Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1139

Nařízení Komise (ES) č. 1139/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o programy dohledu a specifikované rizikové materiály

OJ L 160, 28.6.2003, p. 22–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 161 - 171
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 161 - 171
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 161 - 171
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 161 - 171
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 161 - 171
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 161 - 171
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 161 - 171
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 161 - 171
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 161 - 171
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 267 - 277
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 267 - 277
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 83 - 93

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1139/oj

32003R1139Úřední věstník L 160 , 28/06/2003 S. 0022 - 0032


Nařízení Komise (ES) č. 1139/2003

ze dne 27. června 2003,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o programy dohledu a specifikované rizikové materiály

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1003/2003 [2], a zejména na článek 23 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro dohled nad přenosnými spongiformními encefalopatiemi (TSE) u ovcí a koz včetně sledování vzorků zvířat, která nebyla poražena k lidské spotřebě. Je nezbytné vyjasnit definici této skupiny zvířat, aby se zabránilo nevhodnému zacílení vzorků.

(2) Nařízením (ES) č. 999/2001 byla v návaznosti na potvrzení TSE u ovcí a koz zavedena eradikační ustanovení. Za účelem shromažďování epizoogologických údajů by mělo být prováděno cílené testování na zvířatech usmrcených podle těchto ustanovení.

(3) Existuje teoretická možnost, že by se u populace ovcí a koz mohla vyskytovat BSE. U těchto zvířat není možné pro rozlišování mezi infekcí BSE a klusavky užívat obvyklé metody. Stupeň infekce v ileu je u obou chorob významný od rané fáze infekce. Jako preventivní opatření by mělo být ileum ovcí a koz jakéhokoli věku přidáno na seznam specifikovaných rizikových materiálů.

(4) Ve svém stanovisku ze dne 7. a 8. listopadu 2002 o výskytu infekčnosti TSE ve tkáních přežvýkavců doporučil Vědecký řídící výbor, aby na mandle skotu jakéhokoli věku bylo pohlíženo tak, že představují riziko bovinní spongiformní encefalopatie.

(5) Vědecký řídící výbor prohlásil, že při oddělování masa k lidské spotřebě z hlav a jazyků skotu musí být zabráněno kontaminaci centrální nervovou tkání a mandlemi, aby se vyloučilo jakékoli riziko BSE.

(6) Protože stav hlav závisí zejména na opatrném zacházení s nimi a na bezpečném utěsnění otvoru po čelním průstřelu a foramen magnum, musí být na jatkách a ve zvlášť schválených bourárnách umístěny kontrolní systémy.

(7) Pravidla pro odesílání jatečně upravených těl, půlek a čtvrtí jatečně upravených těl, která neobsahují žádný specifikovaný rizikový materiál kromě páteře, do jiných členských států bez jejich předchozího souhlasu by měla být rozšířena na půlky jatečně upravených těl rozporcovaných na nejvýše tři části se zřetelem na skutečný obchod mezi členskými státy.

(8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 [3] pozměněné nařízením Komise (ES) č. 808/2003 [4] stanoví veterinární a hygienické předpisy pro sběr, přepravu, skladování, zacházení, zpracování a použití nebo likvidaci veškerých vedlejších produktů živočišného původu neurčených k lidské spotřebě včetně jejich uvedení na trh a v určitých zvláštních případech jejich vývozu a tranzitu. Zvláštní pravidla o odstranění a odklizení takovýchto produktů uvedená v příloze XI nařízení (ES) č. 999/2001 by proto měla být zrušena.

(9) Nařízení č. 999/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.

(10) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy III a XI nařízení (ES) č. 999/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. října 2003.

Nové ustanovení přílohy XI, části A, odst. 1 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 999/2001, jak je stanoveno v bodu 2 přílohy tohoto nařízení, se použije na zvířata poražená počínaje dnem 1. října 2003.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. června 2003.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.

[2] Úř. věst. L 152, 20.6.2003, s. 8.

