Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1975

Nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova

OJ L 368, 23.12.2006, p. 74–84 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 455–465 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 192 - 202
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 192 - 202

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; Zrušeno 32011R0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1975/oj

23.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 368/74


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1975/2006

ze dne 7. prosince 2006,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (1), a zejména na čl. 51 odst. 4, čl. 74 odst. 4 a článek 91 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ze zkušenosti vyplývá, že integrovaný administrativní a kontrolní systém (dále jen „IACS“) uvedený v hlavě II kapitole 4 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (2), je efektivním a účinným prostředkem pro provádění režimů přímých plateb. V souvislosti s opatřeními týkajícími se plochy a zvířat podle osy 2, uvedenými v hlavě IV kapitole I oddílu 2 nařízení (ES) č. 1698/2005, by se proto pravidla pro správu a kontrolu, jakož i ustanovení týkající se snížení a vyloučení v případě nepravdivých prohlášení ve vztahu k takovým opatřením, měla řídit zásadami stanovenými v IACS, a zejména nařízením Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (3).

(2)

U některých režimů podpor podle osy 2 a rovnocenné podpory podle osy 4 uvedené v hlavě IV kapitole I oddílu 2 nařízení (ES) č. 1698/2005 však musí být pravidla pro správu a kontrolu přizpůsobena jejich zvláštním vlastnostem. Totéž platí i v případě režimů podpor podle osy 1 a 3 v oddílech 1 a 3 uvedeného nařízení a rovnocenné podpory podle osy 4. Pro tyto režimy podpor proto musí být zavedena zvláštní ustanovení.

(3)

S cílem zajistit, aby všechny orgány státní správy mohly zorganizovat účinnou integrovanou kontrolu všech oblastí, na něž je požadována platba podle osy 2, jakož i v rámci režimů podpor na plochu v souladu s nařízením (ES) č. 796/2004, měly by být žádosti o platbu pro opatření týkající se plochy podle osy 2 podávány ve stejné lhůtě jako jednotná žádost stanovená v části II hlavě II kapitole I uvedeného nařízení. Aby však mohla být provedena nezbytná správní opatření, mělo by být stanoveno přechodné období.

(4)

S cílem zajistit odstrašující účinek kontrol obecně platí, že by platby neměly být prováděny před dokončením kontrol žádostí o podporu. Je však vhodné povolit vyplácení plateb do určité výše po dokončení správních kontrol. Při stanovení této výše by mělo být zohledněno riziko přeplatku.

(5)

Pravidla pro kontrolu stanovená tímto nařízením by měla zohlednit zvláštní vlastnosti opatření podle osy 2. Měla by proto za tímto účelem být stanovena zvláštní pravidla.

(6)

V souladu s článkem 51 nařízení (ES) č. 1698/2005 byly v rámci určitých opatření stanovených uvedeným nařízením provedeny platby s výhradou dodržení podmíněnosti podle hlavy II kapitoly 1 nařízení (ES) č. 1782/2003. Je proto třeba sladit pravidla týkající se podmíněnosti s pravidly zahrnutými v nařízeních (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 796/2004.

(7)

S cílem ověřit dodržování čl. 72 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005 by měly být provedeny ex post kontroly investičních operací, aby se zajistilo řádné provádění těchto operací a aby tatáž investice nebyla financována neoprávněným způsobem z různých vnitrostátních zdrojů nebo zdrojů Společenství. Měl by být určen základ a obsah těchto kontrol.

(8)

Je třeba stanovit zvláštní pravidla pro určení oblastí kontroly místních akčních skupin uvedených v článku 62 nařízení (ES) č. 1698/2005 a schvalovaných členskými státy.

(9)

Členské státy by měly Komisi oznámit počet provedených kontrol a jejich výsledky, aby mohla splnit své závazky související s řízením opatření.

(10)

Rovněž by mělo být možné kontrolovat podle soustavy ověřitelných ukazatelů veškerá kritéria způsobilosti stanovená Společenstvím nebo vnitrostátními právními předpisy či programy rozvoje venkova.

(11)

Členské státy mohou za účelem ověření dodržení kritérií způsobilosti použít důkazy získané z jiných útvarů či organizací. Měly by však mít jistotu, že tyto útvary či organizace pracují na takové úrovni, která jim umožňuje kontrolovat dodržování kritérií způsobilosti.

(12)

Měly by být stanoveny určité obecné zásady kontroly, které zahrnují právo Komise provádět kontroly.

(13)

Členské státy by měly zajistit, aby platební agentury uvedené v článku 6 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (4) byly dostatečným způsobem informovány o kontrolách prováděných jinými útvary či subjekty, aby mohly plnit své povinnosti v rámci uvedeného nařízení.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru pro rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

ČÁST I

Oblast působnosti a obecná ustanovení

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro kontrolní postupy a podmíněnost týkající se spolufinancovaných opatření na podporu rozvoje venkova podle nařízení (ES) č. 1698/2005.

