Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0015

Směrnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. února 2006 o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES (Text s významem pro EHP)

OJ L 38, 9.2.2006, p. 36–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 158–161 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 008 P. 205 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 008 P. 205 - 208
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 270 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/15/oj

9.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 38/36


SMĚRNICE KOMISE 2006/15/ES

ze dne 7. února 2006

o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedené směrnice,

s ohledem na stanovisko Poradního výboru pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví na pracovišti,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 98/24/ES navrhuje Komise evropské cíle ochrany zaměstnanců před riziky chemických činitelů formou směrných limitních hodnot expozice na pracovišti, které budou stanoveny na úrovni Společenství.

(2)

Při plnění tohoto úkolu je Komisi nápomocen Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci, který byl zřízen rozhodnutím Komise 95/320/ES (2).

(3)

Směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti jsou nezávazné hodnoty, určené s ohledem na zdraví a odvozené na základě nejnovějších dostupných vědeckých údajů a s přihlédnutím k dostupným metodám měření. Stanovují prahové hodnoty expozice, pod nimiž se v případě dané látky neočekávají žádné škodlivé účinky. Jsou nezbytné pro zjištění a hodnocení rizik ze strany zaměstnavatele v souladu s článkem 4 směrnice 98/24/ES.

(4)

Pro každý chemický činitel používaný při práci, pro který se stanoví směrná limitní hodnota expozice na pracovišti na úrovni Společenství, mají členské státy s přihlédnutím k limitní hodnotě Společenství stanovit vlastní limitní hodnotu expozice na pracovišti, jejíž povahu však mohou určit podle vnitrostátních právních předpisů a zvyklostí.

(5)

Směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti je nutno považovat za důležitou součást celkového přístupu k zajištění ochrany zdraví zaměstnanců na pracovišti před riziky vyplývajícími z nebezpečných chemikálií.

(6)

Výsledky hodnocení rizik a strategie snižování rizik vyvinuté v rámci nařízení Rady (EHS) č. 793/93 (3) o hodnocení a kontrole rizik existujících látek stanoví vymezení nebo změnu limitních hodnot expozice na pracovišti pro řadu látek.

(7)

Směrnicemi Komise 91/322/EHS (4) a 96/94/ES (5) byl stanoven první a druhý seznam směrných limitních hodnot na základě směrnice Rady 80/1107/EHS ze dne 27. listopadu 1980 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí chemickým, fyzikálním a biologickým činitelům při práci (6).

(8)

Směrnice 80/1107/EHS byla s účinkem od 5. května 2001 zrušena směrnicí 98/24/ES.

(9)

Směrnice 98/24/ES stanovila, že směrnice 91/322/EHS a 96/94/ES zůstanou v platnosti.

(10)

Směrnice 96/94/ES byla s účinkem od 31. prosince 2001 zrušena směrnicí Komise 2000/39/ES ze dne 8. červen 2000 o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (7).

(11)

S ohledem na posouzení nejnovějších dostupných vědeckých údajů je vhodné přezkoumat směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti stanovené směrnicí 91/322/EHS.

(12)

V souladu s článkem 3 směrnice 98/24/ES posoudil Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci celkem 33 látek, které jsou uvedeny v příloze této směrnice. V příloze směrnice 91/322/EHS již 17 z těchto 33 látek bylo uvedeno. V případě 4 z těchto látek doporučuje Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci stanovení nových směrných limitních hodnot a v případě 13 látek zachování předchozích limitních hodnot. Proto by 17 látek uvedených nyní v příloze této směrnice mělo být vymazáno z přílohy směrnice 91/322/EHS, zatímco ostatních 10 látek v příloze směrnice 91/322/EHS zůstane.

(13)

10 látek by mělo zůstat v příloze směrnice 91/322/EHS. V případě 9 z těchto látek dosud Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti nedoporučil a v případě jedné zbývající látky se předpokládá, že dodatečné vědecké údaje budou dostupné v blízké budoucnosti a že budou předloženy ke zvážení Vědeckému výboru pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci.

(14)

Seznam uvedený v příloze této směrnice zahrnuje rovněž 16 jiných látek, pro které Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci doporučil směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti na základě posouzení nejnovějších dostupných vědeckých údajů týkajících se zdravotních účinků při práci a s přihlédnutím k dostupným metodám měření v souladu s článkem 3 směrnice 98/24/ES.

(15)

Jedna z těchto 16 látek, chlorbenzen, byla zahrnuta do přílohy směrnice 2000/39/ES. Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci přezkoumal směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti s ohledem na nedávné vědecké údaje a doporučil stanovení nových směrných limitních hodnot expozice na pracovišti. Tato látka, která je nyní uvedena v příloze současné směrnice, by proto měla být z přílohy směrnice 2000/39/ES vymazána.

(16)

Pro některé látky je nezbytné stanovit rovněž krátkodobé limitní hodnoty s přihlédnutím ke krátkodobé expozici.

(17)

Pro některé látky musí být pro zajištění nejlepší možné ochrany přihlédnuto i k možnosti proniknutí pokožkou.

