, sušené, též v prášku; výtažky ze žláz nebo jiných orgánů nebo z jejich výměšků k organoterapeutickým účelům; heparin a jeho soli; jiné lidské nebo živočišné látky připravené k terapeutickým nebo profylaktickým účelům, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Zahrnuje: pouze výrobky získané ze zvířat.

Viz požadavky na výběr v nařízení (ES) č. 1774/2002:

příloha VIII, kapitola IV (krev a krevní výrobky používané k technickým a farmaceutickým účelům s výjimkou séra koňovitých), a příloha VIII, kapitola XI, vedlejší produkty živočišného původu k výrobě krmiva, včetně krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, farmaceutických přípravků a jiných technických výrobků, kromě meziproduktů uvedených v článku 1 nařízení Komise (ES) č. 2007/2006 (4).

3001 (10)

Žlázy a jiné orgány, sušené, též v prášku

Pouze produkty živočišného původu

3001 (20 90)

Výtažky ze žláz nebo jiných orgánů nebo z jejich výměšků, ostatní

Pouze produkty živočišného původu

Ex30 02

Lidská krev; zvířecí krev připravená k terapeutickým, profylaktickým nebo diagnostickým účelům; antiséra a ostatní krevní složky a modifikované imunologické výrobky, též získané biotechnologickými procesy; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (kromě kvasinek) a podobné výrobky

Pouze produkty živočišného původu

3002 (10 10)

Antiséra a ostatní krevní složky a modifikované imunologické výrobky, též získané biotechnologickými procesy

Pouze antiséra živočišného původu

Nezahrnuje připravené lékařské přípravky a hotové výrobky pro konečného spotřebitele.

Požadavky na výběr pro číslo 3002 jsou stejné jako pro vedlejší produkty živočišného původu, na něž se vztahují tyto části nařízení (ES) č. 1774/2002:

příloha VII, kapitola III (krevní výrobky);

příloha VIII, kapitola IV (krev a krevní výrobky k technickým a farmaceutickým účelům);

příloha VIII, kapitola V (sérum koňovitých).

3002 (10 99)

Hemoglobin, krevní globuliny a sérové globuliny: ostatní

Pouze materiál získaný ze zvířat

3002 (90 30)

Zvířecí krev připravená k terapeutickým, profylaktickým nebo diagnostickým účelům

 

Ex30 02 (90 50)

Kultury mikroorganismů

Patogeny a kultury patogenů

Ex30 02 (90 90)

Ostatní

Patogeny a kultury patogenů

Kapitola 31:   

Hnojiva

 

 

Do této kapitoly nepatří zvířecí krev čísla 0511.

Ex31010000

Živočišná hnojiva, též smíchaná nebo chemicky upravená; hnojiva získaná smícháním nebo chemickou úpravou živočišných nebo rostlinných produktů

Pouze nekontaminované produkty živočišného původu. Zahrnuje hnůj, avšak nezahrnuje směsi hnoje a chemických látek a hnojiva.

Požadavky na výběr pro hnůj, zpracovaný hnůj a zpracované výrobky z hnoje jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VIII, kapitole III.

Kapitola 35:   

Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy

Ex35 01

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy

Kasein určený k lidské spotřebě nebo k výživě zvířat

Požadavky na výběr pro mléko, mléčné výrobky a mlezivo jiné než k lidské spotřebě jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002.

Ex35 02

Albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů, obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových proteinů, počítáno v sušině), albumináty a jiné deriváty albuminu

Zahrnuje produkty získané z vajec a z mléka, též určené k lidské spotřebě (včetně určených k výživě zvířat) uvedené níže.

Vaječné výrobky a mléčné výrobky a zpracované produkty určené k lidské spotřebě podle definic v příloze I nařízení (ES) č. 853/2004.

Požadavky na výběr pro vaječné výrobky jiné než k lidské spotřebě jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VII, kapitole X; požadavky na výběr pro mléko, mléčné výrobky a mlezivo jiné než k lidské spotřebě jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VII, kapitole V.