Článek 2

Použití nařízení (ES) č. 796/2004

Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení tohoto nařízení, použijí se obdobně články 5, 22, 23, 69 a 73 nařízení (ES) č. 796/2004.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„žádostí o podporu“ žádost o poskytnutí podpory nebo žádost o zahrnutí do režimu;

b)

„žádostí o platbu“ žádost o platbu vnitrostátními orgány podaná příjemcem.

Článek 4

Žádosti o podporu a žádosti o platbu

1.   Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení tohoto nařízení, stanoví členské státy vhodné postupy pro podávání žádostí o podporu.

2.   V případě opatření s víceletými závazky podá příjemce každoroční žádost o platbu.

Členské státy však mohou od fyzického podávání každoročních žádostí o platbu upustit, pokud zavedou účinné alternativní postupy pro provádění správních kontrol podle článku 11 či případně 26.

3.   Žádosti o podporu a žádosti o platbu mohou být kdykoli po jejich podání upraveny v případě, že v nich příslušný orgán zjistí zjevné chyby.

Článek 5

Obecné zásady kontroly

1.   Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení tohoto nařízení, zajistí členské státy, aby veškerá kritéria způsobilosti stanovená právními předpisy Společenství nebo vnitrostátními právními předpisy či programy rozvoje venkova mohla být kontrolována podle soustavy ověřitelných ukazatelů, které budou určeny členskými státy.

2.   Kontroly prováděné na místě podle článků 12, 20 a 27 a další kontroly podle pravidel Společenství pro zemědělské subvence by měly být podle možností prováděny ve stejnou dobu.

3.   Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení, neprovede se žádná platba ve prospěch příjemců, u nichž je zjištěno, že uměle vytvořili podmínky požadované pro poskytnutí takových plateb a získali tak výhodu, která není v souladu s cíli dotyčného režimu podpor.

ČÁST II

Administrativní a kontrolní pravidla

HLAVA I

Podpora rozvoje venkova pro některá opatření podle osy 2 a osy 4

KAPITOLA I

Obecná ustanovení

Článek 6

Oblast působnosti a definice

1.   Nestanoví-li toto nařízení jinak, použije se tato hlava na:

a)

podporu poskytovanou v souladu s článkem 36 nařízení (ES) č. 1698/2005;

b)

podporu poskytovanou v souladu s čl. 63 písm. a) uvedeného nařízení s ohledem na operace odpovídající opatřením určeným v rámci osy 2.

Tato hlava se však nepoužije na opatření uvedená v čl. 36 písm. a) bodu vi) a písm. b) bodech vi) a vii) a v čl. 39 odst. 5 nařízení (ES) č. 1698/2005 ani na opatření podle čl. 36 písm. b) bodech i) a iii) uvedeného nařízení, pokud jde o náklady na založení.

2.   Pro účely této hlavy se rozumí:

a)

„opatřením týkajícím se plochy“ opatření nebo dílčí opatření, u nichž je podpora založena na velikosti vykázané plochy;

b)

„opatřením týkajícím se zvířat“ opatření nebo dílčí opatření, u nichž je podpora založena na počtu vykázaných zvířat.

Článek 7

Použití nařízení (ES) č. 796/2004

Pro účely této hlavy se použijí obdobně čl. 2 odst. 10, 22 a 23 a články 9, 18, 21 a čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 796/2004.

Ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 796/2004 se též použijí obdobně. V případě opatření uvedených v čl. 36 písm. b) bodech iii), iv) a v) nařízení (ES) č. 1698/2005 však členské státy mohou zavést vhodné alternativní systémy za účelem jednoznačného určení pozemků, na které se poskytuje podpora.

Článek 8

Žádosti o platbu

1.   V případě všech smluv, které vstoupí v platnost po 1. lednu 2007, se žádosti o platbu v rámci opatření týkajících se plochy podávají ve lhůtě stanovené v článku 11 nařízení (ES) č. 796/2004. Členské státy se však mohou rozhodnout, že toto ustanovení uplatní až od roku 2008.

2.   Použije-li členský stát ustanovení čl. 4 odst. 2 druhého pododstavce, považuje se žádost o platbu za podanou v souladu s článkem 11 nařízení (ES) č. 796/2004.

3.   Ustanovení čl. 11 odst. 3, články 12 a 15 nařízení (ES) č. 796/2004 se použijí obdobně pro žádosti o platbu v rámci této hlavy. Žádost o platbu obsahuje kromě informací uvedených v čl. 12 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení také informace, které jsou v daném ustanovení uvedeny s ohledem na nezemědělskou půdu, pro kterou se žádá podpora.

Článek 9

Platby

1.   Žádná platba na opatření nebo soubor operací spadající do oblasti působnosti této hlavy nesmí být provedena před dokončením kontrol tohoto opatření nebo souboru operací s ohledem na kritéria způsobilosti podle kapitoly II oddílu I.

