Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0098

Směrnice Komise 2004/98/ES ze dne 30. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání pentabromdifenyletheru v leteckých nouzových evakuačních systémech za účelem přizpůsobení její přílohy I technickému pokroku(Text s významem pro EHP)

OJ L 305, 1.10.2004, p. 63–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 224–225 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 045 P. 196 - 198
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 045 P. 196 - 198

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/98/oj

1.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/63


SMĚRNICE KOMISE 2004/98/ES

ze dne 30. září 2004,

kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání pentabromdifenyletheru v leteckých nouzových evakuačních systémech za účelem přizpůsobení její přílohy I technickému pokroku

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (1), a zejména na článek 2a uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pentabromdifenylether (penta BDE) se používá jako bromovaný retardér hoření při ochraně plastů, textilií a dalších předmětů proti ohni.

(2)

Na základě hodnocení rizik podle nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek (2), bylo rozhodnuto omezit uvádění na trh a používání penta BDE, a tato látka byla v důsledku tohoto rozhodnutí doplněna do přílohy I směrnice 76/769/EHS.

(3)

Před nedávnem byly získány nové informace, které ukazují na to, že penta BDE se používá na výrobu specifických textilií pro evakuační kluzké dráhy a skluzové čluny a nelze ho nahradit vhodnou alternativou v důsledku rozsáhlého bezpečnostního testování a zákonných předpisů.

(4)

Emise z takovýchto drah do životního prostředí a vystavení člověka těmto emisím lze očekávat pouze v mimořádných případech, kdy tento materiál hoří, a to jen po několik sekund.

(5)

S ohledem na omezené používání penta BDE v leteckých nouzových evakuačních systémech a nepatrný podíl na celkových rizicích, která představuje daný výrobek pro zdraví a životní prostředí, se jeví jako oprávněné povolit uvedení penta BDE na trh a jeho použití pro tento zvláštní účel.

(6)

Vzhledem ke složitosti procesu substituce a schvalovacích předpisů pro letecké nouzové systémy a závažným sociálně-ekonomickým dopadům, se jeví jako oprávněné připustit dočasnou odchylku pro výrobky potřebné při evakuačních situacích. Bude-li povoleno použití penta BDE v leteckých nouzových evakuačních systémech, bude zachována letecká bezpečnost na její současné úrovni, a nebude třeba se navrátit ke starším nouzovým systémům.

(7)

Směrnice 76/769/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.

(8)

Tato směrnice se použije, aniž budou dotčeny právní předpisy Společenství o minimálních požadavcích pro ochranu zaměstnanců a zejména směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (3) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům a mutagenům při práci (4) (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).

(9)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení směrnic o odstranění technických překážek obchodu s nebezpečnými látkami a přípravky, technickému pokroku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 76/769/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy nejpozději do 1. ledna 2005 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

Budou tyto předpisy používat nejpozději od 1. ledna 2005.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. září 2004.

Za Komisi

Olli REHN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/96/ES (Úř. věst. L 301, 28.9.2004, s. 51).

(2)  Úř. věst. L 84, 5.4.1993, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1. Směrnice pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003.

(4)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 50.


PŘÍLOHA

Příloha I směrnice 76/769/EHS se mění takto:

Ve druhém sloupci bodu 44, nazvaném difenylether, pentabromderivát C12H5Br5O, se vkládá nový odstavec 3:

„3.   Odchylně se do 31. března 2006 nepoužijí odstavce 1 a 2 na letecké nouzové evakuační systémy.“


Top