Ex35 03 00

Želatina (včetně želatiny v pravoúhlých (včetně čtvercových) fóliích, též povrchově upravená nebo barvená) a deriváty želatiny; vyzina; jiné klihy živočišného původu, kromě kaseinových klihů čísla 3501

Želatina určená k lidské spotřebě a k využití v potravinářském průmyslu

Na želatinu čísla 9602 (prázdné tobolky) se veterinární kontroly nevztahují.

Požadavky na výběr pro želatinu a hydrolyzované bílkoviny jiné než k lidské spotřebě jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VII, kapitole VI.

Ex35040000

Peptony a jejich deriváty; jiné proteinové látky a jejich deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kožový prášek, též chromovaný

Kolagen a hydrolyzované bílkoviny

Požadavky na výběr pro želatinu a hydrolyzované bílkoviny jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VII, kapitole VI.

Zahrnuje bílkovinné kolagenové produkty získané ze zvířecích kůží, kožek a šlach, včetně kostí v případě prasat, drůbeže a ryb.

Zahrnuje hydrolyzované bílkoviny sestávající z polypeptidů, peptidů či aminokyselin a jejich směsi získané hydrolýzou vedlejších produktů živočišného původu.

Zahrnuje vedlejší mléčné produkty určené k lidské spotřebě.

Ex35 07

Enzymy; připravené enzymy, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Syřidlo a syřidlové koncentráty určené k lidské spotřebě

3507 10 00

Syřidlo a syřidlové koncentráty

 

Kapitola 41:   

Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně

 

 

Pouze kůže a kožky kopytníků a ptáků čísel 4101, 4102, 4103.

Požadavky na výběr pro kůže a kožky kopytníků jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VIII, kapitole VI.

4101

Surové kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní a jiných lichokopytníků (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak upravené), též odchlupené nebo štípané

Veterinární kontroly se vztahují jen na čerstvé, chlazené nebo ošetřené kůže.

Zahrnuje kůže sušené, suchosolené, mokrosolené nebo konzervované jiným způsobem než vyčiněním.

4102

Surové kůže ovčí nebo jehněčí (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak upravené), též odchlupené nebo štípané, jiné než vyloučené poznámkou 1 c) k této kapitole

Vztahuje se jen na čerstvé, chlazené nebo ošetřené kůže.

Zahrnuje kůže sušené, suchosolené, mokrosolené nebo konzervované jiným způsobem než vyčiněním.

4103

Ostatní surové kůže a kožky (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené), též odchlupené nebo štípané, jiné než vyloučené poznámkou 1 b) nebo 1 c) k této kapitole

Zahrnuje jen čerstvé, chlazené nebo ošetřené kůže.

Zahrnuje kůže a kožky ptáků či ryb a případně lovecké trofeje.

Kapitola 42:   

Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)

1.

Tato kapitola se nevztahuje (kromě jiných produktů) na tyto položky veterinárního zájmu:

a)

sterilní chirurgický katgut nebo podobné sterilní chirurgické šicí materiály (číslo 3006);

b)

struny pro hudební nástroje, kůže na bubny nebo podobné nástroje, jakož i jiné části a součásti hudebních nástrojů (číslo 9209).

4205 00 00

Ostatní výrobky z přírodní nebo kompozitní usně

Zahrnuje materiál pro výrobu žvýkacích pamlsků pro psy.

Ex42 06

Výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového), ze zlatotepecké blány, z měchýřů nebo ze šlach

Zahrnuje rovněž materiál pro výrobu žvýkacích pamlsků pro psy.

Kapitola 43:   

Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich

1.

V celé kombinované nomenklatuře výraz „kožešiny“, kromě surových kožešin čísla 4301, znamená kůže nebo kožky všech zvířat, vyčiněné nebo upravené, neodchlupené.

2.

Do této kapitoly nepatří:

a)

kožky ptáků nebo jejich části s peřím nebo prachovým peřím (číslo 0505 nebo 6701);

b)

surové kůže nebo kožky, neodchlupené, kapitoly 41 (viz poznámka 1 c) ke kapitole 41).