Členské státy se však mohou s ohledem na riziko přeplatku rozhodnout zaplatit až 70 % podpory po dokončení správních kontrol stanovených v článku 11. Procentní podíl platby je pro všechny příjemce opatření nebo souboru operací stejný.

2.   S ohledem na kontroly podmíněnosti stanovené v kapitole II oddílu II jsou veškeré neoprávněně vyplacené platby v případech, kdy takové kontroly nemohou být dokončeny před provedením platby, vraceny zpět v souladu s článkem 73 nařízení (ES) č. 796/2004.

KAPITOLA II

Kontroly, snížení a vyloučení

Článek 10

Obecné zásady

1.   Kontroly žádostí o podporu a následných žádostí o platbu se provádějí způsobem, který zajistí účinné ověření dodržení podmínek pro poskytování podpor.

2.   Členské státy určí vhodné metody a prostředky pro ověřování podmínek poskytování podpory pro každé opatření podpory.

3.   Členské státy využijí integrovaný administrativní a kontrolní systém stanovený v hlavě II kapitole 4 nařízení (ES) č. 1782/2003 (dále jen „IACS“).

4.   Ověřování kritérií způsobilosti sestává ze správních kontrol a kontrol na místě.

5.   Dodržování podmíněnosti se ověřuje pomocí kontrol na místě a případně pomocí správních kontrol.

6.   Během doby trvání závazku se pozemky, pro něž se poskytuje podpora, nesmí vyměňovat s výjimkou případů zvlášť vymezených v programu rozvoje venkova.

ODDÍL I

Dodržování kritérií způsobilosti

PODODDÍL I

Kontroly

Článek 11

Správní kontroly

1.   Správní kontroly se provádějí u všech žádostí o podporu a o platbu a zahrnují všechny prvky, které lze a je vhodné kontrolovat administrativními prostředky. V rámci správních postupů se zajistí zaznamenávání prováděných kontrol, výsledků ověřování a opatření přijatých v případě nesrovnalostí.

2.   Správní kontroly zahrnují, kdykoli je to možné a vhodné, křížové kontroly, kromě jiného na základě údajů z IACS. Tyto křížové kontroly se týkají alespoň pozemků a hospodářských zvířat, na něž se vztahují opatření podpory, aby se zabránilo neoprávněnému vyplacení podpory.

3.   Kontrole podléhá i dodržování dlouhodobých závazků.

4.   Pokud z křížových kontrol vyplyne podezření, že došlo k nesrovnalostem, následují další přiměřená správní opatření, a v případě nutnosti kontrola na místě.

5.   Správní kontroly způsobilosti případně také zohlední výsledky ověřování prováděných jinými útvary, subjekty či organizacemi zúčastněnými na kontrolách zemědělských subvencí.

Článek 12

Kontroly na místě

1.   Celkový počet každoročně prováděných kontrol na místě pokrývá alespoň 5 % všech příjemců, na které se vztahuje závazek v rámci jednoho nebo více opatření spadajících do oblasti působnosti této hlavy.

Do celkového počtu příjemců uvedených v prvním pododstavci však nespadají žadatelé, kteří podle výsledků správních kontrol nejsou způsobilí.

2.   Ustanovení čl. 26 odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 796/2004 se nepoužijí na kontroly na místě stanovené v tomto článku.

3.   Výběrový soubor uvedený v odstavci 1 prvním pododstavci se vybírá v souladu s kritérii stanovenými v článku 27 nařízení (ES) č. 796/2004.

4.   V případě víceletých opatření zahrnujících platby trvající déle než pět let se mohou členské státy rozhodnout snížit míru kontrol příjemců podle odstavce 1 o polovinu po pátém roce vyplácení.

Příjemci, u nichž členské státy využijí možnost uvedenou v prvním pododstavci tohoto odstavce, netvoří součást celkového počtu příjemců uvedených v odst. 1 prvním pododstavci.

Článek 13

Zpráva o kontrole

Kontroly na místě v rámci tohoto pododdílu podléhají zprávě o kontrole, která se vyhotoví v souladu s článkem 28 nařízení (ES) č. 796/2004.

Článek 14

Obecné zásady pro kontroly na místě

1.   Kontroly na místě se provádějí po celý rok na základě analýzy rizik představovaných různými závazky v rámci každého opatření rozvoje venkova.

2.   Předmětem kontroly na místě jsou veškeré závazky a povinnosti příjemce, které lze v době návštěvy zkontrolovat.

Článek 15

Předmět kontrol na místě a určení ploch

1.   Členské státy určí kritéria a kontrolní metody, které umožní, aby kontroly různých závazků a povinností příjemce splňovaly požadavky čl. 48 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 (5).

2.   S ohledem na kontroly opatření týkajících se plochy se kontroly na místě provádějí v souladu s články 29, 30 a 32 nařízení (ES) č. 796/2004.

