Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0062

2006/62/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. ledna 2006 , kterým se zemím zahrnutým do evropské politiky sousedství, jakož i Rusku, umožňuje využívat programu pro technickou pomoc a výměnu informací (TAIEX)

OJ L 32, 4.2.2006, p. 80–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 102–103 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 227 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 227 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 73 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/62(1)/oj

4.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/80


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 23. ledna 2006,

kterým se zemím zahrnutým do evropské politiky sousedství, jakož i Rusku, umožňuje využívat programu pro technickou pomoc a výměnu informací (TAIEX)

(2006/62/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 181a odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V oblasti předvstupní pomoci se v minulosti jako cenný nástroj osvědčilo centralizované nepřímé řízení, zejména pokud jde o činnosti Kanceláře pro technickou pomoc a výměnu informací (TAIEX).

(2)

Cílem evropské politiky sousedství (EPS), který je uveden i ve strategickém dokumentu Komise přijatém v květnu 2004, je sdílet přínosy rozšíření Evropské unie z roku 2004 se sousedními zeměmi a využít některé nástroje a zkušenosti z procesu rozšíření ke sblížení partnerských zemí a EU s cílem postupné hospodářské integrace a prohlubování politické spolupráce. Země zahrnuté do evropského sousedství by proto měly mít možnost využívat programu TAIEX.

(3)

Na 15. vrcholné schůzce EU a Ruska, která se konala dne 10. května 2005, přijaly EU a Rusko cestovní mapy na vytvoření čtyř společných prostorů, jejichž cíle jsou podobné cílům evropské politiky sousedství, totiž posílení dvoustranné spolupráce a úsilí o sbližování právních předpisů směřujících k vyšší úrovni.

(4)

Rusko bude způsobilé pro financování v rámci budoucího nástroje pro evropské sousedství a partnerství (NESP).

(5)

Ustanovení čl. 54 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (2) (finanční nařízení) umožňuje plnění rozpočtu Společenství pomocí nepřímého centralizovaného řízení a stanoví zvláštní požadavky na jeho plnění za předpokladu, že to umožňuje základní právní akt dotčeného programu.

(6)

Je nutné zajistit harmonizované provádění pomoci v rámci programu TAIEX. Toto rozhodnutí by proto mělo dodržet stejný přístup jako nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 ze dne 18. prosince 1989 o hospodářské pomoci některým zemím střední a východní Evropy (3) (Phare), nařízení Rady (ES) č. 2666/2000 ze dne 5. prosince 2000 o pomoci pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Svazovou republiku Jugoslávii a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii (4) (CARDS) a nařízení Rady (ES) č. 2500/2001 ze dne 17. prosince 2001 o předvstupní finanční pomoci Turecku (5).

(7)

Na část činností podle nařízení Rady (ES, Euratom) č. 99/2000 ze dne 29. prosince 1999 o poskytnutí pomoci partnerským státům ve východní Evropě a střední Asii (6) se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii („Smlouva o Euratomu“); těchto částí se toto rozhodnutí netýká,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Účelem tohoto rozhodnutí je umožnit zemím zahrnutým do evropské politiky sousedství, jakož i Rusku, zejména pak zemím s akčními plány nebo cestovními mapami, které již jsou prováděny, využívat pomoci prostřednictvím TAIEXu, který poskytne cílenou technickou pomoc partnerským zemím v porozumění právním předpisům souvisejícím s akčními plány, s jejich přípravou, jejich prováděním a prosazováním.

Článek 2

Pro účely provádění nařízení Rady (ES) č. 1488/96 ze dne 23. července 1996 o finančních a technických doprovodných opatřeních (MEDA) k reformě hospodářských a sociálních struktur v rámci evropsko-středomořského partnerství (7) a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 99/2000 může Komise podle čl. 54 odst. 2 finančního nařízení rozhodnout o tom, že svěří úkoly veřejné moci, a zejména úkoly plnění rozpočtu související s daným rozhodnutím subjektu, který provádí program TAIEX v rámci nařízení (EHS) č. 3906/1989, nařízení (ES) č. 2666/2000 a nařízení (ES) č. 2500/2001.

Článek 3

Toto rozhodnutí se nevztahuje na ty části činností prováděných podle nařízení (ES, Euratom) č. 99/2000, na které se vztahuje Smlouva o Euratomu.

Článek 4

Činnosti povolené tímto rozhodnutím se financují z rozpočtové linie 19 06 01 Pomoc partnerským státům ve východní Evropě a střední Asii a související rozpočtové linie pro výdaje na správu a řízení 19 01 04 07 a z rozpočtové linie 19 08 02 01 Program MEDA (doprovodná opatření reforem hospodářské a sociální struktury nečlenských států Středomoří) a související rozpočtové linie pro výdaje na správu a řízení 19 01 04 06.

V Bruselu dne 23. ledna 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 375, 23.12.1989, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2257/2004 (Úř. věst. L 389, 30.12.2004, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 306, 7.12.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2112/2005 (Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 23).

(5)  Úř. věst. L 342, 27.12.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2122/2005.

(6)  Úř. věst. L 12, 18.1.2000, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 189, 30.7.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2122/2005.


Top