(18)

Tato směrnice by měla představovat konkrétní příspěvek k vytvoření sociálního rozměru vnitřního trhu.

(19)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 17 směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (8).

(20)

Směrnice 91/322/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

K provedení směrnice 98/24/ES se stanoví druhý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti na úrovni Společenství pro chemické činitele uvedené v příloze.

Článek 2

Členské státy stanoví pro chemické činitele uvedené v příloze s přihlédnutím k hodnotám Společenství vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti.

Článek 3

V příloze směrnice 91/322/EHS se zrušují odkazy na látky nikotin, kyselinu mravenčí, methanol, acetonitril, nitrobenzen, resorcin, diethylamin, oxid uhličitý, kyselinu šťavelovou, kyanamid, oxid fosforečný, sirník fosforečný, brom, chlorid fosforečný, pyrethrum, baryum (rozpustné sloučeniny jako Ba) a stříbro (rozpustné sloučeniny jako Ag) a směrné limitní hodnoty těchto látek.

V příloze směrnice 2000/39/ES se vymazává odkaz na látku chlorbenzen.

Článek 4

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 18 měsíců po jejím vstupu v platnost. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 7. února 2006.

Za Komisi

Vladimír ŠPIDLA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 188, 9.8.1995, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 84, 5.4.1993, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 177, 5.7.1991, s. 22.

(5)  Úř. věst. L 338, 28.12.1996, s. 86.

(6)  Úř. věst. L 327, 3.12.1980, s. 8.

(7)  Úř. věst. L 142, 16.6.2000, s. 47.

(8)  Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.


PŘÍLOHA

SMĚRNÉ LIMITNÍ HODNOTY EXPOZICE NA PRACOVIŠTI

EINECS (1)

CAS (2)

Název činitele

Limitní hodnoty

Poznámka (3)

8 hodin (4)

Krátká doba (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

200-193-3

54-11-5

Nikotin

0,5

pokožka

200-579-1

64-18-6

Kyselina mravenčí

9

5

200-659-6

67-56-1

Methanol

260

200

pokožka

200-830-5

75-00-3

Chlorethan

268

100

200-835-2

75-05-8

Acetonitril

70

40

pokožka

201-142-8

78-78-4

Isopentan

3 000

1 000

202-716-0

98-95-3

Nitrobenzen

1

0,2

pokožka

203-585-2

108-46-3

Resorcin

45

10

pokožka

203-625-9

108-88-3

Toluen

192

50

384

100

pokožka

203-628-5

108-90-7

Chlorbenzen

23

5

70

15

203-692-4

109-66-0

Pentan

3 000

1 000

203-716-3

109-89-7

Diethylamin

15

5

30

10

203-777-6

110-54-3

n-Hexan

72

20

203-806-2

110-82-7

Cyklohexan

700

200

203-815-1

110-91-8

Morfolin

36

10

72

20

203-906-6

111-77-3

2-(2-methoxyethoxy)etanol

50,1

10

pokožka

203-961-6

112-34-5

2-(2-butoxyethoxy)ethan-1-ol

67,5

10

101,2

15

204-696-9

124-38-9

Oxid uhličitý

9 000

5 000

205-483-3

141-43-5

2-aminoethan-1-ol

2,5

1

7,6

3

pokožka

205-634-3

144-62-7

Kyselina šťavelová

1

206-992-3

420-04-2

Kyanamid

1

0,58

pokožka

207-343-7

463-82-1

Neopentan

3 000

1 000

215-236-1

1314-56-3

Oxid fosforečný

1

215-242-4

1314-80-3

Sirník fosforečný

1

231-131-3

 

Stříbro (rozpustné sloučeniny jako Ag)

0,01

Baryum (rozpustné sloučeniny jako Ba)

0,5

Chrom, anorganické sloučeniny chromu (II) a anorganické sloučeniny chromu (III) (nerozpustné)

2

231-714-2

7697-37-2

Kyselina dusičná

2,6

1

231-778-1

7726-95-6

Brom

0,7

0,1

231-959-5

7782-50-5

Chlór

1,5

0,5

232-260-8

7803-51-2

Fosfin

0,14

0,1

0,28

0,2

8003-34-7

Pyrethrum (vyčištěné od senzibilujících laktonů)

1

233-060-3

10026-13-8

Chlorid fosforečný

1


(1)  EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances (Evropský seznam chemických látek, které jsou na trhu).

(2)  CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (registrační číslo CAS).

(3)  Poznámka „pokožka“ připojená k limitním hodnotám expozice na pracovišti označuje možnost závažného proniknutí pokožkou.

(4)  Měřené nebo vypočtené ve vztahu k referenčnímu období osmi hodin jako časově vážený průměr.

(5)  Limitní hodnota, nad kterou by nemělo dojít k expozici a která odpovídá době 15 minut, není-li stanoveno jinak.

(6)  mg/m3 = miligramy na metry krychlové vzduchu ve 20 oC a 101,3 Kpa.

(7)  ppm = částice na milion a na objem vzduchu (ml/m3).


Top