V případě opatření uvedených v čl. 36 písm. b) bodech iii), iv) a v) nařízení (ES) č. 1698/2005 však členské státy mohou určit vhodnou odchylku, která nesmí být v žádném případě vyšší než dvojnásobek odchylek stanovených v čl. 30 odst. 1 nařízení (ES) č. 796/2004.

3.   S ohledem na kontroly opatření týkajících se zvířat se kontroly na místě provádějí v souladu s článkem 35 nařízení (ES) č. 796/2004.

PODODDÍL II

Snížení a vyloučení

Článek 16

Opatření týkající se plochy

1.   Základ pro výpočet podpory u opatření týkajících se plochy se určí v souladu s čl. 50 odst. 1, 3 a 7 nařízení (ES) č. 796/2004. Pro účely tohoto článku se plochy vykázané příjemcem, na které dostává stejnou míru podpory, považují za skupinu plodin.

2.   Pokud plocha vykazovaná k platbě v rámci opatření týkajícího se plochy přesahuje plochu zjištěnou v souladu s čl. 50 odst. 3 nařízení (ES) č. 796/2004, vypočte se podpora na základě zjištěné plochy snížené o dvojnásobek zjištěného rozdílu, pokud tento rozdíl přesahuje buď 3 %, nebo dva hektary, ale ne více než 20 % zjištěné plochy.

Pokud je rozdíl větší než 20 % zjištěné plochy, neposkytne se pro dotčené opatření týkající se plochy žádná podpora.

3.   Pokud vykazovaná plocha přesahuje plochu zjištěnou v souladu s čl. 50 odst. 3 nařízení (ES) č. 796/2004 o více než 30 %, příjemce se za dotčený kalendářní rok a na dotčená opatření vyloučí z poskytování podpory, na kterou má podle uvedeného článku nárok.

Pokud je rozdíl větší než 50 %, vyloučí se příjemce dodatečně z poskytování podpory až do výše částky, která odpovídá rozdílu mezi vykazovanou plochou a plochou zjištěnou v souladu s čl. 50 odst. 3 nařízení (ES) č. 796/2004.

4.   Odchylně od odstavce 2 a odst. 3 prvního pododstavce se v případě příjemců v členských státech, které používají režim jednotných plateb na plochu podle článku 143b nařízení (ES) č. 1782/2003, snížení a vyloučení, která se mají použít, vypočtou v souladu s čl. 138 odst. 1 prvním a druhým pododstavcem nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 (6).

5.   Pokud rozdíly mezi vykazovanou plochou a plochou zjištěnou v souladu s čl. 50 odst. 3 nařízení (ES) č. 796/2004 vyplývají z úmyslných nesrovnalostí, příjemce se za dotčený rok EZFRV a na dotčené opatření týkající se plochy vyloučí z poskytování podpory, na kterou má podle uvedeného článku nárok.

6.   Částka vyplývající z vyloučení stanovených v odst. 3 druhém pododstavci a odstavci 5 se vyrovnává z plateb podpory v rámci kteréhokoli z režimů podpory uvedených v nařízení (ES) č. 1698/2005 nebo v nařízení (ES) č. 1782/2003, na které má dotčený příjemce nárok v souvislosti se žádostmi, které podá v průběhu tří kalendářních let následujících po kalendářním roce zjištění. Pokud tuto částku nelze z těchto plateb podpory beze zbytku vyrovnat, nevyrovnaný zůstatek se stornuje.

Článek 17

Opatření týkající se zvířat

1.   Základ pro výpočet podpory u opatření týkajících se zvířat se určí v souladu s čl. 57 odst. 2, 3 a 4 nařízení (ES) č. 796/2004.

2.   Veškerá snížení nebo vyloučení, která se použijí v případě vykázání většího počtu kusů skotu nebo ovcí či koz, se vypočtou v souladu s článkem 59 nařízení (ES) č. 796/2004.

Opatření podpor týkající se skotu a opatření podpor týkající se ovcí nebo koz se posuzují samostatně.

3.   Odchylně od čl. 59 odst. 2 druhého pododstavce a čl. 59 odst. 4 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 796/2004 je částka vyplývající z vyloučení vyrovnána z plateb podpory v rámci kteréhokoli z režimů podpory uvedených v nařízení (ES) č. 1698/2005, na které má dotčený příjemce nárok v souvislosti se žádostmi, které podá v průběhu tří kalendářních let následujících po kalendářním roce zjištění. Pokud tuto částku nelze z těchto plateb podpory beze zbytku vyrovnat, nevyrovnaný zůstatek se stornuje.

4.   S ohledem na vykázání většího počtu zvířat jiných než těch, která jsou uvedena v odstavci 2, stanoví členské státy vhodný systém snížení a vyloučení.

Článek 18

Snížení a vyloučení v případě porušení kritérií způsobilosti

1.   V případě, že některé závazky spojené s poskytováním podpory, které se nevztahují na velikost plochy nebo na počet vykázaných zvířat, nejsou dodrženy, požadovaná podpora se sníží nebo odmítne.