[3] Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1.

[4] Úř. věst. L 117, 13.5.2003, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Přílohy III a XI se mění takto:

1. Příloha III se nahrazuje tímto:

"

„PŘÍLOHA III

SYSTÉM DOHLEDU

KAPITOLA A

I. DOHLED U SKOTU

1. Obecně

Dohled u skotu se provádí v souladu s laboratorními metodami stanovenými v příloze X kapitole C čl. 3 bodu 1 písm. b).

2. Dohled u zvířat poražených k lidské spotřebě

2.1 Všechen skot starší než 24 měsíců:

- na který se vztahuje "zvláštní nutná porážka" podle čl. 2 písm. n) směrnice Rady 64/433/EHS [1], nebo

- poražený v souladu s přílohou I kapitolou VI čl. 28 písm. c) směrnice 64/433/EHS kromě zvířat bez klinických příznaků choroby poražených v souvislosti s kampaní pro eradikaci choroby

se testuje na BSE.

2.2 Všechen skot starší než 30 měsíců:

- podléhající běžné porážce pro lidskou spotřebu nebo

- poražený v souvislosti s kampaní pro eradikaci choroby v souladu s přílohou I kapitolou VI čl. 28 písm. c) směrnice 64/433/EHS, ale nevykazující žádné klinické příznaky choroby

se testuje na BSE.

2.3 Odchylně od bodu 2.2 může Švédsko rozhodnout, pokud jde o skot narozený, chovaný a poražený na jeho území, že přezkouší pouze namátkový vzorek. Namátkový vzorek zahrnuje nejméně 10000 zvířat ročně.

3. Dohled u zvířat neporažených k lidské spotřebě

3.1 Všechen skot starší než 24 měsíců, který uhynul nebo byl usmrcen, ale který nebyl:

- usmrcený kvůli neškodnému odstranění na základě nařízení Komise (ES) č. 716/96 [2],

- usmrcený v rámci epizoocie jako například slintavka a kulhavka,

- poražený k lidské spotřebě

se testuje na BSE.

3.2 Členské státy mohou rozhodnout odchýlit se od ustanovení bodu 3.1 v odlehlých oblastech s nízkou hustotou zvířat, kde není organizován žádný sběr mrtvých zvířat. Členské státy, které využívají této odchylky, o tom uvědomí Komisi a předloží seznam dotyčných oblastí. Odchylka nezahrnuje více než 10 % populace skotu v členském státě.

4. Dohled u zvířat koupených pro neškodné odstranění podle nařízení (ES) č. 716/96

4.1 Všechna zvířata, která zahynula kvůli zranění nebo byla shledána nemocnými při veterinární prohlídce před porážkou, se testují na BSE.

4.2 Všechna zvířata starší než 42 měsíců narozená později než 1. srpna 1996 se testují na BSE.

4.3 Namátkový vzorek zahrnující ročně nejméně 10000 zvířat ze zvířat, kterých se netýkají body 4.1 nebo 4.2, se testuje na BSE.

5. Sledování ostatních zvířat

Kromě testování uvedeného v bodech 2 až 4 se mohou členské státy na dobrovolném základě rozhodnout testovat i další skot na svém území, zejména pokud tato zvířata pocházejí ze zemí, odkud pochází BSE, pokud snědla potenciálně kontaminovaná krmiva nebo se narodila či pocházejí ze samic infikovaných BSE.

6. Opatření navazující na testování

6.1 Pokud bylo zvíře poražené k lidské spotřebě vybráno pro testování na BSE, označení zdravotní nezávadnosti uvedené v kapitole XI přílohy I směrnice 64/433/EHS se na jatečně upraveném těle tohoto zvířete neprovede, dokud není obdržen negativní výsledek rychlého testu.

6.2 Členské státy se mohou odchýlit od ustanovení bodu 6.1, pokud je na jatkách zaveden úřední systém zajišťující, aby žádné časti testovaných zvířat nesoucí označení zdravotní nezávadnosti neopustily jatky, dokud není obdržen negativní výsledek rychlého testu.

