EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0047

Směrnice Komise 2003/47/ES ze dne 4. června 2003, kterou se mění přílohy II, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

OJ L 138, 5.6.2003, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 161 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 161 - 162
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 181 - 182

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/47/oj

32003L0047Úřední věstník L 138 , 05/06/2003 S. 0047 - 0048


Směrnice Komise 2003/47/ES

ze dne 4. června 2003,

kterou se mění přílohy II, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2003/22/ES [2], a zejména na článek 14 druhý pododstavec písm. c) uvedené směrnice,

s ohledem na souhlas dotyčného členského státu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Z údajů poskytnutých Portugalskem na základě aktualizovaných průzkumů vyplývá, že chráněná zóna ohledně Gonipterus scutellatus Gyll. by se měla změnit a omezit pouze na Azory.

(2) V důsledku tiskové chyby při přípravě směrnice Komise 2002/36/ES [3], kterou se mění některé přílohy směrnice 2000/29/ES, byla nesprávně přijata nová ustanovení, pokud jde o zeminu a jiný pěstební substrát ulpělý nebo nebo připojený k rostlinám pocházejícím z Kypru a Malty.

(3) V důsledku tiskové chyby při přípravě směrnice 2002/36/ES bylo znění přílohy V části B kapitoly I bodu 2 směrnice 2000/29/ES nahrazeno, aniž byla učiněna zmínka o příslušných rostlinných produktech.

(4) Příslušné přílohy směrnice 2000/29/ES by proto měly být změněny.

(5) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinokařského výboru,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy II, IV a V směrnice 2000/29/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1. Členské státy nejpozději do 15. června 2003 přijmou a zveřejnění právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Budou tyto předpisy používat od 16. června 2003.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy okamžitě sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. Komise o nich uvědomí ostatní členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 4. června 2003.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

[2] Úř. věst. L 78, 25.3.2003, s. 10.

[3] Úř. věst. L 116, 3.5.2002, s. 16.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Přílohy směrnice 2000/29/ES se mění takto:

1. v příloze II části B písm. a) bodě 5 se údaje v pravém sloupci nahrazují tímto:

"EL, P (Azory)"

;

2. v příloze IV:

a) v části A kapitole I bodě 34 se v levém sloupci zrušují slova "Kypr, Malta";

b) v části B bodě 19 se údaje v pravém sloupci nahrazují tímto:

"EL, P (Azory)"

;

3. v příloze V části B kapitole I:

a) se bod 2 nahrazuje tímto:

"Části rostlin, kromě plodů a semen:

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. a řezaných květin Orchidaceae,

- jehličnanů (Coniferales),

- Acer saccharum Marsh., původem ze zemí Severní Ameriky,

- Prunus L., původem z neevropských zemí,

- řezaných květin Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. a Trachelium L., původem z neevropských zemí,

- listové zeleniny Apium graveolens L. a Ocimum L.";

b) v bodě 7 písm. b) se zrušují slova "Kypru" a "Malty".

--------------------------------------------------

Top