2.   Členský stát určí částku, o kterou bude podpora snížena, zejména na základě závažnosti, rozsahu a trvání zjištěného porušení.

Závažnost porušení závisí zejména na závažnosti z něj vyplývajících důsledků, přičemž se zohlední cíle nedodržených kritérií.

Rozsah porušení závisí zejména na účinku, který porušení vyvolává u operace jako celku.

Zda je porušení trvalé, závisí zejména na délce trvání účinku nebo na možnosti ukončení tohoto účinku rozumnými prostředky.

3.   V případě, že k porušení došlo v důsledku úmyslných nesrovnalostí, je příjemce vyloučen z dotčeného režimu v daném roce EZFRV i v následujícím roce EZFRV.

4.   Snížení a vyloučení podle tohoto článku se použijí, aniž jsou dotčeny dodatečné sankce stanovené vnitrostátními předpisy.

ODDÍL II

Dodržení podmíněnosti

PODODDÍL I

Kontroly

Článek 19

Obecné zásady

1.   Aniž je dotčen čl. 51 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005, „podmíněnost“ znamená povinné požadavky uvedené v čl. 51 odst. 1 prvním pododstavci uvedeného nařízení a minimální požadavky na používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin podle čl. 51 odst. 1 druhého pododstavce uvedeného nařízení.

2.   S ohledem na kontroly dodržování podmíněnosti se použije čl. 3 odst. 2 a článek 25 nařízení (ES) č. 1782/2003 a čl. 2 odst. 2, 2a a 31 až 36, jakož i články 9, 41, 42, 43, 46, 47 a 48 nařízení (ES) č. 796/2004.

Článek 20

Kontroly na místě

1.   Příslušný kontrolní orgán provádí, pokud jde o požadavky nebo normy, za které odpovídá, kontroly na místě u alespoň 1 % všech příjemců, kteří podali žádosti o platbu podle čl. 36 písm. a) bodů i) až v) a písm. b) bodů i), iv) a v) nařízení (ES) č. 1698/2005.

2.   Použije se čl. 44 odst. 1 druhý pododstavec a čl. 44 odst. 2 nařízení (ES) č. 796/2004.

Článek 21

Výběr kontrolního výběrového souboru

1.   Pro výběr kontrolního výběrového souboru uvedeného v článku 20 nařízení (ES) č. 796/2004 se použije čl. 45 odst. 1 uvedeného nařízení.

2.   Příslušný kontrolní orgán vybere, pokud jde o požadavky a normy, za které odpovídá, příjemce, kteří mají být zkontrolováni v souladu s článkem 20. Za tímto účelem určí výběrový soubor z výběrového souboru příjemců, kteří již byli vybráni na základě článku 12 a na které se vztahují příslušné požadavky nebo normy.

3.   Odchylně od odstavce 2 může příslušný kontrolní orgán, pokud jde o požadavky nebo normy, za které odpovídá, vybrat kontrolní výběrový soubor z 1 % všech příjemců, kteří podali žádosti o platbu podle čl. 36 písm. a) bodů i) až v) a písm. b) bodů i), iv) a v) nařízení (ES) č. 1698/2005 a kteří mají povinnost dodržet alespoň jeden z požadavků nebo jednu z norem.

PODODDÍL II

Snížení a vyloučení

Článek 22

Obecně

1.   S ohledem na snížení či vyloučení použitelná po zjištění porušení se použije článek 25 nařízení (ES) č. 1782/2003 a čl. 2 odst. 2, 2a a 31 až 36, článek 41 a čl. 65 odst. 2 nařízení (ES) č. 796/2004.

2.   Je-li za řízení různých opatření podpor podle čl. 36 písm. a) bodů i) až v) a písm. b) bodů i), iv) a v) nařízení (ES) č. 1698/2005 odpovědná více než jedna platební agentura, přijmou členské státy vhodná opatření, aby zajistily vhodné používání ustanovení tohoto pododdílu, a zejména, aby se na celek různých plateb, o něž příjemce požádal, použila jedna sazba snížení.

Článek 23

Výpočet snížení a vyloučení

Aniž je dotčen čl. 51 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005, pokud bylo zjištěno porušení, použije se snížení na celkovou částku podpory podle čl. 36 písm. a) bodů i) až v) a písm. b) bodů iv) a v) uvedeného nařízení, která byla nebo má být poskytnuta dotčenému příjemci po podání žádostí o platbu nebo před jejím podáním v průběhu kalendářního roku zjištění.

Pokud k porušení došlo z nedbalosti příjemce, vypočte se snížení v souladu s pravidly uvedenými v článku 66 nařízení (ES) č. 796/2004.

V případě úmyslného porušení se snížení vypočte v souladu s článkem 67 nařízení (ES) č. 796/2004.