Ex43 01

Surové kožešiny (včetně hlav, ohonů, nožek a jiných kousků nebo odřezků použitelných v kožešnictví), jiné než surové kůže a kožky čísel 4101, 4102 nebo 4103

Pouze ptáků a kopytníků

4301 (30 00)

Jehňat zvaných astrachán, brajtšvanc, karakul, perzián a podobných jehňat, jehňat indických, čínských, mongolských nebo tibetských, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek

Požadavky na výběr pro kůže a kožky kopytníků jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VIII, kapitole VI.

4301 (80 80)

Ostatní

Pouze ptáků a kopytníků

4301 (90 00)

Hlavy, ohony, nožky a jiné kousky nebo odřezky použitelné v kožešnictví

 

Kapitola 51:   

Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné nitě a tkaniny

a)

„Vlnou“ se rozumí přírodní vlákno z ovcí nebo jehňat;

b)

„jemnými zvířecími chlupy“ se rozumí chlupy z alpaky, lamy, vikuně, velblouda, jaka, kozy angorské, tibetské, kašmírské nebo podobných koz (nikoli však z obyčejných koz), králíka (včetně angorského), zajíce, bobra, nutrie nebo ondatry;

c)

„hrubými zvířecími chlupy“ se rozumí chlupy zvířat výše neuvedených, kromě štětin a chlupů k výrobě kartáčnického zboží (číslo 0502) a žíní (číslo 0503).

 

 

Pro čísla 5101 – 5103. Doplňkové požadavky na výběr pro vlnu, prasečí štětiny, peří a jeho části jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VIII, kapitole VIII.

„Nezpracovaným“ se rozumí nezpracovaný ve smyslu definice příslušného produktu v příloze I nařízení (ES) č. 1774/2002.

5101

Vlna, nemykaná ani nečesaná

Nezpracovaná vlna

5102

Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani nečesané

Nezpracované chlupy

Ex51 03

Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně niťového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu

Nezpracovaná vlna

5103 (10 10)

Nekarbonizované výčesky z vlny

Nezpracovaná vlna

Kapitola 95:   

Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství

Ex95 08

Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové atrakce; kočovné cirkusy a kočovné zvěřince; kočovná divadla

Cirkusy a zvěřince s živými zvířaty

9508 10

Kočovné cirkusy a kočovné zvěřince

Cirkusy a zvěřince s živými zvířaty

Kapitola 97:   

Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

Ex97050000

Sbírky a sběratelské předměty zoologické, botanické, mineralogické, anatomické, historické, archeologické, paleontologické, etnografické nebo numismatické hodnoty

Pouze výrobky získané ze zvířat

Doplňkové požadavky na výběr pro lovecké trofeje jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VIII, kapitole VII.

Nezahrnuje lovecké trofeje z kopytníků a ptáků podrobené úplnému taxidermickému ošetření zajišťujícímu jejich uchování při okolních teplotách a lovecké trofeje z druhů jiných než kopytníci a ptáci (ošetřené i neošetřené).


(1)  Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 63.

(2)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 379, 28.12.2006, s. 98.


PŘÍLOHA II

Potraviny, na něž se v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) tohoto rozhodnutí nevztahují veterinární kontroly podle směrnice 97/78/ES:

 

Sušenky

 

Pečivo

 

Koláče

 

Čokoláda

 

Cukrovinky (včetně bonbónů)

 

Neplněné želatinové tobolky

 

Potravinové doplňky zabalené pro konečného spotřebitele s nízkým obsahem produktů živočišného původu a potravinové doplňky obsahující glukosamin, chondroitin či chitosan

 

Výtažky a koncentráty z masa

 

Olivy plněné rybím masem

 

Těstoviny a nudle nepromísené s masným výrobkem ani neplněné masným výrobkem

 

Bujóny a ochucovadla zabalené pro konečného spotřebitele, s obsahem výtažků a koncentrátů z masa, živočišných tuků, rybího tuku, moučky či výtažků.


Top