6.3 Všechny části těla zvířete testovaného na BSE včetně kůže se ponechají pod úředním dohledem, dokud není obdržen negativní výsledek rychlého testu, ledaže by byly zneškodněny v souladu s přílohou V, bodem 3 nebo 4.

6.4 Všechny části těla zvířete shledaného při rychlém testu pozitivním včetně kůže se zneškodní v souladu s přílohou V, bodem 3 nebo 4, vyjma materiálu uchovaného v souvislosti se záznamy uvedenými v kapitole B oddílu III.

6.5 Pokud je zvíře poražené k lidské spotřebě shledáno při rychlém testu pozitivním, zneškodní se v souladu s bodem 6.4 kromě pozitivně testovaného jatečně upraveného těla také přinejmenším jatečně upravené tělo bezprostředně předcházející na stejné porážecí lince pozitivně testovanému jatečně upravenému tělu a dvě jatečně upravená těla bezprostředně následující na stejné porážecí lince po pozitivně testovaném jatečně upraveném tělu.

6.6 Členské státy se mohou odchýlit od ustanovení bodu 6.5, pokud je na jatkách systém zabraňující kontaminaci mezi jatečně upravenými těly.

II. DOHLED U OVCÍ A KOZ

1. Obecná ustanovení

Sledování ovcí a koz se provádí v souladu s laboratorními metodami stanovenými v příloze X kapitole C bodu 3.2 písm. b).

2. Sledování zvířat poražených k lidské spotřebě

Zvířata starší než 18 měsíců nebo ta, která mají více než dva trvalé řezáky prořezané skrz dáseň a jsou porážena k lidské spotřebě, se testují v souladu s velikostí vzorku uvedenou v tabulce. Vzorky musí být reprezentativní pro každý region a roční období. Volba vzorku se provádí tak, aby nedošlo k příliš velkému zastoupení některé ze skupin, pokud jde o původ, druh, věk, plemeno, typ chovu nebo jakoukoli jinou charakteristiku. Věk zvířat se odhaduje na základě zubů, zjevných znaků dospělosti nebo jiných spolehlivých informací. Pokud je to možné, zabrání se mnohočetnému odběru vzorků ze stejného stáda.

Členský stát | Minimální roční velikost vzorku poražených zvířat |

Belgie | 3750 |

Dánsko | 3000 |

Německo | 60000 |

Řecko | 60000 |

Španělsko | 60000 |

Francie | 60000 |

Irsko | 60000 |

Itálie | 60000 |

Lucembursko | 250 |

Nizozemsko | 39000 |

Rakousko | 8200 |

Portugalsko | 22500 |

Finsko | 1900 |

Švédsko | 5250 |

Spojené království | 60000 |

Členský stát | Minimální roční velikost ročního vzorku mrtvých zvířat |

Belgie | 450 |

Dánsko | 400 |

Německo | 6000 |

Řecko | 6000 |

Španělsko | 6000 |

Francie | 6000 |

Irsko | 6000 |

Itálie | 6000 |

Lucembursko | 30 |

Nizozemsko | 5000 |

Rakousko | 1100 |

Portugalsko | 6000 |

Finsko | 250 |

Švédsko | 800 |

Spojené království | 6000 |

Počet vyřazených zvířat starších než 12 měsíců ve stádu | Minimální velikost vzorku |

70 nebo méně | Všechna zvířata připadající v úvahu |

80 | 68 |

90 | 73 |

100 | 78 |

120 | 86 |

140 | 92 |

160 | 97 |

180 | 101 |

200 | 105 |

250 | 112 |

300 | 117 |

350 | 121 |

400 | 124 |

450 | 127 |

500 nebo více | 150 |

"""

[1] Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

[2] Úř. věst. L 99, 20.4.1996, s. 14.

--------------------------------------------------

Top