Článek 24

Souběh snížení

V případech, kdy dochází k souběhu snížení, použijí se snížení nejprve na opožděná podání podle článku 21 nařízení (ES) č. 796/2004, poté podle článků 16 nebo 17 tohoto nařízení, následně podle článku 18 a konečně podle článků 22 a 23.

HLAVA II

Podpora rozvoje venkova podle osy 1 a osy 3 a některá opatření podle osy 2 a osy 4

KAPITOLA I

Obecná ustanovení

Článek 25

Oblast působnosti

Tato hlava se použije na:

a)

opatření podpory uvedená v článcích 20 a 52 nařízení (ES) č. 1698/2005;

b)

opatření podpory uvedená v čl. 36 písm. a) bodu vi), písm. b) bodu vi), písm. b) bodu vii) a čl. 39 odst. 5 uvedeného nařízení a v čl. 36 písm. b) bodu i) a iii) uvedeného nařízení, pokud jde o náklady na založení;

c)

podporu poskytovanou v souladu s čl. 63 písm. a) a b) uvedeného nařízení s ohledem na operace odpovídající opatřením určeným v písmenech a) a b) tohoto článku.

ODDÍL I

Kontroly

Článek 26

Správní kontroly

1.   Správní kontroly se provádějí u všech žádostí o podporu nebo o platbu a zahrnují všechny prvky, které lze a je vhodné kontrolovat administrativními prostředky. V rámci správních postupů se zajistí zaznamenávání prováděných kontrol, výsledků ověřování a opatření přijatých v případě nesrovnalostí.

2.   Správní kontroly žádostí o podporu zahrnují zejména ověření:

a)

způsobilosti operace, u které se žádá o podporu;

b)

dodržení výběrových kritérií stanovených v programu rozvoje venkova;

c)

souladu operace, u které se žádá o podporu, s použitelnými vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy Společenství týkajícími se v relevantních případech zejména veřejných zakázek, státních podpor a ostatních příslušných závazných norem zavedených vnitrostátními právními předpisy nebo programy rozvoje;

d)

přiměřenosti navrhovaných nákladů, která se hodnotí pomocí vhodného systému hodnocení, jako např. referenčních nákladů, porovnání různých nabídek nebo hodnotícího výboru;

e)

spolehlivosti žadatele s odkazem na jakékoliv předchozí spolufinancované operace prováděné od roku 2000.

3.   Správní kontroly žádostí o platbu zahrnují především, a je-li to vhodné v případě dotčené žádosti, ověření:

a)

dodávek spolufinancovaných produktů a služeb;

b)

zda byly skutečně vynaloženy uplatňované výdaje;

c)

dokončené operace ve srovnání s operací, u které se žádalo o podporu a na kterou byla podpora poskytnuta.

4.   Správní kontroly týkající se investičních operací zahrnují alespoň jednu osobní účast na podporované operaci nebo návštěvu lokality, do níž plynou investice, aby bylo ověřeno uskutečnění investice.

Členské státy se však mohou rozhodnout takové návštěvy neprovádět v případě menších investic nebo pokud považují riziko, že by podmínky pro obdržení podpory nemusely být splněny anebo uplatňované výdaje nebyly skutečně vynaloženy, za nízké. Toto rozhodnutí a jeho důvody musí být zaznamenány.

5.   Platby příjemců musí být doloženy fakturami a doklady o platbě. Není-li to možné, budou platby doloženy doklady stejné průkazní hodnoty.

6.   Správní kontroly zahrnují postupy pro zamezení neoprávněnému dvojímu financování z jiných režimů podpor Společenství nebo vnitrostátních režimů podpor a za jiná programová období. Pokud financování z jiných zdrojů existuje, zajistí tyto kontroly, aby celková přijatá podpora nepřekročila maximální přípustné horní hranice podpor.

7.   Platební agentury mohou v případě režimů týkajících se kvality potravin uznaných členskými státy podle článku 32 nařízení (ES) č. 1698/2005 použít důkazy získané z jiných útvarů, subjektů či organizací, aby ověřily dodržování kritérií způsobilosti. Musí však mít jistotu, že tento útvar, subjekt či organizace pracuje na takové úrovni, která jim umožňuje kontrolovat dodržování kritérií způsobilosti.

Článek 27

Kontroly na místě

1.   Členské státy organizují kontroly schválených operací na místě na základě určení vhodného výběrového souboru. Tyto kontroly by měly být pokud možno provedeny před vyplacením konečné platby na projekt.

2.   Výdaje kontrolované každoročně představují alespoň 4 % veřejných výdajů každoročně vykazovaných Komisi a alespoň 5 % veřejných výdajů vykazovaných Komisi během celého programového období.

3.   Soubor schválených operací, který má být kontrolován podle odstavce 1, se vybírá zejména podle:

a)

potřeby kontrolovat vhodnou kombinaci druhů a velikostí operací;

b)

případných rizikových faktorů zjištěných vnitrostátními kontrolami nebo kontrolami Společenství;

c)

potřeby zachovat rovnováhu mezi osami a opatřeními.

4.   Výsledky kontrol na místě se hodnotí s cílem zjistit, jsou-li odhalené problémy systémového charakteru a zdali představují riziko pro jiné podobné operace, příjemce nebo jiné subjekty. Hodnocení rovněž označí příčiny těchto situací, případnou potřebu dalšího přezkoumání a nezbytná nápravná a preventivní opatření.

5.   Kontroly na místě lze oznámit předem, pokud tím není ohrožen účel kontroly. Je-li kontrola na místě oznámena více než 48 hodin předem, mělo by oznámení být omezeno na nezbytné minimum, v závislosti na povaze opatření a spolufinancované operaci.

Článek 28

Obsah kontrol na místě

1.   Členské státy kontrolami na místě ověřují:

a)

zda orgány nebo společnosti provádějící podporované operace mají účetní nebo jiné podklady, kterými by mohly doložit podporu plateb uskutečněných ve prospěch příjemce;

b)

u dostatečného počtu výdajových položek, zda povaha a čas dotčeného výdaje vyhovují předpisům Společenství a odpovídají schváleným specifikacím operace a skutečně provedeným pracím;

c)

že využití nebo zamýšlené využití operace je v souladu s popisem využití uvedeným v žádosti o podporu ze zdrojů Společenství;

d)

zda byly veřejně financované operace uskutečněny v souladu s pravidly a politikami Společenství, zejména s pravidly pro nabídková řízení a s příslušnými závaznými normami zavedenými vnitrostátními právními předpisy nebo programy rozvoje venkova.

2.   Předmětem kontroly na místě jsou veškeré závazky a povinnosti příjemce, které lze v době návštěvy zkontrolovat.

3.   Kromě výjimečných případů, které musí být řádně zaznamenány a vysvětleny vnitrostátními orgány, zahrnují kontroly na místě osobní účast na operaci nebo, pokud je operace nehmotná, návštěvu jejího organizátora.

4.   Pouze kontroly, jež plně splňují požadavky tohoto článku, lze započítat do dosažení míry kontrol podle čl. 27 odst. 2.

Článek 29

Kontrola opatření předčasného odchodu do důchodu a opatření pro částečně soběstačné hospodaření

1.   V případě žádostí o podporu poskytovaných podle článků 23 a 34 nařízení (ES) č. 1698/2005 zahrnují správní kontroly dodatečně kontroly uvedené v čl. 11 odst. 2 tohoto nařízení.

2.   V případě opatření uvedeného v článku 23 nařízení (ES) č. 1698/2005 mohou členské státy upustit od kontrol na místě po prvním vyplacení podpory za předpokladu, že správní kontroly, mimo jiné včetně vhodných křížových kontrol, a to zejména ve srovnání s informacemi obsaženými v elektronické databázi uvedené v článku 19 nařízení (ES) č. 1782/2003, poskytují nezbytnou záruku zákonnosti a pravidelnosti plateb.

Článek 30

Kontroly ex post

1.   Kontroly ex post se provádějí u operací spojených s investicemi, které stále podléhají závazkům podle čl. 72 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005 nebo podle programů rozvoje venkova.

2.   Cílem kontrol ex post je:

a)

ověřit dodržování čl. 72 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005;

b)

ověřit správnost a konečnost plateb příjemce, kromě případů nepeněžitých příspěvků nebo standardních nákladů;

c)

zajistit, aby tatáž investice nebyla neoprávněně financována z různých vnitrostátních zdrojů nebo zdrojů Společenství.

3.   Kontroly ex post pokryjí alespoň 1 % způsobilých každoročních výdajů za operace uvedené v odstavci 1, na které byla provedena konečná platba. Provádějí se do dvanácti měsíců od konce příslušného roku EZFRV.

4.   Kontroly ex post jsou založeny na analýze rizik a finančního dopadu různých operací, skupin operací či opatření.

Kontroloři kontrol ex post nesmí být zapojeni do předchozích předplatebních kontrol téže operace spojené s investicemi.

ODDÍL II

Snížení a vyloučení

Článek 31

Snížení a vyloučení

1.   Platby se vypočtou na základě způsobilosti.

Členský stát přezkoumá žádost o platbu, kterou přijal od příjemce, a určí částky způsobilé k podpoře. Určí:

a)

částku, která má být příjemci vyplacena výlučně na základě žádosti o platbu;

b)

částku, která má být příjemci vyplacena po přezkoumání způsobilosti žádosti o platbu.

Pokud částka určená podle písmene a) přesahuje částku určenou podle písmene b) o více než 3 %, použije se na částku určenou podle písmene b) snížení. Toto snížení se rovná rozdílu mezi těmito dvěma částkami.

Pokud však příjemce prokáže, že k zahrnutí nezpůsobilé částky nedošlo jeho vinou, snížení se nepoužije. Snížení se použijí obdobně na nezpůsobilé výdaje zjištěné během kontrol podle článků 28 a 30.

2.   Pokud se zjistí, že příjemce úmyslně podal nepravdivé prohlášení, je dotčená operace vyloučena z podpory EZFRV a všechny na tuto operaci již vyplacené částky budou požadovány zpět. Příjemce je navíc vyloučen z poskytování podpory v rámci téhož opatření během dotčeného roku EZFRV a během následujícího roku EZFRV.

3.   Sankce stanovené v odstavci 2 a 3 se použijí, aniž jsou dotčeny dodatečné sankce stanovené vnitrostátními předpisy.

KAPITOLA II

Zvláštní ustanovení pro osu 4 (Leader)

Článek 32

Kontroly

V případě výdajů vzniklých podle čl. 63 písm. c) nařízení (ES) č. 1698/2005 organizuje členský stát kontroly v souladu s touto hlavou. Tyto kontroly provádějí osoby nezávislé na dotčené místní akční skupině.

Článek 33

Odpovědnost za kontroly

1.   V případě výdajů vzniklých podle čl. 63 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1698/2005 mohou být správní kontroly uvedené v článku 26 tohoto nařízení prováděny místními akčními skupinami v rámci formálního pověření. Členský stát však zůstává odpovědný za ověření, zda místní akční skupiny mají správní a kontrolní schopnosti potřebné k vykonávání této práce.

2.   Členský stát provádí vhodný systém dohledu nad místními akčními skupinami. To zahrnuje pravidelné kontroly operací místních akčních skupin, včetně kontrol účetnictví a opakovaného namátkového provádění správních kontrol.

ČÁST III

Závěrečná ustanovení

Článek 34

Oznámení

Členské státy zasílají Komisi každý rok nejpozději do 15. července a poprvé nejpozději do 15. července 2008 zprávu, která zahrnuje předcházející rozpočtový rok EZFRV a týká se zejména těchto bodů:

a)

počtu žádostí o platbu na každé opatření rozvoje venkova, celkové kontrolované částky, jakož i případně celkové plochy a celkového počtu zvířat pokrytých kontrolami na místě podle článků 12, 20 a 27;

b)

u podpory týkající se plochy celkové plochy rozdělené podle jednotlivých režimů podpor;

c)

u podpory týkající se zvířat celkového počtu zvířat rozděleného podle jednotlivých režimů podpor;

d)

výsledku provedených kontrol s uvedením snížení a vyloučení uplatněných podle článků 16, 17, 18, 22 a 23;

e)

počtu kontrol ex post provedených podle článku 30, částky ověřených výdajů a výsledků kontrol s uvedením snížení a vyloučení uplatněných podle článku 31.

Článek 35

Kontroly Komise

Na podporu vyplácenou podle nařízení (ES) č. 1698/2005 se použije čl. 27 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003.

Článek 36

Oznamování kontrol platební agentuře

1.   Pokud kontroly neprovádí platební agentura, zajistí členský stát, aby platební agentura byla o prováděných kontrolách dostatečně informována. Platební agentura si sama určí, jaké informace potřebuje.

K dispozici musí být dostačující pomůcka pro audit se zaměřením na finanční toky. Orientační popis požadavků na dostatečnou pomůcku pro audit se zaměřením na finanční toky je uveden v příloze.

2.   Informace uvedené v odst. 1 prvním pododstavci mohou být poskytnuty ve formě zprávy o každé provedené kontrole nebo případně ve formě souhrnné zprávy.

3.   Platební agentura je oprávněna ověřit kvalitu kontrol prováděných jinými subjekty a má právo na všechny další informace, které potřebuje k vykonávání svých funkcí.

Článek 37

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Vztahuje se na podporu Společenství pro programové období, které začíná dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. prosince 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1405/2006 (Úř. věst. L 265, 26.9.2006, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 659/2006 (Úř. věst. L 116, 29.4.2006, s. 20).

(4)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 320/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 42).

(5)  Viz strana 15 v tomto čísle Úředního věstníku.

(6)  Úř. věst. L 345, 20.11.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

ORIENTAČNÍ POPIS POŽADAVKŮ NA DOSTATEČNOU POMŮCKU PRO AUDIT SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ TOKY

Pomůcka pro audit se zaměřením na finanční toky, jak je uvedeno v čl. 36 odst. 1, je dostatečná, jestliže pro danou formu podpory:

a)

umožňuje soulad mezi celkovými částkami vykázanými Komisi s fakturami, účetnictvím a dalšími doklady platební agentury nebo jiných útvarů za veškeré operace podporované z EZFRV;

b)

umožňuje ověření plateb z veřejných výdajů příjemci;

c)

umožňuje ověření, že pro operace financované z EZFRV byla uplatněna výběrová kritéria;

d)

obsahuje, pokud je to vhodné, finanční plán, zprávy o činnostech, doklady vztahující se na poskytování podpory, doklady vztahující se na postupy nabídkových řízení a zprávy týkající se veškerých prováděných kontrol.


Top